Kinderzuschlag 2024 – wszystko o dodatku na dzieci w Niemczech!

  Kinderzuschlag to świadczenie socjalne w Niemczech, które mogą otrzymać rodzice posiadający niskie dochody. Świadczenie to zostało powołane do życia, aby wspierać niezamożne rodziny i zwalczać biedę wśród dzieci do lat 25.

  Ile wynosi Kinderzuschlag?

  Od stycznia 2024 roku na każde dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego wypłacane jest maksymalnie 292 euro miesięcznie Kinderzuschlag na dziecko (poprzednio było to 250 euro na dziecko). Zmiana wysokości świadczenia nie wymaga ponownego składania wniosku.

  Na jaki okres przyznawany jest Kinderzuschlag?

  Z reguły dodatek na dzieci Kinderzuschlag przyznawany jest na okres 6 miesięcy. Po tym czasie należy ponownie złożyć wniosek, aby móc ubiegać się o dodatek.

  Kiedy Kinderzuschlag jest wypłacany w całości?

  W przypadku zarobków lub majątku, które są wystarczające jedynie na pokrycie zapotrzebowania rodziców, Kinderzuschlag wypłacany jest w pełnej kwocie. Jeśli zarobki są wyższe, to świadczenie jest odpowiednio pomniejszane.

  Kto może się starać o Kinderzuschlag?

  Dodatek na dzieci w Niemczech wypłacany jest rodzicom na dzieci żyjące w ich gospodarstwie domowym, jeśli zarobki są niewystarczające na pokrycie ich zapotrzebowania. Dzieci muszą mieszkać w Niemczech. Oprócz tego, aby otrzymać świadczenie muszą zostać spełnione następujące warunki:

  • Musi być pobierany Kindergeld
  • Dochody łączne rodziców muszą wynosić minimum 900 euro brutto lub w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci 600 euro brutto
  • Nie może zostać przekroczona górna granica dochodu, wyliczana na podstawie przepisów kodeksu prawa socjalnego (regulującego między innymi zasiłek dla bezrobotnych) oraz kosztów mieszkania i całkowitych dochodów z tytułu Kinderzuschlag: patrz niżej
  • Dzieci nie mogą mieć ukończonego 25. roku życia
  • Dziecko nie pozostaje w związku małżeńskim, ani zarejestrowanym związku partnerskim i mieszka w gospodarstwie domowym rodziców
  • Poprzez przyznanie Kinderzuschlag (i ewentualnie Wohngeld) sytuacja finansowa rodziny ulegnie takiej poprawie, że nie będzie konieczne pobieranie zasiłku dla bezrobotnych

  Kto nie może otrzymać Kinderzuschlag?

  Kinderzuschlag nie przysługuje bezrobotnym rodzicom, którzy pobierają zapomogę socjalną Hartz IV (Arbeitslosengeld II). Osoby, które straciły pracę i otrzymują świadczenie Arbeitslosengeld I, mają prawo do Kinderzuschlag.

  Gdzie można złożyć wniosek o Kinderzuschlag?

  Podobnie jak Kindergeld, wniosek o Kinderzuschlag należy również złożyć w Familienkasse. Link do aktualnego wniosku wraz z tłumaczeniem znajdziecie na samym dole tego artykułu!

  Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o Kinderzuschlag?

  Do wniosku o Kinderzuschlag należy dołączyć następujące dokumenty:

  • Umowę najmu, zaświadczenia o wysokości czynszu (wyciągi z konta)
  • Decyzję o Wohngeld (jeśli dotyczy)
  • Paski z wypłaty lub inne zaświadczenia o dochodach
  • Bilety na środki transportu publicznego
  • Paski z wypłaty lub inne zaświadczenia o dochodach partnera

  Zwolnienie z opłat KiTa oraz dodatkowe świadczenia

  Warto wiedzieć, że oprócz Kinderzuschlag, rodziny z niskimi dochodami mogą się również starać o świadczenia na kształcenie i uczestnictwo dziecka w życiu szkoły (Bildungs- und Teilhabepaket) oraz Wohngeld! Oprócz tego osoby uprawnione do otrzymania dodatku na dziecko są zwolnione z opłat KiTa.

  Jaki wpływ mają dochody oraz majątek na wysokość Kinderzuschlag?

  Maksymalne limity dochodów zostały zniesione z dniem 1 stycznia 2020 roku, co oznacza, iż rodziny o wyższych dochodach również mają teraz dostęp do dodatku na dziecko. Należy jednak mieć na uwadze, iż wyższe dochody oraz własny majątek (zarówno rodziców, jak i dziecka), powodują obniżkę Kinderzuschlag. Ponadto dochód rodziców jest obecnie naliczany w wysokości 45 procent, a nie 50 procent.

  Ile wynosi czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku o Kinderzuschlag?

  Po złożeniu wniosku, Familienkasse sprawdza Wasze dane oraz dostarczone dokumenty. W przypadku, jeśli brakuje jakiegoś zaświadczenie, Familienkasse zwróci się z prośbą o jego dostarczenie. Jeśli do sześciu tygodniu nie otrzymacie z urzędu żadnej odpowiedzi, możecie zadzwonić pod następujący numer telefonu, aby dopytać kiedy Wasz wniosek zostanie rozpatrzony:

  0800 4 555530

  Ważne: Czas rozpatrywania wniosku nie zmienia czasu jego otrzymania. Oznacza to, że Kinderzuschlag otrzymacie od dnia złożenia wniosku, a nie otrzymania decyzji.

  Kinderzuschlag – przetłumaczony formularz!

  Poniżej przedstawiamy przetłumaczony wniosek o Kinderzuschlag, dzieki czemu łatwiej będzie go Wam wypełnić samemu. Tłumaczenie do zwrotów oznaczonych cyferkami znajdują się pod poszczególnymi zdjęciami. Wniosek można wypełnić w internecie pod następującym adresem: Internetowy wniosek o Kinderzuschlag. Po wypełnieniu i wydrukowaniu go, należy go wysłać do Familienkasse. Kliknij w zdjęcie, aby je powiększyć!

  Krok 1
  Krok 2
  Krok 3
  Krok 4
  Krok 5
  Krok 6
  Krok 7
  Krok 8
  Krok 1

  W pierwszej kolejności należy przewinąć stronę do miejsca, dzie można otworzyć wniosek. W tym celu kilkamy w przycisk "Zum Online-Antrag":

  Krok 2

  Zanim przejdziemy do wypełniania wniosku o Kinderzuschlag, należy zapoznać się z informacją o dokumentach, które należy do niego dołączyć:

  1. Zaświadczenie o zarobkach (z reguły z ostatnich 6 miesięcy), na przykład pasek z wypłaty, zaświadczenie o rencie, Elterngeld lub BAföG.
  2. Koszty mieszkania (Jeśli wynajmujecie mieszkanie, to należy dostarczyć zaświadczenie o aktualnej wysokości czynszu. Jeśli mieszkacie w mieszkaniu własnościowym to należy dostarczyć zaświadczenie o kosztach mieszkania za poprzedni rok kalendarzowy.)
  3. Jeśli nie posiadacie wszystkich zaświadczeń, to możecie je dostarczyć później.
  4. Następnie należy potwierdzić, że nie jest się maszyną, wpisując w odpowiednie pole (patrz strzałka) ciągu znaków widocznych powyżej. Aby przejść dalej, należy kliknąć w przycisk "Online-Antrag starten".
  Krok 3

  W pierwszej kolejności należy podać dane osobowe. Najpierw wybieramy płeć, a następnie wpisujemy imię oraz pod nim nazwisko:

  5. W tym miejscu należy wpisać nazwisko panieńskie, jeśli nasze aktualne nazwisko się od niego różni.

  Dalej wpisujemy naszą datę urodzenia oraz wybieramy posiadane obywatelstwo (Staatsangehörigkeit).

  6. W tym miejscu należy wpisać adres w Niemczech

  7. Następnie należy zaznaczyć, jeśli pracujemy w służbie państwowej.

  Dalej wpisujemy numer Kindergeld (Kindergeldnummer).

  8. Jeśli nasze gospodarstwo domowe dzielimy z partnerem, to należy to zaznaczyć w tym miejscu, a jego dane wpisać w polu, które się otworzy po zaznaczeniu tego faktu (9.):

  Na koniec tej części formularza podajemy dane do przelewu oraz informacje o dzieciach:

   

  10. Tutaj należy wpisać numer IBAN naszego konta bankowego. Jeśli nie jesteśmy właścicielami konta, to zaznaczamy ten fakt pod tym polem i wpisujemy dane właściciela konta.

  11. Dalej należy wpisać kolejno imię, nazwisko oraz datę urodzenia dziecka. Jeśli dziecko nie przebywa nieprzerwanie w naszym gospodarstwie domowym, to należy to zaznaczyć pod spodem.

  Jeśli posiadamy więcej dzieci, należy kliknąć w przycisk "Weiteres Kind hinzufügen" i uzupełnić informacje o nim. Aby przejść dalej klikamy w przycisk "Weiter zu Schritt 2: Haushalt und Wohnen".

  Krok 4

  W dalszej części formularza wpisujemy informacje o naszym gospodarstwie domowym:

   

  12. Jeśli oprócz dziecka/dzieci oraz partnera, w naszym gospodarstwie domowym mieszkają inne osoby, to należy kliknąć w przycisk "Weitere Person hinzufügen" i wpisać jej dane.

  13. Tutaj można zaznaczyć, że

  • aktualnie jest się w trakcie nauki
  • znajduje się placówce stacjonarnej, np. w szpitalu, klinice lub jest w trakcie stacjonarnej rehabilitacji

  14. W tym miejscu możemy zaznaczyć te same informacje odnośnie naszego partnera.

  15. W tym miejscu możemy zaznaczyć, że:

  • jesteśmy w ciąży
  • jesteśmy niepełnosprawni
  • musimy stosować kosztowną dietę (w tym wypadku należy wypełnić wraz z lekarzem dodatkowy formularz "Anlage zum Mehrbedarf bei kostenaufwändiger Ernährung")

  16. Dalej zaznaczamy czy

  • wynajmujemy mieszkanie
  • posiadamy mieszkanie własnościowe (dom)

  17. W tym punkcie zaznaczamy, czy pobieramy Wohngeld.

  18. W ostatnim punkcie na tej stronie należy zaznaczyć, w jaki sposób odbywa się zaopatrzenie w ciepłą wodę: 

  • centralnie
  • decentralnie (np. poprzez boiler albo podgrzewacz)
  Krok 5

  W następnym etapie należy uzupełnić informacje o finansach. Najpierw należy zaznaczyć jakiego rodzaju dochody zostały przez nas lub/i partnera uzyskane w przeciągu ostatnich sześciu miesięcy (19. - wytłumaczenie poszczególnych punktów patrz niżej):

  • Płaca / wynagrodzenie / dodatek szkoleniowy
  • Płatności jednorazowe
  • Dochody z działalności na własny rachunek
  • Zasiłek dla bezrobotnych (ALG II) / Pomoc społeczna
  • Świadczenie dla bezrobotnych (ALG I)
  • Zasiłek chorobowy
  • Emerytura / renta dla półsieroty / świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego
  • BAföG / stypendium / dotacja na kształcenie zawodowe
  • Świadczenia dla osób ubiegających się o azyl
  • Alimenty (bez świadczeń alimentacyjnych dla twoich dzieci)
  • Inne dochody lub świadczenia państwowe (takie jak bawarski zasiłek rodzinny)

  Dalej należy zaznaczyć jakiego rodzaju wydatki miało się w okresie ostatnich sześciu miesięcy (20. - wyjaśnienie poszczególnych punktów patrz niżej):

  • Dojazd do miejsca pracy (jeśli używasz samochodu)
  • Koszty podróży do miejsca pracy środkami transportu publicznego
  • Dni robocze na tydzień
  • Wydatki w przypadku podwójnego budżetowania
  • Dodatkowe koszty wyżywienia
  • Inne koszty uzyskania przychodu (np. składki na związek zawodowy)
  • Koszty ubezpieczenia samochodu (bez pełnego/częściowego pokrycia)
  • Składki na ubezpieczenie emerytalne
  • Inne składki ubezpieczeniowe
  • Świadczenia alimentacyjne (dowód w postaci tytułów alimentacyjnych lub wyciągów bankowych)
  • Koszty opieki nad dziećmi

  21. Na koniec tej części formularza podajemy, czy posiadamy majątek wyższy niż 3.850 euro lub pod spodem, czy przekazaliśmy majątek na cele charytatywne albo innej osobie.

   

  Krok 6

  Dalej należy wpisać informacje o dziecku.

   

  22. Tutaj zaznaczamy w jaki sposób dziecko jest z nami spokrewnione:

  • własne/adoptowane dziecko
  • dziecko partnera

  23. Tutaj zaznaczamy w jaki sposób dziecko jest spokrewnione z partnerem:

  • własne dziecko
  • dziecko partnera

  Dalej należy podać czym aktualnie zajmuje się dziecko (das Kind befindet sich derzeit):

  • uczęszcza do szkoły (in einer Schulausbildung)
  • uczy się zawodu (in einer Berufsausbildung)
  • studiuje (in einem Studium)
  • w placówce stacjonarnej (in einer stationären Einrichtung)
  • żadne z powyższych dotyczy

  Kolejno zaznaczamy, czy dziecko posiada majątek wyższy niż 3.850 euro oraz dalej czy ewentualnie:

  • jest w ciąży
  • jest niepełnosprawne
  • musi stosować drogą dietę

  Następnie należy wpisać dochody dziecka:

  27. Kolejno:

  • Płaca / wynagrodzenie / dodatek szkoleniowy
  • Płatności jednorazowe
  • Dochody z działalności na własny rachunek
  • Zasiłek dla bezrobotnych (ALG II) / Pomoc społeczna
  • Świadczenie dla bezrobotnych (ALG I)
  • Zasiłek chorobowy
  • Renta dla półsieroty / świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego
  • BAföG / stypendium / dotacja na kształcenie zawodowe
  • Alimenty (bez świadczeń alimentacyjnych dla twoich dzieci)
  • Inne dochody lub świadczenia państwowe 

  Na koniec zaznaczamy wydatki dziecka:

  Kolejno:

  • Dojazd do miejsca pracy (jeśli używasz samochodu)
  • Koszty podróży do miejsca pracy środkami transportu publicznego
  • Dni robocze na tydzień
  • Wydatki w przypadku podwójnego budżetowania
  • Dodatkowe koszty wyżywienia
  • Inne koszty uzyskania przychodu (np. składki na związek zawodowy)
  • Koszty ubezpieczenia samochodu (bez pełnego/częściowego pokrycia)
  • Składki na ubezpieczenie emerytalne
  • Inne składki ubezpieczeniowe
  • Świadczenia alimentacyjne (dowód w postaci tytułów alimentacyjnych lub wyciągów bankowych)
  Krok 7

  Przedostatni krok to podsumowanie zawierające informacje o niezbędnych zaświadczeniach:

  29. Do tych zaświadczeń należą:

  • Umowa najmu, zaświadczenia o wysokości czynszu (wyciągi z konta)
  • Decyzja o Wohngeld (jeśli dotyczy)
  • Paski z wypłaty lub inne zaświadczenia o dochodach
  • Bilety na środki transportu publicznego

  30. Zaświadczenia partnera

  • Paski z wypłaty lub inne zaświadczenia o dochodach

  31. Informacja o ochronie danych osobowych

  Tutaj należy potwierdzić, że zapoznało się z informacjami o Kinderzuschlag oraz o ochronie danych osobowych.

  Na koniec należy kliknąć w przycisk "Online-Antrag absenden".

  Krok 8

  W ten sposób dobrnęliśmy do końca formularza.

  31. Informacja o tym, aby podpisany wniosek wysłać do Familienkasse.

  32. Aby wydrukować wniosek, należy kliknąć w przycisk "Drucken".

  Obserwuj Dojczland.info i bądź na bieżąco:

  196,377FaniLubię
  24,300ObserwującyObserwuj
  316ObserwującyObserwuj

  37 KOMENTARZE

  Obserwuj
  Powiadom o
  guest

  37 komentarzy
  najstarszy
  najnowszy najpopularniejszy
  Inline Feedbacks
  View all comments
  paulina

  Witam, chcialabym starac sie o Kinderzuschlag. wydaje mi sie, ze spelniamy wszystkie warunki, ale nie jestem pewna ostatniego:” poprzez otrzymanie kinderzuchlag zostanie usunieta koniecznosc wyplaty zasilku dla bezrobotnych”. Moj maz obecnie pracuje, ja przepracowalam 6 miesiecy, takze zadenzasilek dla bezrobotnych mi sie nie nalezy. Czy w tej sytuacji mozemy sie ubiegac o te pieniadze na dzieci? pozdrawiam, Paulina

  gosiek

  Witam a jakie dokumenty należy dołaczyc do wniosku?

  Kasia

  Witam. Miałam przyznany kinderzuschlag na 5 miesięcy. Ostatnie pieniądze mam otrzymać w połowie listopada 2016, a wohngeld mam przyznany do grudnia 2016. A do tego jestem w 33 tygodniu ciąży. I tu moje pytanie czy mogę składać juz kolejny antrag tak żeby mieć ciągłość czy w tym roku już nie mogę się starać o to?

  Żaba

  Witam ! mam pytanie : razem z męzem i trójką dzieci mieszkamy w De ! mąż w ostatnim czasie pracuje mniej godzin i w związku z tym mniej zarabia a ja nie pracuję (zajmuję sie domem i małym synem ) ! dochód brutto męza to 2200 € ( ok 1700€ na ręke minus mieszkanie zostaje nam ok 800€-900€)mamy kindergeld i(570€) i wohngeld (od 01.07.2016-30.06.2017 241 € ) dodatkowo na córkę dostajemy alimenty z Pl w kwocie 500PLN – koszt utrzymania mieszkania w De to 750 € ! czy mamy szansę na kinderzuschlag ?

  Anna

  Mam nadzieję że nie

  Romek

  Dzien dobry! Chciałbym wiedzieć ,czy Kinderzuschlag, należy się mojej byłej żonie? Mieszka w Polsce, otrzymuje Kindergeld na naszą córkę. Jesteśmy po rozwodzie, więc można powiedzieć, że wychowuje ją sama. Oczywiście, ma alimenty i pracuje.

  Polka w De

  Witam . Czy moze mi ktos napisac jaki tytuł trzeba wpisac wypisujac wniosek do Kinderzuschlang ?

  Ewelina

  Witam. Nie wiem czy warto się starać o Kinderzuschlag jeżeli mąż zarabia 2500 euro brutto + Kindergeld na 1 dziecko. Za czynsz 455 euro. I jestem w 21 tyg. ciąży.. czy przysługuje nam dodatek do Kindergeld?

  Jola

  Mam pytanie cz moge sie starac o kinderrzuschlag skora ja i maz pracoje zarabiamy brutto 2.500€ i mamy jedno dziecko

  Anna

  Witam, bardzo proszę o informację, gdyż wszystko dla nas to nowość. Jesteśmy od niedawna w Niemczech, mąż ma umowę na 2200 brutto, ja nie pracuje (7mc ciąży), mąż dodatkowo ma córkę na którą niestety przyszło nam płacić wysokie alimenty, czy mamy prawo do jakichkolwiek świadczeń czy pomocy. Jak tak to gdzie i w jaki sposób uderzyć. Zaznaczę, że zaczynamy tu od totalnego zera zwłaszcza, że 2 mce przed przyjazdem do DE mąż stracił pracę. Więc jest bardzo ciężko.
  Będę bardzo wdzięczna za wszystkie informacje.

  Misi

  Witam, dostalam papoery na kinderzuschlag odeslalam wypelnione ale okazuje się ze nie do tej familienkasse. Co teraz mam zrobić? Termin złożenia mam do 7.08

  Ola

  Witam, pracuje od dwoch tyg w Niemczech . Samotnie wychowuje syna musiala narazie zostac w pl. Kiedy moge sie starac o swiadczenia i jakie jesli dziecko jest w PL?????

  Patrycja

  Hmm, tak się zastanawiam, czy te obliczenie matematyczne jest dobrze zrobione, bo wam wyszło 472, 02 , a mi 427,02. Ciekawe, co o tym sądzicie? Chciałam sobie obliczyć i tak na tym przykładzie coś mi nie pasuje.
  600×71,17=42702
  42702÷100= 427,
  tak liczę ja.

  Patrycja

  Reszta się zgadza w obliczeniach więc proponuję zmienić błąd!!

  danio050589

  Witam pracuje w Niemczech i z.dniem.dIsiejszym zameldowałem żonę i syna w.niemczech. Pobieramy kindergeld. Czy na kinderzuslag możemy składać wniosek odrazu czy czy musimy poczekać.az.syn będzie chodził do przedszkola?

  aga

  Czy można pobierać kinnderzuslag i wohngeld jednocześnie?

  Anna

  Witam .na kogo powinam wypełnić wniosek jeśli tylko mąż pracuje a ja zajmuje sie 3 dzieci w domu?

  Beri

  Witam, staram sie o Kinderzuschlag. Posiadam dom na kredyt w Polsce, czy powinnam to tez przedstawic? Auta ktore posiadam rowniez, jesli tak to co powinnam dolaczyc?

  Paulina

  Witam , jestem w takiej samej sytuacji, musiała Pani przedstawiać jakieś dokumenty o posiadaniu mieszkania itp ?

  Janusz

  Witam. Moja żona pracuje jako pielęgniarka, ja teraz robię Ausbildung jako Erzieher – nie pracuję. Mamy 3 dzieci – 9,9 11 lat, wynajmujemy mieszkanie w bloku w rheinland pfalz. Nie mamy żadnych dodatków (poza Kindergeld) jak np. Wohnungsgeld. Nawet na książki dla dzieci się nie łapiemy. Czy w związku z tym jest nawet sens składać wniosek??

  Wiola

  Witam czy pobierajac kinderzuschlag a pozniej rozliczajsc sie z podatku trzebs bedzie cos oddac tzn .zwrocic Finanzamt?

  Kamila

  Kinderzuschlag należy do zasiłków socjalnych. Nie podlega opodatkowaniu i nie wykazujemy go w deklaracji podatkowej.

  Wiola

  Witam jestem w trakcie wypelniania formularza o Kinderzuschlag i potrzebuje pomocy poniewaz w punkcie 7.1 trzeba podac -die Anzahl der Wohnungen beträgt….. oraz die monatliche Schuldzinsen ohne Tilgungsleistungen-a nie zabardzi wiem co trzeba wpisac.Posiadsmy mieszkanie w kredycie ,miesueczna rata to nie cale 600euro

  Krzysiek

  Kinderzuschlag Witam syn studiuje w Polsce i ma meldunek w Polsce .Czy musi mieć meldunek w Niemczech?
  Drugie pytanie – wynajmujemy mieszkanie od obywatela Niemieckiego mamy dokument wynajmu ale nie mamy potwierdzenia kwoty jaką płacimy za wynajem zarówno na druku wynajmu ani też potwierdzenia bo płacimy na rękę.
  Czy w takiej sytuacji mozna ubiegać się o KINDERZUSCHLAG?

  Este

  Witam chcialam zapytac jak zasadzone alimenty na 1 z dzieci maja sie do zlozonego wniosku? Mianowicie pracujemy oboje z mezem mamy 2 dzieci (1wspolne i 1 moje z poprzedniego malzenstwa) na to 'moje’ mam przyznane alimenty jednakże nie dostaje żadnych pieniędzy od ponad 1.5 roku. Sprawa byla zgoszona w Pl do komornika ale dluznik rozplynal sie i nikt nie potrafi go namierzyc w zwiazku z czym nie dostajemy nic. I teraz mam pisac ze mamy je czy ze nie mamy. Poniewaz w Jugenamcie gdzie mamy dodatek do Hortu licza ciagle te pieniadze jakbysmy je mieli mimo ze pisalam juz w… Czytaj więcej »

  Marti

  Witam, właśnie kupiliśmy z mężem mieszkanie i staramy się o baukindergeld, w obecnej sytuacji z coronavirusem mam skrócony czas pracy, moje pytanie: czy mogę się starać o kinderzuschlag jeżeli mamy własne mieszkanie? Nasze zarobki mieszczą się w granicy i czy baukindergeld ma coś z tym wspólnego?

  PIOTR

  Nie jest prawdą, że dzieci muszą mieszkać w Niemczech. Od 5 lat opierałem sie na polskich artykułach gdzie wszyscy tak podają. W niemieckich niema w zmianki, o konieczności meldunku u reszty rodziny. Złożyłem w marcu wniosek ibpare dni temu dostalem dodatek z wyrownaniem. Wniosek wypelnia sie online drukuje podpisuje i wysyła na adres do Dortmundu.

  Małgoś

  Czyli jeżeli mąż pracuje w Niemczech a ja z dziećmi mieszkam w Polsce to też możemy się starać o dodatek do kindergeld?

  Anna

  Mamy przyznany kinderzuschlag na 3 dzieci.2 chodzi do Grundschule i chcemy zapisać ich na obiady. Jak to działa,gdzie trzeba złożyć wniosek o dofinanowanie i czy jest gotowy formularz. A jak jest z książkami?ponoc również płacą na kazde dziecko.

  Karo

  Pytanie odnośnie punktu 2. Gospodarstwo domowe- ciepła woda.
  Jeśli mieszkanie zaopatrzone jest w piecyk gazowy który podgrzewa wodę i ogrzewa mieszkanie to jest to „centralne” czy „zdecentralizowane”?

  Lacia

  Witam . Czy tak zwany corona bonus,który mąż otrzymał jednorazowo z pracy ,też będzie się wliczał jako dochód ?

  KRZYSZTOF

  Dlaczego nie napisano o datku dla rodziców samotnie wychowujących dzieci, który wynosi 100Euro?!

  Monika

  Jeżeli nie mam zasadzonych alimentów bo ojciec dziecka sam kupuje na potrzeby dziecka typu mleko,pampersy itd. to co mam wpisać

  Piotr

  Dzieńdobry czy ktoś wie ile wynosi górna granica dochodu na jednego członka rodziny

  Adam

  Witam. Pytanie mam w związku z kosztami mieszkania. Mieszkanie mam własnościowe w kredycie hipotecznym.czy mam przedstawić wysokość raty? Drugie pytanie:mamy wspólnotę mieszkaniowa i tam mamy ustalone składki na ewentualne naprawy w budynku. To też mogę przedstawić w kosztach mieszkania? I ostatnie pyranie-koszt ogrzewania:piec własny.potrzebuje około 5ton groszku na rok.nigdy nie zostawiałem sobie rachunków za zakup groszku.w jaki sposób określić koszt?średnia cena rynkowa?

  37
  0
  Co o tym myślisz? Skomentuj!x