Kindergeld to zasiłek rodzinny w Niemczech, który wypłacany jest na dzieci aż do momentu podjęcia przez nie pracy, jednak najdłużej do ukończenia 25. roku zycia (patrz niżej). Wysokość zasiłku jest zależna od ilości posiadanych dzieci. Zasiłek jest wypłacany bez względu na wysokość dochodów rodziców. Jeśli rodzice mieszkają razem, to świadczenie wypłacane jest matce, chyba że ta postanowi inaczej. W przypadku rodziców żyjących w separacji lub rozwiedzionych zasiłek wypłacany jest temu, z kim mieszka dziecko. Urzędem odpowiedzialnym za rozpatrywanie wniosków oraz wypłatę zasiłku jest kasa rodzinna krajowego urzędu pracy [Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit]. Warto wiedzieć, że jeśli pobieracie Kindergeld, to najprawdopodobniej przysługuje Wam również Kinderzuschlag.

Niemiecka faktura po polsku

Kindergeld, a polskie świadczenie „500 plus” – aktualizacja lipiec 2019!

Od 1 lipca 2019 można w Polsce składać dokumenty o „500 plus” już na pierwsze dziecko. Nowelizacja programu „Rodzina 500 plus” przewiduje, że prawo do świadczenia będą miały wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody rodziny. Program „500 plus” po zmianach obejmie 6,8 mln dzieci. W związku z reformą świadczenia w Polsce, Familienkasse będzie od lipca 2019 informowała każdego, kto otrzymuje Kindergeld, a komu teoretycznie przysługuje świadczenie „500 plus” w Polsce (przykładowo z tytułu zamieszkania dziecka lub rodzica w Polsce), o obniżce Kindergeld. Kindergeld zostanie w takich przypadkach obniżony o około 120 euro. Wszystkie osoby, których to dotyczy powinny złożyć wniosek o „500 plus” w Polsce. Niezłożenie wniosku o „500 plus” skutkuje tym samym, czyli obniżeniem świadczenia Kindergeld o wspomniane około 120 euro.

Na które dzieci wypłacany jest zasiłek rodzinny w Niemczech?

Jako dzieci według prawa socjalnego w Niemczech traktowane są:

 • rodzone dzieci [leibliche Kinder]
 • adoptowane dzieci [adoptierte Kinder]

Poza tym uwzględnia się dzieci, które wnioskodawca przyjął do swojego gospodarstwa domowego:

 • dzieci małżonka(-ki)
 • dzieci zarejestrowanego partnera życiowego (w przypadku związku osób tej samej płci)
 • dzieci przybrane [die Pflegekinder]
 • wnuki

Kindergeld na dzieci w Polsce

Wystarczy, że jedno z rodziców pracuje w Niemczech i podlega tu nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, aby móc złożyć wniosek o Kindergeld. Można tego dokonać po 6 miesiącach od podjęcia pracy na terenie Niemiec. Należy pamiętać, że Kindergeld na dzieci mieszkające w Polsce należy się wtedy, jeżeli rodzic prowadzi z nimi gospodarstwo domowe, tzn. ma miejsce związek małżeński, a jedno z rodziców przybyło do Niemiec wyłącznie w celach zarobkowych. Familienkasse żąda od wszystkich takich osób rozliczenia podatkowego tzn. kopii decyzji z Finanzamtu. Oprócz tego do wniosku należy dołączyć dodatkowy formularz, który ma na celu potwierdzenie przynależności dzieci do gospodarstwa domowego („Haushaltsbescheinigung zur Vorlage bei der Familienkasse KG3a”). Dodatkowo niezbędne będzie zaświadczenie z MOPSu, na podstawie którego obliczana jest wysokość Kindergeld. Jeżeli ktoś pobiera w Polsce zasiłek, to w ramach Kindergeld zostanie wypłacona różnica pomiędzy obydwoma świadczeniami. Oprócz tego, jeśli dziecko zameldowane jest wyłącznie w Polsce należy dołączyć jego numer PESEL, który odpowiada wymaganemu od niedawna numerowi ID. Kindergeld przysługuje również osobie opiekującej się dzieckiem w Polsce, jeśli obydwoje rodzice przebywają w Niemczech, czyli np. babci, która zajmuje się dzieckiem na czas nieobecności rodziców.

W poniższym artykule przeczytacie o aktualnej sytuacji prawnej odnośnie Kindergeld dla rodziców mieszkających z dzieckiem w Polsce:

Czy Kindergeld przysługuje rodzicom mieszkającym z dzieckiem w Polsce?

Jak długo otrzymuje się Kindergeld?

Kindergeld wypłacany jest na dzieci do 18 roku życia. Prawo do zasiłku przedłuża się wraz z podjęciem przez nie dalszego wykształcenia, lecz jest dane maksymalnie do 25 roku życia (wyjątkiem jest jeśli dziecko odbywa obowiązkową służbę wojskową albo służbę zastępczą). Jako wykształcenie traktowane są studia, praktyki oraz wykształcenie zawodowe. Prawo to traci ważność wraz z ukończeniem przez dziecko nauki lub jeśli dziecko posiada regularną pracę, która zajmuje więcej niż 20 godzin tygodniowo. Jeżeli dziecko nie jest w stanie utrzymać się z powodu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny jest wypłacany po ukończeniu 25 roku życia (WAŻNE: niepełnosprawność musiała być orzeczona przed ukończeniem 25 roku życia). Zachęcamy również do przeczytania artykułu pod tytułem „Kindergeld dla dorosłych dzieci”, w którym szczegółowo opisaliśmy sytuację z zasiłkiem rodzinnym w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia.

Kindergeld – wnioski i terminy wypłat na rok 2019

Na poniższej stronie znajdziecie wnioski na Kindergeld oraz broszurę informacyjną dotyczącą zasiłku rodzinnego w Niemczech.

Oprócz tego zachęcamy do przeczytania naszego artykułu na temat terminów wypłat Kindergeld:

Terminy wypłat Kindergeld 2019

Wysokość Kindergeld 2019

Od lipca 2019 roku obowiązują nowe kwoty zasiłku rodzinnego w Niemczech. Te kształtują się następująco:

 • na pierwsze oraz drugie dziecko każdorazowo 204 euro
 • na trzecie dziecko 210 euro
 • na każde następne dziecko 235 euro

Poniższa tabelka przedstawia całkowitą wysokość zasiłku, w zależności od ilości posiadanych dzieci:

Liczba dzieciWysokość świadczenia na dziecko
1 dziecko204,00 euro
2 dziecko204,00 euro
3 dziecko210,00 euro
od 4 dziecka235,00 euro

Oprócz tego możecie skorzystać z naszego darmowego kalkulatora Kindergeld:

Kalkulator Kindergeld

Kto powinien złożyć wniosek na Kindergeld?

W przypadku małżeństw nie ma generalnie znaczenia kto złoży wniosek o Kindergeld. Partner, który nie składa wniosku musi wyrazić jedynie zgodę na złożenie go w imieniu małżonki/męża. W tym celu należy złożyć podpis w odpowiednim miejscu na formularzu. Inaczej ma się to w przypadku małżeństw, gdzie jedno z partnerów posiada dzieci z poprzedniego związku. W tym wypadku najkorzystniej będzie, jeśli wniosek zostanie złożony przez partnera, który posiada dzieci z innego związku. Liczba posiadanych dzieci zostanie w tej sytuacji bowiem zsumowana, dzięki czemu wysokość świadczenia będzie wyższa (patrz niżej „Kindergeld 2019 – wysokość zasiłku”).

Jakie dokumenty i zaświadczenia należy dołączyć do wniosku na Kindergeld?

Familienkasse wymaga dostarczenia odpowiednich zaświadczeń i dokumentów. Aby zaoszczędzić sobie czasu warto skompletować je w całości. W przeciwnym razie Familienkasse i tak zwróci się z prośba dostarczenia brakujących dokumentów.

Dokumenty składane przez osobę pracującą w firmie niemieckiej, która nie była oddelegowana z Polski:
Dokumenty składane przez pracowników oddelegowanych:
Dokumenty składane przez osoby prowadzące działalność gospodarczą (niem.
Dokumenty składane przez osobę pracującą w firmie niemieckiej, która nie była oddelegowana z Polski:
 • Kopia zaświadczenie o podatku od wynagrodzenia (Lohnsteuerbescheinigung) lub rozliczenia (Abrechnung) za pracę wnioskodawcy w Niemczech
 • Kopia unijnego aktu małżeństwa (lub przetłumaczony polski akt małżeństwa), w przypadku osób rozwiedzionych przetłumaczona decyzja z sądu
 • Zaświadczenie pracodawcy „Bescheinigung des Arbeitgebers” oraz wszystkie Abrechnungi, które wnioskodawca otrzymał do dnia ubiegania sie o KG
 • Kopia unijnego aktu urodzenia dziecka (lub przetłumaczony polski akt urodzenia dziecka)
 • W przypadku dzieci pełnoletnich (18-25 lat):
 1. Kopia zaświadczenia o nauce w szkole lub wyższej uczelni – najlepiej dostarczone na formularzu z Familienkasse - wypełnia i podbija szkoła/uczelnia
 2. Zaświadczenie o ukończeniu pierwszego wykształcenia i pracy na formularzu z Familienkasse – wnioskodawca wypełnia dokument i wraz z dzieckiem musi podpisać się na dokumencie – po lewej podpis wnioskodawcy, po prawej dziecka pełnoletniego, należy tam wpisać jakie wykształcenie zostało uzyskane lub kiedy zostanie uzyskane (tytuł naukowy lub nazwa zawodu w przypadku kształcenia zawodowego) + dodatkowo okres w którym dziecko pracowało - nazwa i adres pracodawcy, ilość godzin tygodniowo, rodzaj umowy
 • Zaświadczenia o stanie rodziny – wspólnym meldunku całej rodziny, najlepiej wnioskodawcy z dziećmi (z Urzędu Miasta i Gminy) na druku Familienkasse. Jednym z warunków uzyskania KG jest miedzy innymi to, iż wnioskodawca powinien być zameldowany z dziećmi! Jeśli ma inny meldunek niż dzieci i opiekunka, wówczas opiekun nie może wystąpić jako wnioskodawca. Można jednak próbować ubiegać się o KG dla osób pracujących w Niemczech, które nie są zameldowane z dzieckiem, wtedy osoba pracująca pozostaje wnioskodawcą
 • Kopia dowodu osobistego (obie strony) lub paszportu (strona ze zdjęciem) zarówno klienta jak i opiekuna dziecka
 • Kopia decyzji o niepobieraniu zasiłku w innych państwach UE (w tym Polski – z MOPS/GOPS) bądź potwierdzenie okresu czasu, w jakim było pobierane świadczenie i wysokość pobieranych świadczeń. Zaświadczenie z MOPSU/ROPSU/GOPSU o pobieraniu/niepobieraniu zasiłku powinno być wystawiane zarówno na wnioskodawcę jak i opiekuna. Zaświadczenie powinno być adekwatne do okresu pracy wnioskodawcy na terenie Niemiec i jeśli świadczenia rodzinne były pobierane, wówczas powinna być zawarta miesięczna kwota wypłacana na każde dziecko z osobna. Dokument należy przetłumaczyć przez tłumacza przysięgłego na język niemiecki
 • Kopia meldunku lub zaświadczenia o pobycie stałym na terenie Niemiec
 • Kopia umowy najmu mieszkania w Niemczech
 • Kopia ubezpieczenia na terenie Niemiec (np. karty zdrowia)
 • Dokładne informacje o zatrudnieniu opiekuna oraz kopie dokumentów, które to potwierdzają:
 1. Bezrobotny i pobierał zasiłek – kopia dokumentu z urzędu pracy o jego wysokości i okresie pobierania
 2. Jeśli był bezrobotny i nie pobierał zasiłku, a składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane były w Polsce, niezbędna będzie kopia decyzji o braku prawa do zasiłku w Polsce z MOPSu. W niektórych przypadkach należy złożyć wniosek o zasiłek na dzieci w Polsce, aby otrzymać odrzucenie tego wniosku wraz z uzasadnieniem o braku prawa do zasiłku
 3. Jeśli opiekun był ubezpieczony w KRUSie – należy o tym poinformować
 4. Jeśli opiekun pobiera emeryturę/rentę – dokładny okres pobierania zasiłku oraz nazwa instytucji
 5. Jeśli przebywał/a na urlopie macierzyńskim/wychowawczym/chorobowym – dokładny okres trwania oraz nazwa instytucji
 6. W przypadku kiedy opiekun nadal się uczy i pobiera na przykład stypendium socjalne – należy o tym poinformować Familienkasse
 • W przypadku kiedy oboje opiekunów pracowało za granica, a dzieci zostawały przykładowo pod opieka babci – postanowienie sądu o przyznaniu opieki prawnej nad dzieckiem/ lub akt notarialny, że opieka nad małoletnimi została powierzona innej osobie (najlepiej pod tym samym meldunkiem). Jeśli czegoś takiego nie posiadają można spróbować w ten sposób, że osoba trzecia podpisze własnoręczne oświadczenie, iż w danym okresie sprawowała prawną opiekę nad dziećmi (+ tłumaczenie) – wtedy niezbędne będzie również zaświadczenie z MOPSU wydane na tę osobę, że nie pobierała zasiłku na dzieci w Polsce. W tej sytuacji osoba ta powinna współpodpisać wniosek i załączyć adekwatne dokumenty
 • W przypadku opieki nad dzieckiem przysposobionym – kopia decyzji z sadu rodzinnego o przekazaniu opieki + kompletny akt urodzenia wraz z tłumaczeniem przysięgłym
 • Kopia zaświadczenia o dochodach EU/EWR – nie musi być tłumaczone
Dokumenty składane przez pracowników oddelegowanych:
 • Kopia Lohnsteuerbescheinigung.
 • Zaświadczenie pracodawcy „Bescheinigung des Arbeitgebers” wraz z okresami pracy w Niemczech oraz wszystkie Abrechnungi, które wnioskodawca otrzymał do dnia ubiegania sie o KG
 • Kopia poświadczenia ubezpieczenia od pracodawcy na druku unijnym A1
 • Kopia umowy o pracę na zasadach oddelegowania
 • Kopia zaświadczenia o dochodach EU/EWR.
 • Kopia potwierdzenia zameldowania się w Niemczech
 • Kopia unijnego aktu małżeństwa (jeśli nie jest unijny – musi być tłumaczony na język niemiecki), w przypadku rozwodników, decyzja sądowa wraz z tłumaczeniem przysięgłym.
 • Kopia unijnego aktu urodzenia dziecka (lub przetłumaczony polski akt urodzenia dziecka)
 • W przypadku dzieci pełnoletnich (18-25 lat): szczegóły patrz pierwsza zakładka po lewej
 • Zaświadczenia o stanie rodziny - szczegóły patrz pierwsza zakładka po lewej
 • Kopia dowodu osobistego (obie strony) lub paszportu (strona ze zdjęciem) zarówno klienta jak i opiekuna dziecka
 • Kopia decyzji o niepobieraniu zasiłku w innych państwach UE - szczegóły pierwsza zakładka po lewej
 • Kopia umowy najmu mieszkania w Niemczech
 • Kopia ubezpieczenia na terenie Niemiec (np. karty zdrowia)
 • Dokładne informacje o zatrudnieniu opiekuna oraz kopie dokumentów, które to potwierdzają: szczegóły patrz pierwsza zakładka po lewej
 • W przypadku kiedy oboje opiekunów pracowało za granica, a dzieci zostawały przykładowo pod opieka babci – szczegóły patrz pierwsza zakładka po lewej
 • W przypadku opieki nad dzieckiem przysposobionym – kopia decyzji z sadu rodzinnego o przekazaniu opieki + kompletny akt urodzenia wraz z tłumaczeniem przysięgłym
Dokumenty składane przez osoby prowadzące działalność gospodarczą (niem.
 • Kopie zarejestrowania Gewerbe
 • Rozliczenia Gewerbe z Finanzamtu
 • Kopia rachunku zysków i strat (Einnahmen-Überschuss-Rechnung)
 • Kopia Lohnsteuerbescheinigung, jeśli w okresie prowadzenia działalności miało również miejsce normalne zatrudnienie
 • W przypadku kiedy mialo miejsce również normalne zatrudnienie należy dołączyć zaświadczenie od pracodawcy (patrz wyżej)
 • Kopia zaświadczenia o dochodach EU/EWR.
 • Kopia potwierdzenia zameldowania w Niemczech
 • Kopia umowy najmu mieszkania w Niemczech
 • Kopia ubezpieczenia na terenie Niemiec (np. karty zdrowia)
 • Kopia unijnego aktu małżeństwa (jeśli nie jest unijny – musi być tłumaczony na język niemiecki), w przypadku rozwodników, decyzja sądowa wraz z tłumaczeniem przysięgłym.
 • Kopia unijnego aktu urodzenia dziecka (lub przetłumaczony polski akt urodzenia dziecka)
 • W przypadku dzieci pełnoletnich (18-25 lat): szczegóły patrz pierwsza zakładka po lewej
 • Zaświadczenia o stanie rodziny - szczegóły patrz pierwsza zakładka po lewej
 • Dokładne informacje o zatrudnieniu opiekuna oraz kopie dokumentów, które to potwierdzają: szczegóły patrz pierwsza zakładka po lewej
 • W przypadku kiedy oboje opiekunów pracowało za granica, a dzieci zostawały przykładowo pod opieka babci – szczegóły patrz pierwsza zakładka po lewej
 • W przypadku opieki nad dzieckiem przysposobionym – kopia decyzji z sadu rodzinnego o przekazaniu opieki + kompletny akt urodzenia wraz z tłumaczeniem przysięgłym
 • Kopia decyzji o niepobieraniu zasiłku w innych państwach UE - szczegóły patrz pierwsza zakładka po lewej
 • Kopia dowodu osobistego (obie strony) lub paszportu (strona ze zdjęciem) zarówno klienta jak i opiekuna dziecka

 

Kindergeld – pozostałe informacje

Od 1.01.2016 weszła w życie tzw. metoda kontrolna numerem identyfikacyjnym, niem. IdNr-Kontrollverfahren (o tym czym jest numer identyfikacyjny przeczytacie tutaj: Numer identyfikacji podatkowej oraz numer identyfikacyjny w Niemczech – różnice oraz najważniejsze informacje). W związku z tym, przy składaniu wniosku o Kindergeld należy dołączyć do niego numer identyfikacyjny wnioskodawcy. Numer ten wysyłany jest automatycznie po zameldowaniu się w Niemczech. Jeśli nie otrzymaliście jeszcze tego numeru, to w podlinkowanym wyżej artykule o numerze identyfikacji podatkowej oraz identyfikacyjnym przeczytacie jak go zdobyć.

Co zrobić jeśli czas oczekiwania na decyzję w sprawie Kindergeld się wydłuża?

Jeśli złożyliście wniosek o Kindergeld w Niemczech i czas oczekiwania na odpowiedź z Familienkasse się wydłuża, to w pierwszej kolejności należy zwrócić się z bezpośrednim zapytaniem do urzędu. Jeśli to nie pomoże, to warto wiedzieć co można jeszcze zrobić w tej sytuacji:

 • Wszelkie treści publikowane na stronie są chronione zgodnie z przepisami niemieckiego prawa autorskiego, Urheberrechtsgesetz (§ 52 ff UrhG).

  Praca w Niemczech

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Napisz komentarz!
  Tutaj wpisz Twoją nazwę użytkownika