Więcej

  Kindergeld w Niemczech: podwyżki oraz aktualne informacje na rok 2022!

  Kindergeld to zasiłek rodzinny w Niemczech, który wypłacany jest na dzieci aż do momentu podjęcia przez nie pracy, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia. Wysokość zasiłku jest zależna od liczby posiadanych dzieci. Zasiłek jest wypłacany bez względu na wysokość dochodów rodziców.

  Jeśli rodzice mieszkają razem, to świadczenie wypłacane jest matce, chyba że ta postanowi inaczej. W przypadku rodziców żyjących w separacji lub rozwiedzionych zasiłek wypłacany jest temu rodzicowi, z którym mieszka dziecko.

  Urzędem odpowiedzialnym za rozpatrywanie wniosków oraz wypłatę zasiłku jest kasa rodzinna krajowego urzędu pracy (niem. Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit). Warto wiedzieć, że jeśli pobieracie Kindergeld, to najprawdopodobniej przysługuje Wam również Kinderzuschlag.

  Kindergeld, a polskie świadczenie „500 plus” – aktualizacja!

  Od 1 lipca 2019 można w Polsce składać dokumenty o „500 plus” na pierwsze dziecko. Nowelizacja programu „Rodzina 500 plus” przewiduje, że prawo do świadczenia będą miały wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochody rodziny. Program „500 plus” po zmianach obejmie 6,8 mln dzieci. W związku z reformą świadczenia w Polsce, Familienkasse będzie od lipca 2019 informowała każdego, kto otrzymuje Kindergeld, a komu teoretycznie przysługuje świadczenie „500 plus” w Polsce (przykładowo z tytułu zamieszkania dziecka lub rodzica w Polsce), o obniżce Kindergeld. Kindergeld zostanie w takich przypadkach obniżony o około 120 euro. Wszystkie osoby, których to dotyczy, powinny złożyć wniosek o „500 plus” w Polsce. Niezłożenie wniosku o „500 plus” skutkuje tym samym, czyli automatycznym obniżeniem świadczenia Kindergeld o wspomniane około 120 euro.

  Na które dzieci wypłacany jest zasiłek rodzinny w Niemczech?

  Jako dzieci według prawa socjalnego w Niemczech traktowane są:

  • rodzone dzieci (niem. leibliche Kinder)
  • adoptowane dzieci (niem. adoptierte Kinder)

  Poza tym uwzględnia się dzieci, które wnioskodawca przyjął do swojego gospodarstwa domowego:

  • dzieci małżonka(-ki)
  • dzieci zarejestrowanego partnera życiowego (w przypadku związku osób tej samej płci)
  • dzieci przybrane (niem. Pflegekinder)
  • wnuki

  Kindergeld na dzieci w Polsce

  Aby móc złożyć wniosek o Kindergeld wystarczy, że jedno z rodziców pracuje w Niemczech i podlega tu nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Złożenie wniosku jest możliwe po 6 miesiącach od momentu podjęcia pracy na terenie Niemiec. Należy pamiętać, że Kindergeld na dzieci mieszkające w Polsce należy się wtedy, jeżeli mieszkają one z rodzicami we wspólnym gospodarstwie domowym, rodzice mają zawarty związek małżeński, a jedno z rodziców przybyło do Niemiec wyłącznie w celach zarobkowych.

  Familienkasse żąda od wszystkich takich osób rozliczenia podatkowego tzn. kopii decyzji z Finanzamtu. Oprócz tego do wniosku należy dołączyć dodatkowy formularz, który ma na celu potwierdzenie przynależności dzieci do gospodarstwa domowego („Haushaltsbescheinigung zur Vorlage bei der Familienkasse KG3a”). Dodatkowo niezbędne będzie zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS), na podstawie którego obliczana jest wysokość Kindergeld. Jeżeli ktoś pobiera w Polsce zasiłek, to w ramach Kindergeld zostanie wypłacona różnica pomiędzy obydwoma świadczeniami. W przypadku, gdy dziecko zameldowane jest wyłącznie w Polsce. należy dołączyć jego numer PESEL (odpowiednik niemieckiego IdNr). Kindergeld przysługuje również osobie opiekującej się dzieckiem w Polsce, jeśli obydwoje rodzice przebywają w Niemczech, czyli np. babci zajmującej się dzieckiem na czas nieobecności rodziców.

  W poniższym artykule przeczytacie o aktualnej sytuacji prawnej odnośnie Kindergeld dla rodziców mieszkających z dzieckiem w Polsce:

  Czy Kindergeld przysługuje rodzicom mieszkającym z dzieckiem w Polsce?

  Jak długo otrzymuje się Kindergeld?

  Kindergeld wypłacany jest na dzieci do 18 roku życia. W momencie podjęcia przez dziecko dalszej nauki (podjęcie studiów, kształcenie zawodowe) prawo do zasiłku jest przedłużane do maksymalnie 25 roku. Prawo do zasiłku wygasa wraz z ukończeniem przez dziecko nauki lub podjęcia prze nie regularnej pracy zawodowej powyżej 20 godzin tygodniowo. Jeżeli dziecko nie jest w stanie samo utrzymać się z powodu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny jest wypłacany także po ukończeniu 25 roku życia (WAŻNE: niepełnosprawność musiała być orzeczona przed ukończeniem 25 roku życia). Zachęcamy również do przeczytania artykułu pod tytułem „Kindergeld dla dorosłych dzieci”, w którym szczegółowo opisaliśmy sytuację z zasiłkiem rodzinnym w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia.

  Kindergeld – wnioski i terminy wypłat na rok 2022

  Na poniższej stronie znajdziecie wnioski na Kindergeld oraz broszurę informacyjną dotyczącą zasiłku rodzinnego w Niemczech.

  Oprócz tego zachęcamy do przeczytania naszego artykułu na temat terminów wypłat Kindergeld:

  Terminy wypłat Kindergeld 2022

  Wysokość Kindergeld 2022

  W roku 2022 wysokość świadczenia pozostaje taka sama, jak w roku 2021. Stawki Kindergeld wynoszą zatem nadal:

  • na pierwsze oraz drugie dziecko każdorazowo 219 euro
  • na trzecie dziecko 225 euro
  • na każde następne dziecko 250 euro

  Poniższa tabelka przedstawia całkowitą wysokość zasiłku, w zależności od ilości posiadanych dzieci:

  Liczba dzieciWysokość Kindergeld 2022
  1 dziecko219,00 euro
  2 dziecko219,00 euro
  3 dziecko225,00 euro
  od 4 dziecka250,00 euro

  Oprócz tego możecie skorzystać z naszego darmowego kalkulatora Kindergeld:

  Kalkulator Kindergeld

  Kto powinien złożyć wniosek na Kindergeld?

  W przypadku małżeństw nie ma znaczenia, które z małżonków złoży wniosek o Kindergeld. Partner, który nie składa wniosku, musi wyrazić jedynie zgodę na złożenie go w swoim imieniu. W tym celu należy złożyć podpis w odpowiednim miejscu na formularzu. Inaczej ma się to w przypadku małżeństw, gdzie jedno z partnerów posiada dzieci z poprzedniego związku. W tym wypadku najkorzystniej będzie, jeśli wniosek zostanie złożony przez partnera, który posiada dzieci z innego związku. Liczba posiadanych dzieci zostanie w tej sytuacji bowiem zsumowana, dzięki czemu wysokość świadczenia będzie wyższa.

  Jakie dokumenty i zaświadczenia należy dołączyć do wniosku na Kindergeld?

  Familienkasse wymaga dostarczenia odpowiednich zaświadczeń i dokumentów. Aby zaoszczędzić sobie czasu, warto skompletować je w całości. W przeciwnym razie Familienkasse i tak zwróci się z prośba dostarczenia brakujących dokumentów.

  Dokumenty składane przez osobę pracującą w firmie niemieckiej, która nie była oddelegowana z Polski:
  Dokumenty składane przez pracowników oddelegowanych:
  Dokumenty składane przez osoby prowadzące działalność gospodarczą (niem.
  Dokumenty składane przez osobę pracującą w firmie niemieckiej, która nie była oddelegowana z Polski:
  • Kopia zaświadczenie o podatku od wynagrodzenia (Lohnsteuerbescheinigung) lub rozliczenia (Abrechnung) za pracę wnioskodawcy w Niemczech,
  • Kopia unijnego aktu małżeństwa (lub przetłumaczony polski akt małżeństwa), w przypadku osób rozwiedzionych przetłumaczona decyzja o rozwodzie,
  • Zaświadczenie pracodawcy „Bescheinigung des Arbeitgebers” oraz wszystkie rozliczenia (Abrechnungen), które wnioskodawca otrzymał do dnia ubiegania się o Kindergeld,
  • Kopia unijnego aktu urodzenia dziecka (lub przetłumaczony polski akt urodzenia dziecka),
  • W przypadku dzieci pełnoletnich (18-25 lat):
  1. Kopia zaświadczenia o nauce w szkole lub wyższej uczelni – najlepiej dostarczone na formularzu z Familienkasse - wypełnia i podbija szkoła/uczelnia,
  2. Zaświadczenie o ukończeniu pierwszego wykształcenia i pracy na formularzu z Familienkasse – wnioskodawca wypełnia dokument i wraz z dzieckiem musi podpisać się na dokumencie – po lewej podpis wnioskodawcy, po prawej dziecka pełnoletniego, należy tam wpisać, jakie wykształcenie zostało uzyskane lub kiedy zostanie uzyskane (tytuł naukowy lub nazwa zawodu w przypadku kształcenia zawodowego), i dodatkowo okres pracy, jeżeli dziecko pracowało - nazwa i adres pracodawcy, ilość godzin tygodniowo, rodzaj umowy,
  • Zaświadczenia o stanie rodziny – wspólnym meldunku całej rodziny, najlepiej wnioskodawcy z dziećmi (z Urzędu Miasta i Gminy) na druku Familienkasse. Jednym z warunków uzyskania Kindergeld jest między innymi to, iż wnioskodawca musi być zameldowany z dziećmi! Jeśli wnioskodawca ma inny meldunek niż dzieci i mieszkająca z nimi matka/opiekunka, wówczas nie może on wystąpić jako wnioskodawca. Można jednak próbować ubiegać się o Kindergeld dla osób pracujących w Niemczech, które nie są zameldowane z dzieckiem, wtedy osoba pracująca pozostaje wnioskodawcą.
  • Kopia dowodu osobistego (obie strony) lub paszportu (strona ze zdjęciem) obojga rodziców dziecka,
  • Kopia decyzji o niepobieraniu zasiłku w innych państwach UE (w tym Polski – z MOPS/GOPS) bądź potwierdzenie okresu, w jakim było pobierane świadczenie i wysokość pobieranych świadczeń. Zaświadczenie z MOPS/ROPS/GOPS o pobieraniu/niepobieraniu zasiłku powinno być wystawiane zarówno na wnioskodawcę jak i opiekuna dziecka. Zaświadczenie powinno być adekwatne do okresu pracy wnioskodawcy na terenie Niemiec i jeśli świadczenia rodzinne były pobierane, wówczas powinna być zawarta miesięczna kwota wypłacana na każde dziecko z osobna. Dokument należy przetłumaczyć przez tłumacza przysięgłego na język niemiecki,
  • Kopia meldunku lub zaświadczenia o pobycie stałym na terenie Niemiec,
  • Kopia umowy najmu mieszkania w Niemczech,
  • Kopia ubezpieczenia na terenie Niemiec (np. karty zdrowia, czyli Versichertenkarte),
  • Dokładne informacje o zatrudnieniu opiekuna oraz kopie dokumentów, które to potwierdzają:
  1. Bezrobotny, który pobierał zasiłek – kopia dokumentu z urzędu pracy o jego wysokości i okresie pobierania,
  2. Bezrobotny, który nie pobierał zasiłku, a składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane były w Polsce, niezbędna będzie kopia decyzji o braku prawa do zasiłku w Polsce z MOPS. W niektórych przypadkach należy złożyć wniosek o zasiłek na dzieci w Polsce, aby otrzymać odrzucenie tego wniosku wraz z uzasadnieniem o braku prawa do zasiłku,
  3. Jeśli opiekun był ubezpieczony w KRUS – należy o tym poinformować,
  4. Jeśli opiekun pobiera emeryturę/rentę – dokładny okres pobierania zasiłku oraz nazwa instytucji,
  5. Jeśli przebywał/a na urlopie macierzyńskim/wychowawczym/chorobowym – dokładny okres trwania oraz nazwa instytucji,
  6. W przypadku, kiedy opiekun/rodzic nadal się uczy i pobiera na przykład stypendium socjalne – należy o tym poinformować Familienkasse,
  • W przypadku, kiedy oboje opiekunów/rodziców pracowało za granica, a dzieci zostały oddane pod opiekę innego członka rodziny, np. babci – postanowienie sądu o przyznaniu opieki prawnej nad dzieckiem/ lub akt notarialny, że opieka nad małoletnimi została powierzona innej osobie (najlepiej pod tym samym meldunkiem). Jeśli czegoś takiego nie posiadają można spróbować w ten sposób, że osoba trzecia podpisze własnoręczne oświadczenie, iż w danym okresie sprawowała prawną opiekę nad dziećmi (+ tłumaczenie) – wtedy niezbędne będzie również zaświadczenie z MOPS wydane na tę osobę, że nie pobierała ona zasiłku na dzieci w Polsce. W tej sytuacji osoba ta będzie musiała również podpisać wniosek i załączyć adekwatne dokumenty.
  • W przypadku opieki nad dzieckiem przysposobionym – kopia decyzji z sadu rodzinnego o przekazaniu opieki + zupełny akt urodzenia wraz z tłumaczeniem przysięgłym,
  • Kopia zaświadczenia o dochodach EU/EWR – nie musi być tłumaczone.
  Dokumenty składane przez pracowników oddelegowanych:
  • Kopia Lohnsteuerbescheinigung,
  • Zaświadczenie pracodawcy „Bescheinigung des Arbeitgebers” wraz z okresami pracy w Niemczech oraz wszystkie rozliczenia (Abrechnungen), które wnioskodawca otrzymał do dnia ubiegania się o Kindergeld,
  • Kopia poświadczenia ubezpieczenia od pracodawcy na druku unijnym A1,
  • Kopia umowy o pracę na zasadach oddelegowania,
  • Kopia zaświadczenia o dochodach EU/EWR,
  • Kopia potwierdzenia zameldowania się w Niemczech,
  • Kopia unijnego aktu małżeństwa (jeśli nie jest unijny – musi być tłumaczony na język niemiecki), w przypadku rozwodników, decyzja sądowa wraz z tłumaczeniem przysięgłym.
  • Kopia unijnego aktu urodzenia dziecka (lub przetłumaczony polski akt urodzenia dziecka),
  • W przypadku dzieci pełnoletnich (18-25 lat): szczegóły patrz pierwsza zakładka po lewej,
  • Zaświadczenia o stanie rodziny – szczegóły patrz pierwsza zakładka po lewej,
  • Kopia dowodu osobistego (obie strony) lub paszportu (strona ze zdjęciem) obojga rodziców/opiekunów dziecka,
  • Kopia decyzji o niepobieraniu zasiłku w innych państwach UE - szczegóły pierwsza zakładka po lewej,
  • Kopia umowy najmu mieszkania w Niemczech,
  • Kopia ubezpieczenia na terenie Niemiec (np. karty zdrowia - Versichertenkarte)
  • Dokładne informacje o zatrudnieniu opiekuna oraz kopie dokumentów, które to potwierdzają: szczegóły patrz pierwsza zakładka po lewej,
  • W przypadku, kiedy oboje opiekunów/rodziców pracowało za granica, a dzieci zostały oddane pod opiekę innego członka rodziny, np. babci – szczegóły patrz pierwsza zakładka po lewej,
  • W przypadku opieki nad dzieckiem przysposobionym – kopia decyzji z sadu rodzinnego o przekazaniu opieki + zupełny akt urodzenia wraz z tłumaczeniem przysięgłym.
  Dokumenty składane przez osoby prowadzące działalność gospodarczą (niem.
  • Kopia zaświadczenia o zarejestrowaniu działalności gospodarczej, czyli Gewerbe
  • Rozliczenia Gewerbe z Finanzamtu,
  • Kopia rozliczenia zysków i strat (Einnahmen-Überschuss-Rechnung, EÜR)
  • Kopia Lohnsteuerbescheinigung, jeśli w okresie prowadzenia działalności miało również miejsce normalne zatrudnienie,
  • W przypadku, gdy miało miejsce również normalne zatrudnienie należy dołączyć zaświadczenie od pracodawcy (patrz wyżej),
  • Kopia zaświadczenia o dochodach EU/EWR,
  • Kopia potwierdzenia zameldowania w Niemczech,
  • Kopia umowy najmu mieszkania w Niemczech,
  • Kopia ubezpieczenia na terenie Niemiec (np. karty zdrowia, Versichertenkarte),
  • Kopia unijnego aktu małżeństwa (jeśli nie jest unijny – musi być przetłumaczony na język niemiecki), w przypadku rozwodników, decyzja sądowa o rozwodzie wraz z tłumaczeniem przysięgłym,
  • Kopia unijnego aktu urodzenia dziecka (lub przetłumaczony polski akt urodzenia dziecka),
  • W przypadku dzieci pełnoletnich (18-25 lat): szczegóły patrz pierwsza zakładka po lewej,
  • Zaświadczenia o stanie rodziny – szczegóły patrz pierwsza zakładka po lewej,
  • Dokładne informacje o zatrudnieniu opiekuna oraz kopie dokumentów, które to potwierdzają: szczegóły patrz pierwsza zakładka po lewej,
  • W przypadku, kiedy oboje opiekunów/rodziców pracowało za granica, a dzieci zostały oddane pod opiekę innego członka rodziny, np. babci – szczegóły patrz pierwsza zakładka po lewej,
  • W przypadku opieki nad dzieckiem przysposobionym – kopia decyzji z sadu rodzinnego o przekazaniu opieki + zupełny akt urodzenia wraz z tłumaczeniem przysięgłym,
  • Kopia decyzji o niepobieraniu zasiłku w innych państwach UE – szczegóły patrz pierwsza zakładka po lewej,
  • Kopia dowodu osobistego (obie strony) lub paszportu (strona ze zdjęciem) obojga rodziców/opiekunów dziecka.

   

  Kindergeld – pozostałe informacje

  Od 1 czerwca 2016 weszła w życie tzw. metoda kontrolna numerem identyfikacyjnym, niem. IdNr-Kontrollverfahren (o tym czym jest numer identyfikacyjny przeczytacie tutaj: Numer identyfikacji podatkowej oraz numer identyfikacyjny w Niemczech – różnice oraz najważniejsze informacje). W związku z tym, przy składaniu wniosku o Kindergeld należy dołączyć do niego numer identyfikacyjny (IdNr) wnioskodawcy. Numer ten jest przydzielany automatycznie po zameldowaniu się w Niemczech. Jeśli nie otrzymaliście jeszcze tego numeru, to w podlinkowanym wyżej artykule o numerze identyfikacji podatkowej oraz identyfikacyjnym przeczytacie, jak go zdobyć.

  Co zrobić, jeśli czas oczekiwania na decyzję w sprawie Kindergeld się wydłuża?

  Jeśli złożyliście wniosek o Kindergeld w Niemczech i czas oczekiwania na odpowiedź z Familienkasse się wydłuża, to w pierwszej kolejności należy zwrócić się z bezpośrednim zapytaniem do urzędu. Jeśli to nie pomoże, to macie następujące możliwości postępowania w tej sytuacji:

  OPTYMALIZACJA FINANSÓW

  NA START W NIEMCZECH

  POPULARNE WŚRÓD POLAKÓW

  WYBRANE DLA CIEBIE

  28 KOMENTARZE

  Obserwuj
  Powiadom o
  guest

  28 komentarzy
  najstarszy
  najnowszy najpopularniejszy
  Inline Feedbacks
  View all comments
  Piotr

  Witam. Jak sprawa na się do wypłaty kindergeld za rok 2004 do 2009? Pracowałem legalnie w Niemczech ale nie pobierałem kindergeld. Teraz podjąłem ponownie pracę w Niemczech. Czy należy mi się kindergeld za tamte lata? Złożyłem teraz wniosek, mam 2 dzieci.

  Agnieszka

  Z tego co czytałam to ubiegać się możesz o Kindergeld tylko 6 misięcy wstecz.

  JUSTYNA

  Mi dali 2 lata wstecz 🙂 i nawet sami się odezwali 🙂

  baden baden

  dlatego że wniosek był złożony wcześniejpewnie i już miałaś u nich nadany numer przed 2017
  natomiaston nie składał wiec tylko te 6mcy

  baden baden

  możesz odzyskać ale tylko przez sąd ja właśnie zakonczyłem niedawnon relatywniete procedure troche urwali ale jednak wypłacili wiekszość no bardzo ważna jest argumentacja w sądzie trwało to 18miesiecy…długo ale kasa sie zgadza

  Marek

  Proszę – to nie tylku u nas pińćset plus – w niemczech to około 900+ !!!

  Ola

  Serio? To jeszcze porównaj zarobki na najniższej krajowej i policz ile to procent w porównaniu do dochodu miesięcznego, bo na pewno nie 1/4 w stosunku do najniższej krajowej jak w Polsce. Do tego gdzie gospodarka Niemiec a gdzie Polski człowieku 😂 my zamykamy rok wiecznie z długiem oni wychodzą na zero więc ich na te dodatki stac

  Ola

  I dodam że od 2020 płaca minimalna w Niemczech tj 9,35e na godzinę (ok. 41 złotych) z czego przez 8h pracy przez 23 dni w miesiącu masz mniej więcej 1720 e. Sam zasiłek na dziecko to 204e. Idąc dalej tj niemal 1/9 minimalnej krajowej a nie jak w Polsce 1/4. Jakby miało być w Polsce tak jak w Niemczech ludzie nie dostałoby więcej niż 230 złotych miesiąc. A jak już mało lotnie przeliczasz na złotówki to przelicz łaskawie też ich zarobki.

  Marta

  Czy wiecie kiedy nastąpiła zmiana przepisów, zgodnie z którą w przypadku rodziców rozwiedzionych dziecka mieszkającego w Polsce, wniosek może składać tylko ojciec pracujący w Niemczech? Wcześniej miała składać matka opiekująca się dzieckiem w Polsce.

  Magda

  Zawsze składa osoba mająca to samo zameldowanie co dziecko !

  Marta

  A czy jeżeli przebywam z dzieckiem w Polsce i jestem z ojcem dziecka po rozwodzie a on pracuje w Niemczech mogę sie ubiegać o Kindergeld?

  baden baden

  oczywiście tylko to bedzie tak że musisz też wystąpoć o 500plus i o tyle ci pomniejszą

  Magda

  Jeśli pracujesz w polsce to tak jeśli jesteś osoba bezrobotna i nie odprowadzasz podatków to z polski ci się nie należy

  baden baden

  oglednie potraktowaliscie temat gdy jeden z rodziców nie jest zameldowany z dziećmi-tylko zdawkowa informacja że MOŻE sie ubiegać….co to znaczy? że familienkasse bedzie taki przypadek rozpatrywać jak sąd? a dwa -co z małżeństwami z po za unii np.mąż polak pracuje w D a żona z dziećmi żyją np.w USA czy…GRUZJI i tam też dzieci chodzą do szkoły ….słyszałem że w takich przypadkach gdy ktoś sie wyprowadził z Unii kindergeld jest wstrzymywany mimo iż podatek dalej jest odprowadzany na terenie D ze stosunkun pracy ….

  Damian

  Witam
  Mam problem
  Pracowalem w DE 2 lata temu,nie pobieralem kindergeld bo mialem umowe na 2 miesiace tylko.
  Teraz dostalem pismo od wojewody w PL. ze przez dwa miesiace nie dostane 500+ bo mam sie starac o zwrot z NIemiec. Mam czekac na jakies pismo ze strony NIemieckiej ale juz troszke to trwa,czy poratuje mnie ktos jaki ms nr telefonu do instytucji co sie tym w NIemczech zajmuje?

  Katarzyna

  Czy do kindergelt potrzebne jest zdjęcie paszportu dziecka?

  MEED

  =Witam , Córka skończyła szkołę średnią i idzie na studia dzienne ,od Pażdziernika. Chce iść do pracy od czerwca do września .. PYTANIE jeśli pobieram w DE, KINDERGIELD czy może pracować ? w tym okreśie . czy są jakieś kryteria ?

  Renata

  witam,do 25 roku zycia corka morze pobierac kindergeld ,ale jerzeli podejmnie prace i bedzie miala wiencej niz 20 godzin tydodniow,to bedzie musiala kindergeld zwracac,przykro mi,pozdrawiam

  Feliks

  Witam.
  Dlaczego otrzymuję kindergeldy tylko na jedno dziecko, dokumenty były złożone na dwoje dzieci.

  Jakubek9

  Witam.
  Moj konkubent podjął pracę w Niemczech.
  Mamy 9 letniego syna.
  Chcę złożyć o kindergeld..
  Jak jest z meldunkiem?
  Otóż ja z synem jestem zameldowana gdzie indziej niż ojciec dziecka ale mieszkamy razem
  Czy nie będzie to problemem ?
  A jeżeli tak to jak to załatwić,

  Marzena

  Witam a co w takiej sytuacji gdy mąż pracuje w Niemczech I ma tam meldunek a ja z dziećmi mieszkam w Polsce jednak tutaj nie posiadamy żadnego meldunku. Co w takim wypadku robić skoro w Polsce zabrali mi wszystko gdyż powiedzieli mi ze mąż w Niemczech powinien pobierać

  Renata

  witam,w Niemczech jest cos takiego jak Polska rada oni pomoga we wszystkim,pozdrawiam

  Katarzyna

  Dzień dobry. Proszę o interpretację mojej sytuacji. Mój Partner (nie mamy ślubu) rozpoczął pracę w Niemczech. Mamy wspólne dziecko, ja mam jeszcze 2 córki z poprzedniego małżeństwa, pobieram na całą trójkę dzieci 500+ i mieszkamy w PL. Czy partner składa wniosek na Kindergeld na nasze jedno wspólne dziecko, czy ja mogę złożyć wniosek o Kindergeld na całą trójkę? Jedna z moich córek ma orzeczenie o niepełnosprawności. Partner nie jest ich prawnym opiekunem, choć wychowujemy dzieci razem. Czy w takiej sytuacji przysługuje na jedno wspólne dziecko, czy na całą trójkę? Czy skoro ja biorę 500+ w pl, to powinnam też składać… Czytaj więcej »

  Robert

  Witam mam pytanie po jakim czasie pracy można złożyć wniosek o Kindergeld hodzi mi o to czy należom mi się Kindergeld mawed jak zaczynam pracę w Niemczech

  Alina

  Witam. Mąż ma córkę z poprzedniego związku, dostają 500+, meszka w Polsce. Jakie dokumenty potrzebujemy żeby dostać dopłate w Niemczech? Dziękuje

  Gabriela

  Witam. Czy wniosek o KG sklada sie co roku?? Mam decyzje,ze beda wyplacac do 18 roku,ale czy trzeba co roku składać wniosek?

  Gabriela

  Hallo… ktos odpowie???

  Marek

  Witam u mnie sprawa jest nie do zniesienia z tymi kindergeltami, otrzymałem numer kindergeltu i ładnie pobierałem przez 5 MSC, wszustym miesiącu, Familikasse żąda nowych dokumentów czyli wszystko załatwialiśmy od nowa, wszystko otrzymali na czas i w terminie, wypłacili nam na dwoje dzieci dopiero w sierpniu za dwa MSC, pomineli czerwiec, jak się upomniałem w październiku, w listopadzie otrzymaliśmy pismo do ponownych wypełniania tych samych dokumentów, zraz po przelewie, kindergeltu tak więc w grudniu nam nie wypłacili, dopiero w styczniu 2021, w lutym dostaliśmy tylko na jedno dziecko 200 Euro, nie będę się tu wdawał w szczegóły, ale w przeciągu… Czytaj więcej »

  Dołącz do nas!

  188,272FaniLubię
  6,119ObserwującyObserwuj
  188ObserwującyObserwuj

  Popularne

  Święta i dni wolne od pracy w Niemczech w roku 2022 – Terminy dla wszystkich landów!

  Święta i dni wolne od pracy są z wytęsknieniem wyczekiwane przez większość osób. W związku z tym, że Niemcy to republika federacyjna, każdy z...

  Zbieranie grzybów w Niemczech – dozwolone ilości i obowiązujące regulacje!

  Na jesieni, od września do października, zaczyna się okres grzybobrania. Jest to czas, w którym w lasach pojawia się najwięcej grzybów, szczególnie jeśli lato...

  Oznaczenia niemieckich tablic rejestracyjnych

  Oznaczenia niemieckich tablic rejestracyjnych zaczynają się od kodu miejsca rejestracji pojazdu. Jego długość zależy od wielkości danego miasta lub powiatu (w zależności od przynależności...

  Policjantki z Nadrenii Północnej-Westfalii uciekły przed strzelaniną. Teraz walczą w sądzie o to, by mogły pozostać w policji

  W maju 2020 roku dwie policjantki zostawiły swoich kolegów samym sobie podczas strzelaniny, do której doszło w mieście Gevelsberg w Nadrenii Północnej-Westfalii. Zamiast oddać...

  Urlop 2023: oto jak najlepiej zaplanować długie weekendy w Niemczech!

  Dzięki świętom państwowym oraz tzw. Brückentage, czyli dniom roboczym przypadającym między świętami a weekendami, możecie tak zaplanować swój urlop, by dłużej cieszyć się czasem...
  28
  0
  Co o tym myślisz? Skomentuj!x