fbpx
24.02.2020

SCHUFA – czym jest i jak otrzymać wyciąg z rejestru?

Schufa to niemiecka firma zajmująca się zbieraniem informacji na temat wypłacalności osób trzecich. Jej polskim odpowiednikiem jest KRD – Krajowy Rejestr Długów. Dane są zbierane np. już w momencie zakładania przez Was konta bankowego w Niemczech.

Schufa sama w sobie nie ściąga, ani nie pobiera żadnych danych, a w szczególności nie przeprowadza żadnych badań. Jest tylko i wyłącznie podmiotem zbierającym dane i opiera się na informacjach przekazywanych przez swoich partnerów. Dodatkowo firma ocenia rejestry dłużników niemieckich sądów rejonowych, w których jest się odnotowanym, jeśli złożono oświadczenie pod przysięgą.

Partnerami Schufy na europejskim rynku wewnętrznym są na przykład banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, firmy zajmujące się sprzedażą wysyłkową, towarzystwa leasingowe, sklepy, przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, firmy windykacyjne. Pośrednicy kredytowi nie są partnerami Schufy.

Partnerzy Schufy otrzymują ze stowarzyszenia dwa rodzaje informacji: informacje typu A i typu B. Informacje typu B posiadają wyłącznie dane na temat Waszego zachowania jako klient, na przykład czy przestrzegacie umowę i spłacacie terminowo raty. Informacje typu A są istotniejsze. W celu prowadzenia konta czy wydania karty kredytowej partnerzy (w tym wypadku głównie banki) otrzymują obok informacji typu B, także informacje o całym Waszym zadłużeniu.

Co to jest tak zwane „postępowanie scoringowe Schufy“?

Nawet jeśli nie macie sobie nic do zarzucenia (jeśli macie negatywne wpisy w Schufa, to punkty w ogóle nie są naliczane), mogą istnieć wątpliwości co do Waszej wiarygodności kredytowej. Powodem jest postępowanie prognozujące Schufy. Punktacja (czyli scoring) jest wartością procentową pomiędzy 1 a 100 i jest wyliczana komputerowo. Im mniejsza wartość, tym gorsza prognoza finansowa. Prognoza dotyczy procentowego prawdopodobieństwa wystąpienia problemów ze spłatą. Duży procent mówi nam o tym, że spłata np. kredytu jest bardzo prawdopodobna.

Jako klient indywidualny, nie jesteście oceniani według Waszych prywatnych danych, a według informacji w odniesieniu do grupy ludzi o podobnej charakterystyce (podobnych danych). Punktacja ma za zadanie czysto statystycznie „przewidzieć”, czy określona umowa kredytowa będzie przebiegać podobnie jak umowy kredytowe osób o podobnych danych w przeszłości. Ważne informacje, jak stała praca czy wysokie zarobki, nie są brane pod uwagę, ponieważ Schufa nie może zbierać informacji dotyczących majątku i zawodu.

Czy można zabronić Schufa przekazywania danych?

Postępowanie scoringowe jest kontrowersyjne. Sąd Rejonowy w Hamburgu (nr sprawy 9 C 168/01) zobligował Schufę do tego, aby zaprzestała przekazywania swoim partnerom wartości punktacji, jaką otrzymał dany przedsiębiorca. Jednak wyrok dotyczy tylko tego indywidualnego przypadku. Jeśli chcecie zapobiec, żeby Schufa przekazywała Waszą osobistą punktację dalej, musicie jej tego zabronić odwołując się do sądu.

Jednak nie jest to rozwiązanie godne polecenia: jeśli we wpisie w Schufa nie będzie wyniku punktacji, może się zdarzyć, że pracownik banku odrzuci Wasze pismo: bez punktów nie ma kredytu.

Niemiecki Trybunał Federalny orzekł wyrokiem sądu z dnia 23.01.2014 (VI ZR 156/13): osoby dotknięte wpisem o wiarygodności prowadzonym przez Szufa, mają prawo do informacji, jakie osobiste dane (przede wszystkim dane kredytowe) są zbierane przez firmę i jak wygląda punktacja, czyli tzw. wartości prawdopodobne (Scorewerte). Sama formuła obliczania punktacji pozostaje tajemnicą firmy i nie jest przekazywana do wiadomości zainteresowanych.

Do wartości chronionych tajemnicą handlową zalicza się w pierwszej kolejności ogólne dane użyte we wzorze, np. dane statystyczne, wagę poszczególnych elementów wzoru użytych przy określaniu wielkości prawdopodobieństwa i tworzenie grup porównawczych jako bazy do kart punktacji.

Jeśli Wasz wniosek o kredyt albo o otwarcie konta zostanie odrzucony tylko ze względu na punktację, możecie zaprotestować, że ta wartość odnosi się tylko do określonych grup osób i nie odzwierciedla Waszej osobistej sytuacji finansowej ani Waszego zachowania jako dłużnika.

Dla każdej branży, np. branży kredytowej, handlu wysyłkowego czy branży telekomunikacyjnej, Szufa wylicza oddzielną punktację. Te wartości trzeba przygotować osobno do raportów kredytowych.

Co to jest tzw. klauzula Schufy (Schufa-Klausel)?

Jeśli chcecie wziąć kredyt, wziąć w leasing samochód albo kupić telefon komórkowy, dostajecie zazwyczaj do podpisania formularze z tzw. Klauzulą Schufy (Schufa-Klausel). Podpisując je zgadzacie się na przekazanie Waszych danych właśnie do Schufy.

W przeszłości dochodziło do wielu sporów w związku z tą klauzulą. Musiała zostać utworzona na nowo, ponieważ Sąd Federalny zabronił przekazywania danych dalej. Od tej pory dane mogą zostać przekazane dalej, jeśli bank przekazujący zweryfikuje ważność i uzasadnienie określonego indywidualnego przekazania informacji przy starannym dopilnowaniu interesów obu stron, a poza tym zorganizuje system informacji kredytowej tak, że zachowane dane oferują możliwie jak najbardziej aktualny wizerunek zdolności kredytowej klienta.

Nie musicie się zgadzać na podpisanie tej klauzuli i możecie ją wykreślić z umowy. Z tym wiąże się jednak niebezpieczeństwo, że przykładowo nie dostaniecie kredytu albo telefonu komórkowego. Jeśli z kolei wykreślicie tą klauzulę w umowie o otwarcie konta bankowego, może się zdarzyć, że niektóre funkcje konta zostaną wyłączone (np. możliwość zaciągnięcia debetu, karta EC, Eurocard albo karta stałego klienta).

Co powinniście wiedzieć o kredytach „bez informacji Schufa“ (ohne Schufa)?

Nie dajcie się nabrać na kredytodawców, którzy w gazetach lub w internecie proponują pieniądze bez informacji o wpisie w Schufa. Oferty te są zazwyczaj mało poważne i niegodne uwagi.

Jakie dane zbiera Schufa?

Schufa zbiera w szczególności dane kontaktowe (imię, nazwisko, data urodzenia, adres, ew. też inne wcześniejsze adresy). Zbierane są również dane osób przebywających za granicą. W dalszej kolejności Schufa zbiera informacje na temat kont bankowych, kont związanych z telefonią komórkową, kart kredytowych, umów leasingowych, płatności ratalnych a także na temat kredytów i poręczeń.

Dodatkowo, oprócz tych informacji, zbierane są także dane, które są z nimi w jakiś sposób powiązane: na przykład długość trwania kredytu, przerwy w płatnościach lub informacje o rozwiązaniu umowy. Ponadto zbierane są informacje, czy nie została cofnięta karta kredytowa lub czy bank nie zamknął konta.

Poza tym Schufa zajmuje się również danymi związanymi z metodami egzekwowania należności, a mianowicie: złożenie oświadczenia pod przysięgą (dawniej zapewnienie z mocą przyrzeczenia), nakaz złożenia oświadczenia pod przysięgą, otwarcie postępowania upadłościowego konsumenta lub postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu, zwolnienie z takiego postępowania z powodu braku majątku.

Jak długo Schufa przechowuje zebrane informacje?

Wpisy w Schufa muszą po pewnym czasie zostać usunięte. Dane dotyczące zapytań (np. zamiar założenia konta bankowego) po 12 miesiącach. Te dane podawane są do ogólnej wiadomości jednak tylko przez 10 dni. Informacje o kredytach zostają zachowane do końca trzeciego roku kalendarzowego po roku, w którym nastąpiła całkowita spłata. Poręczenia są kasowane od razu, jak tylko cały dług (kredyt) zostanie spłacony. Dane o załatwianiu interesów niezgodnie z zapisami umowy usuwane są po trzech latach od uregulowania roszczeń. Informacje o kontach bieżących i kartach kredytowych usuwane są natychmiast wtedy, gdy klient zamknie takie konto. Dane dotyczące kont klientów sklepów usuwane są po 3 latach. Dane dotyczące rejestru dłużników z sądów rejonowych albo nakazy złożenia oświadczenia pod przysięgą usuwane są po 3 latach. Jeśli udowodnicie w Schufa, że sąd rejonowy usunął już wpis, wtedy dane w Schufa też mogą zostać usunięte przed czasem.

Co prawda Schufa powinna usuwać informacje po upływie określonego terminu, ale powinniście to na wszelki wypadek skontrolować. Z naszych informacji wynika, że w rejestrze często znajdują się przestarzałe dane.

Czy można się dowiedzieć jakie dane są zbierane na Wasz temat?

Macie prawo do skontrolowania danych, które są zbierane na Wasz temat (zgodnie z §§ 33ff. Bundesdatenschutzgesetz – Ustawa o Ochronie Danych Osobowych) poprzez tak zwanego raportu kredytowego odnoszącego się do Waszej osoby. Powinniście raz na jakiś czas sprawdzić dane w Schufa, żeby uniknąć niespodzianek. A na pewno powinniście sprawdzić raport kredytowy na Wasz temat zanim weźmiecie kredyt czy kupicie dom. Tylko osoby posiadające niemiecki meldunek mogą otrzymać informacje z Schufa!

Jak otrzymać bezpłatny wyciąg z rejestru SCHUFA?

Schufa jest zobowiązana, aby raz w roku udzielić osobom zainteresowanym bezpłatnej informacji na temat przechowywanych danych. W tym celu kliknijcie na poniższy link i z menu po lewej stronie wybierzcie „Datenübersicht nach §34 Bundesdatenschutzgesetz”. Możecie wybrac formularz w języku polskim. Pamiętajcie, aby nie zakreślać „Alternatywnie” na formularzu, gdyż to będzie się wiązało z dodatkową opłatą!

SCHUFA-Bonitätsauskunft anfordern

Jeśli potrzebujecie informacji z Schufa częściej niż raz w roku istnieją dwie możliwości ich uzyskania: zamówienie raportu jednorazowego za 29,95 euro lub członkostwo (Schufa kompakt) kosztujące 3,95 euro miesięcznie (plus jednorazowo 9,95 euro opłaty aktywacyjnej) i trwające minimium rok (wypowiedzenie umowy minimum miesiąc przed końcem trwania okresu umowy). Poniżej opisujemy jak zdobyć obydwa rodzaje informacji – w pierwszej kolejności jednorazowy raport Schufa, a w drugiej Schufa kompakt.

Jak złożyć wniosek o jednorazowy raport Schufa?

Aby złożyć wniosek o jednorazowy raport Schufa, należy się w pierwszej kolejności udać na stronę Schufy i klikąć w przycisk „Jetzt bestellen”:

SCHUFA-Bonitätsauskunft anfordern

Następnie należy wpisać dane osobowe i przejść do kolejnej strony formularza:

Następnie należy podać dane adresowe:

Na koniec należy podać numer konta bankowego, z którego zostanie ściągnięta opłata oraz adres email:

Jednorazowy raport Schufa kosztuje 29,95 euro.

Czym jest Schufa kompakt i jak się zarejestrować?

Aby w każdej chwili mieć wgląd do swoich danych zbieranych przez firmę Schufa, można się zarejestrować w Schufa kompakt. W tym celu należy się udać na stronę podaną poniżej i wybrać pierwszy pakiet „meineSchufa kompakt” klikając w przycisk „Jetzt bestellen”:

meineSCHUFA kompakt

Następnie należy wybrać rodzaj potwierdzenia tożsamości. Osoby legitymujące się polskim dowodem osobistym, będą musiały udać się z wnioskiem oraz dowodem osobistym na pocztę, aby potwierdzić tożsamość za pomocą tzw. „PostIdent” (poczta kontroluje na miejscu tożsamość):

Następnie należy podać dane osobowe oraz adresowe:

Dalej trzeba wpisać dane konta bankowego oraz do logowania:

Potem wybrać w jaki sposób mają przychodzić powiadomienia oraz jaką metodą mają zostać przesłane dane aktywacyjne konta:

Przedostatni krok to podsumowanie i możliwość korekty, jeśli któraś z informacji jest nieprawidłowa:

Ostatni krok to wyrażenie zgody na przetwarzanie danych oraz informacje o zamówieniu:

Co można zrobić, jeśli dane na nasz temat są nieprawdziwe?

Jak pokazuje doświadczenie rzeczników konsumentów i prawników, w bazie danych Schufy zdarzają się też błędy. W szczególności przestarzałe są czasami poprzednie adresy zamieszkania, a niektóre wpisy są nieaktualne. Sami musicie się postarać o to, aby dane zostały poprawione lub usunięte. W tym celu należy się zwrócić do Schufy i zgodnie z paragrafem 33ff. Ustawy o Ochronie Danych Osobowych zażądać usunięcia, zablokowania lub sprostowania błędnych danych. Ważne jest, żeby się bronić, ponieważ w innym wypadku możecie być  uznani za ryzykownego klienta, jeśli dane zawierają błędy.

Jeśli Schufa w odpowiednim czasie nie jest w stanie sprawdzić, czy informacje są poprawne czy nie, wtedy zostają one zablokowane do czasu wyjaśnienia sprawy.

Możecie też (i jest to bardzo rozsądne rozwiązanie) równolegle zawiadomić kontrahentów Schufy o konieczności poprawienia danych, ponieważ ten, który spowodował błędny wpis jest zobowiązany do anulowania go i jest też odpowiedzialny za skutki błędnego wpisu.

 • Wszelkie treści publikowane na stronie są chronione zgodnie z przepisami niemieckiego prawa autorskiego, Urheberrechtsgesetz (§ 52 ff UrhG).

Praca w Niemczech

40 KOMENTARZE

 1. Jezeli rozpoczynam prace w niemczech od 1.3.2017 i nigdy nie figurowalem w niemieckim systemie i jednoczesnie podczas szukania mieszkania wymagana jest ode mnie Schufa , to czy jest jakis inny sposob na uwiarygodnienie siebie? – zakladam ze Schufa w tym przypadku nie bedzie miala zadnych informacji o mnie.

 2. witam potrzebuje auskunft z schufa obecnie mieszkam pod innym adresem niz adres zameldowania czy moge podac adres gdzie obecnie mieszkam aby informacja wysłano na ten adres pod ktorym przebywam z gory dziekuje za informacje

 3. Witam, pracuje w Niemczech, nie mam tam meldunku, mam konto w niemieckim banku. Staram się o kredyt w Euro w banku w Polsce, jedyne czego mi brakuje i z czym nie mogę sobie poradzić to raport SCHUFA:(
  Złożyłem wniosek i pobrali mi prawie 30 euro, dostałem maila z informacją, że dane wpisane we wniosku odbiegają od tych, które są u nich w bazie, mam przesłac dokument potwierdzający meldunek. Na nowym dowodzie nie ma już adresu, wysłałem mailem prawo jazdy jednak nie otrzymałem żadnej informacji.
  Za chwile przeterminuje się decyzja z banku odnośnie przyznania mi kredytu bo nie załatwiłem SCHUFA;/ Proszę o pomoc

  • Witam, proszę zadzwonić do Schufa i wyjaśnic sytuację osobiście: 0611 – 92780. W przeciwnym razie znowu sprawa może się przeciągnąć. Powodzenia!

 4. Witam. Mam problem z Schufa cały czas mnie blokuje, pracuje w Niemczech 2 lata ale nic nie mogę wziąć telefon, raty, karta kredytowa blokada. Brałam wyciąg pełny z schufy mam bodajże 98% dlaczego tak mnie blokuje

 5. W jaki sposób wziać wyciąg z schufa jesli pracuje od 2 lat w Niemczech natomiast konto posiadam walutowe w Polskim banku? Czy zaswiadczenie schufa załatwie w urzędzie skarbowym?

  • Dzień dobry panie Piotrze, mam ten sam problem. Mam polskie konto walutowe i zastanawiam się, czy otrzymam wyciąg z Schufa. Mógłby mi Pan podpowiedzieć, jak udało się to Panu załatwić?

 6. Witam mam podobny problem ponieważ mam polskiekonto i brakuje miejsca do wpisania całego konta (niem. Konta maja 22znaki).

 7. Witam. Czy jest jakakolwiek szansa na otrzymanie raportu Szufa dla osoby, która nie ma meldunku w Niemczech? Czy Szufa może zostać wysłana na adres pracodawcy w Niemczech – w przypadku braku meldunku osoby starającej się o taki raport?

 8. Witam.
  czy dług w Szufa rośnie, jeżeli tak to jak szybko. Ponieważ okazało się że niestety tam widnieje.

 9. Witam. Mam mały problem. Okazlo się, że spadły mi procenty. Fakt z jedną firmą zalegalam 3 dni … czy to możliwe? I mam problem z ebayem. Widnieje właśnie tam zapytanie na ten temat. Dziwne bo nie ma takiej możliwości bym coś przeoczyla. Jak się za To zabrać?

 10. Mam pytanie, czy można otrzymać raport schufa, jeżeli nie ma się konta w Niemczech? Przeprowadzam się na jakiś czas do Niemiec i dopiero podejmę tam pracę, do tej pory zawsze pracowałam w Polsce i posiadam tylko polskie konto.

 11. Dzień dobry mam pytanie potrzebuje dokumentu schufa pracuje w Niemczech 2 lata mam Polskie konto i Polski meldunek czy dostanę taki dokument? Dziękuję i pozdrawiam.

 12. Witam.Jaki jest okres oczekiwania na dokument? troche mi sie spieszy ,potrzebuje to do polskiego banku do kredytu

 13. Witam. Mam pytanie. Co w przypadku gdy dana osoba mieszkała kilka lat temu w Niemczech ( majac meldunek w Niemczech i konto niemieckie) wróciła do Polski. Po czasie chciałaby osoba wrócić do Niemiec. Czy ta osoba ma możliwość sprawdzenia jednorazowo swojej historii SCHUFA? Będę wdzięczny za odpowiedź. Pozdrawiam

 14. witam. mam pytanie , okazalo sie przy zakladaniu konta ze widnieje jako dłuznik. wysylalaam list do sufa i zero odpowiedzi. CHce to splacic ALE GDZIE I jak sie doqiedziec ile ? prosze o pomoc/

 15. witam. mam pytanie , okazalo sie przy zakladaniu konta ze widnieje jako dłuznik. wysylalaam list do sufa i zero odpowiedzi. CHce to splacic ALE GDZIE I jak sie doqiedziec ile ? prosze o pomoc/

 16. Witam, dlaczego nie mogę podać pełnego nr. konta z iban ? dodaje PL i nr konta wchodzi mi tylko do 22 cyfr. Czy wymagany jest nr. konta Niemieckiego ?

 17. Posiadam meldunek ale nie mam konta w Niemczech. Staram się o kredyt w euro w Polsce potrzebuje schufy. Na moją prośbę o wystawienie takiego papieru dostałem odpowiedż że mają błąd w moich papierach i karzą. I na nowo przesłać dane meldunkowego i ksero dowodu to jakiś koszmar ile razy można wysyłać jedno i to samo a czas upływa. Czy można to załatwić od ręki płacąc gotówką bo konta nie mam. Proszę o pomoc

  • Mogę zapytać jak się Pan z nimi w ogóle skontaktował? Mamy z mężem ten sam problem brak konta niemieckiego i nie wiemy jak się zabrać teraz za załatwienie tej schufy

    • Wątpię żeby Ci cokolwiek przyszło jak wysłałem o darmowe 4 tygodnie temu i nic nie wiem czy darmowe do Polski wogole wysyłają….

 18. Dokładnie. Ja tez wysłałem i zapłaciłem i czekam już 2 miesiące… Kiedy tam dzwonię, mówią że już wysłali.. Ale nic nie dochodzi.

 19. Witam ! Również jestem w podobnej sytuacji,nie mam konta w Niemczech a potrzebuję pilnie szufy do kredytu. Proszę o pomoc .

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz komentarz!
Tutaj wpisz Twoją nazwę użytkownika