Abonament RTV w Niemczech – kto musi go płacić, a kto może zostać zwolniony z opłaty?

  Rundfunkbeitrag, to abonament RTV w Niemczech (znany wcześniej pod nazwą GEZ). Każdy pełnoletni najemca (lub właściciel mieszkania w przypadku mieszkania własnościowego) jest w Niemczech prawnie zobowiązany do zarejestrowania się i opłacenia abonamentu. Przy czym wystarczy, że zarejestruje się jedna z osób żyjących w danym mieszkaniu. Abonament RTV w Niemczech jest bowiem płacony od gospodarstwa domowego.

  Gdzie zgłosić opłatę abonamentu RTV w Niemczech?

  Zgłoszenia należy dokonać w tzw. „ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice“, czyli serwisie ARD, ZDF i Deutschlandradio, przyjmującym opłaty (wcześniej GEZ, czyli Gebühreneinzugszentrale).

  Adres brzmi następująco:

  ARD ZDF Deutschlandradio
  Beitragsservice
  50656 Köln

  Oprócz tego należy dodać, że dział ARD, ZDF i Deutschlandradio, który zajmuje się pobieraniem składek, otrzymuje dane z biur meldunkowych mieszkańców. Te są następnie  porównywane z własnymi rejestrami danych. Oznacza to, że prędzej czy później orzymacie pismo dotyczące opłaty radiowo-telewizyjnej.

  Ile wynosi abonament RTV w Niemczech?

  Abonament RTV wynosi w Niemczech aktualnie 18,36 euro miesięcznie. Specjalna komisja analizuje co cztery lata zapotrzebowanie finansowe zgłaszane przez nadawców publicznych i decyduje o ewentualnym podwyższeniu wysokości składki.

  Kto nie musi opłacać abonamentu RTV w Niemczech?

  Obowiązek płacenia abonamentu RTV w Niemczech kończy się, gdy ma miejsce jeden z następujących powodów wyrejestrowania:

  • Dwóch lub więcej płatników składek zaczyna mieszkać razem – ślub, przeprowadzka do wspólnego mieszkania (WG-Wohngemeinschaft) itd. W tym wypadku należy podać nazwiska i numery abonamentów wszystkich płatników, w celu uniknięcia podwójnej opłaty. Ta jest bowiem uiszczana za gospodarstwo domowe.
  • Płatnik składki udaje się na dłuższy czas za granicę i nie posiada już w Niemczech żadnego miejsca zamieszkania. W tym wypadku należy przedstawić urzędowe zaświadczenie.
  • Płatnik abonamentu umiera. W tym wypadku jego bliscy musza przedłożyć akt zgonu.
  • Płatnik składki rezygnuje z mieszkania. W tym wypadku należy przedłożyć urzędowe zaświadczenie.

  Wyrejestrowanie musi nastąpić pisemnie z podaniem powodu wyrejestrowania w serwisie przyjmującym opłaty (ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice). Telefoniczne wyrejestrowanie jest niewystarczające! Należy pamiętać, że serwis potwierdza wyrejestrowanie. Obowiązek płacenia abonamentu wygasa dopiero po złożeniu odpowiedniego pisma w ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice. Przy spóźnionej rezygnacji możecie poprosić grzecznościowo o wyrejestrowanie wsteczne.

  Nasza rada

  Jako płatnik abonamentu, ciąży na Was obowiązek udowodnienia wpłynięcia pisma o wyrejestrowanie w ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice. Radzimy więc, abyście wysłali pismo o wyrejestrowanie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, żeby w razie czego móc udowodnić jego wpłynięcie (Rodzaje listów poleconych w Niemczech – najważniejsze informacje!). Zachowajcie też potwierdzenie z poczty. Musicie też zwrócić uwagę na to, aby z ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice otrzymać potwierdzenie wyrejestrowania. Dopóki wyrejestrowanie nie zostanie pisemnie potwierdzone, nie można go traktować jako dostarczonego.

  Zwolnienie z abonamentu RTV w Niemczech ze względu na sytuację życiową

  Oprócz tego wniosek o zwolnienie z opłaty abonamentu RTV w Niemczech mogą złożyć następujące osoby:

  • odbiorcy świadczeń pomocy społecznej
  • odbiorcy emerytury lub renty (osoby o pewnym stopniu niepełnosprawności)
  • odbiorcy świadczeń socjalnych lub Bürgergeld
  • odbiorcy świadczeń na mocy ustawy o prawie do azylu
  • nie mieszkający z rodzicami odbiorcy BAföG (Das Bundesausbildungsförderungsgesetz – Świadczenia zgodnie z Federalną ustawą stypendialną), dofinansowania kształcenia zawodowego albo świadczeń związanych z przysposobieniem do zawodu
  • odbiorcy specjalnych świadczeń na mocy ustawy dotyczącej pomocy ofiarom wojny (§ 27 e BVG – Bundesversorgungsgesetz)
  • odbiorcy świadczeń opiekuńczych w ramach siódmego rozdziału (§§ 61 do 66) księgi XII kodeksu socjalnego  (SGB XII)
  • odbiorcy świadczeń opiekuńczych dla ofiar wojennych na mocy ustawy dotyczącej pomocy ofiarom wojny (BVG – Bundesversorgungsgesetz)
  • odbiorcy zasiłku opiekuńczego zgodnie z wewnętrznymi przepisami poszczególnych landów
  • odbiorcy dodatku opiekuńczego zgodnie z § 267 ustęp 1 Ustawy o wyrównaniu obciążeń wojennych (Lastenausgleichsgesetz – LAG)
  • osoby, którym ze względu na konieczność opieki, przysługuje dodatek pieniężny zgodnie z Ustawą o wyrównaniu obciążeń wojennych (Lastenausgleichsgesetz – LAG) § 267 ustęp 2 wers 1 Nr. 2 c
  • osoby pełnoletnie, które żyją w placówce publicznej (§ 45 ósmej księgi kodeksu socjalnego – SGB VIII)
  • osoby głuchonieme oraz odbiorcy pomocy dla osób niewidomych zgodnie z  § 72 dwunastej księgi  kodeksu socjalnego (SGB XII) jak i § 27 ustawy dotyczącej pomocy ofiarom wojny (BVG – Bundesversorgungsgesetz )

  Potrzeba zwolnienia z opłat musi zostać urzędowo zatwierdzona

  Jeśli nie pobieracie żadnego z wyżej wymienionych świadczeń socjalnych, ponieważ Wasze wpływy przekraczają określone progi, możecie w drodze wyjątku złożyć wniosek o zwolnienie z opłaty radiowo-telewizyjnej w Niemczech, jeśli przekroczenie progu jest mniejsze niż wysokość miesięcznej składki radiowo-telewizyjnej. Do zwolnienia z opłaty potrzebne jest pismo z odpowiedniego organu społecznego, z którego wynika, że wniosek o wypłatę świadczeń socjalnych został odrzucony z powodu przekroczenia progu dochodowego o maksymalnie 18,36 euro.

  Czy zwolnienie z opłaty dotyczy także współlokatorów mieszkania?

  Zwolnienie dotyczy w obrębie mieszkania: małżeństw, zarejestrowanych partnerów życiowych i właścicieli mieszkania, którzy byli brani pod uwagę przy przyznawaniu świadczeń. Jeśli chociaż jeden lokator będzie miał obowiązek zapłaty abonamentu (całkowitego lub częściowego), to będzie trzeba go zapłacić.

  Czy istnieje możliwość zwolnienia z opłaty w przypadku zbyt niskich dochodów?

  Jeśli dysponujecie niskimi dochodami, ale nie chcecie wnioskować o świadczenia socjalne, to nie możecie być zwolnieni z opłaty radiowo-telewizyjnej. Zwolnienie możliwe jest tylko wtedy, jeśli istnieje zawiadomienie w tej sprawie z odpowiedniego organu społecznego. Nie wystarczy także teoretycznie istniejące prawo do zasiłku dla bezrobotnych (Bürgergeld). Potrzeba ta musi zostać potwierdzona za pomocą pisma wyrażającego zgodę odpowiedniego organu społecznego. Jeśli jest to konieczne, w grę wchodzi wniosek o zwolnienie z opłaty w wyjątkowych przypadkach.

  Kto może wnioskować o obniżenie opłaty radiowo-telewizyjnej w Niemczech?

  O obniżenie opłaty radiowo-telewizyjnej mogą wnioskować osoby ciężko upośledzone, jeśli w ich orzeczeniu o niepełnosprawności istnieje oznakowanie RF. Konkretnie:

  • Osoby niewidome lub niedowidzące, u których stopień upośledzenia wynosi przynajmniej 60% – z powodu niedowidzenia
  • Osoby z zaburzeniami słuchu, które nie słyszą lub z którymi niemożliwa jest wystarczająca komunikacja z użyciem słuchu, nawet jeśli użyją aparatów słuchowych
  • Osoby ze stopniem niepełnosprawności minimum 80%, które z powodu swojej choroby nie mogą brać udziału w imprezach masowych

  Obniżona opłata wynosi aktualnie 6,12 euro miesięcznie.

  Jak złożyć wniosek o zwolnienie z opłaty bądź jej obniżenie?

  Wnioski znajdziecie w urzędach miast i gmin. Wszystkie formularze możecie też znaleźć online pod adresem: www.rundfunkbeitrag.de i je wydrukować. We wniosku musicie podać powód zwolnienia z opłaty lub jej obniżenia, a poza tym musicie dołączyć:

  • odpowiednie potwierdzenie urzędowe albo płatnika świadczeń
  • odpowiednie powiadomienie o świadczeniach socjalnych, tzw. orzeczenie o niepełnosprawności

  Potwierdzenia/zaświadczenia te musicie dostarczyć w oryginale lub jako uwierzytelnione odpisy. Wniosek należy podpisać. Radzimy, abyście wysłali wniosek listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, aby móc udowodnić wpłynięcie pisma w odpowiednim terminie. Wniosek trzeba dostarczyć pod adres: ARD, ZDF und Deutschlandradio, Beitragsservice, 50656 Köln.

  Od kiedy następuje zwolnienie z opłaty?

  Wniosek o zwolnienie z opłaty/jej obniżenie powinniście złożyć najszybciej, jak to możliwe, najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od daty zaistnienia trudnej sytuacji i otrzymania odpowiedniego świadczenia. Jeśli wniosek wpłynie dopiero po upłynięciu tych dwóch miesięcy, zwolnienie/obniżenie opłaty nastąpi od kolejnego miesiąca po wpłynięciu wniosku.

  Czy domownicy i współlokatorzy muszą opłacać abonament RTV osobno?

  Zgodnie z umową radiowo-telewizyjną, na każde mieszkanie przypada jednolita opłata radiowo-telewizyjna w wysokości 18,36 Euro – niezależnie od tego, ile znajduje się w nim odbiorników i czy w ogóle jakieś są. Dla rodzin, osób wspólnie wynajmujących mieszkanie, czy pozamałżeńskich wspólnot mieszkaniowych, regulacja ta posiada ważną zaletę: „jeden płaci za wszystkich”, tzn. tylko jeden członek rodziny, partner życiowy albo współlokator musi być zarejestrowany jako płatnik abonamentu radiowo-telewizyjnego w Niemczech. Prywatnie wykorzystywane samochody wszystkich mieszkańców są tak samo zwolnione z opłaty jak dzieci z własnym dochodem.

  Oprócz tego, zgodnie z niemiecką umową radiowo-telewizyjną wszyscy mieszkańcy lokalu wspólnie odpowiadają za opłaty. To oznacza, że w zasadzie każdy lokator może zostać pociągnięty do płatności, jeśli oficjalnie zarejestrowany płatnik nie wywiązuje się z ponoszenia opłat. Jeśli ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice żąda dopłaty, a osoba zainteresowana może udowodnić, że spełnia warunek zwolnienia z opłaty, zostaje ona później zwolniona z obowiązku zapłaty abonamentu.

  „Czy muszę płacić, skoro w ogóle nie mam radia ani telewizora?” albo nawet „Nigdy nie oglądam programów publicznych!”

  Dla wnoszenia opłaty radiowo-telewizyjnej zupełnie nie ma znaczenia, czy ktoś ma odpowiednie urządzenia i z nich korzysta lub czy też w ogóle ogląda programy publiczne. W obecnie obowiązującej umowie o składce radiowo-telewizyjnej w ogóle nie ma wzmianki o urządzeniach nadawczych. Oprócz tego bardzo wiele sądów w całych Niemczech, a nawet Federalny Sąd Administracyjny potwierdziło konstytucyjność opłaty RTV w Niemczech i umowy o składce na rzecz radiofonii i telewizji w ogóle.

  Czy istnieje obowiązek  dokonania opłaty w przypadku posiadania drugiego mieszkania, mieszkania wakacyjnego lub przyczepy kempingowej?

  Federalny Trybunał Konstytucyjny orzekł, że nie trzeba płacić za drugie mieszkanie. Ponieważ jednak urząd składkowy niekoniecznie wie, czy dane mieszkanie jest drugim domem, trzeba się z nim skontaktować. Dlatego, jeśli nie chcecie za nie płacić, powinniście poinformować urząd o adresie i numerze składkowym drugiego mieszkania i wskazując, że płacicie już za pierwsze mieszkanie oraz poprosić o zwolnienie z płacenia za drugie mieszkanie. Poinformujcie również o swoim numerze składkowym na pierwsze mieszkanie i prześlij im tzw. rozszerzone zaświadczenie o zameldowaniu z biura meldunkowego mieszkańców.

  Obserwuj Dojczland.info i bądź na bieżąco:

  196,377FaniLubię
  24,300ObserwującyObserwuj
  316ObserwującyObserwuj

  41 KOMENTARZE

  Obserwuj
  Powiadom o
  guest

  41 komentarzy
  najstarszy
  najnowszy najpopularniejszy
  Inline Feedbacks
  View all comments
  Ada

  Tylko właściciel? a co z wynajmującym?

  Marta

  Mam pytanie
  To w De płacimy od lokalu , mieszkania jako najemca lub właściciel?
  Czy od gospodarstwa domowego?
  Jeśli w mieszkaniu mieszkają 3 osoby , które żyje osobno to każdy z nich płaci np za swój pokój?
  Czy na cale mieszkanie jest jedna opłatą?

  Łukasz

  Przecież było napisane że od mieszkania i tylko jedna osoba w nim mieszkająca. Czytaj z uwagą proszę.

  Andrzej

  Admin ty popraw jeszcze siebie, nie wpuszczaj tych faszystowskich trolli wychwalających AfD, które ma program identyczny jak NSDAP w 1933.

  justyna

  Witam. Jak napisać wniosek o rozlozenie na raty zdf?

  Aga

  Witam, wynajmuję mieszkanie od 24 sierpnia tego roku. Dzisiaj wypełniam pismo Rundfunkbeitrag. Z jaką datą powinnam je uiścić: dzisiejszą? 24.08.17, czy od któregoś pełnego miesiąca?

  karola

  witam. jaki jest czas na zaplacenie radia ?

  Danuta Pichlinska

  Jak zaplacic za tv nie posiadajac konta w niemieckim banku proszę o odpowiedź

  Daro

  Idź na pocztę zrobić przelew.

  Dominik

  A co gdy nie opłaciłem tego wncisgu ost 4 miesięcy? Schufa? Dodam ze nie przychodzą listy o podanie konta itd?

  Daro

  W końcu się odezwą.

  Moniqa

  Czy jako współlokator musze podawać swoje dane tak abyśmy oboje byli na dokumencie?jak to zrobić?

  Martel

  zameldowany jestem w hotelu to też muszę płacić?

  xxx0407

  Witam! Co należy zrobić,aby zmienić opcje opłaty tzn.wybrałam opcję, że pobierają automatycznie z konta co 3msc, wolałabym stałą miesięczną kwotę 17.50. Jak rozwiązać ten problem? Dziękuję za odpowiedź

  Daro

  Musisz wysłać list i wycofać zgodę na pobieranie z konta,poprosić o numer konta albo czekać na rachunek.

  Monika

  Przypadkowo zrobilam przelew w kwocie 1000e, co muszę teraz zrobić aby odzyskać te pieniądze?

  Daro

  Napisać do nich?

  Słoniu

  Co zrobić jeśli współlokator nie jest zainteresowany składaniem się na ARD?

  Krzysztof

  Wysłałem rezygnację z abonamentu RTV w Niemczech razem z kopią wymeldowania. Posiadam dowód dostarczenia listu ale nie dostałem potwierdzenia tylko kolejny rachunek. Co mam dalej zrobić?

  Daro

  Wysłać kopie na ich adres i opisać co się wydarzyło .

  Marcin

  Ja nie place wcale niech spierdalaja

  Danuta

  Mieszkalam w De w podnajmowanym pokoju. Abonament opłacał glowny najemca. Od wrzesnia 2018 roku główny najemcą zdał I rozliczyć mieszkanie że spółdzielnią. Mialam być wymeldowana wraz ze zdaniem mieszkania. Niestety ciągle widziałam jako zameldowana w meldunkowym biurze i chociaż w De nie mieszkam od 2016 to ARD obarczylo mnie umową za radio i tv I karze płacić. Nie pomaga tłumaczenie poparte dowodami, że nie mieszkam, nie pracuje I od września 2018roku już jestem wymeldowana. Nadal naliczana jest mi koszty I straszą egzekucją. Jestem emerytem w Polsce i nawet gdybym dla świętego sposobu chciała uregulować 312euro to mnie po prostu nie… Czytaj więcej »

  Andrzej

  Do prawnika

  Adam

  Dzien dobry jest jakiś link do zmiany adresu, czy muszę wymeldować stare mieszkanie i zarejestrować nowe?

  Dominika Gozdal

  witam mam pytanie jestem w polsce a chcesz oplacic niemiecka telewizje jak moge to zrobic przez internet

  Romuald

  skoro jesteś w polsce i nie zamierzasz tam wracać to nie płać nic. Jeżeli się wymeldowałaś z tamtego mieszkania to nie płać nic. Jeżeli tak bardzo chcesz za to zapłacić to masz podany iban na rachunku oraz twój beitrag numer

  Anita

  Witam. Wynajmuje mieszkanie jako”ferienwohnung”, natomiast jest to jeden wielki dom. Wlascielka twierdzi, ze musze sobie sama zapłacić za radio i telewizje, ponieważ ona ma podpisana umowę na „ferienwohnung” i ona płaci tylko za siebie i mowi, ze jeżeli mieszkam dłużej muszę zapłacić. Ja już nic nie rozumiem. Jedno gospodarstwo domowe i ja mam płacić osobno, pomimo, ze jest to jeden dom. Nie mogę znaleźć żadnych informacji na ten temat, czy osoby mieszkające w „ferienwohnung” musza płacić za radio pomimo, ze jest to jedno gospodarstwo domowe, a ona z pokoi ma zrobione mieszkania. Przepraszam chaotycznie napisałam, a mam nadzieje, ze ktoś… Czytaj więcej »

  Jarek

  Witam mam pytanie jak i skąd wziąź druk żeby zrezygnować z jednego abonamentu ARD,ZDF ,mam swoje mieszkanie i płacę abonament, zameldowałem kolegę i automatycznie przysłali mu też do abonament do zapłaty

  Renata

  Pytanie sprzed roku, ale może komuś innemu się przyda: https://www.rundfunkbeitrag.de/kontakt/index_ger.html

  Paulina

  Mam pytanie odnośnie podatku radiowego. Właśnie został mi pobrany na trzy miesiące, ale w przyszłym miesiącu wracam do Polski. Czy jest możliwe, że dostanę tą kwotę z powrotem?

  Bartosz

  Witam, czy ktoś może mi odpowiedzieć na pytanie. Mieszkam w pensjonacie i dostałem rachunek do zapłacenia ponieważ mam tu meldunek. Nie bardzo rozumiem to skoro szef pensjonatu płaci ard wiec dlaczego ja musze skoro to nie mój telewizor. Dla mnie to jak podwójna opłata ale może jestem w błędzie. Jeśli ktoś coś może doradzić będę wdzięczny

  Monika

  Płace abonament za telewizję i radio niemieckie a nie odbiera mi niemiecka telewizja. Kto zna powód?

  Mati5555

  Witam,mam pytanie co to jest konto premium w ARD?

  Rafal

  Kiedy otrzymam ten 9 cyfrowy numer, dzięki któremu będę mógł wysłać przelew?

  Wojak

  Ruch raczej skromny tutaj, więc nie bardzo wierzę, że ktoś mi pomoże. Ale co tam! Spróbować nie zaszkodzi. Przyszedł list z ARD z sumą do wyrównania zaległości. Jednak nie zgadza się nr konta bankowego i parę innych detali. Chciałbym napisać do ich „biura obsługi klienta” czy czegoś, co mają zapewne na ten wzór, ale nie mogę znaleźć czegoś takiego w internecie. Potrafi ktoś pomóc? Pozdrawki!

  MaK

  Zobacz tutaj i wybierz temat:
  https://www.rundfunkbeitrag.de/buergerinnen_und_buerger/formulare/kontakt/index_ger.html

  Konto bankowe to zmienili od 01.2023 zobacz na dole jak wybierzesz swój Land czy nie pasuje.
  https://www.rundfunkbeitrag.de/bankverbindung/index_ger.html

  Mam nadzieję że nikt nie podszywa się pod ARD dla wyciągnięcia kasy.

  Natalia

  Witam. Podnajmuję pokój u niemieckiej rodziny od 10 miesięcy, do tej pory nie dostałam żadnego listu odnośnie płacenia abonamentu. Czy możliwe, że list został zagubiony lub że w ogóle tego nie wysłali?

  Robert

  Witam, jak sprawdzić swój stan konta na Ars

  Eustachy

  🚦WEG!

  41
  0
  Co o tym myślisz? Skomentuj!x