Kindergeld to zasiłek rodzinny w Niemczech, który wypłacany jest na dzieci aż do momentu podjęcia przez nie pracy, jednak najdłużej do ukończenia 25. roku zycia (patrz niżej). Wysokość zasiłku jest zależna od ilości posiadanych dzieci. Zasiłek jest wypłacany bez względu na wysokość dochodów rodziców. Jeśli rodzice mieszkają razem, to świadczenie wypłacane jest matce, chyba że ta postanowi inaczej. W przypadku rodziców żyjących w separacji lub rozwiedzionych zasiłek wypłacany jest temu, z kim mieszka dziecko. Urzędem odpowiedzialnym za rozpatrywanie wniosków oraz wypłatę zasiłku jest kasa rodzinna krajowego urzędu pracy [Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit]. Warto wiedzieć, że jeśli pobieracie Kindergeld, to najprawdopodobniej przysługuje Wam również Kinderzuschlag.

Kindergeld, a polskie świadczenie „500 plus” – aktualizacja lipiec 2019!

Od 1 lipca 2019 można w Polsce składać dokumenty o „500 plus” już na pierwsze dziecko. Nowelizacja programu „Rodzina 500 plus” przewiduje, że prawo do świadczenia będą miały wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody rodziny. Program „500 plus” po zmianach obejmie 6,8 mln dzieci. W związku z reformą świadczenia w Polsce, Familienkasse będzie od lipca 2019 informowała każdego, kto otrzymuje Kindergeld, a komu teoretycznie przysługuje świadczenie „500 plus” w Polsce (przykładowo z tytułu zamieszkania dziecka lub rodzica w Polsce), o obniżce Kindergeld. Kindergeld zostanie w takich przypadkach obniżony o około 120 euro. Wszystkie osoby, których to dotyczy powinny złożyć wniosek o „500 plus” w Polsce. Niezłożenie wniosku o „500 plus” skutkuje tym samym, czyli obniżeniem świadczenia Kindergeld o wspomniane około 120 euro.

Na które dzieci wypłacany jest zasiłek rodzinny w Niemczech?

Jako dzieci traktowane są:

 • rodzone dzieci [leibliche Kinder]
 • adoptowane dzieci [adoptierte Kinder]

Poza tym uwzględnia się dzieci, które wnioskodawca przyjął do swojego gospodarstwa domowego:

 • dzieci małżonka(-ki)
 • dzieci zarejestrowanego partnera życiowego (w przypadku związku osób tej samej płci)
 • dzieci przybrane [die Pflegekinder]
 • wnuki

Kindergeld na dzieci w Polsce

Wystarczy, że jedno z rodziców pracuje w Niemczech i podlega tu nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, aby móc złożyć wniosek o Kindergeld. Można tego dokonać po 6 miesiącach od podjęcia pracy na terenie Niemiec. Należy pamiętać, że Kindergeld na dzieci mieszkające w Polsce należy się wtedy, jeżeli rodzic prowadzi z nimi gospodarstwo domowe, tzn. ma miejsce związek małżeński, a jedno z rodziców przybyło do Niemiec wyłącznie w celach zarobkowych. Familienkasse żąda od wszystkich takich osób rozliczenia podatkowego tzn. kopii decyzji z Finanzamtu. Oprócz tego do wniosku należy dołączyć dodatkowy formularz, który ma na celu potwierdzenie przynależności dzieci do gospodarstwa domowego („Haushaltsbescheinigung zur Vorlage bei der Familienkasse KG3a”). Dodatkowo niezbędne będzie zaświadczenie z MOPSu, na podstawie którego obliczana jest wysokość Kindergeld. Jeżeli ktoś pobiera w Polsce zasiłek, to w ramach Kindergeld zostanie wypłacona różnica pomiędzy obydwoma świadczeniami. Oprócz tego, jeśli dziecko zameldowane jest wyłącznie w Polsce należy dołączyć jego numer PESEL, który odpowiada wymaganemu od niedawna numerowi ID. Kindergeld przysługuje również osobie opiekującej się dzieckiem w Polsce, jeśli obydwoje rodzice przebywają w Niemczech, czyli np. babci, która zajmuje się dzieckiem na czas nieobecności rodziców.

W poniższym artykule przeczytacie o aktualnej sytuacji prawnej odnośnie Kindergeld dla rodziców mieszkających z dzieckiem w Polsce:

Czy Kindergeld przysługuje rodzicom mieszkającym z dzieckiem w Polsce?

Jak długo otrzymuje się Kindergeld?

Kindergeld wypłacany jest na dzieci do 18 roku życia. Prawo do zasiłku przedłuża się wraz z podjęciem przez nie dalszego wykształcenia, lecz jest dane maksymalnie do 25 roku życia (wyjątkiem jest jeśli dziecko odbywa obowiązkową służbę wojskową albo służbę zastępczą). Jako wykształcenie traktowane są studia, praktyki oraz wykształcenie zawodowe. Prawo to traci ważność wraz z ukończeniem przez dziecko nauki lub jeśli dziecko posiada regularną pracę, która zajmuje więcej niż 20 godzin tygodniowo. Jeżeli dziecko nie jest w stanie utrzymać się z powodu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny jest wypłacany po ukończeniu 25 roku życia (WAŻNE: niepełnosprawność musiała być orzeczona przed ukończeniem 25 roku życia). Zachęcamy również do przeczytania artykułu pod tytułem „Kindergeld dla dorosłych dzieci”, w którym szczegółowo opisaliśmy sytuację z zasiłkiem rodzinnym w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia.

Kindergeld – wnioski i terminy wypłat na rok 2019

Na poniższej stronie znajdziecie wnioski na Kindergeld oraz broszurę informacyjną dotyczącą zasiłku rodzinnego w Niemczech.

Oprócz tego zachęcamy do przeczytania naszego artykułu na temat terminów wypłat Kindergeld:

Terminy wypłat Kindergeld 2019

Wysokość Kindergeld 2019

Od lipca 2019 roku obowiązują nowe kwoty zasiłku rodzinnego w Niemczech. Te kształtują się następująco:

 • na pierwsze oraz drugie dziecko każdorazowo 204 euro
 • na trzecie dziecko 210 euro
 • na każde następne dziecko 235 euro

Poniższa tabelka przedstawia całkowitą wysokość zasiłku, w zależności od ilości posiadanych dzieci:

Liczba dzieciWysokość świadczenia na dziecko
1 dziecko204,00 euro
2 dziecko204,00 euro
3 dziecko210,00 euro
od 4 dziecka235,00 euro

Oprócz tego możecie skorzystać z naszego darmowego kalkulatora Kindergeld:

Kalkulator Kindergeld

Kto powinien złożyć wniosek na Kindergeld?

W przypadku małżeństw nie ma generalnie znaczenia kto złoży wniosek o Kindergeld. Partner, który nie składa wniosku musi wyrazić jedynie zgodę na złożenie go w imieniu małżonki/męża. W tym celu należy złożyć podpis w odpowiednim miejscu na formularzu. Inaczej ma się to w przypadku małżeństw, gdzie jedno z partnerów posiada dzieci z poprzedniego związku. W tym wypadku najkorzystniej będzie, jeśli wniosek zostanie złożony przez partnera, który posiada dzieci z innego związku. Liczba posiadanych dzieci zostanie w tej sytuacji bowiem zsumowana, dzięki czemu wysokość świadczenia będzie wyższa (patrz niżej „Kindergeld 2019 – wysokość zasiłku”).

Jakie dokumenty i zaświadczenia należy dołączyć do wniosku na Kindergeld?

Familienkasse wymaga dostarczenia odpowiednich zaświadczeń i dokumentów. Aby zaoszczędzić sobie czasu warto skompletować je w całości. W przeciwnym razie Familienkasse i tak zwróci się z prośba dostarczenia brakujących dokumentów.

Dokumenty składane przez osobę pracującą w firmie niemieckiej, która nie była oddelegowana z Polski:

 • Kopia zaświadczenie o podatku od wynagrodzenia (Lohnsteuerbescheinigung) lub rozliczenia (Abrechnung) za pracę wnioskodawcy w Niemczech
 • Kopia unijnego aktu małżeństwa (lub przetłumaczony polski akt małżeństwa), w przypadku osób rozwiedzionych przetłumaczona decyzja z sądu
 • Zaświadczenie pracodawcy „Bescheinigung des Arbeitgebers” oraz wszystkie Abrechnungi, które wnioskodawca otrzymał do dnia ubiegania sie o KG
 • Kopia unijnego aktu urodzenia dziecka (lub przetłumaczony polski akt urodzenia dziecka)
 • W przypadku dzieci pełnoletnich (18-25 lat):
 1. Kopia zaświadczenia o nauce w szkole lub wyższej uczelni – najlepiej dostarczone na formularzu z Familienkasse – wypełnia i podbija szkoła/uczelnia
 2. Zaświadczenie o ukończeniu pierwszego wykształcenia i pracy na formularzu z Familienkasse – wnioskodawca wypełnia dokument i wraz z dzieckiem musi podpisać się na dokumencie – po lewej podpis wnioskodawcy, po prawej dziecka pełnoletniego, należy tam wpisać jakie wykształcenie zostało uzyskane lub kiedy zostanie uzyskane (tytuł naukowy lub nazwa zawodu w przypadku kształcenia zawodowego) + dodatkowo okres w którym dziecko pracowało – nazwa i adres pracodawcy, ilość godzin tygodniowo, rodzaj umowy
 • Zaświadczenia o stanie rodziny – wspólnym meldunku całej rodziny, najlepiej wnioskodawcy z dziećmi (z Urzędu Miasta i Gminy) na druku Familienkasse. Jednym z warunków uzyskania KG jest miedzy innymi to, iż wnioskodawca powinien być zameldowany z dziećmi! Jeśli ma inny meldunek niż dzieci i opiekunka, wówczas opiekun nie może wystąpić jako wnioskodawca. Można jednak próbować ubiegać się o KG dla osób pracujących w Niemczech, które nie są zameldowane z dzieckiem, wtedy osoba pracująca pozostaje wnioskodawcą
 • Kopia dowodu osobistego (obie strony) lub paszportu (strona ze zdjęciem) zarówno klienta jak i opiekuna dziecka
 • Kopia decyzji o niepobieraniu zasiłku w innych państwach UE (w tym Polski – z MOPS/GOPS) bądź potwierdzenie okresu czasu, w jakim było pobierane świadczenie i wysokość pobieranych świadczeń. Zaświadczenie z MOPSU/ROPSU/GOPSU o pobieraniu/niepobieraniu zasiłku powinno być wystawiane zarówno na wnioskodawcę jak i opiekuna. Zaświadczenie powinno być adekwatne do okresu pracy wnioskodawcy na terenie Niemiec i jeśli świadczenia rodzinne były pobierane, wówczas powinna być zawarta miesięczna kwota wypłacana na każde dziecko z osobna. Dokument należy przetłumaczyć przez tłumacza przysięgłego na język niemiecki
 • Kopia meldunku lub zaświadczenia o pobycie stałym na terenie Niemiec
 • Kopia umowy najmu mieszkania w Niemczech
 • Kopia ubezpieczenia na terenie Niemiec (np. karty zdrowia)
 • Dokładne informacje o zatrudnieniu opiekuna oraz kopie dokumentów, które to potwierdzają:
 1. Bezrobotny i pobierał zasiłek – kopia dokumentu z urzędu pracy o jego wysokości i okresie pobierania
 2. Jeśli był bezrobotny i nie pobierał zasiłku, a składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane były w Polsce, niezbędna będzie kopia decyzji o braku prawa do zasiłku w Polsce z MOPSu. W niektórych przypadkach należy złożyć wniosek o zasiłek na dzieci w Polsce, aby otrzymać odrzucenie tego wniosku wraz z uzasadnieniem o braku prawa do zasiłku
 3. Jeśli opiekun był ubezpieczony w KRUSie – należy o tym poinformować
 4. Jeśli opiekun pobiera emeryturę/rentę – dokładny okres pobierania zasiłku oraz nazwa instytucji
 5. Jeśli przebywał/a na urlopie macierzyńskim/wychowawczym/chorobowym – dokładny okres trwania oraz nazwa instytucji
 6. W przypadku kiedy opiekun nadal się uczy i pobiera na przykład stypendium socjalne – należy o tym poinformować Familienkasse
 • W przypadku kiedy oboje opiekunów pracowało za granica, a dzieci zostawały przykładowo pod opieka babci – postanowienie sądu o przyznaniu opieki prawnej nad dzieckiem/ lub akt notarialny, że opieka nad małoletnimi została powierzona innej osobie (najlepiej pod tym samym meldunkiem). Jeśli czegoś takiego nie posiadają można spróbować w ten sposób, że osoba trzecia podpisze własnoręczne oświadczenie, iż w danym okresie sprawowała prawną opiekę nad dziećmi (+ tłumaczenie) – wtedy niezbędne będzie również zaświadczenie z MOPSU wydane na tę osobę, że nie pobierała zasiłku na dzieci w Polsce. W tej sytuacji osoba ta powinna współpodpisać wniosek i załączyć adekwatne dokumenty
 • W przypadku opieki nad dzieckiem przysposobionym – kopia decyzji z sadu rodzinnego o przekazaniu opieki + kompletny akt urodzenia wraz z tłumaczeniem przysięgłym
 • Kopia zaświadczenia o dochodach EU/EWR – nie musi być tłumaczone

Dokumenty składane przez pracowników oddelegowanych:

 • Kopia Lohnsteuerbescheinigung.
 • Zaświadczenie pracodawcy „Bescheinigung des Arbeitgebers” wraz z okresami pracy w Niemczech oraz wszystkie Abrechnungi, które wnioskodawca otrzymał do dnia ubiegania sie o KG
 • Kopia poświadczenia ubezpieczenia od pracodawcy na druku unijnym A1
 • Kopia umowy o pracę na zasadach oddelegowania
 • Kopia zaświadczenia o dochodach EU/EWR.
 • Kopia potwierdzenia zameldowania się w Niemczech
 • Kopia unijnego aktu małżeństwa (jeśli nie jest unijny – musi być tłumaczony na język niemiecki), w przypadku rozwodników, decyzja sądowa wraz z tłumaczeniem przysięgłym.
 • Kopia unijnego aktu urodzenia dziecka (lub przetłumaczony polski akt urodzenia dziecka)
 • W przypadku dzieci pełnoletnich (18-25 lat): szczegóły patrz wyżej
 • Zaświadczenia o stanie rodziny – szczegóły patrz wyżej
 • Kopia dowodu osobistego (obie strony) lub paszportu (strona ze zdjęciem) zarówno klienta jak i opiekuna dziecka
 • Kopia decyzji o niepobieraniu zasiłku w innych państwach UE – szczegóły patrz wyżej
 • Kopia umowy najmu mieszkania w Niemczech
 • Kopia ubezpieczenia na terenie Niemiec (np. karty zdrowia)
 • Dokładne informacje o zatrudnieniu opiekuna oraz kopie dokumentów, które to potwierdzają: szczegóły patrz wyżej
 • W przypadku kiedy oboje opiekunów pracowało za granica, a dzieci zostawały przykładowo pod opieka babci – szczegóły patrz wyżej
 • W przypadku opieki nad dzieckiem przysposobionym – kopia decyzji z sadu rodzinnego o przekazaniu opieki + kompletny akt urodzenia wraz z tłumaczeniem przysięgłym

Dokumenty składane przez osoby prowadzące działalność gospodarczą (niem. „Gewerbe”) na terenie Niemiec:

 • Kopie zarejestrowania Gewerbe
 • Rozliczenia Gewerbe z Finanzamtu
 • Kopia rachunku zysków i strat (Einnahmen-Überschuss-Rechnung)
 • Kopia Lohnsteuerbescheinigung, jeśli w okresie prowadzenia działalności miało również miejsce normalne zatrudnienie
 • W przypadku kiedy mialo miejsce również normalne zatrudnienie należy dołączyć zaświadczenie od pracodawcy (patrz wyżej)
 • Kopia zaświadczenia o dochodach EU/EWR.
 • Kopia potwierdzenia zameldowania w Niemczech
 • Kopia umowy najmu mieszkania w Niemczech
 • Kopia ubezpieczenia na terenie Niemiec (np. karty zdrowia)
 • Kopia unijnego aktu małżeństwa (jeśli nie jest unijny – musi być tłumaczony na język niemiecki), w przypadku rozwodników, decyzja sądowa wraz z tłumaczeniem przysięgłym.
 • Kopia unijnego aktu urodzenia dziecka (lub przetłumaczony polski akt urodzenia dziecka)
 • W przypadku dzieci pełnoletnich (18-25 lat): szczegóły patrz wyżej
 • Zaświadczenia o stanie rodziny – szczegóły patrz wyżej
 • Dokładne informacje o zatrudnieniu opiekuna oraz kopie dokumentów, które to potwierdzają: szczegóły patrz wyżej
 • W przypadku kiedy oboje opiekunów pracowało za granica, a dzieci zostawały przykładowo pod opieka babci – szczegóły patrz wyżej
 • W przypadku opieki nad dzieckiem przysposobionym – kopia decyzji z sadu rodzinnego o przekazaniu opieki + kompletny akt urodzenia wraz z tłumaczeniem przysięgłym
 • Kopia decyzji o niepobieraniu zasiłku w innych państwach UE – szczegóły patrz wyżej
 • Kopia dowodu osobistego (obie strony) lub paszportu (strona ze zdjęciem) zarówno klienta jak i opiekuna dziecka

Kindergeld – pozostałe informacje

Od 1.01.2016 weszła w życie tzw. metoda kontrolna numerem identyfikacyjnym, niem. IdNr-Kontrollverfahren (o tym czym jest numer identyfikacyjny przeczytacie tutaj: Numer identyfikacji podatkowej oraz numer identyfikacyjny w Niemczech – różnice oraz najważniejsze informacje). W związku z tym, przy składaniu wniosku o Kindergeld należy dołączyć do niego numer identyfikacyjny wnioskodawcy. Numer ten wysyłany jest automatycznie po zameldowaniu się w Niemczech. Jeśli nie otrzymaliście jeszcze tego numeru, to w podlinkowanym wyżej artykule o numerze identyfikacji podatkowej oraz identyfikacyjnym przeczytacie jak go zdobyć.

Co zrobić jeśli czas oczekiwania na decyzję w sprawie Kindergeld się wydłuża?

Jeśli złożyliście wniosek o Kindergeld w Niemczech i czas oczekiwania na odpowiedź z Familienkasse się wydłuża, to w pierwszej kolejności należy zwrócić się z bezpośrednim zapytaniem do urzędu. Jeśli to nie pomoże, to warto wiedzieć co można jeszcze zrobić w tej sytuacji:

Wszelkie treści publikowane na dojczland.info są chronione prawem autorskim. Kopiowanie tekstów że strony bez naszej zgody jest surowo wzbronione!

Oferty pracy w Niemczech - sprawdź teraz!

196 KOMENTARZE

 1. Witam, mam pytanie czy w sytuacji kiedy matka z dzieckiem mieszkają w Polsce a ojciec dziecka pracuje w Niemczech to czy żeby ojciec otrzymywał ten zasiłek to musi być zameldowany razem z dzieckiem w Polsce? Jest partnerem matki dziecka ale nie mają ślubu ani wspólnego meldunku. Czy wystarczy oświadczenie ze się wychowuje swoje dziecko i akt urodzenia? Pozdrawiam i czekam na odpowiedz. Dziękuję. Agnieszka.

   • Witam
    Ojciec dziecka musi mieć meldunek wraz z dzieckiem i matką w tym samym miejscu wówczas może starac się o kindergeld.W przypadku gdy miejsce zamieszkania jest inne niż dziecka wniosek zostanie odrzucony.
    Pozdrawiam

    • Jesli dziecko zameldowane jest z pania w pl to taki wniosek powinien byc zlozony przez pania. Pozdrawiam

 2. My z mamy 3 dzieci czy ta podwyzka obowiazuje wszystkie dzieci,bo słyszałam że te rodziny kture sa na zasilku ich ta podwyzka nie obowiazuje

 3. my czekamy już ponad 3 lata.nawet prawnika wynajelismy-pieniazki wział-wysłał pare pisemek inic… stwierdził ze teraz zostaje nam tylko droga sadowa,a sprawę na pewno wygramy…a za to kolejne pieniazki za prowadzenie sprawy-dlatego już zwątpiliśmy…

  • na państwa miejscu wysłałabym jeszcze raz aktualne dokumenty potrzebne do wypłaty kindergeldu i jeśli po 3 miesiącach by nie było żadnej odpowiedzi wysłałabym pismo ze termin odpowiedzi minął i w związku z tym prosicie państwo o rozpatrzenie sprawy w najbliższym terminie bo inaczej sprawa bedzie rozpatrywana sądownie.w naszym przypadku pomogło i w kolejnych 3 miesiacach dostaliśmy aległa wypłate również
   powodzenia

 4. Szczytem szczytow jest brac zasilek na dziecko, ktore znajduje sie w Polsce. Do roboty a nie zasilki brac !

  • Witam
   Obecnie z mężem i dzieckiem mieszkamy w Niemczech, jednak ja z dzieckiem 1 kwietnia przeprowadzamy się do Polski. Od urodzenia córki otrzymujemy Kindergeld. Mąż prawdopodobnie zostanie w de do końca 2016 r. i wróci do nas do Polski. Jednak teraz chce zmienić mieszkanie na mniejsze- nas wymelduje i zamelduje tylko siebie na nowym mieszkaniu, w związku z tym mam pytanie: jeżeli wymelduje córkę to to wpłynie w jakiś sposób na wypłatę Kindergeld czy wszystko zostanie bez zmian? Czy na te parę miesięcy musimy wypełniać jakieś nowe formularze? Czy Familienkasse przez te parę miesięcy jest w stanie wyłapać wymeldowanie córki? Pozdrawiam i czekam na odp.

   • WItam, Familienkasse ma dostęp do bazy danych i jeśli dojdą do tego, że mieszka Pani w Polsce, to mogą być z tego tytułu problemy. Proszę zgłosić ten fakt w Familienkasse, aby ich uniknąć. Pozdrawiam

  • Jeżeli odprowadza się podatki w niemczech to dlaczego nie brać czegoś co się dzieciom należy!

 5. Pracuje i place podatki ale w tym kraju nie dostanę zasiłku rodzinnego na dziecko a w Niemczech mąż też odprowadza podatki wiec o co chodzi? Żal?

 6. Mam zapytanie pracuję w Niemczech od stycznia 2015 i mam dwoje dzieci. Na obydwoje dzieci płacę alimenty czy mogę starać się o zasiłek rodzinny dla nich?

 7. ODNOŚNIE RODZINEGO z niemiec wstrzynano mi od lipca ,a do dziśaj nie dostałam żadnego pisma od nich co zawsze dostawałam ….dzieci mam nie pełnoletnie.

 8. WITAM ZACZELAM PRACE W NIEMCZECH MAZ Z SYNEM ZOSTALI W POLCSE ZA 3 MIESIACE ZAMIESZKAMY RAZEM W NIEMCZECH CZY MAM JUZ ZLOZYC PAPIERY NA KINDERGELT CZY POCZEKAC AZ RODZINA TU ZAMIESZKA

 9. jak dułgo czeka się na wyrównanie rodzinego po ankiecie co przysłali ,wysłane bylo 3 wrześniai i 15 września pismo że syn zakończył szkołe

 10. Jestem w trakcie rozwodu, mąż nie zamierza wypłacić mi ani grosze z tego zasiłku. Pracował w Niemczech [prawie trzy lata. Obecnie jest już w kraju. Czy mam prawo wystąpić do Niemiec z prośbą o przekazanie pieniędzy na moje konto? Ponoć jeszcze nie otrzymał zasiłku.

  • ten zasilek powinnas Ty otrzymywac poniewaz dzieci sa przy tobie.Jesli nie otrzymujesz od niego tych pieniedzy a powiadomisz Niemcy to maz Twoj musi do kasy niemieckiej wszystko zwrocic bo to kasa dla dzzieci byla nie dla niego.Musisz skontaktowac sie z Familienkasse w niemczech i to wyjasnic a on bedzie mial klopoty.To wiem napewno ze nak jest.

 11. Mieszkamy z mężem i dwójką dzieci w Niemczech, pobieramy Kindergeld. Mąż ma w Polsce jeszcze dwójkę dzieci na które płaci alimenty. Czy na tamte dzieci można starać się o jakiś zasiłek?

   • pierwsze słyszę.jak może ubiegać sie o zasiłek dla dzieci w Polsce,skoro jak się domyślam(iz płaci alimenty)dzieci zyją z matka?i jak wynika ojciec dzieci jest po rozwodzie z ich matką.nie tworzą przecież rodziny i tzw.wspólnego gospodarstwa,meldunek też pewno maja inny i mieszkają w Polsce.my też mieliśmy podobna sytuacje i nam powiedziano zupełnie cos innego.(dokładnie z miesiąc temu)nie wierze,gdzie się człowiek nie zapyta to każdy mówi co innego.

    • Witam,
     tak zasiłek się należy w takiej sytuacji o której pan pisze,ja tez jestem po rozwodzie,dzieci mieszkają ze mną w Polsce, a ojciec dzieci mieszka za granicą i płaci alimenty i prowadzimy odrębne gospodarstwo domowe.i jest to zgodne z prawem. Proszę dowiedzieć się w Urzedzie Marsząłkowskim, który zajmuje się takimi przypadkami bo bez nich byłoby to niemożliwe.Takie przypadki muszą przejść przez urząd Realityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim.

     • popytam w tym urzedzie jak Pani radzi,bo jest to dziwna sytuacja,mojej kuzynce własnie z powodu,że nie tworzą wspólnego gospodarstwa wydali decyzje odmowną -w listopadzie 2015.szukalismy informacji na ten temat i wielu takich przypadkich decyzje były negatywne.

 12. Witam:-) mieszkam razem z dziećmi i mężem w de. Jesteśmy zameldowania, mąż ma stała pracę. Dostajemy kindergeld. Moje pytanie jest takie czy jeśli wrócę do polski z dziećmi a ojciec tutaj zostanie czy nadal będę miała przyznawane kg czy mi go odrzuca?. Z gory dziękuję. Pozdrawiam

  • Witam, jeśli mąż zostanie w Niemczech, to będziecie mogli Państwo w dalszym ciągu otrzymywać Kindergeld. W tym wypadku należy jednak wypełnić wniosek na dzieci mieszkające poza granicami Niemiec (patrz „wzory pism”). Pozdrawiam

 13. Witam, chciałabym się dowiedzieć, czy jeżeli jestem zatrudniona w Niemczech ale na Minijob, to mogę starać się o Kindergeld ? Mąż razem z córkami mieszka w Polsce. Z góry dziękuję za odpowiedź.

  • Witam, jak najbardziej. Kindergeld jest wypłacany bez względu na wysokość zarobków.

 14. Witam,jestem rozwiedziony ale syn mieszka z matką w Polsce.Od trzech lat mieszkam w Niemczech i dostawałem kindergeld.Proszę mi napisać czy będę dostawał nadal pieniądze na dziecko,bo od stycznia 2016 wchodzi jakaś nowa ustawa o ID numer rodziców i dziecka.Jaki jest odpowiednik tego numeru w Polsce i czy będzie uwzględniony?Z GÓRY DZIĘKUJĘ ZA ODPOWIEDŻ

 15. Witam, 5 października 2015r. wysłałam do Familien Kasse dokumenty wraz z wnioskiem o zasiłek, kiedy można się spodziewać jakiejś informacji zwrotnej? Ewentualnie jak można się z nimi kontaktować? W między czasie odeszłam z pracy więc dane we wniosku już są nieaktualne i jak je uzupełnić?

 16. Witam. Mieszkam w Niemczech i chciałaby się dowiedzieć czy jeżeli jestem rozwiedziona, a dzieci otrzymują alimenty z funduszu alimentacyjnego (ojciec uchyla się od płacenia), to czy dzieciom należy się cała kwota Kindergeld?

  • Witam, teoretycznie Kindergeld należy się obojgu rodzicom po połowie. W praktyce urzędy przyznają go temu, u kogo dzieci mieszkają na stałe. Drugi rodzic może jednak obniżyć wysokość alimentów o swoją część Kindergeld.

   • Tak ,Kindergeld dolicza sie do dochodow.wiec moze sobie obnizyc alimenty(sadownie) ,tymbardziej ze kindergeld jest b,wysoki w stosunku do rodzinnego w Polsce.

 17. Witam mam pytanie, czy jezeli maz pracuje w niemczech na gewerbie i wspolnie wychowujemy mojego syna ktorego nie jest ojcem i maz ma inny meldunek w polsce to czy mamy szanse na otrzymanie kindergeld? dodaje ze mieszkamy wspolnie od lipca2014 roku a slub wzielismy w marcu 2015 roku. Prosze o pomoc.

  • Witam, w związku z tym, że są Państwo małżeństwem, a co za tym idzie pomiędzy mężem a dzieckiem istnieje stały związek „rodzinopodobny” w myśl ustawy, to możecie się Państwo starać o Kindergeld.

   • Dziekuje za odpowiedz, jeszcze mam jedno pytanko czy nalezal sie bedzie od dnia slubu czy odkad maz pracuje?

    • Czyli z tego co zrozumialam nie dostaniemy go ani od momentu jak zamieszkalismy razem ani od kiedy jestesmy malzenstwem?

     • Poprawiłem moją poprzednią odp.: otóż Kindergeld może zostać wypłacony do 4 lat wstecz od momentu spełnienia warunków niezbędnych do jego przyznania.

    • Kindergeld może zostać wypłacony do czterech lat wstecz od momentu od kiedy istnieje prawo do niego.

   • Przepraszam apomnialam zapytac czy mimo tego ze w polsce mamy inny meldunek z mezem?

 18. Witam,
  od stycznia 2015 mieszkam i pracuje w DE. Partnerka z dzieckiem mieszkała w PL do 01 listopada 2015 mieszkamy razem z naszą Córeczką w DE. W najbliższym czasie będziemy składać wniosek o Kindergeld i tutaj pojawia się moje pytanie:
  Czy wspomniany zostanie wypłacony łącznie od stycznia 2015 czy też od momentu przeprowadzki mojej rodziny na terytorium DE.

  Czy może Pan polecić kogoś kto pomoże w przebrnięciu przez wszystkie procedury i formularze konieczne do złożenia wniosku o przyznanie Kindergeld – oczywiście odpłatnie.

  Pozdrawiam

  • Witam, Kindergeld zostanie wypłacony od momentu Pańskiego zatrudnienia w Niemczech. To znaczy, że musi Pan przedstawić jakieś zaświadczenie, z którego wynika, że pracuje Pan w Niemczech od stycznia 2015. Jeśli chodzi o polecenie kogoś, to mogę szczerze polecić Panią Katarzynę, która pracuje w Niemczech jako księgowa. Podaje maila: frog2013@interia.eu oraz nr telefonu: 015171098703 (dzwonić po 16!). Pozdrawiam i powodzenia

 19. Co to dokladnie oznacza?
  ” Kindergeld może zostać wypłacony do 4 lat wstecz od momentu spełnienia warunków niezbędnych do jego przyznania”.otóz pracuje legalnie od ponad 3 lat. na poczatku z pomoca znajomej niemki zlozylem papiery do FAMILLIENKASSE ale bylo cos nie tak. i bylem ciagle zbywany. pozniej poruszylem sprawe raz jeszcze okolo rok temu i czekam do dzis. miesiac temu przyszla mi sterta papierów do wypelnienia i lista dokumentów do tego potrzebnych. 2 tygodnie temy komplet zostal odeslany i teraz znowu czekam. pytanie od kiedy mi sie wkoncu nalezy zwrot i czy wogule. dodam ze zatrudniony jestem od wrzesnia 2014 a wczesniej bylem na gewerbe.

  • Oznacza to, że jeśli jest Pan zatrudniony w Niemczech (lub pracuje na Gewerbe), to od tego momentu jest Pan uprawniony do otrzymania Kindergeld, jeśli urodzi się Panu dziecko. Przykład: pracuje Pan w Niemczech od 10 lat, a 3 lata temu urodziło się Panu dziecko. W tej sytuacji Kindergeld zostanie wypłacony za trzy lata wstecz. Rozpatrywanie wniosków trwa czasami niestety bardzo długo. Można zadzwonić do Familienkasse i zapytać na jakim etapie jest rozpatrywanie Pańskiego wniosku. Numer telefonu znajdzie Pan na piśmie z urzędu.

   • Dzwonić do Familienkasse nie ma poco oni i tak nie reagują na skargi .Ja pracuję od Października 2014 i w Październiku złożyłem wniosek o KG w 2015 dostałem wiadomość że dokumenty zostały przesłane do Chemnitz .Poszła już nawet skarga z centrali do Familienkasse Chemnitz dzwonie tam przynajmniej raz w miesiącu a ich odpowiedz jest taka że moje dokumenty są już w trakcie załatwiania . Dopiero jak zadzwoniłem z innego nr telefonu gościu mi powiedział że nic nie jest ruszone po prostu mają nas za idiotów następna moja skarga pójdzie już chyba do sądu . Dodam tylko że mam obywatelstwo Niemieckie dzieci urodzone w Niemczech maja również obywatelstwo Niemieckie tylko teraz mieszkają w Polsce bo po prostu żona miała dość złego traktowana w pracy jesteś tanią siłą roboczą to się nie odzywaj .Lepiej pracować za 1800zł w Polsce niż być jak śmieć traktowany za 8,80euro mimo wysokich kwalifikacji .

    • Ja mam taka sama sytuacje jak pan i tez niewiem co mam zrobic oni nawet prawniczke moja olewaja bo z mezem juz prawniczke wynajelismy co prawda nie posiadam jeszcze obywatelstwa miemieckiego ale jestem w trakcie zalatwiania ale tak poza tym mam idetyczna sytuacje jak pan i tak samo jak pan zlozylam wniosek w 2014roku beznadziejamoje papiery tez odeslali do tego miasta tlumaczac sie ze ojciec syna z mojego 1malzenstwa nie moze pobierac zasilku w polsce tylko jakim cudem jak on nie zyje a akt zgonu mieli dodany do wniosku i przetlumaczony na j niemiecki

 20. Witam serdecznie. od 1 listopada pracuje w Niemczech jako kierowca. Nie posiadam meldunku niemieckiego w sytuacji pracy 3/1 oraz spania w kabinie samochodu nie jest wymagany meldunek na terenie niemiec. czy przysługuje mi w takim razie kindergeld? mam niemiecka umowę na rok czasu. Zona z dziecmi mieszka w Polsce. Zona nie pracuje nigdzie. Pozdrawiam

  • Witam, skoro pracuje Pan w Niemczech i płaci tu podatek, to teoretycznie należy się Panu Kindergeld. Nie wiem niestety jak to dokładnie jest z tym brakiem meldunku przez wnioskodawcę. Proponuję złożyć wniosek, bo to nic nie kosztuje. Proszę dać znać, czy w tej sytuacji przyznano Panu Kindergeld. Pozdrawiam

 21. Witam, od 1 listopada pracuje w Niemczech, mam meldunek ale nie posiadam ubezpieczenia niemieckiego, pozostałam na polskim.Czy w tej sytuacji mogę się starać o Kindergeld ? Pozdrawiam

  • Witam, ubezpieczenie nie ma nic do tego, więc tak. Choć prędzej czy później, będzie musiała Pani ubezpieczyć się w Niemczech. Pozdrawiam

 22. Witam!
  Chciałam zapytać co znaczy w praktyce „dzieci zarejestrowanego partnera życiowego”. Mieszkam obecnie w Niemczech, mój partner tu pracuje. Mamy dwójkę dzieci wspólnych i dwójkę moich z poprzedniego związku. Nie możemy wziąć ślubu, gdyż ja jeszcze nie mam rozwodu. Pozew złożony, ale sprawa się przeciąga, przez znikomy kontakt z moim jeszcze mężem. Czy mam szansę na Kindergeld na dwójkę swoich dzieci, czy dopiero po rozwodzie, czy w ogóle dopiero po ślubie z obecnym partnerem?

  • Witam, w praktyce oznacza to, że jeśli związek jest zarejestrowany, to wtedy możliwe jest otrzymanie Kindergeld. Kindergeld otrzyma Pani również wtedy, jeśli dzieci chodzą w Niemczech do szkoły albo przedszkola. W tej sytuacji potrzebne będzie zaświadczenie z ratusza, które nazywa się „Haushaltsbescheinigung”. Pozdrawiam

   • właśnie też mam pytanie,co zrobić aby związek czy tego partnera zarejestrować?do jakiego urzędu się udać?pozdrawiam

    • Moja poprzednia odpowiedź nie jest precyzyjna, bowiem oficjalne zarejestrowanie związku jest możliwe wyłącznie pomiędzy partnerami tej samej płci. Mowa tutaj o „eingetragene Lebenspartnerschaft”, która z punktu widzenia prawa jest zbliżona do małżeństwa. W przypadku partnerów róznych płci (kobieta i mężczyzna) mowa o tak zwanej „Bedarfsgemeinschaft”. O tym czy jest ona dana decyduje urząd na podstawie okoliczności: partnerzy żyją razem dłużej niż rok (ewentualnie razem z dzieckiem) lub są upoważnieni do dysponowania majątkiem drugiego z partnerów.

 23. Dziecko ma przyznane kindergelt do 2022, nie mam kontaktu z ojcem który tam pracuje (Niemcy) ale do 11.2015 dostawałam rodzinne niemieckie ostatni raz i teraz moje pytanie, ponoć ojciec dziecka przebywał na chorobowym 2 miesiące, czy to możliwe iż z tego powodu nie wpłynęły pieniądze? Pozdarawiam.

  • To, że ojciec dziecka przebywał 2 miesiące na chorobowym nie powinno mieć wpływu na to, czy zostanie wypłacony Kindergeld. Być wystąpiło jakieś opóźnienie ze strony urzędu? Albo ojciec dziecka zmienił dane konta? Najlepije będzie jeśli zapytania Pani bezpośrednio w Familienkasse albo ojca dziecka. Pozdrawiam

 24. Witam serdecznie.
  Córka jest od trzech lat w Niemczech. Dwa lata zamieszkiwała w Akademiku jeden rok u swojej Babci w Berlinie. W okresie zamieszkiwania u Babci córka podjęła naukę tzw. Azubi i w tym okresie Babcia złożyła wniosek o Kindergeld(5 miesięcy temu). Dwa miesiące temu córka wynajęła samodzielnie mieszkanie w którym musiała się zameldować. Teraz telefonicznie urzędniczka informuje że skoro córka mieszka samodzielnie to jej Kindergeld już się nie należy. Jak jest konkretna podstawa prawna takiej decyzji?
  Pozdrawiam

  • Witam,

   każda decyzja jakiegokolwiek urzędu w Niemczech powinna zawierać podstawę prawną. Osobiście nie spotkałem się jeszcze z odwrotną sytuacją. Proszę napisać co dokładnie jest napisane w piśmie z Familienkasse?
   Kindergeld nie jest wypłacany w następujących sytuacjach:
   – jeśli dziecko pracuje na pełnym etacie lub wykonuje pracę zajmującą więcej niż 20 godzin/tydzień
   – dziecko ukończyło 25 rok życia
   – dziecko zdobyło wykształcenie umożliwiające podjęcie pracy (Ausbildung, studia).

 25. a czy to prawda,że potrzebne są zaświadczenia z Mopsu z Polski do Kindergeldu,że nie przysługuje nam w Polsce zasiłek na dzieci?

  • Tak, to prawda. Oprócz tego należy udokumentować specjalnym wnioskiem, że dzieci należą do gospodarstwa domowego („Haushaltsbescheinigung zur Vorlage bei der Familienkasse KG3a”).

 26. Pracuje w Niemczech we firmie ,ktora wynajmuje mnie innym firma.Jestem pracownikiem delegacyjnym i mieszkam w Pensjonatach wskazanych przez firme ,ktora mnie zatrudnia i mam umowe na czas nieokreslony. Nie mam stalego meldunku w Niemczech.Wiem ze zaswiadczenie o stalym zameldowaniu jest wymagane przez Familienkasse.Moje Pytanie:Czy jesli nie mam zameldowania w Niemczech przez charakter pracy ,ktora wykonuje otrzymam swiadczenie?

 27. Mieszkamy z mezem i corka od 3 mc w niemczech.jestesmy zamwldowani corka chodzi do kinderkrippen. Maz pracuje ma umowe stala.pytanie jak dlugo czeka sie na wyplate i wniosek z mopsu mam z data wystawienia wrzesien. Nie skladalismy wxzesniej bo chyba maz musi miec przepracowane 183 dni.czy taki wniosek przejdIe czy musze zalatwiac nowy

  • Wniosek można złożyć dopiero po przepracowaniu w Niemczech 6 miesięcy.

 28. Witam
  Chcialam sie dowiedziec ktore z rodzicow powinno starac sie o kindergelt jesli mieszkamy w DE razem jestesmy malzenstwem meldunek tez mamy razem . Slyszalam dwie wersje , ze o swiadczenie stara sie osoba pracujaca w DE ( u nas Maz ) albo ze jezeli rodzice mieszkaja razem na terenie De to o swiadczenie powinna starac sie matka . Zlozylismy dokumenty w sierpniu 2015 r o swiadczenie stara sie maz i teraz nie wiemy czy dokumenty sa dobrze zlozone czy to ja powinnam skladac ten wniosek .

  • Witam,
   jeśli są państwo małżeństwem, to generalnie nie ma znaczenia kto złoży wniosek. Druga osoba musi złożyć na formularzu jedynie podpis, że wyraża zgodę na otrzymywanie Kindergeld przez partnera. Pozdrawiam

 29. iwcia.mój mąż pracuje od 4 lat w Niemczech i ma tam meldunek ale nie mamy kindergeld na dziecko bo mąż nie wie czy pracodawca robi rozliczenia podatkowe.Może wie Pan jak to sprawdzić?

  • Jeśli mąż pracuje legalnie w Niemczech, to może złożyć wniosek na Kindergeld. Rozliczenie podatkowe robi pracownik, więc pracodawca nie ma z tym za wiele wspólnego. Być może chodzi Pani o to, czy pracodawca zgłosił męża? Jeśli tak, to mąż powinien otrzymywać co miesiąc obliczenie płacy, niem. Lohnabrechnung. Można powiedzieć, iż jest to oznaka, że wszystko odbywa się zgodnie z prawem. Oprócz tego można wykonać telefon do Finanzamtu i poinformować się jak wygląda sytuacja.

   • Mąż pracuje u rolnika ale nawet nie ma żadnych papierów także nie wiem czy pracuje tam legalnie.Tyle że ma meldunek i ubezpieczanie w AOK.

    • W tej sytuacji można zadzwonić do AOK (bezpłatna infolinia 24h) i zapytać jako kto mąż został ubezpieczony (pracownik, bezrobotny, itp.).

     • A w niepełnym wymiarze godzinowym też się robi rozliczenia podatkowe?Bo myślę że może za męża nie odprowadza pełnych składek.

     • Witam.Mąż był w Niemieckim Urzędzie Skarbowym powiedzieli mężowi że pracodawca zgłosił męża pierwszej grupy podatkowej a powinien do trzeciej bo ma żonę i dziecko.I teraz już wiem że jak mąż upominał się o Kindergeld to pracodawca nie chciał słuchać.Co w dalszym ciągu z tym można zrobić,może Pan pomóc.Pozdrawiam,

     • Witam.Prawda to że od nowego roku nie ma kindergeld w Niemczech na dziecko mieszkające w Polsce?

 30. Witam mieszkam w niemczech od 20 lat i tez tam pracuje nie mam meldunku w polsce ale moja nazeczona tam mieszka wraz z nasza coreczka ktura ma 7 miesiecy jak wyglada skladanie wniosku w tym przypadku dodam ze corka ma moje nazwisko

  • Witam, może Pan złożyć wniosek o Kindergeld. W tym celu będzie Pan musiał dostarczyć następujące dokumenty: akt urodzenia dziecka, zaświadczenie z MOPS, Haushaltbescheinigung (patrz powyższy artykuł), zaświadczenie z pracy (umowa) oraz oświadczenie narzeczonej, że prowadzą Państwo razem gospodarstwo domowe. Oprócz tego narzeczona będzie musiała złożyć podpis na wniosku oraz dołączyć kopie jej dokumentów tożsamości.

 31. Witam, mieszkamy z partnerem w Niemczech, mamy zameldowanie ale mąż prowadzi firmę zarejstrowaną w Polsce wykonując usługi w Niemczech. Z podatku rozlicza się w Polsce ale w Niemczech odprowadza podatek Vat (w Polsce jest zwolniony). Jego 5 letnia córka od roku chodzi do przedszkola w Niemczech. Co z Kindergeld w takim wypadku?

  • Witam,
   jeśli mąż nie jest w Niemczech zobowiązany do ubezpieczenia społecznego (sozialversicherungspflichtig), to nie ma prawa do Kindergeld. Pozdrawiam

 32. Witam
  Mam dziecko z panem który jest obywatelem Niemiec,od siedmiu lat składam rożne dokumenty i nic
  Teraz rozważam wynajęcie adwokata
  Nie jesteśmy po ślubie,nie utrzymujemy kontaktu,dziecko jest uznane przez niego i jest wpisany w akcie urodzenia
  Nie wiem czy pracuje w Niemczech
  Co mam zrobić,do kogo pisać,dziecko ma siedem lat i nic nie moge załatwić
  Prosze o pomoc
  Jakiś telefon do kogoś kto moze mi pomoc w uzyskaniu zasiłku kindergeld
  W Polsce nic nie pobiera, na dziecko
  Z gory dziekuje

  • Witam,
   skoro ojciec dziecka uznał ojcostwo, to należy w pierwszej kolejności wystąpić o alimenty. Czy już je Pani otrzymuje? Mieszka Pani w Niemczech czy Polsce?
   Pozdrawiam

   • Witam
    Ale jak uzyskać kindergeld
    Bardzo dziekuje za odpowiedz…
    Nie nie otrzymuje alimentów i o nie nie występowałam….
    To odrębna sprawa
    Chodzi mi o to jak uzyskać kindergeld

    • W związku z tym, że to ojciec uzyskuje dochody w Niemczech, tylko on jest uprawniony do złożenia wniosku na Kindergeld.

 33. witam mam pytanie czy jesli jak oplacalam skladki od 8 lat w uk I nie dlugo przeproqadzam sie do niemiec czy nalezy mi sie kindergeld mam odpowiednik tego tutaj w uk dziekuje za wszelka pomoc

  • Witam, na podstawie obowiązujących w Unii Europejskiej umów, brytyjski urząd będzie zobowiązany do kontynuowania wypłaty tamtejszego Kindergeld lub obowiązek ten zostanie nałożony na niemiecki Finanzamt (w zależności od wysokości świadczeń oraz ustaleń obowiązujących pomiędzy obydwoma państwami). Najlepiej będzie jeśli skontaktuje się Pani z brytyjskim urzędem i przedstawi swój plan przeprowadzki. Oprócz tego dobrze będzie skonsultować sytuację z prawnikiem.

 34. Witam,
  mąż pracuje w Niemczech od 03.2015 jako kierowca ciężarówki, ale nie posiada niemieckiego meldunku tylko jest zameldowany w Polsce ze mną i dziećmi. Czy zmiany które weszły od 2016 roku dotyczące meldunku eliminują nas z możliwości starania się o Kindergeld?

  • Witam, obawiam się, że brak meldunku może być decydujący. Zawsze można spróbować i złożyć wniosek dołączając kopie umowy o pracę. Pozdrawiam

  • By otrzymywać kindergeld choć jedno z rodziców musi pracować w tym czasie w Niemczech i posiadać nr. podatkowy

 35. Witam, wspólnie z mężem złożyliśmy wniosek 04.09.2013 i do dnia dzisiejszego nie mamy zadnej odpowiedzi, dzwoniac slysze, ze sprawa jest w toku i czekac. Mąz pracuje w Niemczech od marca 2013 mamy nr podatkowy wszystkie rozliczenia itd jest ok, i nie wiem czy nie dostaniemy tego zasilku bo w Polsce nie mieliśmy wspolnego meldunku? nie wiem co moze byc nie tak

  • Witam, teoretycznie Państwa wniosek powinien zostać już dawno rozpatrzony. Nie jestem urzędem, więc nie jestem w stanie powiedzieć w czym rzecz. Proponuję udać się do prawnika, lub spróbować najpierw zwrócić się do Familienkasse listownie (list polecony z potwierdzeniem odbioru!) i poprosić o pisemne wyjaśnienie.

   • W sierpniu pisałam prosbe o szybsze rozpatrzenie naszego wniosku,ale nic to nie dalo

    • W takim razie pozostaje jedynie droga prawna (zakładam, że wysłała Pani list polecony i posiada potwierdzenie nadania go).

 36. Witam. Mam przyznany już od roku kindergeld na dzieci , które pozostają ze swoją matką w Polsce , z którą rozwiodłem się kilka miesięcy temu. Dzieci jednak mają meldunek nadal w moim mieszkaniu , ale była żona już nie. Przekazuję oczywiście pieniądze dla dzieci. Dostałem teraz dokumenty do weryfikacji pobieranego kindergeld i zastanawiam się czy mogą mi wstrzymać wypłatę. Dodam że oprócz tego płacę wysokie alimenty.

  • Witam. Tak, mogą wstrzymać wypłatę Kindergeld, jeśli nie zgłosił Pan rozwodu. Jeżeli natomiast jest Pan w stanie udowodnić, że przekazuje Kindergeld na dzieci, świadczenie będzie z dużym prawdopodobieństwem wypłacane dalej. Razem z tymi dokumentami proszę dołączyć wyrok sądu oraz potwierdzenie zapłaty alimentów i Kindergeld, a powinno być wszystko w porządku.

 37. witam

  dostaje od roku kindergeld na dzieko w miedzy czasie urodziło się drugie. chciałbym teraz postarać się o kindergeld na drugie dziecko. czy muszę sklądać wniosek od nowa wraz ze wszystkimi dokumentami czy poprostu jest jakiś załącznik do kindergeldu który już mam. dziekuję za pomoc

 38. Witam jak to jest jak maz pracuje od lipca 2015 w niemczech a ja z dziecmi jestem w polsce. Zlozyl wniosek z moim podpisem chyba we wrzesniu 2015. Czy aby otrzymac kindergeld musi moec zameldowanoe takze tutaj z nami w polsce czy moze miec on w niemczech a my w polsce? Bo slyszalam ze jezelijezeli ja jestem z dzoecmi to ja powinnam slozyc wnosek na siebie. I teraz juz nie wiem nic…

  • Witam, tak jak opisane w artykule generalnie wniosek powinna złożyć osoba, która pracuje w Niemczech, w tym wypadku Pani mąż. Z Pani opisu wynika, że wszystko jest jak należy. Mąż nie musi posiadać meldunku w Niemczech. Pozdrawiam

 39. Witam. Chciałabym się dowiedzieć co w przypadku gdy pracuje w Niemczech od 28 maja 2015 i prawdopodobnie zostanę zwolniona i będę musiała wrócić do kraju, czy mogę ubiegać się o zasiłek za ten okres który byłam zameldowania w Niemczech? Mam dwójkę dzieci po 15 lat. Pozdrawiam i oczekuję na odpowiedź.

 40. Witam zlozylem papiery 8 miesięcy temu i teraz jak dzwonie do Bautzen żeby się dowiedzieć czegoś to pytają mnie o numer kinder geld a przy składaniu dokumentów facet postawił tylko pieczątkę i nic więcej z kad wziaz nr kinder geld

  • Witam, widocznie wychodzą z założenia, że Kindergeld zostało już przyznane i stąd pytania o „numer klienta”. Podczas następnej rozmowy proszę zwrócić uwagę, że chodzi o „Erstantrag” i nie posiada Pan jeszcze żadnego numeru. Pozdrawiam

 41. Witam, mam taką sytuację: w Polsce mieszkamy wraz z partnerem i dwójką dzieci pod jednym adresem ale ja z dziećmi mam inny meldunek niż mój partner, on od trzech lat pracuję on w Niemczech i chcielibyśmy się postarać o kindergeld moje pytanie jest takie, które z nas powinni złożyć wniosek? Słyszałam że jeśli dzieci są ze mną to ja powinnam się starać o zasiłek ale nowe przepisy wymagają we wniosku wpisania numeru identyfikacji podatkowej (niemieckiego), a owejgi z wiadomych przyczyn nie posiadam. Jak rozwiązać tą sprawę? Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź.

  • Witam, wniosek na Kindergeld składa osoba, która jest zatrudniona w Niemczech, czyli w Pani przypadku partnera (jeśli dzieci są jego). Reszta została opisana w artykule oraz pozostałych komentarzach. Pozdrawiam

 42. Przepraszam, że zapytam jeszcze upewniając się: nawet jeśli ma inny meldunek niż dzieci? Tak są jego. Bardzo dziękuję :-).

 43. jestem obecnie na Job center mam córkę w Polsce i jestem po rozwodzie czy należy mi sie kindergeld proszę o podpowiedz z góry dziekuje

  • Niestety wniosek może zostać odrzucony, ze względu na to, że Pani nie pracuje. Aczkolwiek warto spróbować i złożyć wniosek. Pozdrawiam

 44. Witam mam pytania dot. Kindergeldu :
  1) jeśli nie jest się w związku małżeńskim ale żyje się z kobietą we wspólnym gospodarstwie domowym we wniosku jako stan cywilny zaznaczamy wolny czy związek partnerski?
  2) czy we wniosku podajemy adresy zamieszkania czy zameldowania?
  3) jak można udowodnić że żyje się wraz z dziećmi we wspólnym gospodarstwie domowym?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  • Witam,
   1. Należy podać „wolny”. Związek partnerski odnosi się wyłącznie do osób tej samej płci, które zarejestrowały swój związek w urzędzie (procedura podobna do ślubu cywilnego).
   2. Może Pan sam zdecydować, który adres Pan poda.
   3. Należy przedłożyć zaświadczenie z miasta, iż ma się ten sam meldunek.
   Pozdrawiam

   • A moge wiedzec co wpisac jak wynajmujemy mieszkanie w Polsce i nie mamy nigdzie meldunku?

 45. witam, od stycznia mam wstrzymany kindergeld, , jestem po rozwodzie, we wrzesniu skladalam ankiete i dołaczylam decyzje o rozwodze, moje pytanie brzmi czy jest to powod dla ktorego moge miec wstrzymany kindergeld, bo gdzies wyczytalam że po rowodzie przysluguje tylko polowa świadczenia , czy to prawda?

  • Witam, świadczenie należy się osobom, które płacą w Niemczech podatki. Czy jest Pani zatrudniona na terenie Niemiec?

 46. Witam,
  ojciec mojej córki mieszka w Niemczech, ma tam meldunek i prowadzi działalność gospodarczą. Ja z córką mieszkamy w Polsce. Ojcostwo przyznano sądownie. W 2012 dostałam z FamilienKasse dokumenty do wypełnienia (był nadany numer) i ja byłam podana jako wnioskodawczyni. W 2014 znów dostałam dokumenty aktualizujące wniosek, które wypełniłam i odesłałam. Na chwilę obecną nie mam żadnych informacji na temat wniosku. Nie mam kontaktu z ojcem córki i nie wiem, czy musi on podpisywać te dokumenty i czy to zrobił. Co mogę zrobić w tej sytuacji?

  • Witam, czy jest Pani pewna, że to Pani była podana jako wnioskodawczyni? Czy dostała Pani tylko dokumenty, które mają potwierdzić niejako ojcostwo? Generalnie wniosek mogą złożyć jedynie osoby płacące w Niemczech podatki, w tym wypadku ojciec dziecka. Być może dokumenty zostały Pani przesłane na jego polecenie? Najlepiej skontaktować się jakoś z ojcem dziecka lub Familienkasse.

   • Witam tak jestem pewna że to ja byłam podana jako wnioskodawczyni ,a jako potwierdzenie ojcostwa wysłałam zupełny akt urodzenia międzynarodowy ,który wydał mi Urząd Stanu Cywilnego.Z ojcem dziecka nie mam jak się skontaktować a żeby zadzwonić do Familienkasse niestety nie znam niemieckiego.Dziękuję za odpowiedź.

 47. witam,
  mam pytanie były mąz pracuje w Niemczech ,płaci na dzieci alimenty i tam tez pobiera kinder geld,czy jak wejdzie ustawa 500+ będzie nadal należec mi sie obiecane 500 zł na dziecko.Dodam że ojciec nie ma ograniczonych praw.

  • Witam,
   na moje oko jedno świadczenie nie wyklucza drugiego. Kindergeld otrzymuje każdy, kto płaci w Niemczech podatki. Nie znam dokładnie wymagań dotyczących polskiego świadczenia, więc proszę najlepiej dopytać w Polsce, aby mieć stuprocentową pewność. Pozdrawiam

 48. Witam, man pytanie na ktore do tej pory nikt nie może mi odpowiedzieć, a wiec, przepisy mowia,ze o zasiłek rodzinny może starać się osoba która płaci podatki w Niemczech, ale mi przysłali odpowiedz ze nie dostane bo syn mieszka razem z matka w PL, natomiast w decyzji odmowy było napisane,ze matka może się starać i ona dostanie.
  O co tu chodzi przepisy na wzajem się wykluczają?

  • Witam, w Niemczech o Kindergeld może się starać wyłącznie osoba, która płaci w Niemczech podatki (Steuerpflicht). Drugi rodzic ma obowiązek podpisania wniosku i potwierdzenia, że prowadzone jest wspólne gospodarstwo domowe. Proszę przesłać kopię odpowiedzi na kontakt@dojczland.info, to będę mógł powiedzieć ewentualnie coś więcej. Jest Pan pewien, że wniosek został wysłany do właściwej Familienkasse? W Holandii Kindergeld jest przykładowo wypłacany osobie, z którą mieszkają dzieci, ale to już osobna historia.

   • Dziękuję za odpowiedz, dalej jest mi nie jasne, znowu sprzeczna informacja, dodam, ze nie prowadzę wspólnego gospodarstwa z matka mojego syna gdyż jestem po rozwodzie a syn studiuje, według Familien Kasse mi mieszkajacemu i pracującemu w DE nie przysluguje prawo do otrzymywania Kindergeld gdyż syn mieszka z matka, natomiast matka dziecka mieszkająca w PL i nawet nr podatkowego w DE nie posiada ale ma prawo otrzymywać Kindergeld.
    Pytałem w wielu miejscach i co podpowiedz to inna interpretacja, była już podobna sprawa w sondzie ale żadnego rezultatu na tamten moment nie było:
    https://www.bfhurteile.de/bfhurteilede/urteil.html?tx_qcombfhurteile_pi1%5baz%5d=IIIR1713

    • Podałem Panu odpowiedź jak to wygląda w praktyce. Tu nie ma raczej miejsca na interpretacje. Nie wspomniał Pan, że jest Pan rozwiedziony, ale chętnie może mnie ktoś poprawić. W przypadku rozwodu Kindergeld otrzymuje osoba z którą mieszka dziecko, a drugi partner może odliczyć swoją połowę Kindergeld od płaconych alimentów. Niestety nie orientuję się dokładnie jak to wygląda w przypadku, kiedy rodzic z dzieckiem mieszka w Polsce.

     • Nie ma za co. Gdyby udało się znaleźć Panu odpowiedź, to byłbym wdzięczny, gdyby zechciał się Pan nią tutaj podzielić. Pozdrawiam

    • A czy żona pobiera w Polsce rodzinne? Powinna spróbować załatwić to przez ROPS.

   • Witam,
    do powyższego tematu Dario:odpowiedź którą otrzymał pan z Familienkasse jest prawidłowa.Pana ex zona powinna złożyć wniosek o Kindergeld gdyż mimo,ze to pan płaci podatki Niemczech to rodzinne należy się jej.Zachodzi tutaj poprostu koordynacja przepisów w ramach systemu zabezpieczenia społecznego.Gemäß Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit … tutaj więcej informacji.
    Pozdrawiam
    Magda

 49. Moj maż skonczył prace w niemczech w grudniu 2016 a dzis wpłyneło kindergeld czy bede musiala je zwrocic,czy te kindergel jest wyplacone za gudzien?

 50. Adam Gaik Jan 17, 2016 at 20:21

  Witam, świadczenie należy się osobom, które płacą w Niemczech podatki. Czy jest Pani zatrudniona na terenie Niemiec?
  Odpowiedz
  Tak, pracuje prawie od 4 lat, do tej pory mialam kindergeld, a od stycznia mi wstrzymali

  • Jeśli mieszka Pani z dzieckiem, to nie widzę powodu, dla którego świadczenie miałoby zostać wstrzymane. Co jest napisane w uzasadnieniu decyzji? Czy mogłaby Pani je tutaj umieścić?

 51. nie mam nic ,no ale pismo do Polski idzie jakies 4 tygodnie,wiec pewnie jeszcze przyjdzie, po prostu nie przesłali pieniedzy , wiec myslalam że byc może to jest przyczyną, że doslalam ten dokument o rozwodzie , jak składałam wniosek o kindergeld bylam w separacji , pozniej przy ankiecie dosłałam decyzje o rozwodzie, moja siostra ma dzwonic i sie dowiedziec o co chodzi , bo ja niestety na tyle jezyka nie znam żeby rozmawiac o takich rzeczach bo polowy nie zrozumiem.. no coz w kazdym bądz razie dziekuje za tą odpowiedz jak i rowniez za odpowiedz w sprawie klasy podatkowej

  • Być może jest jakiś poślizg z wypłatą.. W każdym bądź razie życzę powodzenia.

 52. Witam, mam takie oto pytanie. Mieszkam w Polsce i mam dwoje dzieci. Były mąż w tamtym roku ożenił się ponownie i wyjechał do Niemiec. Ma tam żonę i dwoje dzieci. Z tego co wiem żona pracuje i obecnie jest na zasiłku macieżyńskim . On twierdzi,że pracy nie może tam znaleźć i wrócił do Polski zarejestrować sie jako bezrobotnyod 14.01.2016r. Myślę,że zrobił to tylko dlatego ,że złożyłam w grudniu pozew o podwyższenie alimentów i chce udowodnić,że nie stać go na podwyżkę. Czy były mąż może się starać o kindergeld? A może już bierze taki zasiłek na dzieci a ja nawet o tym nie wiem? Ja od listopada 2015 roku mam zasiłek rodzinny na dzieci w Polsce 118 zł na dziecko.

  • Wita, mąż mógłby teoretycznie złożyć wniosek na Kindergeld, ale ten musiałby zostać przez Panią podpisany. Pozdrawiam

 53. Witam, mam pytanie od września z córką jesteśmy zameldowane w Niemczech, mąż od lipca. W listopadzie złożyłam wniosek na kindergeld. Otrzymałam decyzję ze został przyznany od grudnia. Co z miesiącami odkąd córka jest zameldowana?? Proszę o pomoc

   • Proszę napisać co zostało napisane w uzasadnieniu, inaczej będzie to wróżenie z fusów.

    • Nie zostało nic uzasadnione właśnie:( proszę podać maila prześle Panu to pismo

     • Z powodów organizacyjnych zmienił sie dla Państwa urząd. Nie wiem czy w tym okresie się Państwo przeprowadzaliście, czy zmiana ta miala miejsce z innego powodu, gdyż nie wynika to jednoznacznie z pisma od Familienkasse. Nie jest również jednoznacznie określone czy otrzymacie Państwo te pieniądze nadpłacone. Proponuje zwrócić się bezpośrednio do Familienkasse, gdyż oni mają wgląd w wszelkie akta i mogą udzielić odpowiedzi.

     • Dziękuję za informacje. Pisałam do nich meilowo ale bez żadnej odpowiedzi.

     • Myślę, że w takiej sytuacji najlepiej przedzwonić lub wysłać zapytanie listem poleconym z potwierdzeniem odbioru.

 54. Witam zlozyl maz dokumentacje o kindergeld 20.03do dnia dzisiejszego nie dostalismy zadnego pisma. Rowniez rops takze nie dostal zadnych zapytan co do naszego wniosku by spr stan faktyczny w Polsce, maz pracuje w De od 2012r,syn ur sie 19.01.2014.jak dzwonimy to podali nr kindergeld i zbywaja nas prosze czekac wniosek w trakcie rozp. Zadnych informacji nie chca udzielic co zrobic

  • Witam, w takiej sytuacji pozostają dwie możliwości:
   – napisanie pisma ponaglającego i wysłanie go listem poleconym z potwierdzeniem odbioru, aby mieć w ręku jakiś dowód,
   – skontaktowanie się z prawnikiem i przekazanie mu sprawy.
   Pozdrawiam

   • Kontakt z pracownikiem? I kto moze takiepismo napisac? Czy jestjakis formularz, ogolnie zglosilam sprawe do depertamentu organizacji europejskiej moze oni cos zdzialaja.

    • Kontakt z prawnikiem. Pismo powinno zostać opisane przez Pania. Proszę opisać w nim całą sytuację.

 55. Witam pobieramy zasiłek kindergeld rok czasu . Mąż pracuje nadal w Niemczech ja mieszkam z dziećmi w Polsce niestety rodzinne nam wstrzymali w grudniu . Nowe przepisy mowia o numerze identyfikacyjnym dla dzieci my takiego nie otrzymamy bo dzieci zameldowane sa w Pl czy moga nam zabrać rodzinne

  • Witam, to nie ma nic wspólnego z nr identyfikacyjnym. Domyślam się, że nie dostarczyli Państwo kopii zaświadczenia z Finanzamtu za 2014 oraz aktualnego zaświadczenia z MOPS, szkoły i meldunku. Aby nadal otrzymywać Kindergeld, należy dostarczyć te dokumenty. Pozdrawiam

 56. Witam, proszę mi podpowiedzieć co powinno znajdować się na piśmie do Famillienkassy żeby wypłacili zaległy kindergeld?

  • Witam, należy opisać po krótce sytuację (kiedy został złożony wniosek, ile razy próbowano się już kontaktować z Familienkasse z prosbą o wypłatę, itp), podać adres i ewentualnie nr. Kindergeld. Być może niedługo napiszę wzór, który będzie można znaleźć tu: https://dojczland.info/przydatne-wzory-pism.

 57. Witam. Po ponad 14 miesiącach od zlozenia sniosku przyznano nam kindergeld. Wplacili pieniadze na konto. Maz juz nie prowadzi gewerbe w niemczech….zawieszona z powodu braku pracy. Czy jesli odwiesi gewerbe i oplaci skladki ubezpieczenia nadal sie bedzie nalezalo rodzinne? Czy warunkiem koniecznym jest wystawienie faktury i rozliczenie sie z zarobku? Czy wystarczy samo prowadzenie gewerby i meldunek?

  • Witam, wystarczy, tylko wray z upływem pierwszego kwartału następnego roku trzeba wysłać kopie rozliczenia złożonego do Finanzamt, bądź już decyzję. Pozdrawiam

   • O jaka decyzje chodzi? Jak to uzyskac? Prosze o dokladniejsze wytlumaczenie…..co jesli takowej decyzji nie przedstawimy?
    I nastepne moje pytanie co jesli nie oplacimy skladek na ubezpieczenie? Jest to dosc wysoka skladka i mozliwe ze na czas nie damy rady oplacic….czy kindergeld bedzie wstrzymane?
    Dodam ze gewerba zostala zawieszona w kwietniu 2015 z powodu nieoplacalnosci bo nie zostala wystawiona zadna faktura w tym czasczasie . kindergeld przyznano do ukonczenia przez dzieci 18 roku zycia a maz pracowal przez 14 miesiecy legalnie…od 01.01.2014 do 06.2014 umowa o prace a od 09.2014 do 04.2015 gewerbe…..dzieci sa w polsce.
    Prosze o pomoc czy warto ja otwierac ponownie…dziekuje

    • Chodzi o decyzję z Finanzamtu z informacją o konieczności zapłacenia podatku lub o zwrocie podatku (w zależności od dochodów). Decyzję tą otrzymuje sie po złożeniu deklaracji podatkowej. W niektórych przypadkach Kindergeld zostaje wstrzymane, jeśli dana osoba nie rozlicza się z podaktu i nie składa deklaracji podatkowej. Jak to jest z ubezpieczeniem muszę się jeszcze dowiedzieć i dam znać.

 58. Witam, złożyliśmy wniosek o kindergeld w czerwcu 2015r za pośrednictwem firmy, która się tym zajmuje. po jakim czasie powinniśmy się dowiadywać co dalej?. Jak na razie nie mamy żadnej informacji z familienkasse. Pozdrawiam

 59. Witam . Wkoncu otrzymalam wiadomosc z kancelarii o otrzymaniu zasilku na dziecko – wiadomosc bo pieniedzy jeszcze nie a decyzja z dnia 11.01.2016( fakt srodki maja wplynac na konto kancelarii bo musza sciagnac swoje niemale honorarium :/ ). Jednak familikasse postanowilo pomniejszyc zasilek o zasilek pobierany w Pl – mowa o zasilku wstecz jak i obecny zasilek.
  Wstecz bralam tylko jeden okres zasilkowy jednak oni pomniejszyli calosc gdzie przedstawiono im zaswiadczenie z tutejszego urzedu. Od nowego okresu zasilkowego nie pobieram na dziecko w pl rodzinnego poniewaz Panie poinformowaly mnie ze bede musiala pobrany zasilek zwrocic po otrzymaniu kindergelg ( zaswiadczenie rowniez zostane przedstawione ze nie pobieram )
  Czy mozna pobierac dwa zasilki rownoczesnie ? W Pl i niemczech ?
  Skoro familikasse uznalo ze mi sie nalezy zasilek w pl i pomniejsza o ta kwote .
  Informacja dla tych ktorzy nadal czekaja 😉 wniosek zlozylam 19.12.2014 -pierwsze pismo do familikasse aby nieprzepadlo rok wstecz , potem w marcu 2015 zostal zlozony komplet dokumentow.
  Od tamtego czasu mozna rzec molestowalam kancelarie czy cos wiadomo w mej sprawie i wowczas po mej interwencji kancelaria wysylala zapytanie do familikasse .
  drugie info 😉 Dziecko mam z niemcem ( uznanie ojcostwa i alimenty sadownie zalatwione) nie bylismy malzenstwem , o kindergeld pytal sie mnie wlasnie ojciec dziecka czy pobieram- przy ugodzie o podwyzke alimentow – oczywiscie przez swego adwokata ( wielkie me zdziwienie ze sie pyta po tylu latach hm ) Zgodzil sie przedlozyc i podpisac dokumenty na zasilek i kwestia byla tylko czy Familikasse przyzna mi zasilek na dziecko skoro my niebylismy malzenstwem a ojciec nie kwapi sie do kontaktu z dzieckiem ( obecnie jestem w zwiazku malzenskim) Jak widac zasilek zostal przyznany tylko czekac na wplate na konto . Tylko jedna rzecz mnie zastanawia , bo wyczytalam tutaj w komentarzach ze ojciec moze chciec zmniejszyc alimenty o czesc kindergeld ( miejmy nadzieje ze nie po to wyskoczyl z tym zasilkiem aby nie placic na dziecko )
  Tak wiec drodzy Panstwo trzeba sie jednak uzbroic w cierpliwosc 😉 choc czasami jej brak .
  wracajac do pytania czy mozna rownoczenie pobierac dwa zasilki 🙂 Pozdrawiam Aska

  • Witam, w pierwszej kolejności bardzo dziękuję za podzielenie się z nami swoimi doświadczeniami! Co do Pani pytania, to można pobierać świadczenie w Polsce jak i w Niemczech, tylko w tej sytuacji Familienkasse odliczy wartość polskiego zasiłku od Kindergeld. Jeśli były mąż płaci alimenty, to może odliczyć od ich kwoty połowę otrzymywanego przez Panią Kindergeld. Przykład: jeśli posiada Pani jedno dziecko i otrzymuje 190 euro Kindergeld, a mąż płaci załóżmy 400 euro alimentów miesięcznie, to może od nich odliczyć 95 euro (połowa Kindergeld) i płacić tym samym 305 euro alimentów. Pozdrowienia

   • Witam . Własnie dostalam wiadomość od kolezanki która pracuje w innym Mops-ie ( nie do którego ja należe ) że jeśli pobieram w niemczech to nie moge w polsce :/
    Zaznacze że Familikasse juz naliczajac zasiłek na ten okres pomniejszył o zasiłek polski którego ja właśnie w polsce nie pobieram .
    Panie Adamie jakby Pan tak mógł podrzucić jakis link do ustawy czy cos takiego 🙂 który mówi o pobieraniu tych dwóch zasiłków jednocześnie . Miałabym wówczas jakiś punkt zaczepienia udając sie do Mops-u w pl , a tak pewnie usłysze ze nie mozna i pewnie bedą jeszcze chcieli zwrotu rodzinnego wtecz za 2014 :/
    Co do alimentów ; to ojciec płaci 180 euro na 15 letnie dziecko , wiec gdyby chciał sobie odliczyc ta połowe ( ze 165 euro bo tyle jest po odliczeniu pl rodzinnego) wyszło by ze płaciłby mniej niż po urodzeniu sie dziecka :/
    Pozdrawiam

    • Witam, tak jak w mojej ostatniej odpowiedzi, jeśli jest Pani w Polsce wymeldowana, to MOPS nie wystawi (z reguły) żadnego zaświadczenia. Familienkasse traktuje to tak, jakby otrzymywała Pani świadczenie w Polsce (ze względu na brak zaświadczenia z Polski z MOPSu o niepobieraniu zasiłku). W związku z tym świadczenie zostanie pomniejszone o wartość zasiłku z Polski albo odpowiedź będzie wręcz odmowna. Jeśli potrzebuje Pani fachowej porady, to nie obędzie się bez wizyty u wyspecjalizowanego prawnika. Powodzenia i pozdrawiam

 60. Witam, MOPS nie wystawi ale ROPS tak, musi pani uzyskać zaświadczenie z ROPSU,że w Polsce nie pobiera pani zasiłku. Miałam taki sam przypadek.

  • Witam. Pan Adam pisze o braku meldunku , rzecz w tym ze jestem zameldowana tak samo jak dziecko bo nigdy nie opuszczalismy kraju 😉
   Familikasse odlicza sobie cos co nie jest pobierane :/
   A moje pytanie bylo do Pana Adama ” czy mozna pobierac dwa zasilki w dwoch krajach? , na co Pan Adam odp. cyt „Co do Pani pytania, to można pobierać świadczenie w Polsce jak i w Niemczech, tylko w tej sytuacji Familienkasse odliczy wartość polskiego zasiłku od Kindergeld. ”
   Dlatego pytam ponownie na jakiej ustawie czy ustawie ?
   Do MM 😉 czy Pani również niepobierała zasilku w pl a Familikasse sobie odliczalo ?
   Pozdrawiam

   • Witam,tak miałam tak jak pani,nigdy w Pl nie pobierałam i Familenkasse pomniejszyła mi o polski zasiłek wypłatę kindergeld,Rops wystawił mi decyzje,ze w Pl mi sie nie nalezy i odesłałam to do FAmilienkasse po czym zaczęli mi wypłacać kindergeld w pełnej wysokości,nie zwrócili jednak juz tego co wcześniej pomniejszali o polskie rodzinne.
    Pozdrawiam
    Magda

   • Dodam jeszcze,ze wg mnie pani koleżanka ma racje,ze nie mozna pobierać w Pl i De poniewaz po złożeniu wniosku FAmilienkasse ustala jaki kraj ma pierszenstwo do wypłaty świadczenia. Tak było u mnie jasno napisane w decyzji.

 61. WITAM. STARALIŚMY SIĘ Z MĘŻEM O ZASIŁEK RODZINNY. PO PRAWIE 5 LATACH W KOŃCU SIĘ UDAŁO. DOSTALIŚMY WYRÓWNANIE NA 2 DZIECI. WYRÓWNAŁ NAM DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. OD TAMTEJ PORY CISZA. DO DNIA DZISIEJSZEGO NIE DOSTALIŚMY ANI GROSZA. WYSŁALIŚMY DO FAMILLIEKASSE BRAKUJĄCE DOKUMENTY I NIC. DALEJ CZEKAMY I CIEKAWE JAK DŁUGO JESZCZE BĘDZIEMY CZEKAĆ. PROSZĘ O JAKIEŚ INFO JEŚLI KTOŚ JEST W PODOBNEJ SYTUACJI I CO DALEJ NALEŻY ROBIĆ. POZDRAWIAM

  • Proponowałabym zadzwonić i sie dowiedzieć co jest w wnioskiem. Ja miałam podobnie i okazało sie, ze taka jest kolejka na opracowanie wniosków. Pytanie tez czy mieszka pani w Polsce czy w Niemczech bo jesli w Polsce to czeka sie długo. Ale najprościej zadzwonić lub wyslac zapytanie poczta poleconym.

 62. Ja z dziećmi mieszkam w Polsce a mąż pracuje w Niemczech. Wiem ze najlepszym rozwiązaniem byłoby tam zadzwonić ale trzeba znać dobrze język żeby się z nimi dogadać a osobom trzecim informacji nie udzielają. Także zostaje juz chyba tylko czekać. A posiada ktoś może maila do Familiekasse w Chemintz? Byłabym wdzięcia.

 63. Witam, ja też mam problem ale lekko odwrócony :-), tzn. mój syn oraz moja była żona są w Niemczech. Od roku jest żoną Niemca. Dzwoniła ostatnio że chce się starać o Kindergeld, i ja muszę napisać jakieś oświadczenie że się zrzekam na jej rzecz. Nie bardzo wiem o co chodzi z tym oświadczeniem, bo nigdzie nie mogę znaleźć informacji na ten temat, a ona też nie bardzo z tego co zauważyłem wie o co chodzi, bo nawet nie potrafiła powiedzieć co na tym oświadczeniu ma dokładnie być napisane? Czy w razie jeżeli ona dostanie te Kindergeld będę mógł odliczyć połowę od alimentów? Skąd będę wiedział że naprawdę je otrzymuje? Proszę o informację

 64. dzwoniłem do firmy która prowadzi moją sprawę o kindergeld czy jest wszystko w porządku z dokumentami i zapytałem się jak długo się czeka na rozpatrzenie wniosku to pani mnie poinfomowała że do dwóch lat. czy żeczywiście jest to prawdą że trzeba czekać do dwóch lat za rozpatrzeniem wniosku bo już nie wspomnę o wypłacie pieniędzy jak długo będzie to trwać

 65. Witam. Mam pytanie .Mąż pracuje w Niemczech i jest tam zameldowany. Dostawalismy kindergeld do czasu aż mąż nie poszedł na chorobowe. Na chorobowym przebywał 7 misiecy. I przez ten czas nie wyplacali nam kidergeld. Czy za ten okres on się nam należy czy nie. Bo pani która nam to załatwia twierdzi że nie a męża znajomy normalnie dostawał.

 66. jak się mają swiadczenia alimentacyje z funduszu alimentacyjnego do kindergeldu?wszędzie czytam,że to świadczenie nie jest zasiłkiem rodzinnym.więc odliczają tą kwote alimentów czy to zupełnie inna sprawa.mam sprzeczne informacje w tej sprawie,nawet ROPS nie wiedział co mi odpowiedzieć.może jest ktoś kto spotkał się z tym tematem.dziekuje.

 67. Witam
  A jak sie ma kindergeld pobierany w de do 500+ czy wówczas sie należy czy nie?

  • Prosze jeszcze o podpowiedz czy w przypadku złożenia wniosku o kindergeld na nowonarodzone dziecko trzeba powtarzać procedurę mops+rops w Pl?poniewaz dostałam informacje od księgowej ze za drugim razem nie trzeba składać formularzy E 401,422 w rops

   • Wyczytałam w necie,ze 500+ nie nalezy sie jak pobiera sie kindergeld za granica,ale sama jestem ciekawa czy tak bedzie faktycznie.
    We wniosku 500+ trzeba podać czy pobiera sie świadczenia z zagranicy.

 68. Witam. Jestem w trakcie rozwodu i właśnie dowiedziałam się że mąż starał się o kindergeld. Został nadany numer swiadczenia. I teraz moje pytanie czy jest możliwe że mąż pobiera kindergeld bez mojej wiedzy? Czy jest możliwość odzyskania tych pieniędzy (córka nie dostała nawet złotówki)? A jeśli nie to czyjeś możliwość zgłoszenia sprawy Niemcom i czy mąż będzie musiał zwracać nieuczciwe pobrany zasiłek? Dodam że od narodzin córki to ja sprawuje faktyczną opiekę nad dzieckiem.

  • Witam, teoretycznie mąż nie może pobierać świadczenia bez Pani zgody, ponieważ musi Pani podpisać wniosek. Jeśli zna Pani numer świadczenia, to może Pani spróbować zadzwonić do Familienkasse i zapytać jak wygląda sytuacja. W sytuacji kiedy w celu uzyskania świadczenia ktoś podaje nieprawdziwe dane, będzie je musiał zwrócić i grożą mu dodatkowe kary finansowe.

 69. Witam. Sytuacja wygląda tak: Jestem zameldowany i pracuję w niemczech. Wraz ze mną mieszka moja partnerka (żyjemy w związku nieformalnie zarejestrowanym) z córką (mają tu meldunek) której nie jestem biologicznym ojcem. Moja partnerka nie pracuje. Moje pytanie: czy ja lub moja partnerka możemy starać się o kindergeld w tej sytuacji?
  Dziękuję za odpowiedz. Pozdrawiam serdecznie

 70. Panie Adamie czy ma Pan może jakieś gotowe pismo które można wysłać do Familliekasse. Chodzi o zapytanie jak wygląda sytuacja. Przypomnę ze dostaliśmy wyrównanie w październiku 2014 i od tamtej pory cisza. Nie dostajemy ani grosza. Dostaliśmy wszelkie niezbędne dokumenty i dalej nic. Jak długo musimy jeszcze czekać.

 71. Witam mam podobne pytanie jak Pan Sebastian. Przeprowadzilam sie z dwojka dzieci do partnera do Niemiec i mamy tu meldunek. Obecnie nie moge rozpoczac pracy, gdyz mlodsza corka nie chodzi jeszcze do przedszkola.Starszy syn uczeszcza tu do szkoly. Partner pracuje i odprowadza podatki w DE. Nie jest biologicznym ojcem dzieci, lecz wspolnie mieszkamy i wychowujemy dzieci. Czy w takiej sytuacji mozemy sie ubegac o Kindergeld?

 72. Witam.Prawda to że od nowego roku nie ma kindergeld w Niemczech na dziecko mieszkające w Polsce?

 73. Wtam!
  Jaki numer identyfikacyjny trzeba wpisać we wniosku Anlage Ausland zum Antrag auf Kindergeld jeżeli wniosek wypełnia matka mieszkająca w Polsce, niezameldowana wraz z dzieckiem w Niemczech?

  • Witam, wniosek ten wypełnia osoba, która podlega opodatkowaniu w Niemczech i to jej numer identyfikacyjny powinien się tam znaleźć.

   • W związku z tym, że matka wraz z dzieckiem mieszka w Polsce, a ojciec dziecka przebywa w Niemczech i nie mają ślubu Familienkasse wysłało wniosek do matki w Polsce z informacją że to Ona musi złożyć dokumenty. Mam rozumieć że pomimo tego w/w załącznik nadal wypełnia osoba przebywająca w Niemczech?

    • Z tego co ja wiem, to matka dziecka musi podpisać wniosek i dostarczyć wszelkie niezbędne dokumenty z Polski, tzn. zaświadczenie o meldunku oraz zaświadczenie o niepobieraniu zasiłku.

    • Nie!Wniosek wypełnia matka podając dane partnera mieszkającego w Niemczech wpisując tez jego numer podatkowy.Na wszystko jest miejsce we wnisoku

  • Jak najbardziej. Byłbym wdzięczny w swoim oraz imieniu wszystkich zainteresowanych! Pozdrawiam i powodzenia

 74. Prosze napisac czy w 2016 zmienilo sie cos w skladniu wniosków? jakie zaswiadczenia ? czy akt urodzenia i ksero dowodu czy trzeba dostraczyc?

Comments are closed.