Kinderzuschlag to świadczenie socjalne w Niemczech, które mogą otrzymać rodzice posiadający niskie dochody. Świadczenie to zostało powołane do życia, aby wspierać niezamożne rodziny i zwalczać biedę wśród dzieci do lat 25.

Ile wynosi Kinderzuschlag?

Od 2017 roku na każde dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego wypłacane jest maksymalnie 170 euro miesięcznie Kinderzuschlag (160 euro do 31.12.2016 roku), ma on za zadanie pokryć średnie zapotrzebowanie dziecka. Kwota ta jest nadal aktualna (2019). Od czerwca 2019 planowa jest podwyżka świadczenia, a jego maksymalna kwota będzie wynosiła 185 euro.

W przypadku zarobków lub majątku wystarczających na pokrycie wyłącznie zapotrzebowania rodziców, Kinderzuschlag wypłacany jest w pełnej kwocie. Jeśli zarobki są wyższe, to świadczenie jest odpowiednio pomniejszane.

Ciekawostka: według danych Federalnej Agencji Pracy w roku 2017 było aż 258.347 dzieci, których rodzice otrzymali dodatek na dziecko. Było to o 28.466 więcej dzieic niż w 2016 roku. Urząd wypłacił łącznie prawie 413 mln euro, czyli o 87 mln euro więcej niż w roku 2016.

Kto może się starać o Kinderzuschlag?

Dodatek na dzieci w Niemczech wypłacany jest rodzicom na dzieci żyjące w ich gospodarstwie domowym, jeśli zarobki są niewystarczające na pokrycie ich zapotrzebowania. Oprócz tego, aby otrzymać świadczenie muszą być spełnione następujące warunki:

 • Musi być pobierany Kindergeld
 • Dochody łączne rodziców muszą wynosić minimum 900 euro brutto lub w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci 600 euro brutto
 • Nie może zostać przekroczona górna granica dochodu, wyliczana na podstawie przepisów kodeksu prawa socjalnego (regulującego między innymi zasiłek dla bezrobotnych) oraz kosztów mieszkania i całkowitych dochodów z tytułu Kinderzuschlag: patrz niżej
 • Poprzez przyznanie Kinderzuschlag (i ewentualnie Wohngeld) sytuacja finansowa rodziny ulegnie takiej poprawie, że nie będzie konieczny zasiłek dla bezrobotnych

Warto wiedzieć, że oprócz Kinderzuschlag rodziny z niskimi dochodami mogą się również starać o świadczenia na kształcenie i uczestnictwo dziecka w życiu szkoły (Bildungs- und Teilhabepaket) oraz Wohngeld.

Kto nie może otrzymać Kinderzuschlag?

Kinderzuschlag nie przysługuje bezrobotnym rodzicom, którzy pobierają zapomogę socjalną Hartz IV (Arbeitslosengeld II).

Jak wyliczyć górną granicę dochodu dla dodatku na dziecko w Niemczech?

Przy ustalaniu górnej granicy dochodu brane są pod uwagę rzeczywiste koszty za mieszkanie i ogrzewanie. Poniżej przedstawiamy ile wynosi procentowy udział rodziców w kosztach mieszkaniowych według aktualnych ustaleń rządu.

1. Rodzice samotnie wychowujący dzieci:

 • 1 dziecko: 77,24%
 • 2 dzieci: 62,92%
 • 3 dzieci: 53,08%
 • 4 dzieci: 45,90%
 • 5 dzieci: 40,43%

2. Małżeństwa:

 • 1 dziecko: 83,25%
 • 2 dzieci: 71,30%
 • 3 dzieci: 62,36%
 • 4 dzieci: 55,41%
 • 5 dzieci: 49,85%

Na tej podstawie można obliczyć górną granicę dochodu dla Kinderzuschlag. Poniżej przedstawiamy przykładowe obliczenie dla małżeństwa posiadającego dwójkę dzieci oraz płacącego czynsz w wysokości 600 euro:

 • Minimalne zapotrzebowanie rodzica pobierającego Kindergeld: 374 euro (patrz tabela ze stawkami zasiłku dla bezrobotnych: Zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech)
 • Minimalne zapotrzebowanie drugiego rodzica: 374 euro
 • Udział rodziców w kosztach mieszkania (71,30% z 600 euro, które powyższa rodzina płaci za czynsz – patrz wyżej „procentowy udział rodziców w kosztach mieszkaniowych”): 427,80 euro

Razem:                                                                                                  1.175,80

+ dodatek na dzieci (Kinderzuschlag 2 x 170 Euro)                340 Euro

Górna granica dochodu:                                                                         1.515,80

1.515,80 euro to granica dochodu, której nie może przekroczyć rodzina z powyższego przykładu.

Gdzie można złożyć wniosek o Kinderzuschlag?

Podobnie jak Kindergeld, wniosek o Kinderzuschlag należy również złożyć w Familienkasse. Aktualny wniosek znajdziecie w naszych wzorach pism (patrz Kindergeld):

Wzory pism

Jak wypełnić wniosek o dodatek na dzieci w Niemczech, czyli przetłumaczony formularz!

Poniżej przedstawiamy przetłumaczony wniosek o Kinderzuschlag, dzieki czemu łatwiej będzie go Wam wypełnić samemu. Tłumaczenie do zwrotów z cyferkami znajdują się pod poszczególnymi zdjęciami.Kinderzuschlag 1

 1. żonaty/zamężna
 2. zarejestrowany związek partnerski
 3. para zamieszkała razem; można wywnioskować gotowość wzięcia odpowiedzialności za siebie
 4. separacja
 5. owdowiały/-a
 6. rozwód
 7. wnioskodawca/-czyni jak w punkcie 1
 8. nie wnioskodawca/-czyni, lecz:

Kinderzuschlag 2

 1. osoby należące do gospodarstwa domowego wnioskodawcy/-czyni
 2. dzieci poniżej 25 roku życia oraz stanu wolnego, na które składany jest wniosek o Kinderzuschlag
 3. imię, nazwisko tylko wtedy, jeśli inaczej niż w punkcie 1
 4. data urodzenia oraz płeć
 5. stopień pokrewieństwa (np. własne dziecko, dziecko małżonka)
 6. narodowość
 7. stan cywilny, porównaj punkt 1
 8. na każde kolejne dziecko prosimy wypełnić dodatkowy blankiet KiZ 1b!
 9. następujące dzieci nie przebywają stale w moim gospodarstwie domowym
 10. dziecko przebywa oprócz tego u
 11. powód oraz długość nieobecności

Kinderzuschlag 3

 1. pozostałe osoby należące do gospodarstwa domowego osoby składającej wniosek
 2. czy ktoś lub osoby wymienione w punktach 3 oraz 4.1 uczą się lub znajdują się aktualnie w instytucji stacjonarnej?
 3. jeśli tak, kto?
 4. proszę wpisać w odpowiednie pole czas trwania
 5. czy pani lub któraś z osób wymienionych w punktach 3 oraz 4.1 jest w ciąży i ma prawo do świadczeń na uczestnictwo w życiu pracowniczym na podstawie 9 księgi kodeksu socjalnego, świadczeń z powodu ciężkiej niepełnosprawności lub istnieje konieczność drogiego odżywiania ze względów medycznych?
 6. czy u pana/pani lub osób wymienionych w punktach 3 oraz 4.1 ma miejsce sytuacja powodująca specjalne zapotrzebowanie?

Kinderzuschlag 4

 1. czy mają miejsce koszty utrzymania i ogrzewania? Jeśli tak, rodzaj mieszkania. Prosimy wypełnić „Oświadczenie najemcy względnie właściciela o kosztach miejsca zamieszkania” (formularz dodatkowy KiZ 5b)
 2. czy otrzymujecie państwo lub osoby wymienione w punktach 3 oraz 4 dodatek mieszkaniowy? Czy został złożony wniosek o dodatek mieszkaniowy, ale nie otrzymano jeszcze świadczenia lub został on odrzucony? Jeśli tak, w jakiej instytucji?
 3. prosimy mieć na uwadzę, że istnieje ewentualnie prawo do dodatku mieszkaniowego; w przypadku złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy w późniejszym terminie, wcześniejsze roszczenia mogą nie mieć więcej miejsca!

Kinderzuschlag 5

 1. jaki posiadacie państwo lub osoby wymienione w punktach 3 lub 4.1 rodzaj dochodu?
 2. dzieci poniżej 25 roku życia należące do gospodarstwa domowego
 3. dochód z tytułu zatrudnienia
 4. dochód z tytułu własnej działalności gospodarczej
 5. dochód z tytułu zasiłku dla bezrobotnych ALG II
 6. dochód z tytułu zasiłku dla bezrobotnych ALG I lub inne świadczenia urzędu pracy
 7. dochód z tytułu przychodów z pomocy socjalnej, ubezpieczenia chorobowego, rentowego, wypadkowego
 8. świadczenia w myśl ustawy o azylantach?
 9. alimenty?
 10. świadczenia w myśl ustawy o przedpłacie alimentów?
 11. świadczenia w myśl ustawy o pożyczce dla studentów?
 12. inne dochody?
 13. jeśli tak, rodzaj dochodów

Kinderzuschlag 6

 1. które z następujących wydatków miesięcznych mają miejsce?
 2. rodzaj wydatków
 3. wydatki związane z zatrudnieniem?
 4. koszty przejazdu do miejsca pracy: przy użyciu samochodu osobowego; przy użyciu komunikacji miejskiej; czy mają miejsce dodatki na dojazd do pracy?

Kinderzuschlag 7

 1. rodzaj wydatków
 2. pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem (np. prowadzenie dwóch gospodarstw domowych ze względu na odległe miejsce pracy, przedmioty do pracy)
 3. dodatkowe wydatki na wyżywienie z powodu codziennej nieobecności wynoszącej min. 12 godzin, bez prowadzenia dwóch gospodarst domowych
 4. wydatki na ubezpieczenia
 5. ubezpieczenie na samochód
 6. dofinansowane ubezpieczenie emerytalne
 7. inne ubezpieczenia
 8. wydatki z tytułu alimentów

Kinderzuschlag 8

 1. czy pan/pani lub osoby wymienione w punktach 3 oraz 4.1 złożyły wniosek o świadczenia wymienione w punktach 8.13 do 8.19, ale te nie zostały jeszcze wypłacone lub wniosek został odrzucony? Należy podać rodzaj świadczenia, kto oraz gdzie i kiedy złożył wniosek, a także sygnaturę akt/numer klienta
 2. czy pan/pani lub osoby wymienione w punktach 3 oraz 4.1 otrzymują Elterngeld? Należy podać kto złożył wniosek i ile wynosi wysokość świadczenia. Oprócz tego jeśli na obydwa pytania odpowiedziano twierdząco, to do Familienkasse należy dostarczyć decyzję instytucji wypłacającej Elterngeld o wysokości dochodów

Kinderzuschlag 9

 1. czy pan/pani lub osoby wymienione w punktach 3 oraz 4.1 posiadają jakieś wartościowe przedmioty? (np. oszczędności, gotówkę, akcje, działki, domy, samochody, inne jak kamienie szlachetne lub złoto)
 2. jeśli tak, to czy wartość tych przedmiotów wynosi odpowiednio więcej niż 3.850 euro na osobę?
 3. czy sytuacja pana/pani lub osób wymienionych w punktach 3 oraz 4.1 diametralnie się zmieni w najbliższych miesiącach włącznie z miesiącem złożenia wniosku?

Kinderzuschlag 10

 1. oświadczenie, które stwierdza między innymi, że w powyższym wniosku umieściliśmy prawdziwe informacje
 2. zgoda na przekazanie danych przez Familienkasse do instytucji odpowiedzialnych za świadczenia dla bezrobotnych. Zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta. W przypadku braku zgody należy dostarczyć wszelkie dane wraz z zaświadczeniami.
 • Wszelkie treści publikowane na stronie są chronione zgodnie z przepisami niemieckiego prawa autorskiego, Urheberrechtsgesetz (§ 52 ff UrhG).

  Praca w Niemczech

  18 KOMENTARZE

  1. Witam, chcialabym starac sie o Kinderzuschlag. wydaje mi sie, ze spelniamy wszystkie warunki, ale nie jestem pewna ostatniego:” poprzez otrzymanie kinderzuchlag zostanie usunieta koniecznosc wyplaty zasilku dla bezrobotnych”. Moj maz obecnie pracuje, ja przepracowalam 6 miesiecy, takze zadenzasilek dla bezrobotnych mi sie nie nalezy. Czy w tej sytuacji mozemy sie ubiegac o te pieniadze na dzieci? pozdrawiam, Paulina

   • Witam, chodzi o to, że jeśli Kinderzuschlag polepszy Państwa sytuację o tylę, że zasiłek dla bezrobotnych będzie zbędny, to wtedy jak najbardziej się on należy. Jeśli zarobki męża nie są na tyle wysokie, aby przekroczyć górną granicę zarobkową, to należy się Państwu Kinderzuschlag. Pozdrowienia

  2. Witam. Miałam przyznany kinderzuschlag na 5 miesięcy. Ostatnie pieniądze mam otrzymać w połowie listopada 2016, a wohngeld mam przyznany do grudnia 2016. A do tego jestem w 33 tygodniu ciąży. I tu moje pytanie czy mogę składać juz kolejny antrag tak żeby mieć ciągłość czy w tym roku już nie mogę się starać o to?

  3. Witam ! mam pytanie : razem z męzem i trójką dzieci mieszkamy w De ! mąż w ostatnim czasie pracuje mniej godzin i w związku z tym mniej zarabia a ja nie pracuję (zajmuję sie domem i małym synem ) ! dochód brutto męza to 2200 € ( ok 1700€ na ręke minus mieszkanie zostaje nam ok 800€-900€)mamy kindergeld i(570€) i wohngeld (od 01.07.2016-30.06.2017 241 € ) dodatkowo na córkę dostajemy alimenty z Pl w kwocie 500PLN – koszt utrzymania mieszkania w De to 750 € ! czy mamy szansę na kinderzuschlag ?

  4. Dzien dobry! Chciałbym wiedzieć ,czy Kinderzuschlag, należy się mojej byłej żonie? Mieszka w Polsce, otrzymuje Kindergeld na naszą córkę. Jesteśmy po rozwodzie, więc można powiedzieć, że wychowuje ją sama. Oczywiście, ma alimenty i pracuje.

  5. Witam. Nie wiem czy warto się starać o Kinderzuschlag jeżeli mąż zarabia 2500 euro brutto + Kindergeld na 1 dziecko. Za czynsz 455 euro. I jestem w 21 tyg. ciąży.. czy przysługuje nam dodatek do Kindergeld?

  6. Mam pytanie cz moge sie starac o kinderrzuschlag skora ja i maz pracoje zarabiamy brutto 2.500€ i mamy jedno dziecko

  7. Witam, bardzo proszę o informację, gdyż wszystko dla nas to nowość. Jesteśmy od niedawna w Niemczech, mąż ma umowę na 2200 brutto, ja nie pracuje (7mc ciąży), mąż dodatkowo ma córkę na którą niestety przyszło nam płacić wysokie alimenty, czy mamy prawo do jakichkolwiek świadczeń czy pomocy. Jak tak to gdzie i w jaki sposób uderzyć. Zaznaczę, że zaczynamy tu od totalnego zera zwłaszcza, że 2 mce przed przyjazdem do DE mąż stracił pracę. Więc jest bardzo ciężko.
   Będę bardzo wdzięczna za wszystkie informacje.

  8. Witam, dostalam papoery na kinderzuschlag odeslalam wypelnione ale okazuje się ze nie do tej familienkasse. Co teraz mam zrobić? Termin złożenia mam do 7.08

  9. Witam, pracuje od dwoch tyg w Niemczech . Samotnie wychowuje syna musiala narazie zostac w pl. Kiedy moge sie starac o swiadczenia i jakie jesli dziecko jest w PL?????

  10. Hmm, tak się zastanawiam, czy te obliczenie matematyczne jest dobrze zrobione, bo wam wyszło 472, 02 , a mi 427,02. Ciekawe, co o tym sądzicie? Chciałam sobie obliczyć i tak na tym przykładzie coś mi nie pasuje.
   600×71,17=42702
   42702÷100= 427,
   tak liczę ja.

   • Autorem tego tekstu jestem ja, czyli Adam, a musi Pani wiedzieć, że kiedy dowiedziałem się, iż na maturze nie będzie obowiązkowej matematyki, to byłem najszczęśliwszym człowiekiem w Polsce 😀 Chociaż akurat w tym wypadku to zapewne błąd przepisywania z kalkulatora. W każdym bądź razie dziękuję w moim i imieniu całej redakcji za zwrócenie uwagi! Pozdrowienia

  11. Witam pracuje w Niemczech i z.dniem.dIsiejszym zameldowałem żonę i syna w.niemczech. Pobieramy kindergeld. Czy na kinderzuslag możemy składać wniosek odrazu czy czy musimy poczekać.az.syn będzie chodził do przedszkola?

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Napisz komentarz!
  Tutaj wpisz Twoją nazwę użytkownika