polisa.de
  polisa.de

  SCHUFA – czym jest i jak otrzymać wyciąg z rejestru?

  polisa.de

  Schufa to niemiecka firma zajmująca się zbieraniem informacji na temat wypłacalności osób trzecich. Jej polskim odpowiednikiem jest KRD – Krajowy Rejestr Długów. Dane są zbierane np. już w momencie zakładania przez Was konta bankowego w Niemczech.

  Schufa sama w sobie nie ściąga, ani nie pobiera żadnych danych, a w szczególności nie przeprowadza żadnych badań. Jest tylko i wyłącznie podmiotem zbierającym dane i opiera się na informacjach przekazywanych przez swoich partnerów. Dodatkowo firma ocenia rejestry dłużników niemieckich sądów rejonowych, w których jest się odnotowanym, jeśli złożono oświadczenie pod przysięgą.

  Partnerami Schufy na europejskim rynku wewnętrznym są na przykład banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, firmy zajmujące się sprzedażą wysyłkową, towarzystwa leasingowe, sklepy, przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, firmy windykacyjne. Pośrednicy kredytowi nie są partnerami Schufy.

  Partnerzy Schufy otrzymują ze stowarzyszenia dwa rodzaje informacji: informacje typu A i typu B. Informacje typu B posiadają wyłącznie dane na temat Waszego zachowania jako klient, na przykład czy przestrzegacie umowy i spłacacie terminowo raty. Informacje typu A są istotniejsze. W celu prowadzenia konta czy wydania karty kredytowej partnerzy (w tym wypadku głównie banki) otrzymują obok informacji typu B, także informacje o całym Waszym zadłużeniu.

  Co to jest tak zwane „postępowanie scoringowe Schufy“?

  Nawet jeśli nie macie sobie nic do zarzucenia (jeśli macie negatywne wpisy w Schufa, to punkty w ogóle nie są naliczane), mogą istnieć wątpliwości co do Waszej wiarygodności kredytowej. Powodem jest postępowanie prognozujące Schufy. Punktacja (czyli scoring) jest wartością procentową pomiędzy 1 a 100 i jest wyliczana komputerowo. Im mniejsza wartość, tym gorsza prognoza finansowa. Prognoza dotyczy procentowego prawdopodobieństwa wystąpienia problemów ze spłatą. Duży procent mówi nam o tym, że spłata np. kredytu jest bardzo prawdopodobna.

  Jako klient indywidualny, nie jesteście oceniani według Waszych prywatnych danych, a według informacji w odniesieniu do grupy ludzi o podobnej charakterystyce (podobnych danych). Punktacja ma za zadanie czysto statystycznie „przewidzieć”, czy określona umowa kredytowa będzie przebiegać podobnie jak umowy kredytowe osób o podobnych danych w przeszłości. Ważne informacje, jak stała praca czy wysokie zarobki, nie są brane pod uwagę, ponieważ Schufa nie może zbierać informacji dotyczących majątku i zawodu.

  Schufa – nowa regulacja!

  Schufa skróciła okres przechowywania wpisów dotyczących zakończonych upadłości konsumenckich z trzech lat do sześciu miesięcy. Firma wprowadziła tę zmianę w życie – i według własnych informacji usunęła wpisy około 250 000 konsumentów, którzy mają za sobą postępowanie w sprawie upadłości konsumenckiej.

  Poprzez upadłość konsumencką osoby prywatne mogą uwolnić się od swoich długów, nawet jeśli nie są w stanie wszystkiego spłacić. Efektem końcowym jest tak zwane umorzenie pozostałego zadłużenia. Informacje na ten temat są publikowane na oficjalnym portalu internetowym przez sześć miesięcy.

  Czy można zabronić Schufa przekazywania danych?

  Postępowanie scoringowe jest kontrowersyjne. Sąd Rejonowy w Hamburgu (nr sprawy 9 C 168/01) zobligował Schufę do tego, aby zaprzestała przekazywania swoim partnerom wartości punktacji, jaką otrzymał dany przedsiębiorca. Jednak wyrok dotyczy tylko tego indywidualnego przypadku. Jeśli chcecie zapobiec, żeby Schufa przekazywała Waszą osobistą punktację dalej, musicie jej tego zabronić odwołując się do sądu.

  Jednak nie jest to rozwiązanie godne polecenia: jeśli we wpisie w Schufa nie będzie wyniku punktacji, może się zdarzyć, że pracownik banku odrzuci Wasze pismo – bez punktów nie ma kredytu.

  Niemiecki Trybunał Federalny orzekł wyrokiem sądu z dnia 23.01.2014 (VI ZR 156/13): osoby dotknięte wpisem o wiarygodności prowadzonym przez Szufa, mają prawo do informacji, jakie osobiste dane (przede wszystkim dane kredytowe) są zbierane przez firmę i jak wygląda punktacja, czyli tzw. wartości prawdopodobne (Scorewerte). Sama formuła obliczania punktacji pozostaje tajemnicą firmy i nie jest przekazywana do wiadomości zainteresowanych.

  Do wartości chronionych tajemnicą handlową zalicza się w pierwszej kolejności ogólne dane użyte we wzorze, np. dane statystyczne, wagę poszczególnych elementów wzoru użytych przy określaniu wielkości prawdopodobieństwa i tworzenie grup porównawczych jako bazy do kart punktacji.

  Jeśli Wasz wniosek o kredyt albo o otwarcie konta zostanie odrzucony tylko ze względu na punktację, możecie zaprotestować, że ta wartość odnosi się tylko do określonych grup osób i nie odzwierciedla Waszej osobistej sytuacji finansowej ani Waszego zachowania jako dłużnika.

  Dla każdej branży, np. branży kredytowej, handlu wysyłkowego czy branży telekomunikacyjnej, Szufa wylicza oddzielną punktację.

  Co to jest tzw. klauzula Schufy (Schufa-Klausel)?

  Jeśli chcecie wziąć w Niemczech kredyt, kupić telefon komórkowy albo wziąć w leasing samochód, otrzymacie zazwyczaj do podpisania formularze z tzw. „Klauzulą Schufy” (Schufa-Klausel). Podpisując je zgadzacie się na przekazanie Waszych danych właśnie do Schufy.

  W przeszłości dochodziło do wielu sporów w związku z tą klauzulą. Musiała zostać utworzona na nowo, ponieważ Sąd Federalny zabronił przekazywania danych dalej. Od tej pory dane mogą zostać przekazane dalej, jeśli bank przekazujący zweryfikuje ważność i uzasadnienie określonego indywidualnego przekazania informacji przy starannym dopilnowaniu interesów obu stron, a poza tym zorganizuje system informacji kredytowej tak, że zachowane dane oferują możliwie jak najbardziej aktualny wizerunek zdolności kredytowej klienta.

  Nie musicie się zgadzać na podpisanie tej klauzuli i możecie ją wykreślić z umowy. Z tym wiąże się jednak niebezpieczeństwo, że przykładowo nie dostaniecie kredytu albo telefonu komórkowego. Jeśli z kolei wykreślicie tą klauzulę w umowie o otwarcie konta bankowego, może się zdarzyć, że niektóre funkcje konta zostaną wyłączone (np. możliwość zaciągnięcia debetu, karta EC, Eurocard albo karta stałego klienta).

  Co powinniście wiedzieć o kredytach „bez informacji Schufa“ (ohne Schufa)?

  Nie dajcie się nabrać na kredytodawców, którzy w gazetach lub w internecie proponują pieniądze bez informacji o wpisie w Schufa. Oferty te są zazwyczaj mało poważne i niegodne uwagi.

  Jakie dane zbiera Schufa?

  Schufa zbiera w szczególności dane kontaktowe (imię, nazwisko, data urodzenia, adres, ew. też inne wcześniejsze adresy). Zbierane są również dane osób przebywających za granicą. W dalszej kolejności Schufa zbiera informacje na temat kont bankowych, kont związanych z telefonią komórkową, kart kredytowych, umów leasingowych, płatności ratalnych a także na temat kredytów i poręczeń.

  Dodatkowo, oprócz tych informacji, zbierane są także dane, które są z nimi w jakiś sposób powiązane: na przykład czas trwania kredytu, przerwy w płatnościach lub informacje o rozwiązaniu umowy. Ponadto zbierane są informacje, czy nie została cofnięta karta kredytowa lub czy bank nie zamknął konta.

  Poza tym Schufa zajmuje się również danymi związanymi z metodami egzekwowania należności, a mianowicie: złożenie oświadczenia pod przysięgą (dawniej zapewnienie z mocą przyrzeczenia), nakaz złożenia oświadczenia pod przysięgą, otwarcie postępowania upadłościowego konsumenta lub postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu, zwolnienie z takiego postępowania z powodu braku majątku.

  Jak długo Schufa przechowuje zebrane informacje?

  Wpisy w Schufa muszą po pewnym czasie zostać usunięte. Dane dotyczące zapytań (np. zamiar założenia konta bankowego) po 12 miesiącach. Te dane podawane są do ogólnej wiadomości jednak tylko przez 10 dni. Informacje o kredytach zostają zachowane do końca trzeciego roku kalendarzowego po roku, w którym nastąpiła całkowita spłata. Poręczenia są kasowane od razu, jak tylko cały dług (kredyt) zostanie spłacony.

  Dane o załatwianiu interesów niezgodnie z zapisami umowy, usuwane są dopiero po trzech latach od uregulowania roszczeń. Informacje o kontach bieżących i kartach kredytowych usuwane są natychmiast wtedy, gdy klient zamknie takie konto. Dane dotyczące kont klientów sklepów usuwane są po 3 latach. Dane dotyczące rejestru dłużników z sądów rejonowych albo nakazy złożenia oświadczenia pod przysięgą usuwane są po 3 latach. Jeśli udowodnicie w Schufa, że sąd rejonowy usunął już wpis, wtedy dane w Schufa też mogą zostać usunięte przed czasem.

  Co prawda Schufa powinna usuwać informacje po upływie określonego terminu, ale powinniście to na wszelki wypadek skontrolować. Z naszych informacji wynika, że w rejestrze często znajdują się przestarzałe dane.

  Czy można się dowiedzieć jakie dane są zbierane na Wasz temat?

  Macie prawo do skontrolowania danych, które są zbierane na Wasz temat (zgodnie z §§ 33ff. Bundesdatenschutzgesetz – Ustawa o Ochronie Danych Osobowych), składając wniosek o raport kredytowy odnoszący się do Waszej osoby. Raz na jakiś czas powinniście sprawdzić dane w Schufa, żeby uniknąć niespodzianek. Najpóźniej wtedy, jeśli postanowicie wziąć w Niemczech przykładowo kredyt albo zakupić coś na raty, powinniście zamówić raport kredytowy w Schufa.

  Ważne: Tylko osoby posiadające niemiecki meldunek mogą otrzymać informacje z Schufa!

  Jak otrzymać bezpłatny wyciąg z rejestru SCHUFA?

  Schufa jest zobowiązana, aby raz w roku udzielić osobom zainteresowanym bezpłatnej informacji na temat przechowywanych danych. W tym celu kliknijcie na poniższy link i wybierzcie „Kostenlose Datenkopie”:

  www.meineschufa.de/datenkopie

  Jeśli potrzebujecie informacji z Schufa częściej niż raz w roku, istnieją dwie możliwości ich uzyskania:

  Co można zrobić, jeśli dane Schufa na Wasz temat są nieprawdziwe?

  Jak pokazuje doświadczenie rzeczników konsumentów i prawników, w bazie danych Schufy zdarzają się też błędy. W szczególności poprzednie adresy zamieszkania są czasami przestarzałe, a niektóre wpisy są nieaktualne. W takich sytuacjach sami musicie się postarać, aby dane zostały poprawione lub usunięte. W tym celu należy się zwrócić do Schufy i zgodnie z paragrafem 33ff. Ustawy o Ochronie Danych Osobowych zażądać usunięcia, zablokowania lub sprostowania błędnych danych. Ważne jest, żeby się bronić, ponieważ w innym wypadku możecie być  uznani za ryzykownego klienta, jeśli dane zawierają błędy.

  Jeśli Schufa w odpowiednim czasie nie jest w stanie sprawdzić, czy informacje są poprawne czy nie, wtedy zostają one zablokowane do czasu wyjaśnienia sprawy.

  Możecie też (i jest to bardzo rozsądne rozwiązanie) równolegle zawiadomić kontrahentów Schufy o konieczności poprawienia danych, ponieważ ten, który spowodował błędny wpis jest zobowiązany do anulowania go i jest też odpowiedzialny za skutki błędnego wpisu.

  Obserwuj Dojczland.info i bądź na bieżąco:

  196,377FaniLubię
  24,300ObserwującyObserwuj
  316ObserwującyObserwuj

  64 KOMENTARZE

  Obserwuj
  Powiadom o
  guest

  64 komentarzy
  najstarszy
  najnowszy najpopularniejszy
  Inline Feedbacks
  View all comments
  krzysztof

  Jezeli rozpoczynam prace w niemczech od 1.3.2017 i nigdy nie figurowalem w niemieckim systemie i jednoczesnie podczas szukania mieszkania wymagana jest ode mnie Schufa , to czy jest jakis inny sposob na uwiarygodnienie siebie? – zakladam ze Schufa w tym przypadku nie bedzie miala zadnych informacji o mnie.

  Krzysztof

  A co w takim razie znajdować się będzie w Schufa Auskunft?
  Jezeli rozpoczynam prace w niemczech od 1.3.2017 i nigdy nie figurowalem w niemieckim systemie?

  Panini

  Nic nie będzie się znajdować, będziesz miał czystą schufe po prostu.. i bez problemu przyznadza mieszkanie 🙂
  No chyba, że ARD ZDF nie płacisz, to możliwe że widniejesz już jako dłużnik..

  KInga

  Witam
  jak można dłużnika alimentacyjnego zgłosić do schufa. Proszę o pomoc

  Marzena

  witam potrzebuje auskunft z schufa obecnie mieszkam pod innym adresem niz adres zameldowania czy moge podac adres gdzie obecnie mieszkam aby informacja wysłano na ten adres pod ktorym przebywam z gory dziekuje za informacje

  Problem z schufa

  Witam, pracuje w Niemczech, nie mam tam meldunku, mam konto w niemieckim banku. Staram się o kredyt w Euro w banku w Polsce, jedyne czego mi brakuje i z czym nie mogę sobie poradzić to raport SCHUFA:( Złożyłem wniosek i pobrali mi prawie 30 euro, dostałem maila z informacją, że dane wpisane we wniosku odbiegają od tych, które są u nich w bazie, mam przesłac dokument potwierdzający meldunek. Na nowym dowodzie nie ma już adresu, wysłałem mailem prawo jazdy jednak nie otrzymałem żadnej informacji. Za chwile przeterminuje się decyzja z banku odnośnie przyznania mi kredytu bo nie załatwiłem SCHUFA;/ Proszę… Czytaj więcej »

  Andrzej

  Witam powiedz mi czy załatwiłeś też ufa czy nie No mam ten sam problem teraz co opisałeś powyżej

  Ira

  A jakim cudem masz konto w niemieckim banku bez zameldowania na terenie niemiec? Do otwarcia konta bankowego w niemieckim banku musi być aktualne zameldowanie na terenie niemiec inaczej mogą cię za to ścigać karnie! Panie kolego

  staff_76

  Witam jak otrzymać szybko z Schufa zaświadczenie o przeszlosci kredytowej w niemczech

  Wiktor

  Witam. Mam problem z Schufa cały czas mnie blokuje, pracuje w Niemczech 2 lata ale nic nie mogę wziąć telefon, raty, karta kredytowa blokada. Brałam wyciąg pełny z schufy mam bodajże 98% dlaczego tak mnie blokuje

  Piotr

  W jaki sposób wziać wyciąg z schufa jesli pracuje od 2 lat w Niemczech natomiast konto posiadam walutowe w Polskim banku? Czy zaswiadczenie schufa załatwie w urzędzie skarbowym?

  Mike

  Dzień dobry panie Piotrze, mam ten sam problem. Mam polskie konto walutowe i zastanawiam się, czy otrzymam wyciąg z Schufa. Mógłby mi Pan podpowiedzieć, jak udało się to Panu załatwić?

  Pati

  Czy udało się otrzymać raport z schufa ?

  Ajazdziejewski

  Witam mam podobny problem ponieważ mam polskiekonto i brakuje miejsca do wpisania całego konta (niem. Konta maja 22znaki).

  Sandra

  Czy ktoś wie jak długo idzie list z dokumentami schufa?

  Ryszard

  Do 10 dni. Ja czekam już 2 miesiące i nic nie przyszło. Kasę z konta oczywiście pobrali..

  Ryhen

  Witam. Czy jest jakakolwiek szansa na otrzymanie raportu Szufa dla osoby, która nie ma meldunku w Niemczech? Czy Szufa może zostać wysłana na adres pracodawcy w Niemczech – w przypadku braku meldunku osoby starającej się o taki raport?

  anonimusowy

  Witam.
  czy dług w Szufa rośnie, jeżeli tak to jak szybko. Ponieważ okazało się że niestety tam widnieje.

  Aga

  Witam. Mam mały problem. Okazlo się, że spadły mi procenty. Fakt z jedną firmą zalegalam 3 dni … czy to możliwe? I mam problem z ebayem. Widnieje właśnie tam zapytanie na ten temat. Dziwne bo nie ma takiej możliwości bym coś przeoczyla. Jak się za To zabrać?

  roza

  Mam pytanie, czy można otrzymać raport schufa, jeżeli nie ma się konta w Niemczech? Przeprowadzam się na jakiś czas do Niemiec i dopiero podejmę tam pracę, do tej pory zawsze pracowałam w Polsce i posiadam tylko polskie konto.

  Paweł

  Dzień dobry mam pytanie potrzebuje dokumentu schufa pracuje w Niemczech 2 lata mam Polskie konto i Polski meldunek czy dostanę taki dokument? Dziękuję i pozdrawiam.

  Iwona

  Dzień dobry.
  Wypełniając Schufe wpisać hasło do konta bankowego? Przecież zawsze należy je chronić.

  Agnieszka

  Witam.Jaki jest okres oczekiwania na dokument? troche mi sie spieszy ,potrzebuje to do polskiego banku do kredytu

  Michal

  Dołaczam sie do pytania. Prosilbym bardzo o odpowiedz gdyz jestem w podobnej sytuacji. Pozdrawiam Michał

  Agnieszka

  Również jestem ciekawa

  NowakG

  Witam. Mam pytanie. Co w przypadku gdy dana osoba mieszkała kilka lat temu w Niemczech ( majac meldunek w Niemczech i konto niemieckie) wróciła do Polski. Po czasie chciałaby osoba wrócić do Niemiec. Czy ta osoba ma możliwość sprawdzenia jednorazowo swojej historii SCHUFA? Będę wdzięczny za odpowiedź. Pozdrawiam

  Kamila

  Witam dostała Pani odpowiedz bo też mam identyczną sytuację.

  Paweł

  jak długo czeka się na list

  kari889

  witam. mam pytanie , okazalo sie przy zakladaniu konta ze widnieje jako dłuznik. wysylalaam list do sufa i zero odpowiedzi. CHce to splacic ALE GDZIE I jak sie doqiedziec ile ? prosze o pomoc/

  adam

  witam. mam pytanie , okazalo sie przy zakladaniu konta ze widnieje jako dłuznik. wysylalaam list do sufa i zero odpowiedzi. CHce to splacic ALE GDZIE I jak sie doqiedziec ile ? prosze o pomoc/

  iza

  Witam, dlaczego nie mogę podać pełnego nr. konta z iban ? dodaje PL i nr konta wchodzi mi tylko do 22 cyfr. Czy wymagany jest nr. konta Niemieckiego ?

  Slawomir

  Musisz mieć konto niemieckie

  Slawomir

  Posiadam meldunek ale nie mam konta w Niemczech. Staram się o kredyt w euro w Polsce potrzebuje schufy. Na moją prośbę o wystawienie takiego papieru dostałem odpowiedż że mają błąd w moich papierach i karzą. I na nowo przesłać dane meldunkowego i ksero dowodu to jakiś koszmar ile razy można wysyłać jedno i to samo a czas upływa. Czy można to załatwić od ręki płacąc gotówką bo konta nie mam. Proszę o pomoc

  Justyna

  Mogę zapytać jak się Pan z nimi w ogóle skontaktował? Mamy z mężem ten sam problem brak konta niemieckiego i nie wiemy jak się zabrać teraz za załatwienie tej schufy

  Adrian

  Ja wysłałem o darmowe Schufa i już czekam 2 tygodnie. Masakra. Jak długo trzeba czekać?

  Gregor

  Wątpię żeby Ci cokolwiek przyszło jak wysłałem o darmowe 4 tygodnie temu i nic nie wiem czy darmowe do Polski wogole wysyłają….

  Ryszard

  Dokładnie. Ja tez wysłałem i zapłaciłem i czekam już 2 miesiące… Kiedy tam dzwonię, mówią że już wysłali.. Ale nic nie dochodzi.

  Olga

  Witam,
  Czy długi z Polski widnieją również w Shufa czy tylko te z Niemiec?

  Maria

  Witam ! Również jestem w podobnej sytuacji,nie mam konta w Niemczech a potrzebuję pilnie szufy do kredytu. Proszę o pomoc .

  Patrycja

  Witam mam pytanie odnosnie wynajmowania mieszkania. Znalazlam pare ofert ale w jednej ofercie odpowiadajacej mi najbardziej wlasciciel podkreslil ze on sprawdza wszedzie kazdego kto jest zaiteresowany. Jak to wyglada ? O co konkretnie pytaja? Na jakiej podstawie moze mi odmowic wynajmu chodzi o kredyty, niesplacane tel.komurkowe? Czy opoznienia w oplatach tez tam widnieja ( raz na jakis czas) ogolnie kredytu nie posiadam ale tez sie o niego nie staralam.
  Nie wiem czy widnieje w schufa. I mam zamiar to sprawdzic

  Robert

  Jak długo taki dokument jest ważny?

  ANNA

  Witam
  Jak udało Panu załatwić się ten dokument nie mam konta w Niemczech  a potrzebuję pilnie do kredytu. Proszę o pomoc .

  Rafal

  Pracuje w Niemczech, wynagrodzenie jest przelewane w eurosach na konto w polskim banku. Chciałem wypełnić ten formularz schufa i dostać potwierdzenie że nie mam żadnych kredytów, ale w okienku na nr konta nie przechodzi polski numer, wyskakuje mi komunikat że jest problem i muszę się skontaktować się z ich hotline, tylko że mój niemiecki nie jest na tyle dobry aby podjąć się takiej rozmowy przez telefon. Miał ktoś taki problem? Jak to załatwić żeby tam nie dzwonić? Z góry dziękuje za pomoc.

  KRZYSZTOF

  witam. czy udało się rozwiązać problem? jestem w podobnej sytuacji..

  Damiano

  Witam,mam pytanie na temat Schufy, nie mam nigdzie już zaległości ale z tego co wiem 3 lata pozostaje w rejestrze, słyszałem że mogę wystosować pismo do Schufy i istnieje możliwość wyładowania mnie z systemu czy to prawda i jak takie coś można wystosować?

  Maciej

  Nie niestety nie ma takiej mozliwosci jezeli byl pan dluznikiem ze zla historia. Historia dlugu system usuwa w trzecim roku kalendarzowym,

  Michał

  Witam
  Brak meldunku w niemczech. Jest jakiś sposób otrzymania raportu Schufa? Nie posiadam też konta w niemczech.
  Potrzebne do kredytu hipotecznego. Może ktoś przerabiał temat

  Katarzyna

  Witam
  Mąż pracuje w Niemczech, nie ma meldunku ani konta niemieckiego. Potrzebuje zaświadczenia z Schufa do kredytu w Polsce. Jak to szybko załatwić, proszę o pomoc

  Katarzyna

  Witam
  Czy udało się Panu załatwić raport Szufa?
  Proszę o odpowiedz

  Bartek

  Witam. A co w takiej sytuacji. Razem z żoną pracujemy na mini job i mieszkamy w Polsce . Wpływy mam na polskie konto walutowe A bank do kredyu potrzebuje Raport Schufa.. można to jakoś ogarnąć?

  CZARNOWIDZ

  Jeżeli macie zameldowanie w Niemczech to bez schufy się nie obejdzie i tak samo, pieniądze wysyłane z Niemiec, wysyłasz przez niemiecki bank

  Agnieszka

  Ile czeka się za darmowym papierem z schufa

  Sławomir

  Czy schufa sprawdza lub otrzymuje dane o zadłużeniach również z Polski???

  Patrycja

  Jest jeszcze jedna opcja na wyciągnięcie schufa. W każdym oddziale Postbank, który posiada terminal Schufa można od ręki wydrukować Schufa Auskunft 🙂 niestety trzeba mieć konto niemieckie, wylegitymować się doradcy, dostaje się kod i wpisuje go do terminala i on drukuje Wam pełny raport

  Izabela

  Jak długo się czeka na ten sokument

  Leslaw

  darmowy link do schufa nie dziala

  Michalina

  Czy da się wyciągnąć Shufe mając polskie konto walutowe ?

  64
  0
  Co o tym myślisz? Skomentuj!x