Elterngeld to zasiłek wychowawczy w Niemczech, czyli pomoc finansowa dla rodziców małych dzieci. Zasiłek ten został wprowadzony po to, by rodzice mogli się skupić wyłącznie na wychowywaniu swoich pociech i nie musieli równocześnie pracować. Elterngeld jest uregulowany w ustawie o zasiłku wychowawczym.

Kto może się starać o zasiłek wychowawczy w Niemczech?

Aby móc otrzymać niemiecki zasiłek wychowawczy muszą być spełnione następujące warunki:

1. Miejscem zamieszkania bądź stałego pobytu są Niemcy
W niektórych przypadkach możliwe są odstępstwa od tej reguły. O zasiłek mogą się bowiem starać również osoby, które nie mieszkają w Niemczech. Dotyczy to osób, które:
• pracują za granicą w ramach zatrudnienia w Niemczech,
• pracują jako woluntariusz w krajach trzeciego świata lub na misjach,
• posiadają obywatelstwo niemieckie i pracują w organizacjach międzynarodowych (np. Unia Europejska), bądź w dyplomacji.

2. Dziecko musi mieszkać z osobą składającą wniosek
Również w przypadku cudzego dziecka istnieje możliwość uzyskania zasiłku wychowawczego, jeśli spełniony jest któryś z poniższych warunków:
• zaplanowana jest adopcja,
• dziecko jest dzieckiem partnera życiowego,
• trwa proces uznania ojcostwa,
• rodzice dziecka nie mogą się nim opiekować z powodu choroby, ciężkiego upośledzenia, bądź śmierci. W takich przypadkach zasiłek przysługuje członkom rodziny o pokrewieństwie do trzeciego stopnia (pradziadkowie, dziadkowie, wujkowie i ciocie oraz rodzeństwo).

3. Dziecko musi być wychowywane samodzielnie
Generalnie dziecko musi być wychowywane samodzielnie, chyba że istnieje ważny powód, dla którego dziecko nie znajduje się chwilowo pod opieką rodziców.

4. Nie można wykonywać pracy na pełny etat
Praca na pełny etat nie ma miejsca gdy:
• wykonywana praca zajmuje nie więcej niż 30 godzin w tygodniu,
• wykonywana praca ma miejsce w ramach wykształcenia zawodowego [niem. Berufsausbildung],
• wnioskodawca pracuje jako opiekun/-ka do dzieci we własnym domu [niem. Tagesmutter] i pod swoją opieką nie ma więcej niż pięcioro dzieci.

5. Nie można przekroczyć granicy zarobkowej
Jeśli zarobki samotnej matki lub ojca wyniosły więcej niż 250.000 euro w roku kalendarzowym poprzedzającym narodziny dziecka, to osoby te nie mają prawa do zasiłku wychowawczego. To samo dotyczy par, których łączna wysokość zarobków przekroczyła kwotę 500.000 euro.

Ile wynosi zasiłek wychowawczy w Niemczech?

Zasiłek wychowawczy obliczany jest na podstawie zarobków rodzica, który rezygnuje z pracy aby zająć się wychowaniem dziecka. Pod uwagę brane są zarobki netto, które były uzyskiwane przed narodzinami dziecka. Przy obliczaniu wysokości zasiłku nie uwzględnia się dodatkowych zapomóg, jak choćby zasiłku dla bezrobotnych czy stypendiów. Im wyższe zarobki, tym procent od dotychczasowej wypłaty otrzymywany jako „Elterngeld” jest mniejszy. Jeśli dotychczasowe wynagrodzenie wynosiło przykładowo między 1.000 a 1.200 euro, to zasiłek wychowawczy będzie wynosił 67 procent tej kwoty. Kto zarabia więcej, otrzymuje stosunkowo mniej, ale nie mniej niż 65 procent kwoty wynagrodzenia. Przy zarobkach powyżej 2.770 euro osiągnięta zostaje granica wymiaru świadczenia. Wtedy rodzic otrzymuje najwyższą stawkę, która wynosi 1.800 euro. Zarobki powyżej kwoty 2.770 euro nie są uwzględniane. W przypadku osób zarabiających poniżej 1.000 euro kwota zasiłku rośnie. Za każde 20 euro poniżej 1.000 euro Elterngeld jest wyższy o 1 procent. Jeśli w rodzinie jest przynajmniej dwoje dzieci w wieku do trzech lat lub troje i więcej w wieku do szóstego roku życia, to zasiłek zwiększa się o 10%, przy czym minimum o 75 euro. W przypadku wieloraczków wypłacany jest dodatek w wysokości 300 euro za drugie dziecko i każde następne.

Gdzie można złożyć wniosek o zasiłek wychowawczy w Niemczech?

Wniosek o zasiłek wychowawczy składamy we właściwym miejscowo urzędzie (niem. Elterngeldstelle), który różni się w zależności od kraju związkowego (wpisz w Google „Elterngeld + Twoją miejscowość, by znaleźć właściwy urząd). Wniosek nie musi być złożony bezpośrednio po narodzinach dziecka. Zasiłek jest bowiem wypłacany do trzech miesięcy wstecz. We wniosku należy podać na jaki okres czasu chcemy otrzymywać zasiłek. Wybrany okres czasu może później zostać zmieniony bez konieczności podawania powodów.

Jak długo można dostawać zasiłek wychowawczy w Niemczech?

Według przepisów, prawo do pobierania zasiłku wychowawczego jest ważne od dnia narodzin dziecka, aż do ukończenia przez nie 14-go miesiąca życia. W przypadku cudzych dzieci, prawo to przysługuje na okres 14 miesięcy od momentu przejęcia opieki nad dzieckiem i maksymalnie do ukończenia przez nie ósmego roku życia. Rodzic może domagać się wypłaty zasiłku przez okres od dwóch do maksymalnie dwunastu miesięcy. Obydwoje rodzice mają razem prawo do dwunastu miesięcy zasiłku. Okres ten może zostać rozdzielony na partnerów. Jeśli obydwoje równocześnie pobierają zasiłek, to okres wypłaty zmniejsza się o połowę (obydwoje dostają zasiłek wychowawczy równocześnie przez okres sześciu miesięcy). Należy pamiętać, że jeśli matka dziecka otrzymywała przez pierwsze dwa miesiące zasiłek macierzyński [niem. Mutterschaftsgeld], to zasiłek wychowawczy przysługuje wówczas tylko na 10 miesięcy.

Czy zasiłek wychowawczy może zostać przedłużony?

W niektórych przypadkach możliwe jest przedłużenie zasiłku wychowawczego

 • Jedno z rodziców może przedłużyć prawo do zasiłku wychowawczego, jeśli opieka sprawowana przez drugiego rodzica miałaby negatywny wpływ na dobro dziecka lub opieka ta jest niemożliwa z powodu ciężkiej choroby bądź upośledzenia,
 • Jeśli dotychczasowe wynagrodzenie zostało obniżone,
 • Dziecko wychowywane jest samotnie i osoba posiadająca prawo opieki posiada również prawo do wyboru miejsca pobytu [niem. alleiniges Aufenthaltsbestimmungsrecht] oraz samodzielne prawo do opieki nad dzieckiem [niem. alleiniges Sorgerecht],
 • Okres pobierania zasiłku może zostać dwukrotnie wydłużony, jeśli jego wysokość zostanie zmniejszona o połowę.

Jakie dokumenty potrzebne są do złożenia wniosku o zasiłek wychowawczy w Niemczech?

Aby złożyć wniosek o zasiłek wychowawczy należy przygotować:

 • Zaświadczenie o urodzeniu [niem. Geburtsbescheinigung]
  Zaświadczenie to otrzymuje się automatycznie przy odbiorze aktu urodzenia [niem. Geburtsurkunde] w urzędzie stanu cywilnego [niem. Standesamt],
 • Zaświadczenie o dochodach z ostatnich 12 miesięcy przed narodzinami dziecka,
 • Zaświadczenie z kasy chorych o wysokości zasiłku macierzyńskiego oraz okresie jego otrzymywania,
 • Zaświadczenie o zezwoleniu na pobyt [niem. Aufenthaltserlaubnis],
 • Kopię dowodu osobistego rodziców,
 • Zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego.

Czym jest Elterngeld Plus?

W listopadzie 2014 roku Bundestag uchwalił ustawę o Elterngeld Plus. Na dzieci urodzone od czerwca 2015 roku będzie się można ubiegać obok Elterngeld również o nowy Elterngeld Plus. Nowa regulacja, która weszła w życie 1 stycznia 2015 roku, ma być elastyczniejsza i zwiera bonus dla partnerów.

Elterngeld Plus ma w pierwszej kolejności uatrakcyjnić młodym rodzicom wcześniejszy powrót do pracy. W przypadku zatrudnienia na pół etatu, nie przekraczającego 30 godzin tygodniowo, Elterngeld Plus może być otrzymywany dwa razy dłużej niż tradycyjny zasiłek wychowawczy. Jednocześnie jego kwota jest o połowę mniejsza niż Elterngeld bez zatrudnienia. Z tej formy zasiłku mogą korzystać zarówno rodzice jak i osoby wychowujące samotnie i zamiast 14 miesięcy Elterngeld mogą przez 28 miesięcy otrzymywać Elterngeld Plus.

Jako bonus dla partnerów, Elterngeld Plus może zostać na wniosek rodziców przedłużony o dodatkowe 4 miesiące, jeśli obydwoje wykonywali w tym okresie pracę na pół etatu. To samo dotyczy osób wychowujących dzieci samotnie.

Tradycyjny zasiłek wychowawczy będzie istniał nadal. Rodzice mają jednak możliwość łączenia świadczeń, na przykład: Matka dziecka nie pracuje przez pół roku i otrzymuje w tym czasie tradycyjny zasiłek wychowawczy, a potem zaczyna pracować na pół etatu i przez kolejne 12 miesięcy otrzymuje Elterngeld Plus z obniżoną kwotą świadczenia. Ojciec natomiast może wziąć wtedy 2 miesiące Elterngeld, bądź 4 miesiące Elterngeld Plus. Naturalnie można postąpić również odwrotnie i to ojciec może wziąć dłuższą przerwę.  Na koniec obydwoje mogą otrzymywać jeszcze równocześnie 4 miesiące Elterngeld Plus.

Jak obliczyć wysokość Elterngeld?

Jeśli chcecie obliczyć wysokość Elterngeld, to możecie skorzystać z naszego kalkulatora zasiłku wychowawczego w Niemczech, który jest w całości po polsku:

Kalkulator Elterngeld

Gdzie znaleźć wnioski o Elterngeld?

W związku z tym, że w zależności od kraju związkowego wnioski o Elterngeld nieco się różnią, pod poniższym linkiem znajdziecie listę krajów związkowych wraz ze stronami, na których można znaleźć odpowiednie formularze.

Wnioski na Elterngeld z podziałem na kraje związkowe

Co zrobić, jeśli czas oczekiwania na decyzję w sprawie Elterngeld się wydłuża?

Jeśli złożyliście wniosek o Elterngeld i czas oczekiwania na odpowiedź z Familienkasse się wydłuża, to warto w pierwszej kolejności zwrócić się bezpośrednio do urzędu. Jeśli to nie pomoże, to warto wiedzieć co można jeszcze zrobić w tej sytuacji:

Elterngeld a zasiłek macierzyński

Przy ustalaniu okresu obliczeniowego przed urodzeniem dziecka, Elterngeldstelle, czyli dany urząd odpowiedzialny za wypłacanie Elterngeld, automatycznie odrzuca te miesiące, w których matka otrzymywała zasiłek macierzyński i/lub dodatek od pracodawcy (więcej o zasiłku macierzyńskim tutaj). Jednak to „wyłączenie” można wyeliminować! Wystarczy zwykłe pismo do Elterngeldstelle. Takie działanie ma sens, jeśli w miesiącu, w którym rozpoczęła się ochrona macierzyńska, wpłynęło jeszcze wynagrodzenie za pracę, które ma zostać uwzględnione w wyliczeniu wysokości zasiłku wychowawczego. Zasiłek macierzyński oraz dodatek od pracodawcy nie stanowią jednak dochodu z pracy zarobkowej i nie są uznawane w rozumieniu BEEG za dochód podlegający opodatkowaniu z tytułu pracy zarobkowej.

Przykład: Pani X rodzi swoje pierwsze dziecko 8 maja 2015 roku. Ochrona macierzyńska rozpoczęła się 30 marca 2015. Elterngeldstelle nie bierze pod uwagę 12 miesięcy przed urodzeniem dziecka (od maja 2014 do marca 2015), lecz 12 miesięcy przed miesiącem, w którym rozpoczęła się ochrona macierzyńska (czyli od marca 2014 do lutego 2015). W związku ze zmianą pracodawcy, pani X pobierała od stycznia do kwietnia 2014 zasiłek dla bezrobotnych. W automatycznie przesuniętym okresie rozliczeniowym (poprzez czasowe „wyłączenie” ochrony macierzyńskiej), wychodzi tylko 10 miesięcy z wynagrodzeniem, ponieważ zasiłek dla bezrobotnych z marca i kwietnia 2014 nie jest brany pod uwagę przy wyliczaniu zasiłku wychowawczego. W marcu 2015 pani X otrzymała prawie całe swoje wynagrodzenie, ponieważ ochrona macierzyńska rozpoczęła się dopiero 30 maja 2015. Pani X pisemnie rezygnuje z „wyłączenia” ochrony macierzyńskiej. W celu wyliczenia zasiłku wychowawczego w jej przypadku brany będzie pod uwagę okres od maja 2014 do kwietnia 2015. W związku z rezygnacją z „wyłączenia” ochrony macierzyńskiej, do wyliczenia Elterngeld uwzględniony zostanie także marzec 2015. Dzięki temu pani X ma prawo do większego zasiłku wychowawczego.

 • Wszelkie treści publikowane na stronie są chronione zgodnie z przepisami niemieckiego prawa autorskiego, Urheberrechtsgesetz (§ 52 ff UrhG).

  Praca w Niemczech

  143 KOMENTARZE

  1. A jeżeli tylko jeden rodzic pracuje w Niemczech na pełen etat i jest tam zameldowany
   a matka przebywa na stałe z dzieckiem w Polsce ? czy wtedy też się można starać o Elterngeld?

   • Niestety nie ma Pani prawa do Elterngeld, gdyż dziecko musi mieszkać z osobą starajaca sie o Elterngeld. Wyjątki stanowią sytuacje wymienione w artykule. W tym wypadku można się jednak starać o Kindergeld.

    • Złożyłam w Polsce i świadczenie rodzicielskie, Polska wysłała do Niemiec bo zachodzi koordynacją systemów. Od tego czasu minął już rok i żadnej odpowiedzi.maz pracuje w Niemczech a ja mieszkam w pl i co teraz?

     • Mam identyczną sytuację, wczoraj otrzymałam list z wnioskiem do wypełnienia o Elterngeld. Tylko czy mi się należy- mąż pracował i miał meldunek w Niemczech ja z dziećmi przebywam w Polsce.

      • Zagadnienia wskazane w Pani zapytaniu na poziomie unijnym reguluje przede wszystkim rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, którego tekst dostępny jest w języku polskim pod adresem http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02004R0883-20170411&qid=1492581114058&from=PL. Zgodnie z jego przepisami w opisanej przez Panią sprawie świadczenia rodzinne przysługują Państwu przede wszystkim w Niemczech, ze względu na zatrudnienie Pani męża w tym państwie (zakładamy, że Pani nie jest obecnie zatrudniona).

       Niemniej, prawo unijne nie reguluje szczegółowo procedur krajowych związanych z ubieganiem się o świadczenia rodzinne, w tym nie wskazuje, który konkretnie organ jest właściwy do rozpatrzenia wniosku, ani też w jakim terminie powinien ten wniosek rozpatrzyć. W tym zakresie właściwe pozostaje prawo krajowe (w tym przypadku prawo polskie i prawo niemieckie).

       Jeżeli jednak, pomimo znacznego upływu czasu, Pani sprawa nadal nie została rozstrzygnięta przez organy polskie i niemieckie skutkując naruszeniem uprawnień przysługujących Pani zgodnie z prawem unijnym, może Pani rozważyć skargę do SOLVIT.

    • Nieprawda. Elterngeld przysługuje w takim wypadku o ile
     -matka i ojciec są małżeństwem
     -posiadają w Polsce wspólny meldunek
     – matka nie pobiera w Polsce świadczenia macierzyńskiego, lub świadczenie macierzyńskie wynosi mniej niż 300 euro.

  2. Mój mąż był 6 miesięcy na elterngeld i przez kolejne 6 miesięcy dostawałam ja elterngeld mimo, że nigdy nie pracowałam w de i dziecko było ze mną w Polsce. Dostawałam te najniższe 300 euro, a mąż 65% wyliczone z ostatnich 12 miesięcy.. Dziecko nawet nie miało meldunku w de, więc Pani Maju proszę śmiało składać, a najlepiej jak się zglosicie do jakiegoś biura i zrobią to za Was. Pozdrawiam

   • Witam A jak się nie ma ślubu a chłopak pracuje w de ja jestem tu z nim z dzieckiem to należy mi sieertengeld? Ja tu nie pracowalam

  3. A czy matka może starać się o Elterngeld gdy miała do porodu umowę na czas określony i nie została dalej przedłużona? Zakładając oczywiście że pracowała przez ostatnich 12 miesięcy. Czy Elterngeld działa gdy mamy tylko umowę na czas nieokreślony?

  4. pobierałam przez rok Eltangelt w międzyczasie rozstałam się z ojcem dziecka i samotnie je wychowuję. Mój pracodawca, nie chcę dopasować mojego grafiku do czasu otwarcia żłobka. Podjęliśmy z moim pracodawcą decyzję że pozostanę jeszcze rok na wychowawczym do którego mam prawo nawet do 3 roku życia dziecka. moje pytanie brzmi czy po otrzymaniu 10 miesięcznego wychowawczego mam prawo dalej je przedłużyć i jaka to może być wysokość jeśli za pierwszym razem otrzymałam 911 Euro miesięcznie?

  5. Witam. Na początek chciałem pogratulować świetej strony www i bardzo rzeczowych artykułów. Planujemy z żona przeprowadzkę do Niemiec, więc w poszukiwaniu informacji trafiłem tutaj i mimo, iż mam sporo pytań to i tak już wiele się dowiedziałem. Między innymi dowiedziałem się o Elterngeld i w związku z tym mam pytanie. Czy jeśli żona ma firmę w Polsce i teraz przenosimy się razem do Niemiec (firmę pewnie otworzymy na miejscu ponownie) to mogę starać sie o Elterngeld? Ja przez ostatni rok oficjalnie nie miałem zatrudnienia (pomagałem w firmie i przy dziecku). Dziecko za miesiąc kończy rok. Z góry dziękuję za wszelką pomoc. Pozdrawiam

  6. Witam,
   Ja również mam pytanie. Jestem w 4 miesiacu ciąży. Od 2 lat mieszkam w Niemczech, mam tutaj meldunek, ale nigdy nie pracowałam. Jestem na ubezpieczeniu rodzinnym męża(mąz pracuje na bialo i odprowadza wszytskie składki). Chciałabym dowiedzieć się o co kobieta w ciąży może sie starać. Chciałabym zaznaczyć,że jestem osobą bezrobotną, zarejestrowana w JobCenter(dostaje zasilek w wysokosci 70 euro- śmieszny pieniądz, ale zawsze to starcza na opłacenie Mittagessen w Przedszkolu starszego syna).W związku z powyższym: Czy moge otrzymywac elterngel?Jesli tak, to gdzie składa sie wniosek?Do Familienkasse, Burgerburo, czy Krankenkasse…? Czy istnieje cos na styl becikowego? Prosze bardzo o odpowiedź, a wszyscy ktorzy chca krytykować mnie za to pytanie, niech sobie darują bo nie wzruszają mnie głupie dogryzki polaków którzy uważaja sie za bardziej niemieckich niż rodowici Niemcy. Serdecznie pozdrawiam.Anna

   • Tak jak w temacie napewno przysluguje Ci Elterngeld formularz jest tutaj na stronie https://www.elterngeld.nrw.de/elterngeld/antragstellung/ papiery sklada sie w Kreisjugendamt w miescie gdzie mieszkasz lub pobliskiej miejscowosci gdzie takie biuro sie znajduje. Kindergeld przysluguje rowniez w kwocie 184EUR na pierwsze dziecko – papiery sklada sie do Famillienkasse. Wczesniej bylo jeszcze mozna otrzymac Betreuungsgeld (dla dzieci do 3go roku zycia ktore nie chodza do przedszkola) w kwocie do 150 eur ale niestety rzad niemiecki wstrzymal jak narazie te swiadczenia… chociaz mozna sprobowac – jak wznowia wyplaty to papiery beda juz mieli… Mozna starac sie o zapomoge do Caritasu – nie wiem dokladnie na jakiej zasadzie to dziala – warto poczytac w internecie… Jesli masz dobra krankenkasse np DAK to otrzymasz rowniez od nich bonus w kwocie 190eur

    • Bardzo dziękuje za odpowiedź. Mam jeszcze tylko pytanie. Kiedy składa się wniosek o Elterngeld i o Kindergeld ?Pobieram już Kindergeld na starszego synka. W chwili obecnej jestem zarejestrowana w Jc(dostaje 70 euro, nic wielkiego ale zawsze to coś) Pytałam tam juz kilka razy o jakas pomoc i dawałam Mutterpass do skopiowania i na tym się skończyło. Wyczytałam na internecie,ze powinnam teoretycznie dostać nieco więcej pieniążków w związku z większym zapotrzebowaniem (na witaminy, jedzenie, dojazdy do lekarza, odzież ciążową czy nawet wyprawke dla dziecka) jednak póki co o nic takiego nie pisałam. Zadałam jedynie pytanie związane z tym, jednak 2 Panei już mi powiedziały,że odezwą się jednak od długiego czasu nikt sie nie odzywa….. Pozdrawiam: Anna

   • Witam, jeśli chodzi o tzw. wyprawkę, można się o nią starać w Caritas przed urodzeniem dziecka. Najlepiej się zgłosić do nich jak najszybciej. Pozdrawiam

    • Dostalem wyprawke z caritas na blizniaki 700 e jednorazowo ale oni moga sprawdzic co sie kupilo za te pieniadze nieraz trzeba rachunki przedstawic osobiscie nie musialem tego robic ale to nie koniec bo z kazdym obowiazkowym badaniem u kinderartza jungenamt wysyla mi list w ktorym oczekuja potwierdzenia ze dziecko bylo na takowym badaniu . nastepnym razem nie bede sie staral o te wyprawke.

     • Jugendant wysyla wszystkim taki list zeby potwierdzic ze bylo sie z dzieckiem na bilansach i nie ma to zwiazku z wyprawka z Caritasu bo my nie bylismy w Caritasie a dostajemy tez listy

  7. A jak jest w przypadku kiedy kobieta w ciąży przebywa nadal na polskim urlopie wychowawczym (pozostając tym samym w stosunku pracy ale nie pobiera pieniędzy bo to końcówka) mieszka z mężem i dzieckiem w Niemczech i ma ubezpieczenie. Trzeba najpierw wypowiedzieć umowe w Polsce. Z góry dziękuję za odpowiedz.

   • Witam! Obecnie jestem na urlopie wychowawczym w Polsce. W de mieszkam od sierpnia. Maz pracuje na pelny etat a ja na minijob. Jestem w 6tyg ciazy, moje pytanie to czy nalezy mi sie entelgeld? Jak tak to w jakiej kwocie? Pozdrawiam

  8. Witam. Mam pytanie odnosnie kindergeld i elterngeld. Nasza syuacja wyglada nastepujaco: ja mieszkam z dziecmi w polsce, maz pracowal w niemczech w okresie od stycznia 2014 do czerwca 2014. Ja pobieralam w polsce swiadczenia rodzinne dlatego tez musialam skladac dokumenty odnosnie rodzinnego w ropsie(w marcu zrezygnowalam z rodzinnego w pl zeby uniknac sytuacji gdzie musialabym zwracac pobrane swiadczenia). W czerwcu maz stracil prace w niemczech, pracowal w pl troche na czarno a troche na umowie. Ja podjelam prace w pl od grudnia 2014do marca 2015 a maz znow pracuje w niemczech od czerwca 2015. Z ropsu do tej pory czekalismy na decyzje odnosnie rodzinnego i tydzien temu przyszedl wniosek z familienkasse(w odpowiedzi na doslane do nich przez rops dokum)do wypelnienia i odeslania z kompletem wymaganych dokumentow. Stad moje pytania:
   1.Czy w tym wniosku moge od razu uwzglednic ten drugi biezacy okres zatrudnienia i wnioskowac o zasilek za 2014 i od czerwca 2015 dolaczajac odpow dokumenty?

  9. I drugie pytanie: 10wrzesnia urodzilam synka. Czy z tego wzgledu nalezy sie elterngeld i jesli tak to czy wniosek ma skladac maz czy ja? Maz pracuje na umowe o prace w niemczech a ja jestem zarejestrowana w pl w urzedzie pracy. Szukalam w sieci ale roznie pisza i mozna sie pogubic w tym wszystkim. I jeszcze jedno pytanie. Do wniosku trzeba dolaczyc dokumenty wykazujace dochody z ostatnich 12miesiecy. Czyli maz ma wykazac dochody jakie osiagal pracujac w niemczech i w pl a ja dochody za okres grudzien–marzec plus zaswiadczenie od kiedy jestem zarejestrowana w up? Z gory dziekuje za pomoc

  10. Witam 🙂 Mam pytanie!Złożyłam wniosek o elterngelg na początku września i jeszcze nie otrzymałam żadnej odpowiedzi!Ile czeka się na decyzję?Dodam,że mieszkamy z dzieckiem w Niemczech,meldunek mamy od początku lipca!

   • Witam, niestety bywa, że na odpowiedź czeka się kilka miesięcy, więc trzeba uzbroić się w cierpliwość. W razie wątpliwości proszę skontaktować się z urzędem, gdzie złożyła Pani wniosek i poprosić o informacje. Powodzenia!

  11. Witam,
   Mam pytanie: jestem na bezpłatnym urlopie wychowawczym (umowa o pracę w Polsce), dziecko ma 14 miesięcy, ale od połowy października przyjechaliśmy z mężem na stałe do Niemiec. Czy mogę się jeszcze starać o Elterngeld czy za późno? Dodam, że mąż pracuje na umowę o pracę (Arbeitsvertrag) w Niemiczech, a ja jestem zarejestrowana jako Arbeitslos

   • Witam, w związku z tym, że dziecko ma już 14 miesięcy, nie macie Państwo prawo do zasiłku Elterngeld. Pozdrawiam

  12. Witam pracuję w Niemczech, czy zwolnieni lekarskie od początku ciąży oraz okres wychowawczy jest wliczone do emerytury.? Chodzi mi o okres minimum 5lat aby ubiegać się o emeryturę. Pozdrawiam

   • Witam, podczas okresu wychowawczego są odprowadzane składki na ubezpieczenie emerytalne, więc liczy się on do emerytury. Podobnie ma się to ze zwolnieniem lekarskim. Pozdrowienia

  13. Witam, czy ten zasiłek przysługuj również matkom, które przed porodem pracowały krócej niż 12 miesięcy?

   • Witam, nie wiem jaka suma zasiłku zostanie wyliczona w Pani przypadku, ale tak czy owak otrzyma Pani kwotę podstawową w wysokości bodajże 300 euro.

  14. Witam. Jeśli zasiłek Enterngeld został przyznany na okres 12 m-cy i wraz z końcem tego okresu przestaje pracować w niemczech, czy w przyszłym roku muszę jakoś rozliczyć się z podatku skoro nie pracowałem a pobierałem świadczenia(Elterngeld)? Wcześniej przez kilka lat rozliczałem się i za każdym razem były to zwroty. Czy tutaj mogę liczyć również na zwrot czy może trzeba będzie się nastawić na dopłatę? Jestem zielony w tym temacie a nigdzie nie mogę uzyskać odpowiedzi i nie mam kogo się poradzić
   Pozdrawiam.
   Sławek

   • Witam, Elterngeld jest jako świadczenie nieopodatkowany, więc nie ma co liczyć na jakikolwiek zwrot. Proszę złożyć deklarację podatkową, w której ujmie Pan dochód uzyskany z Elterngeld. Pozdrawiam

    • Dziękuję za odpowiedź. Mogę dodać tylko że pracowałem w Niemczech od 2008 roku. Również tam miałem meldunek. Moja narzeczona nie pracowała u nas w kraju od połowy 2013 r. Jest jedynie zameldowana wraz z dzieckiem u moich rodziców gdzie również mam meldunek. W zeszłym roku 14 listopada na świat przyszedł nasz synek a ja wnioskując 12 tygodni wcześniej u mojego szefa( oczywiście podałem termin porodu według wyliczeń) poszedłem na Elternzait. Będąc w Polsce przez okres 12 m-cy starałem się o zasiłek Elterngeld. Co prawda dostałem go bardzo późno, ale został całkowicie przyznany w wysokości 67% wynagrodzenia i wypłacony wstecz. Także Kindergeld zostało wypłacone. Na koniec dodam że jest to wspaniałe rozwiązanie bo będąc przez ten rod przy dziecku nie wyobrażam sobie jak by to było, jak bym widywał malucha tylko 4 dni w miesiącu. Jeśli ktoś jest w podobnej sytuacji mogę tylko polecić takie rozwiązanie…. minus jest taki że pracodawca nie chce mnie z powrotem do firmy( w międzyczasie zatrudnił 2 Rumunów) i zmuszony byłem zatrudnić się w Pup-ie. Ale to inna historia i na tym świat się nie kończy. Pozdrawiam

     • Witam Sławek, dziękuję za Twój wpis. Pracuję w De i zamierzam razem z mężem zajść w ciążę. Problem jest w tym, że mój mąż mieszka w Polsce a ja również jestem pod kontrolą kardiologow w Polsce. Chciałbym całą ciążę i poród odbyć w Polsce. Czy mogłabym iść na urlop wychowawczy i być w Polsce z dzieckiem obok męźa? Czy czasem nie trzeba zameldować dziecka w Niemczech aby dostać zasiłek wychowawczy? POZDRAWIAM i czekam na odpowiedź

     • Witam, razem z mężem staramy się o dziecko. Sytuacja u nas wygląda tak: ja pracuję w Niemczech mąż w Polsce, jestem leczona kardiologicznie w Polsce . Moje pytanie czy będę mogła urodzić w Polsce,? I czy będę mogła się starać o wychowawcze przebywając w Polsce razem z dzieckiem u boku męża? bardzo bym prosiła o odpowiedź. Pozdrawiam serdecznie

      • Witam, jeśli chodzi o Elterngeld, to aby go otrzymywać, to dziecko musi się urodzić na terenie Niemiec, a matka zameldowana w Niemczech, gdyż jest ona zobowiązana do pojawiania się z dzieckiem na regularnych badaniach kontrolnych. W Pani przypadku możliwe jest ewentualne postaranie się o zasiłek dla bezrobotnych ALG I i przeniesienie go do Polski na podstawie dokumentu PDU 1. Pozdrawiam

    • Witam. Jestem na zasiłku wychowawczym z Polski. Mieszkam w Niemczech z mężem i 4-miesięcznym dzieckiem mąż tutaj pracuje. Czy mężowi przysługuje płatny 2-miesięczny Elternzeit?

  15. A jak jestem na wychowawczym i zaszłam teraz wvkolejna ciążę czy pracodawca może mnie zwolnić co zrobić mam.

   • W takiej sytuacji pracodawca nie może Pani zwolnić. W tej sytuacji można za porozumieniem z pracodawcą przedłużyć okres wychowawczy (nawet do osiągnięcia przez dziecko 8 roku życia). Jeśli w trakcie aktualnego urlopu wychowawczego nie uzyskiwała Pani żadnych dochodów, to na drugie dziecko należy się Pani kwota podstawowa Elterngeld, czyli 300 euro.

  16. Witam, mam pytanie. Oboje z mężem jesteśmy osobami bezrobotnymi, zarejestrowanymi w jc. Otrzymujemy zasilek z jc. Przed ciążą i w jej czasie pracowalam na minijob. Po urodzeniu dziecka zrezygnowalam z pracy. Czy w takim przypadku należy mi się Elterngeld? Musze byc zatrudniona żeby go otrzymać? I zaświadczenie o Elternzeit? Dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam.

   • Witam, osoby bezrobotne w Niemczech otrzymują podstawową kwotę Elterngeld, czyli 300 euro/miesiąc na okres jednego roku lub 150 euro/miesiąc na okres dwóch lat. Proszę złożyć wniosek i po otrzymaniu decyzji przedłożyć ją w Jobcenter. Oprócz tego należy również przedłożyć decyzję o Kindergeld. Pozdrowienia

  17. Witam, w lipcu 2015 podjełam prace w Niemczech ( umowa na czas określony rok czasu). W wrześniu dowiedziałam się, że jestem w ciąży, pracodawca wydał tzw. zakaz pracy,gdyż była to praca fizyczna, nie zwolnił mnie i otrzymuje comiesięczne wynagrodzenie. Termin porodu mam na koniec kwietnia, czyli 3 miesiące przed koncem trwania umowy. Partner pracuje, i na stałe przebywamy w De. Jakie zasiłki w takim przypadku mogą Nam się należeć? Bardzo dziękuje za odpowiedź. Pozdrawiam 🙂

  18. Witam! Chciałabym się dowiedzieć, czy jest możliwe przedłużenie Eltenzeit z jednego do dwóch lat. Jeśli tak, to jak wygląda taka procedura. Na urlopie wychowawczym jestem od czerwca i chciałabym dłużej zająć się pracą niż przewidywałam to na początku. Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź.

  19. Witam! W Niemczech mieszkamy od 2012 r. Caly czas jestem zatrudniona (poniewaz jest to praca fizyczna pracowalam do konca czerwca, nadal jestem zatrudniona ale bez wykonywania pracy) Obecnie jestem w 34 tygodniu ciazy, wlasnie skladamy dokumenty dotyczace Mutterschaftsgeld. Mam pytanie dotyczace Elterngeldu: chcialabym jak najdluzej z dzieckiem pozostac w domu. Czy Jest mozliwosc wystapienia o Elterngeld Plus w przypadku gdy maz bedzie dalej pracowal jak pracuje a ja pozostane z dzieckiem przez 36 miesiecy w domu? Dziekuje.

   • Witam, w tym wypadku musi Pani od razu zgłosić pracodawcy, iż chce Pani pozostać 36 miesięcy w domu, aby przez cały okres mieć ubezpieczenie. Na wniosku należy wtedy zaznaczyć „Elterngeld Plus”. Pozdrawiam

  20. Mam pytanie w styczniu tego roku kończy mi się zasiłek wychowawczy… Przed tym terminem chce zajść w drugą ciążę. Co powinnam zrobić. Czy pracodawca może mnie zwolnić…

   • Pracodawca nie ma w takiej sytuacji żadnych kosztów, więc nie powinien Pani zwalniać. nie ma żadnych kosztów więc raczej nie. Jeśli przyszła już Pani do pracy, to może Pani od razu na drugi dzień to zgłosić. Po zgłoszeniu faktu zajścia w ciążę pracodawca nie będzie mógł już Pani zwolnić.

  21. Mam pytanie. Czy dochod do eltengeldu jest liczony za ostatnie 12 miesiecy kalendarzowych czy nie. Generalnie mam taka sytuacje. Pracowalam od 02.2014 do 01.2015, a rodzic bede w lutym 2016. I teraz moje pytanie, jak brac to pod uwage, musze dawac dokumenty bylego pracodawcy by wyliczono dochod za styczen 2015 czy juz nie i dostane te minimum 300 euro. Dodam ze od 02.2015 do 08.2015 otrzymywalam Arbeitslosengeld I, umowa mi nie zostala przedluzona. Prosze o pomoc.

  22. Witam,
   id trzech miesięcy pobieram Elterngeld. Wczoraj dowiedziałam sie ze jestem w ciąży. Moje pytanie brzmi czy po urodzeniu drugiego dziecka moge pobierać Elterngeld i jaka to będzie kwota czy będzie to 300€ czy ok 67% moich zarobków tak jak do tej pory? Prosze o pomoc.

  23. Witam, urodziłam syna w grudniu. Mieszkam i zameldowania jestem w Niemczech od maja, byłam już w ciąży na zwolnieniu lekarskim. Od stycznia dostaję macierzyński. W pl zatrudniona jestem do połowy marca, później umowa na czas określony wygasa. Czy mogę ubiegać się o Elterngeld?

  24. Witam serdecznie, pracuję od 3 lat w DE, chciałam się dowiedzieć czy istnieje możliwość urodzenia dziecka w Polsce. Czy w czasie ciąży będę mogła być na zwolnieniu w Polsce i tam kontrolować ciążę, dosylajac zwolnienie od polskiego ginekologa do niemieckiej kasy. Pozdrawiam serdecznie

  25. Witam. Mam również pytanie ? od 1 czerwca 2014 roku podjęłam pracę w DE na niepełne etat, umowa na czas nieokreślny. W listopadzie okazało się że jestem w ciąży, otrzymałam całkowity zakaz pracy od lekarza prowadzącego ciąże. Urodziłam synka 8 lipca 2015 roku i po wykorzystaniu macierzyńskiego poszłam na rocznych Elterngeld. Okazuje się iż po Elterngeld pracodawca nie przewiduje mojego powrotu do pracy mówiąc że nie ma stanowiska dla mnie. Dlatego też mam pytanie jaka forma powinna to być rozwiązania umowy o pracę, z jakiej przyczyny? Na co mam zwrócić uwagę by mnie nie oszukani na moją niekorzyść? I krzyczy okazji chciałabym się dowiedzieć jak wygląda z urlopem wypoczynkowym za okres w którym nie mogłam wykonywać pracy, przez zakaz pracy wystawiony przez lekarza? I jeśli pracowałam na niepełny wymiar pracy ile dni mi przysługuje?

   • Witam. Pracodawca powinien Panią zwolnić z powodu braku stanowiska (zwolnienie z jego strony z takim uzasadnieniem). Nie wolno podpisywać Aufhebungsvertrag, ani zgadzać się na każdą inną formę rozwiązania umowy, jak na przykład Kündigung z winy pracodawcy. Normalnie przysługuje Kündigung w zależności od czasu wykonwanej pracy, o czym można przeczytać w BGB lub w Arbeitsvertrag (umowa o pracę). Co do urlopu, to można go kazać wypłacić lub wybrać w czasie okresu zwolnienia. Ciężko powiedzieć ile urlopu przysługuje. Proszę rzucić okiem na umowę o pracę.

    • Bardzo dziękuję za odpowiedź 🙂 Chciałabym tylko sprecyzować odpowiedź o urlopie, a raczej dopytać czy dobrze zrozumiałam. Za okres będąc na zakazie wykonywania pracy w ciąży urlop również przysługuje, tak? Tylko jeśli chodzi o ilość dni to mam się odwołać do treści umowy o pracę? Z góry dziękuję

      • Macierzyński załatwia sobie sama Pani w kasie chorych, w moim przypadku było to AOK. Nie szybciej niż 3 tygodnie przed wyznaczonym terminem porodu otrzyma Pani od lekarza zaświadczenie typowo do macierzyńskiego i z tym udaje się Pani do kasy chorych. W kasie chorych tylko to i nr konta się podaję i po kilku dniach wywala pierwszy zasiłek macierzyński za 6 tygodni, kwota stała to jest 13 euro dziennie a resztę dopłaca pracodawca. Drugą część macierzyńskiego załatwia Pani po porodzie 🙂 a wniosek na Elternzeit składa się pisemnie 7 tygodni przed rozpoczęciem tego właśnie urlopu.

  26. Witam, pytanko odnośnie tematu. Prace zaczęłam grudnia 2014, od października 2015 jestem na zakazie pracy i otrzymuje 640 € „wynagrodzenie”. Pracodawca poinformował mnie, że do dnia porodu jestem na zakazie pracy. Nie bardzo zrozumiałam czy on zgłosił mnie do zasiłku macierzyńskiego czy sama musze to zrobić. No i wiem ze po porodzie mam tydzień na złożenie wniosku o elternzeit. Czyli musze przedstawić wszystkie „wynagrodzenia” jakie do pory porodu otrzymywała i z tego wylicza ile się należy?

  27. mam pytanie skoro ja mieszkam w PL a żona w niemczech ma stały pobyt zameldowanie i tak samo dziecko to czy ma prawo do zasiłku enterngeld mała dopiero co nam sie urodzila i kinder geld dodam ze nigdy wczesniej nie pracowała ma 18 lat i mieszka tu od kilku lat pod tym adresem

  28. Witam, od sierpnia pobieram Elterngeld na mojego młodszego syna, Betroeuungsgeld na starszego i oczywiście Familiengelds na obydwuch.W kwietniu, najpóżniej w maju chcę wrócić z dziećmi do polski. Mąż zostaje w De. czy jeżeli wymelduję się z De będę mogła nadal pobierać zasiłki na dzieci??

  29. Witam wszystkich bardzo serdecznie! Jestem w 6 tyg ciąży. Od prawie 2 lat mieszkam z narzeczonym w Niemczech. Przepracowalam około 18 miesięcy. Czy jest osoba, która poswieciłaby mi troszkę swojego czasu i odpowiedziała na kilka nurtujacych mnie pytań! Będę bardzo wdzięczna! Uprzejmie proszę o wiadomość e-Mail. Będzie dla mnie łatwiej. Z góry gorąco dziękuję! Katarzyna_Rogowska88@wp.pl

  30. Witam. Mieszkamy w Polsce. Maz pracuje w Niemczech. Ja w Polsce. Będę korzystała z macierzyńskiego w Polsce. Czy mąż może korzystać w tym samym czasie z Elterngeld? Czy cos mu się jeszcze należy z tytułu narodzin dziecka? Jakieś wolne dni czy zasiłki?

  31. Witam. Jestem zameldowania w Niemczech od listopada i również od listopada zaczęłam pracę przez agencje pracy tymczasowej. Dostałam umowę na czas określony 6msc. Jestem w 9 tygodniu ciąży. W maju kończy mi się umowa i wiem,że agencja mi jej nie przedłuży. Więc mam pytanie. Czy będzie mi się należał jakiś zasiłek cokolwiek gdy będę miała przepracowane tylko 6 miesięcy? Bardzo proszę o odpowiedź, z góry bardzo dziękuję to wazne.

   • Witam, jak najszybciej udałbym się do odpowiedniego urzędu przy mieście i dowiedział się jak to będzie w przypadku Elterngeld. Być może otrzyma Pani podstawową stawkę tego świadczenia. W związku z tym, że przepracowała Pani tylko 6 miesięcy, może się Pani starać o zasiłek dla bezrobotnych. W tym celu należy się udać do Jobcenter i złożyć odpowiednie wnioski. Pozdrawiam i powodzenia

  32. Witam,
   Jestem ojcem trojki dzieci i wszyscy mieszkamy w Niemczech. Ja pracuje na stalej umowie, zona w domu z dziecmi. W najblizszym czasie spodziewamy sie kolejnego cudownego „kilera” i dlatego mysle o urlopie tacierzynskim. Czy w tej sytuacji kiedy malzonka nie pracuje zawodowo moge isc na taki urlop ? i czy nalezy nam sie Elterngeld?
   dziekuje i pozdrawiam
   Pawel

   • Witam, jeśli chodzi o urlop tacierzyński, to jak najbardziej może go Pan wziąć i to w objętości do 36 miesięcy. To samo dotyczy Elterngeld, który można otrzymać do ukończenia przez dziecko 14 miesiąca życia. Aby jednak otrzymać Elterngeld, należy wziąć minimum 2 miesiące Elternzeit (urlop tacierzyński w Pańskim przyapdku). O urlop tacierzyński powinien Pan zapytać u pracodawcy, a o Elterngeld w odpowiednim urzędzie przy mieście. Pozdrawiam

  33. Witam, moja sytuacja wyglada nastepujaco: jestem na zakazie pracy na danym stanowisku w zwiazku z ciaza, rodze lada chwila (termin na koniec kwietnia), umowe mam do 28 sierpnia i jest to umowa terminowa na rok czasu. Co z takim wypadku z elterngeld? Urlop macierzynski skonczy się w czerwcu, a co z urlopem wychowawczym? Skonczy się z dniem konca umowy? Czy moge go pobierac wg przepisów, czyli do 14 miesiaca zycia?

  34. Witam. Czy jeśli pobieram zasiłek elterngeld 300e to czy mogę w tym samym czasie podjąć pracę minijob 450e praca tylko w soboty. Dodam że nigdy wcześniej nie pracowałam w Niemczech ale mieszkamy tu na stałe.

  35. Dzien dobry.
   Czy kwota za elterngeld na pol etatu zwiekszasie jezeli zasilek bedzie pobierany przez 8 miesiecy a nie 12? Czy wyplacana jest wtedy kwota jaka nalezy sie za 12 miesiecy?
   Z gory dziekuje za odpowiedz.

  36. Witam.
   Jestem w 4 miesiacu ciazy przeprowadziałam sie z chłopakiem do Niemczech z tego wzgledu ze ma tu on stała pracę.Czy jak zatrudnia mnie na Mini Jobie a wiedza ze jestem w ciazy bedzię mi się należał zasiłek wychowawczy? Czy musze tutaj chodzic do lekarza? Co mam w takiej sytuacji zrobic? Z góry dziękuje bardzo za odpowiedz.

  37. mam pytanie aktualnie jestem w 7 miesiacu ciazy i mieszkam od 2 lat z mezem w niemczech obydwoje mamy meldunek sytuacja mieszkaniowa zmusza nas do wyjazdu do polski czy beda nalezaly mi sie jakies zasilki jesli wyjedziemy do polski???

  38. Witam, mam pytanie jesli jestem zatrudniona w Polsce i będę pobierała urlop macierzyński z ZUS a mój maż pracuje w Niemczech to czy możemy wspólnie pobierac zasiłki. Ja z ZUS a on przez 8 tygodni po urodzeniu dziecka elterngeld??????? Bardzo zależy mi na odpowiedzi z góry dziękuję.

   • Witam, tak jak opisane w artykule, istnieje możliwość otrzymania Elterngeld przez ojca. Może on wziąć całość, jeśli żona po 8 tygodniach od porodu idzie od razu do pracy lub jego część, jeśli żona zostaje przez pierwszy okres od porodu w domu. W okresie pobierania świadczenia przez ojca musi on udowodnić, że matka wróciła do pracy. Mąż otrzyma wtedy 60% pensji brutto, która obliczana jest na podstawie średniej zarobków z ostatnich 12 miesięcy przed porodem. Pozdrawiam

  39. Witam. Mam pytanie mój maż pracuje na pełen etat w Niemczech a ja natomiast pracuje w Polsce i tu w Polsce urodziła nam się córeczka. czy z tego tytułu przysługuje mężowi urlop tacierzyński?

  40. Dzień dobry. Obecnie jestem w 6 msc ciąży. Mąż pracuje na pełny etat. Ubezpiecza mnie i córkę. Ja nie pracuje od czasu pierwszej ciąży (ciąża zagrożona poronieniem) pózniej zostałam z mała w domu. Córka jest zapisana do przedszkola na październik przyszłego roku(bedzie wtedy miała 3 lata). Zastanawiamy sie z mężem czy on może iść na elternzeit? Czy wtedy ja będę musiała iść do pracy? Czy o oboje przez rok możemy zostać w domu?

  41. witam mam pytanie zona nie pracuje jest w ciazy spodziewamy sie 2 dziecka. Chcem wziac urlop tacierzynski 12 miesiecy i czy przez te 12 miesiecy dostane 65% moich zarobkow?

  42. Witam mam pytanie.
   Maz pracuje juz 12 miesiecy ja jestem z pierwszym dzieckiem w domu ma 15 miesiecy teraz staramy sie o drugie dziecko moje pytanie brzmi czy jesli to ja zostaje z dziecmi w domu to czy Elterngeld moze zostac zrobiony na męża? wtedy przysługuje mu 65 % zarobków ?

  43. Witam.
   Jestem w trudnej sytuacji. 2,5 msc temu urodziłam dziecko. Jestem zameldowana w Niemczech i pracowałam tam przez 4 lata na umowę o pracę. Skończył mi sie 8tygodniowy okres ochronny i zostałam zwolniona z pracy. Nie miałam pojęcia, że trzeba składa osobny wniosek o urlop wychowawczy i przypuszczam, ze na tej podstawie zostałam zwolniona. Co w tej sytuacji z Elterngeld? czy dostanę najniższe swiadczenie czy zostanie mi wyliczone na podstawione ostatnich 12 msc?
   I drugie pytanie – czy mogę odwolac sie od zwolnienia i wtedy pojsc na urlop wychowaczy? Nikt nie poinformowal mnie, ze muszę składa dodatkowe dokumenty i dlatego zostalam zwolniona.
   Bardzo proszę o odpowiedz.

  44. Witam od razu powiem ze mieszkam w de od pazdziernika 2015 roku moj maz od lipca 2015 moj maz pracuje na pelny etat pod agencja pracy ja nie pracowalam jestem w 8 miesiacu ciazy mam juz 5 letnia corke ktora chodzi tutaj do przedszkola czy przysluguje mi elterngeld? czy moj maz mogl by po urodzeniu dziecka wziasc pare dni wolnego by mi pomoc sie jakos ogarnac pomoc zaprowadzic corke do przedszkola niestety nie mam tu rodziny i boje sie ze sama nie dam rady bo przeciez ten nowo narodzony dzieciaczek nie bedzie mogl wychodzic urodzi sie w polowie pazdziernika i nie wiem co nam sie nalezy a co nie. z gory dziekuje za pomoc

  45. Witam chciałbym się dowiedzieć czy mogę pobierać elterngeld mieszkając w pl.Mieszkalam w de 12 lat urodziłam dwójkę dzieci w de i teraz przeprowadziłam się do pl ,dodam że mąż tam nadal pracuje

  46. Witam, chciałbym się dowiedzieć czy jesli moja żona pobiera w Niemczech elterngeld i zamierza przeprowadzić się na stałe do polski czy może do końca ten elterngeld pobierać? Czy z momentem wymeldowania w de powinna przestać? Ewentualnie czy jesli może pobierac dalej czy trzeba takową przeprowadzkę zgłaszać?

  47. Zamieszkujemy wszyscy w Niemczech, ja jestem na zatrudniona w Polsce na cały etat ale na zwolnieniu lekarskim ze względu na problemy w ciąży, czy po urodzeniu dziecka mogę sie ubiegać o elterngeld i jak ewentualnie przedstawić zarobki z Polki? Mąż pracuje w Niemczech i tylko ja zajmuję się dziećmi, mamy jeszcze syna który właśnie skończył rok.

  48. Witam.
   Mam takie pytanie. Mojej żonie właśnie skończył się elterngeld ale w dalszym ciągu zostaje w domu by opiekować się dzieckiem. Jak wygląda sprawa z ubezpieczeniem zdrowotnym. Czy moje ubezpieczenia w tym momencie obejmują zarówno żonę i dziecko? Oboje mamy umowę na czas nieokreślony i należymy do AOK.

  49. Witam. Czy bedac na zwolnieniu lekarskim podczas ciazy wystawiony przez ginekologa do konca ciazy zwolnienie z pracy czy potem Elterngeld wynosi mniej ? Czy takie zwolnienie lekarskie do konca ciazy wplywa na wysokosc swiadczenia ?

  50. Witam. Bardzo proszę o wyjaśnienie mi kilku rzeczy bo spędzają mi one sen z powiek a mianowicie chodzi o to że mam umowę na rok do 30.06.2017r a termin mam na 23.03.2017r więc zapewne po okresie ochrony dostanę wypowiedzenie i tu moje pytanie, czy będę mogła starać się o elterngeld plus czy on przysługuje tylko rodzicom pracującym ?

   • Witam, Elterngeld Plus skierowany jest do rodziców, którzy pracują na pół etatu. W Pani przypadku otrzyma pani „zwykły” Elterngeld.

  51. Witam
   Jestem marynarzem na stałe pracującym u Niemieckiego Armatora, czy mam prawo do zasiłku elterngeld? Ostatnie bandery były innych krajów niż Niemcy. Ale tak jak pisze jestem zatrudniony na stałe, dostaję kindergeld, odprowadzone są wszystkie składki.
   Z góry dziękuję za odpowiedź.

  52. Witam mojemu mężowi zostało przyznane elterngeld pracuje w Niemczech i jest tu zameldowany jednak planuje zwolnić sie ale dalej będzie miał meldunek na terenie Niemiec czy pomimo to dostanie elterngeld ?

  53. Witam. Za około 2 tyg. urodze dziecko w Niemczech. Mąż pracuję w DE, mając umowę o pracę. Ja natomiast jestem zatrudniona na czas określony w Polsce. Obecnie przebywam do rozwiązania na zakazie pracy, wystawionym przez niemieckiego lekarza dla pracodawcy w Pl. Wraz z mężem mamy meldunek w DE. W związku z tym mam pytanie. Czy mogę starać się o Elterngeld? Ewentualnie czy muszę przedstawić swoje zarobki z Polski? Proszę o szybką odpowiedź. Z góry bardzo dziękuję i pozdrawiam.

  54. witam potrzebuje pilnie jakiejś porady co mam zrobić.Mieszkam w DE od września 2015 roku zostałam zatrudniona na cały etat od października 2015 jestem po rozwodzie ale od marca 2016 przywiozlam dzieci i byłego męża i zamieszkalismy razem.W tym czasie zaszła w ciążę i urodziłam córkę we wrześniu 2016 w między czasie będąc w ciąży byłam na zwolnieniu lekarskim od tego czasu zaczęły się moje problemy.Szef nie wypłacił mi za zwolnienie ani centa choć podałam go do sądu pracy i przegrał do dnia dzisiejszego nie mam grosza od niego na koncie.Dziecko ma już prawie 5 miesięcy ja do tej pory nie otrzymałam oryginalnego aktu urodzenia.A w tamtym tygodniu otrzymałam decyzję o eltengeld z której wynika ze przyznali mi 316.00 euro na dwa lata.Ale zamiast otrzymać 316 otrzymałam po 150 gdyż 166 zostało mi wstrzymane do wyjaśnienia w jopcenter.Po pierwsze jopcenter nie wypłacił mi ani centa na urodzone dziecko gdyż Mem jest ten akt urodzenia i dziecko nie jest nawet zameldowanie i nie ma nadanego numeru.Żyjemy ja mój byly mąż i trójka dzieci z jednej męża pensji która nie jest duża jakieś 1500 i z zasiłku z jopu w wysokości 150 euro co robić pomóżcie jak wyegzekwować moje pieniądze?

  55. Witam,
   mogę prosić o rade jestem w takiej sytuacji że mieszkam z 6 miesięcznym dzieckiem w Polsce nie pracuje a mąż pracuje w Niemczech ja składałam wniosek o świadczenie rodzicielskie w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej a z tamtąd ten wniosek odesłali do Niemczech a mi przyszły z Niemczech te Dane co oni wysłali i taka książeczka z informacjami o Elterngeldantrag i mam co do tego pytanie co mam dalej z tym zrobić ?

  56. Witam,
   Chciałam zapytać jak wygląda sprawa z elementowe w przypadku kiedy pracuję w Holandii a mieszkam w Niemczech ? Z tego co się orientuję to pierwsze 3 miesiące wypłacać mi je będzie Holandia a później Niemcy o ile pracodawca zgodzi się na urlop bezpłatny na ten okres. I tu pojawia się pytanie – jeśli pracodawca nie zgodzi się na urlop bezpłatny a ja złożę wypowiedzenie to elterngeld będzie mi się należało czy nie ?

  57. Witam. Obecnie pracuje na Teilzeit ubezpieczam sie takze sama,jestem mezatka,maz pracuje. Umowe mialam przedluzana 2 razy. Pierwsza na rok,teraz tylko na pol roku. Umowa konczy mi sie dnia 28.08.2017. Dzis dowiedzialam sie ze jestem w ciazy. Na dniach wybieram sie do ginekologa,dostane zakaz pracy to juz wiem. Ale co dalej? Kto mi bedzie wyplacal wynagrodzenie do konca umowy?O przedluzeniu umowy tez moge sobie pomarzyc a wiec co dalej?co z ubezpieczeniem? Mieszkam tu juz 2 lata ale te sprawy sa mi obce… Pozdrawiam

  58. Witam! Potrzebuje porady,jesli ktos sie na tym zna byla bym wdzieczna za podpowiedz,poniewaz nie chce sobie klopotu narobic;) Mam dzialalnosc gospodarcza otwarta od roku w Polsce,meldunek w Polsce i W niemczech.Moj maz pracuje na gewerbie w niemczech oplacamy rodzinna krankenkasse w Aok. Jestem w ciazy,Moje pytanie jest takie. Czy moge urodzic w niemczech i cala karte ciazy prowadzic w niemczech,a potem pobierac macierzynski w polsce? I czy maz w tym czasie moglby pobierac w niemczech kindergeld? Czy tak nie mozna……?

  59. Witam. Czytałam różne sytuacje ale czy jesli wyjezdzam do PL a mąż zostaje tutaj . EG mam przyznany na 2 lata teraz inie 9 miesiac czy bede otrzymywac eg po powrocie do pl?

  60. Witam,
   pracuje w Polsce i zaraz po urodzeniu dziecka chcę skorzystać z przysługującego urlopu macierzyńskiego. Mąż pracuje w Niemczech i podobnie jak ja z dniem urodzenia dziecka będzie przebywał na dwumiesięcznym urlopie rodzicielskim – Elterzeit. Czy możemy równocześnie opiekować się dzieckiem:, tj. ja 20 tygodni urlop macierzyński i mąż w tym samym czasie 8 tygodni rodzicielskiego, natomiast po 20 tygodniach przebywałabym na urlopie rodzicielskim – pomniejszonym o 8 tygodni, które wykorzystał mąż?

  61. Witam 🙂 mieszkam w Niemczech z partnerem od jakiegoś czasu mamy zameldowanie i obecnie jestem w ciąży . Nie jestem na żadnym zwolnieniu obecnie nie pracuje i nie jestem ubezpieczona, czy jeżeli zarejestruje się w JobCenter otrzymam ubezpieczenie ? I czy jako kobieta w ciąży mogę starać się o jakieś dopłaty do czynszu itp? Czy jest w ogóle coś takiego ? Pozdrawiam

  62. Dzień dobry,
   Jeśli ktoś mógłby odpowiedzieć na kilka nurtujących mnie pytań, byłabym bardzo wdzięczna!
   1) Ile miesięcy wstecz zostaje wypłacana Elterngeld? Moja sytuacja: syn urodzony w marcu,a dopiero w lipcu zostaną złożone kompletne dokumenty- wciąż coś dosyłam i przeciąga się sprawa od końca maja

   2) Czy do obliczenia wysokości Elterngeld liczą się miesięczne wynagrodzenia z Polski? Moja sytuacja: skoro w 2016 roku pracowałam połowę w Niemczech a wcześniej w Polsce, chcą abym wysłała im miesięczne rozliczenia wynagrodzenia.

  63. Witam. Od dwoch lat pracuje w firmie ubezpieczeniowej na pelen etat a dodatkowo na mini job 450€. Jestem w czwartym miesiacu ciazy. oboje z mezem planujemy nasza przyszlosc w Niemczech. Moje pytanie brzmi, na co moge liczyc po urodzeniu dziecka? o jakie zasilki mozemy sie starac i czy mini job nie wplynie na sume ktora bedzie mi sie nalezala jako Elterngeld?. Moze lepiej bedzie sie zwolnic z tej dodatkowej pracy na okres urlopu macierzynskiego?
   Bede wdzieczna za informacje. Pozdrawiam

  64. Dzień dobry chciałam się zapytać czy jeżeli przed urodzeniem córeczki nie pracowałam ponieważ siedziałam w domu z młodsza córeczka czy mogę złożyć wniosek o elternGeld?

  65. Witam. Bardzo proszę o poradę. Ja-do wrzesnia mam umowe o prace w Niemczech. Potem bede 1miesiac na alg1. Potem „przejmuje” mnie aok na mutterschutzgeld. 1 pytanie :czy po tym okresie moge spowrotem wrocic na alg1 czy bedzie to elternzeit? 2 pytanie :czy elternzeit mojego narzeczonego uzależniony jest w jakos sposob od mojej sytuacji? Czy moze z niego skorzystac obojetnie czy ja pracuje czy”siedze w domu „?

  66. witam mam pytanie mój mąż pracuje w niemczech i jest zameldowany w niemczech ja mieszkam z córką w polsce i spodziewam sie drugiego dziecka nie pracuje i przed ciozą tez nie pracowałam czy moge sie starac o jakies pieniądze z niemiec

  67. Witam,
   mam pytanie ja pracuję obecnie na 100 godzin plus u innego pracodawcy na Basis do 450e czy wynagrodzeniez umowy Basis takze jest wlaczane do sredniej do obliczenia wysokości Elterngeld?

  68. witam mam takie pytanie date porodu mam na koniec maja 2018 a umowa bedzie mi sie kończyć 30 września 2018 . Czy bedzie mi przysługiwał zasiłek Elterngeld przez 12 miesięcy czy tylko do końca umowy . Bardzo prosze o odpowiedz . Pozdrawiam

  69. Witam,mam pytanie,jestem w ciazy i nigdy nie pracowalam w de ,maz pracuje legalnie ,jestesmy zameldowani itp, ale ja nie jestem zarejestrowana w jobcenter ,czy w takiej sytuacji nalezy mi sie to najnizsze elterngeld? Pozdrawiam

   • Podpinam się do pytania, z tą różnicą, że w ciąży jest moja niepracująca dziewczyna ubezpieczona dobrowolnie w państwowej kasie chorych.

    • Tak, należy się. Miałam podobną sytuację, jestem zameldowana w DE, oplacam sama kasę chorych, ale nie pracowalam nigdy w Niemczech. Mąż ma firmę w Polsce i nie jest zameldowany w DE. Zostało mi przyznane Elterngeld, ale decyzję otrzymałam dopiero po 6 miesiącach oczywiście z wyrównaniem wstecz za te pół roku. Bardzo dużo papierkowej roboty ale warto próbować. U mnie trwało to tyle czasu ponieważ pan w urzędzie stwierdził, ze w mojej sytuacji pierwszeństwo mają świadczenia z Polski co oczywiście było nieprawdą, ale musiałam najpierw złożyć podanie w Polsce, żeby dostać odpowiedz odmowną i dopiero móc składać wniosek w Niemczech. Także nie warto się zniechęcać mimo wszystko:)

  70. Witam, mam pytanie , czy jeśli oboje z chłopakiem pracujemy na stałym kontrakcie w Holandii , jesteśmy zameldowani i ubezpieczni w Niemczech , czy po urodzeniu dziecka przysługuje nam elterngeld ?

  71. Witam nasze dziecko ma 13 miesięcy, 31 lipca skończył mi się elterngeld od 1 sierpnia wróciłam do pracy, umowa na czas nieokreślony, chcieliśmy starać się o drugie dziecko i chciałam zapytać czy musimy czekać aż miną 3 miesiące od końca pierwszego elterngeldu? Czy możemy starać się już teraz o drugie dziecko gdyż wypłata 67% liczona jest 12 miesięcy wstecz od narodzin dziecka….jak był by liczony wtedy ten drugi elterngeld jakby brakowało 2miesiecy ( gdyz byly to miesiące jak miałam elterngeld na 1 dziecko) Czekam na odpowiedź. Pozdrawiam serdecznie.

  72. Witam, staram się z żoną o dziecko. Mam umowę niemiecka na czas nieokreślony i meldunek na terenie Niemiec. Mieszkamy razem na terenie Polski. Otrzymujemy już kindergeld na pierwsze dziecko. Żona obecnie nie posiada pracy zarobkowej. Jak w naszym przypadku wygląda sytuacja z otrzymaniem elterngeld. Pozdrawiam

  73. Witam,obecnie staramy sie z partnerem o elterngeld i to mój partner bedzie składał wniosek o zasiłek. moje pytanie brzmi czy w przypadku zmiany sytuacji można zmienic osobe pobierajaca elterngeld . Czy musimy podac to na cały rok do przodu kto kiedy bedzie pobierał zasiłek?

  74. Dzień dobry, obecnie przebywam na urlopie macierzyńskim (Mutterschutz), który zamierzam przedłużyć o urlop wychowawczy (Elternzeit) do listopada przyszłego roku. Moja umowa o pracę w Niemczech kończy się w marcu i nie zostanie przedłużona. Do tego czasu będę zatrudniona w Niemczech 24 miesiące. Czy po zakończeniu Elternzeit przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych (ALG I)? A jeżeli tak to na jaki okres i jakich formalności (i kiedy) należy dokonać? Będę wdzięczna za informację.

  75. Witam,
   Mąż pracuje na stałe i mieszka w Niemczech. Ja pracuję w Polsce. Spodziewamy się dziecka, tuż przed porodem zamierzam przeprowadzić się na stałe do męża i będę pobierać polski zasiłek macierzyński. Moje pytanie:

   – czy w takim razie ja mogę starać się o Elterngeld?

   Ewentualnie:

   – czy w takiej sytuacji gdy ja będę pobierać polski zasiłek macierzyński, a mój mąż pracować max 30 h tygodniowo to on powinien złożyć wniosek o Elterngeld?

   Bardzo proszę o odpowiedź

  76. Witam, Mam pytanie na ktore niestety nie moge nigdzie znalesc odpowiedzi. Pracuje w Niemczech od 7 lat i od 6 lat mam umowe na stale na pelny etat ubezpieczenie w AOK. Moja zona rowniez ma umowe na stale i pracuje 5 lat na pelny etat ubezpieczenie AOK. Spodziewamy sie dziecka. Czy po urodzeniu dziecka moge przez 12 miesiecy pobierac Elterngeld i zamieszkac wraz z zona w Polsce ? Zona od chwili urodzenia zwolnilaby sie z pracy. Mieszkanie w ktorym teraz mieszkamy od chwili urodzenia rowniez chcielbysmy wypowiedziec i na stale przeprowadzic sie do Polski. Czy przysugluje nam Elterngeld na zamledowanie polskie czy musielibysmy poszukac jakiegos zamledowania w Niemczech ? oraz czy rowniez przysluguje nam Kindergeld przez okres trwania 12 miesiecy ? z gory dziekuje za odpowiedz 🙂

  77. Witam, bardzo dobry artykul, jednak mam 2 pytania.
   1.Elterngeld jest wyliczany na podstawie zarobków netto, ale z jakiego okresu?
   2. Czy od Elterngeld trzeba zapłacić na koniec roku podatek? Tak jak od Krankengeld?
   Jeszcze taka mnie myśl naszła, skoro elterngeld jest naliczany od zarobków netto, to warto, żeby osoba która planuje pobierac to świadczenie miała klase 3, a współmałżonek 5. Przecież na koniec roku przy rozliczeniu i tak to się wyrówna 🙂

  78. Witam, czy jeżeli pobierałam Elterngeld nie mając innego dochodu, muszę się rozliczać z podatku?Mąż ma firmę w Polsce i tam się rozlicza.

  79. Witam. Jeśli mam umowę która na pół roku która nie została przedłużona z powodu ciąży a pracowałam w Niemczech ponad rok tylko na czasowych umowach, a mąż pracuje nadal tak samo na czasowych umowach to przysługuje nam entergeld? Jak to wygląda? Na kogo składać wniosek jeśli to ja chciałabym opiekować się dzieckiem?

  80. Pytanko: jestem obecnie na zasiłku dla bezrobotnych ALG1. W tej sytuacji będzie mi przysługiwało minimalne Elterngeld 300euro czy wyliczane będzie na postawie dochodów z ALG1 ??? Mysle, że wiele kobiet jest w podobnej sytuacji, może wiec ktoś zna odpowiedź? 😀 A i co w takiej sytuacji z dokumentami o dochodach z miejsca pracy? Należy prosić Arbeitsamt o wystawienie jakiegoś dokumentu?
   Pozdrawiam i dziękuję z góry za pomoc.

  81. Witam mam takie pytanko czy orientujecie sie w takiej sprawie obecnie, jestem na elterngeld do grudnia a jesli podczas tego okresu zajde w kolejna ciaze to jak bedzie wygladalo to wszystko umowe mam na czas nieokreslony kto bedzie mi placil macierzynski i czy elterngeld na kolejne dziecko tez mi przyznaja ale na ile skoro teraz mam na 2 lata to sie liczy oddzielnie na kazde dziecko czy jak?

  82. Witam, ja mam pytanie odnośnie wyliczania elterngeld. Trzeba podać średnie wynagrodzenie z 12 miesięcy a jeśli ostatnie miesiące byłam na elternzeit to podaję kwotę elterngeld, który dostawałam, nic nie podaję czy może średnie zarobki z ostatnich PRZEPRACOWANYCH 12 miesięcy czy z przed pierwszej ciąży?

  83. Dzien Dobry
   Mam pytanie:
   Mam umowę na rok czasu (z okresem próbnym pół roku). Czwarty miesiąc pracuje i zaszłam w ciążę. Lekarz ze względu na warunki pracy wystawił zakaz pracy. Umowa kończy mi się za 8 miesięcy. Czy będę miała prawo do Entergeld ?
   Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź.

   • tak. ja pracowałam jakos do 5 miesiaca ciazy. pozniej zakaz pracy. do czasu porodu dostawałam wynagrodzenie z pracy, pozniej chyba 6 tygodni mutterschaftsgeld od kasy chorych. a elterngeld mialam caly rok. jak jesteś w ciąży to nie ważne czy pracujesz tydzien czy kilka lat. pracodawca nie ma prawa cię zwolnić, chyba że ogłosi bankructwo.

  84. A powie mi ktoś jak długo trzeba pracować w Niemczech żeby mieć prawo do zasiłku macierzyńskiego,że względu na wiek trochę mi się spieszy;-)

  85. Witam. moj Elterngeld skonczyl sie 31 marca br. teraz znów jestem w ciąży. czy przysługuje mi EG? Po 31 marca nie wróciłam do pracy

  86. Witam! Mam pytanie a jak jest gdy pracuje na Minijob? Maz pracuje na umowę czas nieokreślony i zarabia dosyć dużo (2400 na czysto) Czy pracując na Minijob przysługuje mi Elterngeld ? Jestem w pierwszej ciąży i od 2 lat mieszkamy w Niemczech.

  87. Witam, mam pytanie maż pracuje w niemczech, ja jestem zarejestrowana jako bezrobotna w Polsce,we wrześniu urodzi nam się dziecko, czy mąż może pobierać elterngeld i jak długo?

  88. Witam. Proszę o pomoc. Pracowalam razem z mężem w Niemczech przez ponad 6 lat. Umowa na czas nieokreslony. W tracie zaszlam w pierwszą ciąże i przebywam na urlopie wychowawczym. Niestety bez zasilku. Wrocilam do kraju poniewaz mieszkalam w hotelu pracowniczym,a tu czekal na nas dom. Okazalo sie ze znow jestem w ciazy. Firma w ktorej pracowalam kazala wyslac mi potwierdzenie od lekarza o ciazy i dacie porodu. Tak wiec zrobilam. Otrzymalam jednak pismo ze moja umowa dobiega konca w dniu kiedy pierwsze dziecko skonczy rok, a akurat to drugie bedzie sie rodzic niewiele później. Z dokumentu wynika ze firma zaplaci mi macierzynski przez 6 tyg przed porodem a po to 8tygodni po porodzie mam zglosic sie do kasy chorych. Czy mogą mnie tak porostu zostawic z niczym. Wszelkie dokumenty o kontynulacji urlopu po porodzie dostarczylam poniewaz maz nadal tam pracuje. Za zwolnienia lekarskie rowniez nie dostaje zadnych pieniedzy juz kilka miesiecy,a wysylac mi kazano
   Wiec po co? Nie wiem gdzie sie zwrocic i gdzie szukac pomocy. Od pan w firmie nic nie mozna sie dowiedziec jakbym ich straszliwie wykorzystywala. Bede wdzieczna za kazda odpowiedz. Pozdrawiam

  89. Witam, przed porodem pracowalam rok czasu w Niemczech, skompletowalam całość dokumentów, kłopot pojawił się gdy chciałam złożyć Antrag w Familienkasse. Otwórz mój mąż który również jest zameldowany w Niemczech i mieszka z nami, jest zatrudniony na polskiej działalności. W urzędzie otrzymałam informację że zasiłek w pierwszej kolejności należy mi się z Polski?! Szukam przesłanek udzielania zasiłku w takich sytuacjach, niestety nigdzie nie mogę ich znaleźć, czy ktoś z Państwa był w podobnej sytuacji?? Pozdrawiam

  90. Witam, pracuję w Niemczech na umowę o pracę na czas nieokreślony, wkrótce zostanę szczęśliwym tatą. Moja narzeczona pracuje w PL na umowie o pracę również na czas nieokreślony. Jakie kroki powinniśmy poczynić odnośnie macierzyńskiego i świadczeń z tym związanych. Narzeczona idzie na urlop macierzyński i wychowawczy w PL i moje pytanie brzmi o jakie świadczenia jako ojciec mogę się ubiegać w Niemczech ?
   Jak to najlepiej rozwiązać?
   Pozdrawiam

   • Witam Piotrze wraz ze moim partnerem mamy podobny problem. Czy dowiedziałeś się może czegoś na ten temat ? Dodam że mój partner myśli o powrocie do kraju.
    Pozdrawiam

  91. Witam, pracuje w Niemczech od dwoch lat ( umowa na czas nieokreslony) miesiac temu zaszlam w ciaze a lekarz wystawil mi zakaz pracy. Czy elterngeld bedzie obliczane od dnia zwolnienia lekarskiego 12 miesiecy wstecz czy od dnia porodu 12 miesiecy wstecz ?

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Napisz komentarz!
  Tutaj wpisz Twoją nazwę użytkownika