Kindergeld w Niemczech: podwyżki oraz aktualne informacje na rok 2021!

Kindergeld to zasiłek rodzinny w Niemczech, który wypłacany jest na dzieci aż do momentu podjęcia przez nie pracy, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia. Wysokość zasiłku jest zależna od liczby posiadanych dzieci. Zasiłek jest wypłacany bez względu na wysokość dochodów rodziców. Jeśli rodzice mieszkają razem, to świadczenie wypłacane jest matce, chyba że ta postanowi inaczej. W przypadku rodziców żyjących w separacji lub rozwiedzionych zasiłek wypłacany jest temu rodzicowi, z którym mieszka dziecko. Urzędem odpowiedzialnym za rozpatrywanie wniosków oraz wypłatę zasiłku jest kasa rodzinna krajowego urzędu pracy (niem. Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit). Warto wiedzieć, że jeśli pobieracie Kindergeld, to najprawdopodobniej przysługuje Wam również Kinderzuschlag.

Kindergeld, a polskie świadczenie „500 plus” – aktualizacja!

Od 1 lipca 2019 można w Polsce składać dokumenty o „500 plus” na pierwsze dziecko. Nowelizacja programu „Rodzina 500 plus” przewiduje, że prawo do świadczenia będą miały wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochody rodziny. Program „500 plus” po zmianach obejmie 6,8 mln dzieci. W związku z reformą świadczenia w Polsce, Familienkasse będzie od lipca 2019 informowała każdego, kto otrzymuje Kindergeld, a komu teoretycznie przysługuje świadczenie „500 plus” w Polsce (przykładowo z tytułu zamieszkania dziecka lub rodzica w Polsce), o obniżce Kindergeld. Kindergeld zostanie w takich przypadkach obniżony o około 120 euro. Wszystkie osoby, których to dotyczy, powinny złożyć wniosek o „500 plus” w Polsce. Niezłożenie wniosku o „500 plus” skutkuje tym samym, czyli automatycznym obniżeniem świadczenia Kindergeld o wspomniane około 120 euro.

Na które dzieci wypłacany jest zasiłek rodzinny w Niemczech?

Jako dzieci według prawa socjalnego w Niemczech traktowane są:

 • rodzone dzieci (niem. leibliche Kinder)
 • adoptowane dzieci (niem. adoptierte Kinder)

Poza tym uwzględnia się dzieci, które wnioskodawca przyjął do swojego gospodarstwa domowego:

 • dzieci małżonka(-ki)
 • dzieci zarejestrowanego partnera życiowego (w przypadku związku osób tej samej płci)
 • dzieci przybrane (niem. Pflegekinder)
 • wnuki

Kindergeld na dzieci w Polsce

Aby móc złożyć wniosek o Kindergeld wystarczy, że jedno z rodziców pracuje w Niemczech i podlega tu nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Złożenie wniosku jest możliwe po 6 miesiącach od momentu podjęcia pracy na terenie Niemiec. Należy pamiętać, że Kindergeld na dzieci mieszkające w Polsce należy się wtedy, jeżeli mieszkają one z rodzicami we wspólnym gospodarstwie domowym, rodzice mają zawarty związek małżeński, a jedno z rodziców przybyło do Niemiec wyłącznie w celach zarobkowych. Familienkasse żąda od wszystkich takich osób rozliczenia podatkowego tzn. kopii decyzji z Finanzamtu. Oprócz tego do wniosku należy dołączyć dodatkowy formularz, który ma na celu potwierdzenie przynależności dzieci do gospodarstwa domowego („Haushaltsbescheinigung zur Vorlage bei der Familienkasse KG3a”). Dodatkowo niezbędne będzie zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS), na podstawie którego obliczana jest wysokość Kindergeld. Jeżeli ktoś pobiera w Polsce zasiłek, to w ramach Kindergeld zostanie wypłacona różnica pomiędzy obydwoma świadczeniami. W przypadku, gdy dziecko zameldowane jest wyłącznie w Polsce. należy dołączyć jego numer PESEL (odpowiednik niemieckiego IdNr). Kindergeld przysługuje również osobie opiekującej się dzieckiem w Polsce, jeśli obydwoje rodzice przebywają w Niemczech, czyli np. babci zajmującej się dzieckiem na czas nieobecności rodziców.

W poniższym artykule przeczytacie o aktualnej sytuacji prawnej odnośnie Kindergeld dla rodziców mieszkających z dzieckiem w Polsce:

Czy Kindergeld przysługuje rodzicom mieszkającym z dzieckiem w Polsce?

Jak długo otrzymuje się Kindergeld?

Kindergeld wypłacany jest na dzieci do 18 roku życia. W momencie podjęcia przez dziecko dalszej nauki (podjęcie studiów, kształcenie zawodowe) prawo do zasiłku jest przedłużane do maksymalnie 25 roku. Prawo do zasiłku wygasa wraz z ukończeniem przez dziecko nauki lub podjęcia prze nie regularnej pracy zawodowej powyżej 20 godzin tygodniowo. Jeżeli dziecko nie jest w stanie samo utrzymać się z powodu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny jest wypłacany także po ukończeniu 25 roku życia (WAŻNE: niepełnosprawność musiała być orzeczona przed ukończeniem 25 roku życia). Zachęcamy również do przeczytania artykułu pod tytułem „Kindergeld dla dorosłych dzieci”, w którym szczegółowo opisaliśmy sytuację z zasiłkiem rodzinnym w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia.

Kindergeld – wnioski i terminy wypłat na rok 2021

Na poniższej stronie znajdziecie wnioski na Kindergeld oraz broszurę informacyjną dotyczącą zasiłku rodzinnego w Niemczech.

Oprócz tego zachęcamy do przeczytania naszego artykułu na temat terminów wypłat Kindergeld:

Terminy wypłat Kindergeld 2021

Wysokość Kindergeld 2021

Od stycznia 2021 roku obowiązują nowe kwoty zasiłku rodzinnego w Niemczech. Wynoszą one:

 • na pierwsze oraz drugie dziecko każdorazowo 219 euro
 • na trzecie dziecko 225 euro
 • na każde następne dziecko 250 euro

Poniższa tabelka przedstawia całkowitą wysokość zasiłku, w zależności od ilości posiadanych dzieci:

Liczba dzieciWysokość Kindergeld 2021
1 dziecko219,00 euro
2 dziecko219,00 euro
3 dziecko225,00 euro
od 4 dziecka250,00 euro

Oprócz tego możecie skorzystać z naszego darmowego kalkulatora Kindergeld:

Kalkulator Kindergeld

Kto powinien złożyć wniosek na Kindergeld?

W przypadku małżeństw nie ma znaczenia, które z małżonków złoży wniosek o Kindergeld. Partner, który nie składa wniosku, musi wyrazić jedynie zgodę na złożenie go w swoim imieniu. W tym celu należy złożyć podpis w odpowiednim miejscu na formularzu. Inaczej ma się to w przypadku małżeństw, gdzie jedno z partnerów posiada dzieci z poprzedniego związku. W tym wypadku najkorzystniej będzie, jeśli wniosek zostanie złożony przez partnera, który posiada dzieci z innego związku. Liczba posiadanych dzieci zostanie w tej sytuacji bowiem zsumowana, dzięki czemu wysokość świadczenia będzie wyższa.

Jakie dokumenty i zaświadczenia należy dołączyć do wniosku na Kindergeld?

Familienkasse wymaga dostarczenia odpowiednich zaświadczeń i dokumentów. Aby zaoszczędzić sobie czasu, warto skompletować je w całości. W przeciwnym razie Familienkasse i tak zwróci się z prośba dostarczenia brakujących dokumentów.

Dokumenty składane przez osobę pracującą w firmie niemieckiej, która nie była oddelegowana z Polski:
Dokumenty składane przez pracowników oddelegowanych:
Dokumenty składane przez osoby prowadzące działalność gospodarczą (niem.
Dokumenty składane przez osobę pracującą w firmie niemieckiej, która nie była oddelegowana z Polski:
 • Kopia zaświadczenie o podatku od wynagrodzenia (Lohnsteuerbescheinigung) lub rozliczenia (Abrechnung) za pracę wnioskodawcy w Niemczech,
 • Kopia unijnego aktu małżeństwa (lub przetłumaczony polski akt małżeństwa), w przypadku osób rozwiedzionych przetłumaczona decyzja o rozwodzie,
 • Zaświadczenie pracodawcy „Bescheinigung des Arbeitgebers” oraz wszystkie rozliczenia (Abrechnungen), które wnioskodawca otrzymał do dnia ubiegania się o Kindergeld,
 • Kopia unijnego aktu urodzenia dziecka (lub przetłumaczony polski akt urodzenia dziecka),
 • W przypadku dzieci pełnoletnich (18-25 lat):
 1. Kopia zaświadczenia o nauce w szkole lub wyższej uczelni – najlepiej dostarczone na formularzu z Familienkasse - wypełnia i podbija szkoła/uczelnia,
 2. Zaświadczenie o ukończeniu pierwszego wykształcenia i pracy na formularzu z Familienkasse – wnioskodawca wypełnia dokument i wraz z dzieckiem musi podpisać się na dokumencie – po lewej podpis wnioskodawcy, po prawej dziecka pełnoletniego, należy tam wpisać, jakie wykształcenie zostało uzyskane lub kiedy zostanie uzyskane (tytuł naukowy lub nazwa zawodu w przypadku kształcenia zawodowego), i dodatkowo okres pracy, jeżeli dziecko pracowało - nazwa i adres pracodawcy, ilość godzin tygodniowo, rodzaj umowy,
 • Zaświadczenia o stanie rodziny – wspólnym meldunku całej rodziny, najlepiej wnioskodawcy z dziećmi (z Urzędu Miasta i Gminy) na druku Familienkasse. Jednym z warunków uzyskania Kindergeld jest między innymi to, iż wnioskodawca musi być zameldowany z dziećmi! Jeśli wnioskodawca ma inny meldunek niż dzieci i mieszkająca z nimi matka/opiekunka, wówczas nie może on wystąpić jako wnioskodawca. Można jednak próbować ubiegać się o Kindergeld dla osób pracujących w Niemczech, które nie są zameldowane z dzieckiem, wtedy osoba pracująca pozostaje wnioskodawcą.
 • Kopia dowodu osobistego (obie strony) lub paszportu (strona ze zdjęciem) obojga rodziców dziecka,
 • Kopia decyzji o niepobieraniu zasiłku w innych państwach UE (w tym Polski – z MOPS/GOPS) bądź potwierdzenie okresu, w jakim było pobierane świadczenie i wysokość pobieranych świadczeń. Zaświadczenie z MOPS/ROPS/GOPS o pobieraniu/niepobieraniu zasiłku powinno być wystawiane zarówno na wnioskodawcę jak i opiekuna dziecka. Zaświadczenie powinno być adekwatne do okresu pracy wnioskodawcy na terenie Niemiec i jeśli świadczenia rodzinne były pobierane, wówczas powinna być zawarta miesięczna kwota wypłacana na każde dziecko z osobna. Dokument należy przetłumaczyć przez tłumacza przysięgłego na język niemiecki,
 • Kopia meldunku lub zaświadczenia o pobycie stałym na terenie Niemiec,
 • Kopia umowy najmu mieszkania w Niemczech,
 • Kopia ubezpieczenia na terenie Niemiec (np. karty zdrowia, czyli Versichertenkarte),
 • Dokładne informacje o zatrudnieniu opiekuna oraz kopie dokumentów, które to potwierdzają:
 1. Bezrobotny, który pobierał zasiłek – kopia dokumentu z urzędu pracy o jego wysokości i okresie pobierania,
 2. Bezrobotny, który nie pobierał zasiłku, a składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane były w Polsce, niezbędna będzie kopia decyzji o braku prawa do zasiłku w Polsce z MOPS. W niektórych przypadkach należy złożyć wniosek o zasiłek na dzieci w Polsce, aby otrzymać odrzucenie tego wniosku wraz z uzasadnieniem o braku prawa do zasiłku,
 3. Jeśli opiekun był ubezpieczony w KRUS – należy o tym poinformować,
 4. Jeśli opiekun pobiera emeryturę/rentę – dokładny okres pobierania zasiłku oraz nazwa instytucji,
 5. Jeśli przebywał/a na urlopie macierzyńskim/wychowawczym/chorobowym – dokładny okres trwania oraz nazwa instytucji,
 6. W przypadku, kiedy opiekun/rodzic nadal się uczy i pobiera na przykład stypendium socjalne – należy o tym poinformować Familienkasse,
 • W przypadku, kiedy oboje opiekunów/rodziców pracowało za granica, a dzieci zostały oddane pod opiekę innego członka rodziny, np. babci – postanowienie sądu o przyznaniu opieki prawnej nad dzieckiem/ lub akt notarialny, że opieka nad małoletnimi została powierzona innej osobie (najlepiej pod tym samym meldunkiem). Jeśli czegoś takiego nie posiadają można spróbować w ten sposób, że osoba trzecia podpisze własnoręczne oświadczenie, iż w danym okresie sprawowała prawną opiekę nad dziećmi (+ tłumaczenie) – wtedy niezbędne będzie również zaświadczenie z MOPS wydane na tę osobę, że nie pobierała ona zasiłku na dzieci w Polsce. W tej sytuacji osoba ta będzie musiała również podpisać wniosek i załączyć adekwatne dokumenty.
 • W przypadku opieki nad dzieckiem przysposobionym – kopia decyzji z sadu rodzinnego o przekazaniu opieki + zupełny akt urodzenia wraz z tłumaczeniem przysięgłym,
 • Kopia zaświadczenia o dochodach EU/EWR – nie musi być tłumaczone.
Dokumenty składane przez pracowników oddelegowanych:
 • Kopia Lohnsteuerbescheinigung,
 • Zaświadczenie pracodawcy „Bescheinigung des Arbeitgebers” wraz z okresami pracy w Niemczech oraz wszystkie rozliczenia (Abrechnungen), które wnioskodawca otrzymał do dnia ubiegania się o Kindergeld,
 • Kopia poświadczenia ubezpieczenia od pracodawcy na druku unijnym A1,
 • Kopia umowy o pracę na zasadach oddelegowania,
 • Kopia zaświadczenia o dochodach EU/EWR,
 • Kopia potwierdzenia zameldowania się w Niemczech,
 • Kopia unijnego aktu małżeństwa (jeśli nie jest unijny – musi być tłumaczony na język niemiecki), w przypadku rozwodników, decyzja sądowa wraz z tłumaczeniem przysięgłym.
 • Kopia unijnego aktu urodzenia dziecka (lub przetłumaczony polski akt urodzenia dziecka),
 • W przypadku dzieci pełnoletnich (18-25 lat): szczegóły patrz pierwsza zakładka po lewej,
 • Zaświadczenia o stanie rodziny – szczegóły patrz pierwsza zakładka po lewej,
 • Kopia dowodu osobistego (obie strony) lub paszportu (strona ze zdjęciem) obojga rodziców/opiekunów dziecka,
 • Kopia decyzji o niepobieraniu zasiłku w innych państwach UE - szczegóły pierwsza zakładka po lewej,
 • Kopia umowy najmu mieszkania w Niemczech,
 • Kopia ubezpieczenia na terenie Niemiec (np. karty zdrowia - Versichertenkarte)
 • Dokładne informacje o zatrudnieniu opiekuna oraz kopie dokumentów, które to potwierdzają: szczegóły patrz pierwsza zakładka po lewej,
 • W przypadku, kiedy oboje opiekunów/rodziców pracowało za granica, a dzieci zostały oddane pod opiekę innego członka rodziny, np. babci – szczegóły patrz pierwsza zakładka po lewej,
 • W przypadku opieki nad dzieckiem przysposobionym – kopia decyzji z sadu rodzinnego o przekazaniu opieki + zupełny akt urodzenia wraz z tłumaczeniem przysięgłym.
Dokumenty składane przez osoby prowadzące działalność gospodarczą (niem.
 • Kopia zaświadczenia o zarejestrowaniu działalności gospodarczej, czyli Gewerbe
 • Rozliczenia Gewerbe z Finanzamtu,
 • Kopia rozliczenia zysków i strat (Einnahmen-Überschuss-Rechnung, EÜR)
 • Kopia Lohnsteuerbescheinigung, jeśli w okresie prowadzenia działalności miało również miejsce normalne zatrudnienie,
 • W przypadku, gdy miało miejsce również normalne zatrudnienie należy dołączyć zaświadczenie od pracodawcy (patrz wyżej),
 • Kopia zaświadczenia o dochodach EU/EWR,
 • Kopia potwierdzenia zameldowania w Niemczech,
 • Kopia umowy najmu mieszkania w Niemczech,
 • Kopia ubezpieczenia na terenie Niemiec (np. karty zdrowia, Versichertenkarte),
 • Kopia unijnego aktu małżeństwa (jeśli nie jest unijny – musi być przetłumaczony na język niemiecki), w przypadku rozwodników, decyzja sądowa o rozwodzie wraz z tłumaczeniem przysięgłym,
 • Kopia unijnego aktu urodzenia dziecka (lub przetłumaczony polski akt urodzenia dziecka),
 • W przypadku dzieci pełnoletnich (18-25 lat): szczegóły patrz pierwsza zakładka po lewej,
 • Zaświadczenia o stanie rodziny – szczegóły patrz pierwsza zakładka po lewej,
 • Dokładne informacje o zatrudnieniu opiekuna oraz kopie dokumentów, które to potwierdzają: szczegóły patrz pierwsza zakładka po lewej,
 • W przypadku, kiedy oboje opiekunów/rodziców pracowało za granica, a dzieci zostały oddane pod opiekę innego członka rodziny, np. babci – szczegóły patrz pierwsza zakładka po lewej,
 • W przypadku opieki nad dzieckiem przysposobionym – kopia decyzji z sadu rodzinnego o przekazaniu opieki + zupełny akt urodzenia wraz z tłumaczeniem przysięgłym,
 • Kopia decyzji o niepobieraniu zasiłku w innych państwach UE – szczegóły patrz pierwsza zakładka po lewej,
 • Kopia dowodu osobistego (obie strony) lub paszportu (strona ze zdjęciem) obojga rodziców/opiekunów dziecka.

 

Kindergeld – pozostałe informacje

Od 1 czerwca 2016 weszła w życie tzw. metoda kontrolna numerem identyfikacyjnym, niem. IdNr-Kontrollverfahren (o tym czym jest numer identyfikacyjny przeczytacie tutaj: Numer identyfikacji podatkowej oraz numer identyfikacyjny w Niemczech – różnice oraz najważniejsze informacje). W związku z tym, przy składaniu wniosku o Kindergeld należy dołączyć do niego numer identyfikacyjny (IdNr) wnioskodawcy. Numer ten jest przydzielany automatycznie po zameldowaniu się w Niemczech. Jeśli nie otrzymaliście jeszcze tego numeru, to w podlinkowanym wyżej artykule o numerze identyfikacji podatkowej oraz identyfikacyjnym przeczytacie, jak go zdobyć.

Co zrobić, jeśli czas oczekiwania na decyzję w sprawie Kindergeld się wydłuża?

Jeśli złożyliście wniosek o Kindergeld w Niemczech i czas oczekiwania na odpowiedź z Familienkasse się wydłuża, to w pierwszej kolejności należy zwrócić się z bezpośrednim zapytaniem do urzędu. Jeśli to nie pomoże, to macie następujące możliwości postępowania w tej sytuacji:

Wszelkie treści publikowane na stronie są chronione zgodnie z przepisami niemieckiego prawa autorskiego, Urheberrechtsgesetz (§ 52 ff UrhG).

Oferty pracy w Niemczech. Więcej na: praca.dojczland.info

Nauka języka niemieckiego? Babbel.com – wypróbuj przez 7 dni za darmo!

15 KOMENTARZE

Obserwuj
Powiadom o
guest
15 komentarzy
najstarszy
najnowszy najpopularniejszy
Inline Feedbacks
View all comments
Piotr

Witam. Jak sprawa na się do wypłaty kindergeld za rok 2004 do 2009? Pracowałem legalnie w Niemczech ale nie pobierałem kindergeld. Teraz podjąłem ponownie pracę w Niemczech. Czy należy mi się kindergeld za tamte lata? Złożyłem teraz wniosek, mam 2 dzieci.

Agnieszka

Z tego co czytałam to ubiegać się możesz o Kindergeld tylko 6 misięcy wstecz.

JUSTYNA

Mi dali 2 lata wstecz 🙂 i nawet sami się odezwali 🙂

baden baden

dlatego że wniosek był złożony wcześniejpewnie i już miałaś u nich nadany numer przed 2017
natomiaston nie składał wiec tylko te 6mcy

baden baden

możesz odzyskać ale tylko przez sąd ja właśnie zakonczyłem niedawnon relatywniete procedure troche urwali ale jednak wypłacili wiekszość no bardzo ważna jest argumentacja w sądzie trwało to 18miesiecy…długo ale kasa sie zgadza

Marek

Proszę – to nie tylku u nas pińćset plus – w niemczech to około 900+ !!!

Ola

Serio? To jeszcze porównaj zarobki na najniższej krajowej i policz ile to procent w porównaniu do dochodu miesięcznego, bo na pewno nie 1/4 w stosunku do najniższej krajowej jak w Polsce. Do tego gdzie gospodarka Niemiec a gdzie Polski człowieku 😂 my zamykamy rok wiecznie z długiem oni wychodzą na zero więc ich na te dodatki stac

Ola

I dodam że od 2020 płaca minimalna w Niemczech tj 9,35e na godzinę (ok. 41 złotych) z czego przez 8h pracy przez 23 dni w miesiącu masz mniej więcej 1720 e. Sam zasiłek na dziecko to 204e. Idąc dalej tj niemal 1/9 minimalnej krajowej a nie jak w Polsce 1/4. Jakby miało być w Polsce tak jak w Niemczech ludzie nie dostałoby więcej niż 230 złotych miesiąc. A jak już mało lotnie przeliczasz na złotówki to przelicz łaskawie też ich zarobki.

Marta

Czy wiecie kiedy nastąpiła zmiana przepisów, zgodnie z którą w przypadku rodziców rozwiedzionych dziecka mieszkającego w Polsce, wniosek może składać tylko ojciec pracujący w Niemczech? Wcześniej miała składać matka opiekująca się dzieckiem w Polsce.

Magda

Zawsze składa osoba mająca to samo zameldowanie co dziecko !

Marta

A czy jeżeli przebywam z dzieckiem w Polsce i jestem z ojcem dziecka po rozwodzie a on pracuje w Niemczech mogę sie ubiegać o Kindergeld?

baden baden

oczywiście tylko to bedzie tak że musisz też wystąpoć o 500plus i o tyle ci pomniejszą

Magda

Jeśli pracujesz w polsce to tak jeśli jesteś osoba bezrobotna i nie odprowadzasz podatków to z polski ci się nie należy

baden baden

oglednie potraktowaliscie temat gdy jeden z rodziców nie jest zameldowany z dziećmi-tylko zdawkowa informacja że MOŻE sie ubiegać….co to znaczy? że familienkasse bedzie taki przypadek rozpatrywać jak sąd? a dwa -co z małżeństwami z po za unii np.mąż polak pracuje w D a żona z dziećmi żyją np.w USA czy…GRUZJI i tam też dzieci chodzą do szkoły ….słyszałem że w takich przypadkach gdy ktoś sie wyprowadził z Unii kindergeld jest wstrzymywany mimo iż podatek dalej jest odprowadzany na terenie D ze stosunkun pracy ….

Damian

Witam
Mam problem
Pracowalem w DE 2 lata temu,nie pobieralem kindergeld bo mialem umowe na 2 miesiace tylko.
Teraz dostalem pismo od wojewody w PL. ze przez dwa miesiace nie dostane 500+ bo mam sie starac o zwrot z NIemiec. Mam czekac na jakies pismo ze strony NIemieckiej ale juz troszke to trwa,czy poratuje mnie ktos jaki ms nr telefonu do instytucji co sie tym w NIemczech zajmuje?

188,242FaniLubię
5,205ObserwującyObserwuj

Na start w Niemczech

15
0
Co o tym myślisz? Skomentuj!x
()
x