Kinderzuschlag to świadczenie socjalne w Niemczech, które mogą otrzymać rodzice posiadający niskie dochody. Świadczenie to zostało powołane do życia, aby wspierać niezamożne rodziny i zwalczać biedę wśród dzieci do lat 25.

Ile wynosi Kinderzuschlag?

Od 2020 roku na każde dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego wypłacane jest maksymalnie 185 euro miesięcznie Kinderzuschlag.

Kiedy Kinderzuschlag jest wypłacany w całości?

W przypadku zarobków lub majątku, które są wystarczające jedynie na pokrycie zapotrzebowania rodziców, Kinderzuschlag wypłacany jest w pełnej kwocie. Jeśli zarobki są wyższe, to świadczenie jest odpowiednio pomniejszane.

Kto może się starać o Kinderzuschlag?

Dodatek na dzieci w Niemczech wypłacany jest rodzicom na dzieci żyjące w ich gospodarstwie domowym, jeśli zarobki są niewystarczające na pokrycie ich zapotrzebowania. Oprócz tego, aby otrzymać świadczenie muszą zostać spełnione następujące warunki:

 • Musi być pobierany Kindergeld
 • Dochody łączne rodziców muszą wynosić minimum 900 euro brutto lub w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci 600 euro brutto
 • Nie może zostać przekroczona górna granica dochodu, wyliczana na podstawie przepisów kodeksu prawa socjalnego (regulującego między innymi zasiłek dla bezrobotnych) oraz kosztów mieszkania i całkowitych dochodów z tytułu Kinderzuschlag: patrz niżej
 • Dzieci nie mogą mieć ukończone więcej niż 25 rok życia
 • Poprzez przyznanie Kinderzuschlag (i ewentualnie Wohngeld) sytuacja finansowa rodziny ulegnie takiej poprawie, że nie będzie konieczne pobieranie zasiłku dla bezrobotnych

Kto nie może otrzymać Kinderzuschlag?

Kinderzuschlag nie przysługuje bezrobotnym rodzicom, którzy pobierają zapomogę socjalną Hartz IV (Arbeitslosengeld II). Osoby, które straciły pracę i otrzymują świadczenie Arbeitslosengeld I, mają prawo do Kinderzuschlag.

Ile wynosi czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku o Kinderzuschlag?

Po złożeniu wniosku, Familienkasse sprawdza Wasze dane oraz dostarczone dokumenty. W przypadku, jeśli brakuje jakiegoś zaświadczenie, Familienkasse zwróci się z prośbą o jego dostarczenie. Jeśli do sześciu tygodniu nie otrzymacie z urzędu żadnej odpowiedzi, możecie zadzwonić pod następujący numer telefonu, aby dopytać kiedy Wasz wniosek zostanie rozpatrzony:

0800 4 555530

Ważne: Czas rozpatrywania wniosku nie zmienia czasu jego otrzymania. Oznacza to, że Kinderzuschlag otrzymacie od dnia złożenia wniosku, a nie otrzymania decyzji.

Gdzie można złożyć wniosek o Kinderzuschlag?

Podobnie jak Kindergeld, wniosek o Kinderzuschlag należy również złożyć w Familienkasse. Link do aktualnego wniosku wraz z tłumaczeniem znajdziecie na samym dole tego artykułu!

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o Kinderzuschlag?

Do wniosku o Kinderzuschlag należy dołączyć następujące dokumenty:

 • Umowę najmu, zaświadczenia o wysokości czynszu (wyciągi z konta)
 • Decyzję o Wohngeld (jeśli dotyczy)
 • Paski z wypłaty lub inne zaświadczenia o dochodach
 • Bilety na środki transportu publicznego
 • Paski z wypłaty lub inne zaświadczenia o dochodach partnera

Zwolnienie z opłat KiTa oraz dodatkowe świadczenia

Warto wiedzieć, że oprócz Kinderzuschlag, rodziny z niskimi dochodami mogą się również starać o świadczenia na kształcenie i uczestnictwo dziecka w życiu szkoły (Bildungs- und Teilhabepaket) oraz Wohngeld! Oprócz tego osoby uprawnione do otrzymania dodatku na dziecko są zwolnione z opłat KiTa.

Jak wyliczyć górną granicę dochodu dla dodatku na dziecko w Niemczech?

Przy ustalaniu górnej granicy dochodu brane są pod uwagę rzeczywiste koszty za mieszkanie i ogrzewanie. Poniżej przedstawiamy ile wynosi procentowy udział rodziców w kosztach mieszkaniowych według aktualnych ustaleń rządu.

1. Rodzice samotnie wychowujący dzieci:

 • 1 dziecko: 77,24%
 • 2 dzieci: 62,92%
 • 3 dzieci: 53,08%
 • 4 dzieci: 45,90%
 • 5 dzieci: 40,43%

2. Małżeństwa:

 • 1 dziecko: 83,25%
 • 2 dzieci: 71,30%
 • 3 dzieci: 62,36%
 • 4 dzieci: 55,41%
 • 5 dzieci: 49,85%

Na tej podstawie można obliczyć górną granicę dochodu dla Kinderzuschlag. Poniżej przedstawiamy przykładowe obliczenie dla małżeństwa posiadającego dwójkę dzieci oraz płacącego czynsz w wysokości 600 euro:

 • Minimalne zapotrzebowanie rodzica pobierającego Kindergeld: 389 euro (patrz tabela ze stawkami zasiłku dla bezrobotnych: Zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech)
 • Minimalne zapotrzebowanie drugiego rodzica: 389 euro
 • Udział rodziców w kosztach mieszkania (71,30% z 600 euro, które powyższa rodzina płaci za czynsz – patrz wyżej „procentowy udział rodziców w kosztach mieszkaniowych”): 427,80 euro

Razem:                                                                                                  1.205,80

+ dodatek na dzieci (Kinderzuschlag 2 x 185 Euro)                370 Euro

Górna granica dochodu:                                                                         1.575,80

1.575,80 euro netto to granica dochodu, której nie może przekroczyć rodzina z powyższego przykładu.

Jak wypełnić wniosek o dodatek na dzieci w Niemczech, czyli przetłumaczony formularz!

Poniżej przedstawiamy przetłumaczony wniosek o Kinderzuschlag, dzieki czemu łatwiej będzie go Wam wypełnić samemu. Tłumaczenie do zwrotów oznaczonych cyferkami znajdują się pod poszczególnymi zdjęciami. Wniosek można wypełnić w internecie pod następującym adresem: Internetowy wniosek o Kinderzuschlag. Po wypełnieniu i wydrukowaniu go, należy go wysłać do Familienkasse. Kliknij w zdjęcie, aby je powiększyć!

Krok 1
Krok 2
Krok 3
Krok 4
Krok 5
Krok 6
Krok 7
Krok 8
Krok 1

W pierwszej kolejności należy przewinąć stronę do miejsca, dzie można otworzyć wniosek. W tym celu kilkamy w przycisk "Zum Online-Antrag":

Krok 2

Zanim przejdziemy do wypełniania wniosku o Kinderzuschlag, należy zapoznać się z informacją o dokumentach, które należy do niego dołączyć:

 1. Zaświadczenie o zarobkach (z reguły z ostatnich 6 miesięcy), na przykład pasek z wypłaty, zaświadczenie o rencie, Elterngeld lub BAföG.
 2. Koszty mieszkania (Jeśli wynajmujecie mieszkanie, to należy dostarczyć zaświadczenie o aktualnej wysokości czynszu. Jeśli mieszkacie w mieszkaniu własnościowym to należy dostarczyć zaświadczenie o kosztach mieszkania za poprzedni rok kalendarzowy.)
 3. Jeśli nie posiadacie wszystkich zaświadczeń, to możecie je dostarczyć później.
 4. Następnie należy potwierdzić, że nie jest się maszyną, wpisując w odpowiednie pole (patrz strzałka) ciągu znaków widocznych powyżej. Aby przejść dalej, należy kliknąć w przycisk "Online-Antrag starten".
Krok 3

W pierwszej kolejności należy podać dane osobowe. Najpierw wybieramy płeć, a następnie wpisujemy imię oraz pod nim nazwisko:

5. W tym miejscu należy wpisać nazwisko panieńskie, jeśli nasze aktualne nazwisko się od niego różni.

Dalej wpisujemy naszą datę urodzenia oraz wybieramy posiadane obywatelstwo (Staatsangehörigkeit).

6. W tym miejscu należy wpisać adres w Niemczech

7. Następnie należy zaznaczyć, jeśli pracujemy w służbie państwowej.

Dalej wpisujemy numer Kindergeld (Kindergeldnummer).

8. Jeśli nasze gospodarstwo domowe dzielimy z partnerem, to należy to zaznaczyć w tym miejscu, a jego dane wpisać w polu, które się otworzy po zaznaczeniu tego faktu (9.):

Na koniec tej części formularza podajemy dane do przelewu oraz informacje o dzieciach:

 

10. Tutaj należy wpisać numer IBAN naszego konta bankowego. Jeśli nie jesteśmy właścicielami konta, to zaznaczamy ten fakt pod tym polem i wpisujemy dane właściciela konta.

11. Dalej należy wpisać kolejno imię, nazwisko oraz datę urodzenia dziecka. Jeśli dziecko nie przebywa nieprzerwanie w naszym gospodarstwie domowym, to należy to zaznaczyć pod spodem.

Jeśli posiadamy więcej dzieci, należy kliknąć w przycisk "Weiteres Kind hinzufügen" i uzupełnić informacje o nim. Aby przejść dalej klikamy w przycisk "Weiter zu Schritt 2: Haushalt und Wohnen".

Krok 4

W dalszej części formularza wpisujemy informacje o naszym gospodarstwie domowym:

 

12. Jeśli oprócz dziecka/dzieci oraz partnera, w naszym gospodarstwie domowym mieszkają inne osoby, to należy kliknąć w przycisk "Weitere Person hinzufügen" i wpisać jej dane.

13. Tutaj można zaznaczyć, że

 • aktualnie jest się w trakcie nauki
 • znajduje się placówce stacjonarnej, np. w szpitalu, klinice lub jest w trakcie stacjonarnej rehabilitacji

14. W tym miejscu możemy zaznaczyć te same informacje odnośnie naszego partnera.

15. W tym miejscu możemy zaznaczyć, że:

 • jesteśmy w ciąży
 • jesteśmy niepełnosprawni
 • musimy stosować kosztowną dietę (w tym wypadku należy wypełnić wraz z lekarzem dodatkowy formularz "Anlage zum Mehrbedarf bei kostenaufwändiger Ernährung")

16. Dalej zaznaczamy czy

 • wynajmujemy mieszkanie
 • posiadamy mieszkanie własnościowe (dom)

17. W tym punkcie zaznaczamy, czy pobieramy Wohngeld.

18. W ostatnim punkcie na tej stronie należy zaznaczyć, w jaki sposób odbywa się zaopatrzenie w ciepłą wodę: 

 • centralnie
 • decentralnie (np. poprzez boiler albo podgrzewacz)
Krok 5

W następnym etapie należy uzupełnić informacje o finansach. Najpierw należy zaznaczyć jakiego rodzaju dochody zostały przez nas lub/i partnera uzyskane w przeciągu ostatnich sześciu miesięcy (19. - wytłumaczenie poszczególnych punktów patrz niżej):

 • Płaca / wynagrodzenie / dodatek szkoleniowy
 • Płatności jednorazowe
 • Dochody z działalności na własny rachunek
 • Zasiłek dla bezrobotnych (ALG II) / Pomoc społeczna
 • Świadczenie dla bezrobotnych (ALG I)
 • Zasiłek chorobowy
 • Emerytura / renta dla półsieroty / świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego
 • BAföG / stypendium / dotacja na kształcenie zawodowe
 • Świadczenia dla osób ubiegających się o azyl
 • Alimenty (bez świadczeń alimentacyjnych dla twoich dzieci)
 • Inne dochody lub świadczenia państwowe (takie jak bawarski zasiłek rodzinny)

Dalej należy zaznaczyć jakiego rodzaju wydatki miało się w okresie ostatnich sześciu miesięcy (20. - wyjaśnienie poszczególnych punktów patrz niżej):

 • Dojazd do miejsca pracy (jeśli używasz samochodu)
 • Koszty podróży do miejsca pracy środkami transportu publicznego
 • Dni robocze na tydzień
 • Wydatki w przypadku podwójnego budżetowania
 • Dodatkowe koszty wyżywienia
 • Inne koszty uzyskania przychodu (np. składki na związek zawodowy)
 • Koszty ubezpieczenia samochodu (bez pełnego/częściowego pokrycia)
 • Składki na ubezpieczenie emerytalne
 • Inne składki ubezpieczeniowe
 • Świadczenia alimentacyjne (dowód w postaci tytułów alimentacyjnych lub wyciągów bankowych)
 • Koszty opieki nad dziećmi

21. Na koniec tej części formularza podajemy, czy posiadamy majątek wyższy niż 3.850 euro lub pod spodem, czy przekazaliśmy majątek na cele charytatywne albo innej osobie.

 

Krok 6

Dalej należy wpisać informacje o dziecku.

 

22. Tutaj zaznaczamy w jaki sposób dziecko jest z nami spokrewnione:

 • własne/adoptowane dziecko
 • dziecko partnera

23. Tutaj zaznaczamy w jaki sposób dziecko jest spokrewnione z partnerem:

 • własne dziecko
 • dziecko partnera

Dalej należy podać czym aktualnie zajmuje się dziecko (das Kind befindet sich derzeit):

 • uczęszcza do szkoły (in einer Schulausbildung)
 • uczy się zawodu (in einer Berufsausbildung)
 • studiuje (in einem Studium)
 • w placówce stacjonarnej (in einer stationären Einrichtung)
 • żadne z powyższych dotyczy

Kolejno zaznaczamy, czy dziecko posiada majątek wyższy niż 3.850 euro oraz dalej czy ewentualnie:

 • jest w ciąży
 • jest niepełnosprawne
 • musi stosować drogą dietę

Następnie należy wpisać dochody dziecka:

27. Kolejno:

 • Płaca / wynagrodzenie / dodatek szkoleniowy
 • Płatności jednorazowe
 • Dochody z działalności na własny rachunek
 • Zasiłek dla bezrobotnych (ALG II) / Pomoc społeczna
 • Świadczenie dla bezrobotnych (ALG I)
 • Zasiłek chorobowy
 • Renta dla półsieroty / świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego
 • BAföG / stypendium / dotacja na kształcenie zawodowe
 • Alimenty (bez świadczeń alimentacyjnych dla twoich dzieci)
 • Inne dochody lub świadczenia państwowe 

Na koniec zaznaczamy wydatki dziecka:

Kolejno:

 • Dojazd do miejsca pracy (jeśli używasz samochodu)
 • Koszty podróży do miejsca pracy środkami transportu publicznego
 • Dni robocze na tydzień
 • Wydatki w przypadku podwójnego budżetowania
 • Dodatkowe koszty wyżywienia
 • Inne koszty uzyskania przychodu (np. składki na związek zawodowy)
 • Koszty ubezpieczenia samochodu (bez pełnego/częściowego pokrycia)
 • Składki na ubezpieczenie emerytalne
 • Inne składki ubezpieczeniowe
 • Świadczenia alimentacyjne (dowód w postaci tytułów alimentacyjnych lub wyciągów bankowych)
Krok 7

Przedostatni krok to podsumowanie zawierające informacje o niezbędnych zaświadczeniach:

29. Do tych zaświadczeń należą:

 • Umowa najmu, zaświadczenia o wysokości czynszu (wyciągi z konta)
 • Decyzja o Wohngeld (jeśli dotyczy)
 • Paski z wypłaty lub inne zaświadczenia o dochodach
 • Bilety na środki transportu publicznego

30. Zaświadczenia partnera

 • Paski z wypłaty lub inne zaświadczenia o dochodach

31. Informacja o ochronie danych osobowych

Tutaj należy potwierdzić, że zapoznało się z informacjami o Kinderzuschlag oraz o ochronie danych osobowych.

Na koniec należy kliknąć w przycisk "Online-Antrag absenden".

Krok 8

W ten sposób dobrnęliśmy do końca formularza.

31. Informacja o tym, aby podpisany wniosek wysłać do Familienkasse.

32. Aby wydrukować wniosek, należy kliknąć w przycisk "Drucken".

 • Wszelkie treści publikowane na stronie są chronione zgodnie z przepisami niemieckiego prawa autorskiego, Urheberrechtsgesetz (§ 52 ff UrhG).

  Praca w Niemczech

  19 KOMENTARZE

  1. Witam, chcialabym starac sie o Kinderzuschlag. wydaje mi sie, ze spelniamy wszystkie warunki, ale nie jestem pewna ostatniego:” poprzez otrzymanie kinderzuchlag zostanie usunieta koniecznosc wyplaty zasilku dla bezrobotnych”. Moj maz obecnie pracuje, ja przepracowalam 6 miesiecy, takze zadenzasilek dla bezrobotnych mi sie nie nalezy. Czy w tej sytuacji mozemy sie ubiegac o te pieniadze na dzieci? pozdrawiam, Paulina

   • Witam, chodzi o to, że jeśli Kinderzuschlag polepszy Państwa sytuację o tylę, że zasiłek dla bezrobotnych będzie zbędny, to wtedy jak najbardziej się on należy. Jeśli zarobki męża nie są na tyle wysokie, aby przekroczyć górną granicę zarobkową, to należy się Państwu Kinderzuschlag. Pozdrowienia

  2. Witam. Miałam przyznany kinderzuschlag na 5 miesięcy. Ostatnie pieniądze mam otrzymać w połowie listopada 2016, a wohngeld mam przyznany do grudnia 2016. A do tego jestem w 33 tygodniu ciąży. I tu moje pytanie czy mogę składać juz kolejny antrag tak żeby mieć ciągłość czy w tym roku już nie mogę się starać o to?

  3. Witam ! mam pytanie : razem z męzem i trójką dzieci mieszkamy w De ! mąż w ostatnim czasie pracuje mniej godzin i w związku z tym mniej zarabia a ja nie pracuję (zajmuję sie domem i małym synem ) ! dochód brutto męza to 2200 € ( ok 1700€ na ręke minus mieszkanie zostaje nam ok 800€-900€)mamy kindergeld i(570€) i wohngeld (od 01.07.2016-30.06.2017 241 € ) dodatkowo na córkę dostajemy alimenty z Pl w kwocie 500PLN – koszt utrzymania mieszkania w De to 750 € ! czy mamy szansę na kinderzuschlag ?

  4. Dzien dobry! Chciałbym wiedzieć ,czy Kinderzuschlag, należy się mojej byłej żonie? Mieszka w Polsce, otrzymuje Kindergeld na naszą córkę. Jesteśmy po rozwodzie, więc można powiedzieć, że wychowuje ją sama. Oczywiście, ma alimenty i pracuje.

  5. Witam. Nie wiem czy warto się starać o Kinderzuschlag jeżeli mąż zarabia 2500 euro brutto + Kindergeld na 1 dziecko. Za czynsz 455 euro. I jestem w 21 tyg. ciąży.. czy przysługuje nam dodatek do Kindergeld?

  6. Mam pytanie cz moge sie starac o kinderrzuschlag skora ja i maz pracoje zarabiamy brutto 2.500€ i mamy jedno dziecko

  7. Witam, bardzo proszę o informację, gdyż wszystko dla nas to nowość. Jesteśmy od niedawna w Niemczech, mąż ma umowę na 2200 brutto, ja nie pracuje (7mc ciąży), mąż dodatkowo ma córkę na którą niestety przyszło nam płacić wysokie alimenty, czy mamy prawo do jakichkolwiek świadczeń czy pomocy. Jak tak to gdzie i w jaki sposób uderzyć. Zaznaczę, że zaczynamy tu od totalnego zera zwłaszcza, że 2 mce przed przyjazdem do DE mąż stracił pracę. Więc jest bardzo ciężko.
   Będę bardzo wdzięczna za wszystkie informacje.

  8. Witam, dostalam papoery na kinderzuschlag odeslalam wypelnione ale okazuje się ze nie do tej familienkasse. Co teraz mam zrobić? Termin złożenia mam do 7.08

  9. Witam, pracuje od dwoch tyg w Niemczech . Samotnie wychowuje syna musiala narazie zostac w pl. Kiedy moge sie starac o swiadczenia i jakie jesli dziecko jest w PL?????

  10. Hmm, tak się zastanawiam, czy te obliczenie matematyczne jest dobrze zrobione, bo wam wyszło 472, 02 , a mi 427,02. Ciekawe, co o tym sądzicie? Chciałam sobie obliczyć i tak na tym przykładzie coś mi nie pasuje.
   600×71,17=42702
   42702÷100= 427,
   tak liczę ja.

   • Autorem tego tekstu jestem ja, czyli Adam, a musi Pani wiedzieć, że kiedy dowiedziałem się, iż na maturze nie będzie obowiązkowej matematyki, to byłem najszczęśliwszym człowiekiem w Polsce 😀 Chociaż akurat w tym wypadku to zapewne błąd przepisywania z kalkulatora. W każdym bądź razie dziękuję w moim i imieniu całej redakcji za zwrócenie uwagi! Pozdrowienia

  11. Witam pracuje w Niemczech i z.dniem.dIsiejszym zameldowałem żonę i syna w.niemczech. Pobieramy kindergeld. Czy na kinderzuslag możemy składać wniosek odrazu czy czy musimy poczekać.az.syn będzie chodził do przedszkola?

  12. Witam, staram sie o Kinderzuschlag. Posiadam dom na kredyt w Polsce, czy powinnam to tez przedstawic? Auta ktore posiadam rowniez, jesli tak to co powinnam dolaczyc?

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Napisz komentarz!
  Tutaj wpisz Twoją nazwę użytkownika