Rundfunkbeitrag, to niemiecka opłata radiowo-telewizyjna (znana wcześniej pod nazwą GEZ). Każdy pełnoletni najemca (lub właściciel mieszkania w przypadku mieszkania własnościowego) jest w Niemczech prawnie zobowiązany do zarejestrowania się i uiszczania opłaty. Przy czym wystarczy, że zarejestruje się jedna z osób żyjących w danym mieszkaniu. Opłata radiowo-telewizyjna jest w Niemczech płacona od gospodarstwa domowego.

Zgłoszenia należy dokonać w tzw. „ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice“, czyli serwisie ARD, ZDF i Deutschlandradio, przyjmującym opłaty (wcześniej GEZ, czyli Gebühreneinzugszentrale).

Adres brzmi następująco:

ARD ZDF Deutschlandradio
Beitragsservice
50656 Köln

Kiedy kończy się obowiązek płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego w Niemczech?

Obowiązek płacenia abonamentu kończy się, gdy ma miejsce jeden z następujących powodów wyrejestrowania:

 • Dwóch lub więcej płatników składek zaczyna mieszkać razem – ślub, przeprowadzka do wspólnego mieszkania (WG-Wohngemeinschaft) itd. W tym wypadku należy podać nazwiska i numery abonamentów wszystkich płatników
 • Płatnik składki udaje się na dłuższy czas za granicę i nie posiada już w Niemczech żadnego miejsca zamieszkania. W tym wypadku należy przedstawić urzędowe zaświadczenie
 • Płatnik abonamentu umiera. W tym wypadku jego bliscy musza przedłożyć akt zgonu
 • Płatnik składki rezygnuje z mieszkania. W tym wypadku należy przedłożyć urzędowe zaświadczenie

Wyrejestrowanie musi nastąpić pisemnie z podaniem powodu wyrejestrowania w serwisie przyjmującym opłaty (ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice). Telefoniczne wyrejestrowanie jest niewystarczające! Należy pamiętać, że serwis potwierdza wyrejestrowanie. Obowiązek płacenia abonamentu wygasa dopiero po złożeniu odpowiedniego pisma w ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice. Przy spóźnionej rezygnacji możecie poprosić grzecznościowo o wyrejestrowanie wsteczne, jeśli przeprowadzka do innego mieszkania nastąpiła po 31 grudnia 2013.

Nasza rada

Jako płatnik abonamentu, ciąży na Was obowiązek udowodnienia wpłynięcia pisma o wyrejestrowanie w ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice. Radzimy więc, abyście wysłali pismo o wyrejestrowanie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, żeby w razie czego móc udowodnić jego wpłynięcie. Zachowajcie też potwierdzenie z poczty. Musicie też zwrócić uwagę na to, aby z ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice otrzymać potwierdzenie wyrejestrowania. Dopóki wyrejestrowanie nie zostanie pisemnie potwierdzone, nie można go traktować jako dostarczonego.

Czy domownicy i współlokatorzy muszą płacić swoją własną składkę radiowo-telewizyjną?

Zgodnie z umową radiowo-telewizyjną, na każde mieszkanie przypada jednolita opłata radiowo-telewizyjna w wysokości 17,50 Euro – niezależnie od tego, ile znajduje się w nim odbiorników i czy w ogóle jakieś są. Dla rodzin, osób wspólnie wynajmujących mieszkanie, czy pozamałżeńskich wspólnot mieszkaniowych, regulacja ta posiada ważną zaletę: „jeden płaci za wszystkich”, tzn. tylko jeden członek rodziny, partner życiowy albo współlokator musi być zarejestrowany jako płatnik abonamentu radiowo-telewizyjnego w Niemczech. Prywatnie wykorzystywane samochody wszystkich mieszkańców są tak samo zwolnione z opłaty jak dzieci z własnym dochodem.

Oprócz tego, zgodnie z niemiecką umową radiowo-telewizyjną wszyscy mieszkańcy lokalu wspólnie odpowiadają za opłaty. To oznacza, że w zasadzie każdy lokator może zostać pociągnięty do płatności, jeśli oficjalnie zarejestrowany płatnik nie wywiązuje się z ponoszenia opłat. Jeśli ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice żąda dopłaty, a osoba zainteresowana może udowodnić, że spełnia warunek zwolnienia z opłaty, zostaje ona później zwolniona z obowiązku zapłaty abonamentu.

Czy istnieje obowiązek  dokonania opłaty w przypadku posiadania drugiego mieszkania, mieszkania wakacyjnego lub przyczepy kempingowej?

Prywatnie wykorzystywane drugie mieszkanie lub mieszkanie wakacyjne podlegają odrębnej opłacie. W takiej sytuacji należy zapłacić kolejne 17,50 Euro za miesiąc za każde dodatkowe mieszkanie.

Samochody z przyczepami, przyczepy kempingowe, a także samochody budowlane, czy kontenery mieszkaniowe tylko wtedy uważane są za mieszkanie, jeśli nie są ruszane z miejsca lub jeździ się nimi okazjonalnie. W tym wypadku istnieje obowiązek opłaty składki radiowo-telewizyjnej.

Kto może zostać zwolniony z konieczności płacenia opłaty radiowo-telewizyjnej w Niemczech?

Wniosek o zwolnienie z opłaty radiowo-telewizyjnej w Niemczech mogą złożyć następujące osoby:

 • odbiorcy świadczeń pomocy społecznej
 • odbiorcy emerytury lub renty (osoby o pewnym stopniu niepełnosprawności)
 • odbiorcy  świadczeń socjalnych lub zasiłku dla bezrobotnych II
 • odbiorcy świadczeń na mocy ustawy o prawie do azylu
 • nie mieszkający z rodzicami odbiorcy BAföG (Das Bundesausbildungsförderungsgesetz – Świadczenia zgodnie z Federalną ustawą stypendialną), dofinansowania kształcenia zawodowego albo świadczeń związanych z przysposobieniem do zawodu
 • odbiorcy specjalnych świadczeń na mocy ustawy dotyczącej pomocy ofiarom wojny (§ 27 e BVG – Bundesversorgungsgesetz)
 • odbiorcy świadczeń opiekuńczych w ramach siódmego rozdziału (§§ 61 do 66) księgi XII kodeksu socjalnego  (SGB XII)
 • odbiorcy świadczeń opiekuńczych dla ofiar wojennych na mocy ustawy dotyczącej pomocy ofiarom wojny (BVG – Bundesversorgungsgesetz)
 • odbiorcy zasiłku opiekuńczego zgodnie z wewnętrznymi przepisami poszczególnych landów
 • odbiorcy dodatku opiekuńczego zgodnie z § 267 ustęp 1 Ustawy o wyrównaniu obciążeń wojennych (Lastenausgleichsgesetz – LAG)
 • osoby, którym ze względu na konieczność opieki, przysługuje dodatek pieniężny zgodnie z Ustawą o wyrównaniu obciążeń wojennych (Lastenausgleichsgesetz – LAG) § 267 ustęp 2 wers 1 Nr. 2 c
 • osoby pełnoletnie, które żyją w placówce publicznej(§ 45 ósmej księgi kodeksu socjalnego – SGB VIII)
 • osoby głuchonieme oraz odbiorcy pomocy dla osób niewidomych zgodnie z  § 72 dwunastej księgi  kodeksu socjalnego (SGB XII) jak i § 27 ustawy dotyczącej pomocy ofiarom wojny (BVG – Bundesversorgungsgesetz )

Potrzeba zwolnienia z opłat musi zostać urzędowo zatwierdzona

Jeśli nie pobieracie żadnego z wyżej wymienionych świadczeń socjalnych, ponieważ Wasze wpływy przekraczają określone progi, możecie w drodze wyjątku złożyć wniosek o zwolnienie z opłaty radiowo-telewizyjnej w Niemczech, jeśli przekroczenie progu jest mniejsze niż wysokość miesięcznej składki radiowo-telewizyjnej. Do zwolnienia z opłaty potrzebne jest pismo z odpowiedniego organu społecznego, z którego wynika, że wniosek o wypłatę świadczeń socjalnych został odrzucony z powodu przekroczenia progu dochodowego o maksymalnie 17,50 euro.

Czy zwolnienie z opłaty dotyczy także współlokatorów mieszkania?

Zwolnienie dotyczy w obrębie mieszkania: małżeństw, zarejestrowanych partnerów życiowych i właścicieli mieszkania, którzy byli brani pod uwagę przy przyznawaniu świadczeń. Jeśli chociaż jeden lokator będzie miał obowiązek zapłaty abonamentu (całkowitego lub częściowego), to będzie trzeba go zapłacić.

Czy można otrzymać zwolnienie z konieczności uiszczenia opłaty w związku z otrzymaniem zasiłku dla bezrobotnych (ALG I)?

Jeśli otrzymujecie zasiłek dla bezrobotnych ALG I, nie należycie do osób, które mogą się ubiegać o zwolnienie z opłaty radiowo-telewizyjnej, nawet jeśli zasiłek ALG I jest mniejszy niż zasiłek ALG II. Zasiłek dla bezrobotnych ALG I jest bowiem świadczeniem ubezpieczeniowym, a nie socjalnym. Zwolnienie możliwe jest tylko wtedy, jeśli odpowiedni organ społeczny potwierdzi taką potrzebę. Jeśli dodatkowo otrzymujecie zasiłek dla bezrobotnych ALG II, wtedy zwolnienie z opłaty jest możliwe.

Czy istnieje możliwość zwolnienia z opłaty w przypadku zbyt niskich dochodów?

Jeśli dysponujecie niskimi dochodami, ale nie chcecie wnioskować o świadczenia socjalne,  to nie możecie być zwolnieni z opłaty radiowo-telewizyjnej. Zwolnienie możliwe jest tylko wtedy, jeśli istnieje zawiadomienie w tej sprawie z odpowiedniego organu społecznego. Nie wystarczy także teoretycznie istniejące prawo do zasiłku dla bezrobotnych II. Potrzeba ta musi zostać potwierdzona za pomocą pisma wyrażającego zgodę odpowiedniego organu społecznego. Jeśli jest to konieczne, w grę wchodzi wniosek o zwolnienie z opłaty w wyjątkowych przypadkach.

Kto może wnioskować o obniżenie opłaty radiowo-telewizyjnej w Niemczech?

O obniżenie opłaty radiowo-telewizyjnej mogą wnioskować osoby ciężko upośledzone, jeśli w ich orzeczeniu o niepełnosprawności istnieje oznakowanie RF. Konkretnie:

 • Osoby niewidome lub niedowidzące, u których stopień upośledzenia wynosi przynajmniej 60% – z powodu niedowidzenia
 • Osoby z zaburzeniami słuchu, które nie słyszą lub z którymi niemożliwa jest wystarczająca komunikacja z użyciem słuchu, nawet jeśli użyją aparatów słuchowych
 • Osoby ze stopniem niepełnosprawności minimum 80%, które z powodu swojej choroby nie mogą brać udziału w imprezach masowych

Obniżona opłata wynosi 5,83 euro miesięcznie.

Jak złożyć wniosek o zwolnienie z opłaty bądź jej obniżenie?

Wnioski znajdziecie w urzędach miast i gmin. Wszystkie formularze możecie też znaleźć online pod adresem: www.rundfunkbeitrag.de i je wydrukować. We wniosku musicie podać powód zwolnienia z opłaty lub jej obniżenia, a poza tym musicie dołączyć:

 • odpowiednie potwierdzenie urzędowe albo płatnika świadczeń
 • odpowiednie powiadomienie o świadczeniach socjalnych, tzw. orzeczenie o niepełnosprawności

Potwierdzenia/zaświadczenia te musicie dostarczyć w oryginale lub jako uwierzytelnione odpisy. Wniosek należy podpisać. Radzimy, abyście wysłali wniosek listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, aby móc udowodnić wpłynięcie pisma w odpowiednim terminie. Wniosek trzeba dostarczyć pod adres: ARD, ZDF und Deutschlandradio, Beitragsservice, 50656 Köln.

Od kiedy następuje zwolnienie z opłaty?

Wniosek o zwolnienie z opłaty/jej obniżenie powinniście złożyć najszybciej, jak to możliwe, najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od daty zaistnienia trudnej sytuacji i otrzymania odpowiedniego świadczenia. Jeśli wniosek wpłynie dopiero po upłynięciu tych dwóch miesięcy, zwolnienie/obniżenie opłaty nastąpi od kolejnego miesiąca po wpłynięciu wniosku.

Jak oglądać telewizję w Niemczech za pośrednictwem DVB-T 2?

O tym przeczytacie w poniższym artykule:

DVB-T 2 już jest! Czyli które kanały można w Niemczech oglądać nadal za darmo, a za które trzeba zapłacić!

Wszelkie treści publikowane na dojczland.info są chronione prawem autorskim. Kopiowanie tekstów że strony bez naszej zgody jest surowo wzbronione!

Praca w Niemczech

10 KOMENTARZE

 1. Witam, wynajmuję mieszkanie od 24 sierpnia tego roku. Dzisiaj wypełniam pismo Rundfunkbeitrag. Z jaką datą powinnam je uiścić: dzisiejszą? 24.08.17, czy od któregoś pełnego miesiąca?

 2. A co gdy nie opłaciłem tego wncisgu ost 4 miesięcy? Schufa? Dodam ze nie przychodzą listy o podanie konta itd?

 3. Witam! Co należy zrobić,aby zmienić opcje opłaty tzn.wybrałam opcję, że pobierają automatycznie z konta co 3msc, wolałabym stałą miesięczną kwotę 17.50. Jak rozwiązać ten problem? Dziękuję za odpowiedź

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz komentarz!
Tutaj wpisz Twoją nazwę użytkownika