polisa.de
  polisa.de

  Elterngeld – czyli wszystko co musisz wiedzieć o zasiłku wychowawczym w Niemczech!

  polisa.de

  Elterngeld to zasiłek wychowawczy w Niemczech, czyli pomoc finansowa dla rodziców małych dzieci. Zasiłek ten został wprowadzony po to, by rodzice mogli się skupić wyłącznie na wychowywaniu swoich pociech i nie musieli równocześnie pracować. Elterngeld jest uregulowany w ustawie o zasiłku wychowawczym.

  Kto może się starać o zasiłek wychowawczy w Niemczech?

  Aby móc otrzymać niemiecki zasiłek wychowawczy muszą być spełnione następujące warunki:

  1. Miejscem zamieszkania bądź stałego pobytu są Niemcy
   W niektórych przypadkach możliwe są odstępstwa od tej reguły. O zasiłek mogą się bowiem starać również osoby, które nie mieszkają w Niemczech. Dotyczy to osób, które:
   • pracują za granicą w ramach zatrudnienia w Niemczech,
   • pracują jako woluntariusz w krajach trzeciego świata lub na misjach,
   • posiadają obywatelstwo niemieckie i pracują w organizacjach międzynarodowych (np. Unia Europejska), bądź w dyplomacji.
  2. Dziecko musi mieszkać z osobą składającą wniosek
   Również w przypadku cudzego dziecka istnieje możliwość uzyskania zasiłku wychowawczego, jeśli spełniony jest któryś z poniższych warunków:
   • zaplanowana jest adopcja,
   • dziecko jest dzieckiem partnera życiowego,
   • trwa proces uznania ojcostwa,
   • rodzice dziecka nie mogą się nim opiekować z powodu choroby, ciężkiego upośledzenia, bądź śmierci. W takich przypadkach zasiłek przysługuje członkom rodziny o pokrewieństwie do trzeciego stopnia (pradziadkowie, dziadkowie, wujkowie i ciocie oraz rodzeństwo).
  3. Dziecko musi być wychowywane samodzielnie
   Generalnie dziecko musi być wychowywane samodzielnie, chyba że istnieje ważny powód, dla którego dziecko nie znajduje się chwilowo pod opieką rodziców.
  4. Nie można wykonywać pracy na pełny etat
   Praca na pełny etat nie ma miejsca gdy:
   • wykonywana praca zajmuje nie więcej niż 30 godzin w tygodniu,
   • wykonywana praca ma miejsce w ramach wykształcenia zawodowego (niem. Berufsausbildung),
   • wnioskodawca pracuje jako opiekun/-ka do dzieci we własnym domu (niem. Tagesmutter) i pod swoją opieką nie ma więcej niż pięcioro dzieci.
  5. Nie można przekroczyć granicy zarobkowej
   Jeśli zarobki samotnej matki lub ojca wyniosły więcej niż 250 000 euro w roku kalendarzowym poprzedzającym narodziny dziecka, to osoby te nie mają prawa do zasiłku wychowawczego. To samo dotyczy par, których łączna wysokość zarobków przekroczyła kwotę 300 000 euro (w tym wypadku planowane jest wprowadzenie nowych limitów – czytaj tutaj).

  Ile wynosi zasiłek wychowawczy w Niemczech?

  Kwota zasiłku wychowawczego obliczana jest na podstawie dochodu netto danego rodzica za ostatnie 12 miesięcy przed narodzinami dziecka. Nie uwzględnia się jednak okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego (niem. Mutterschaftsgeld) i miesięcy, w których matka zarabiała mniej z powodu np. choroby związanej z ciążą. Uwzględnia się wtedy poprzednie miesiące. Do obliczeń nie wlicza się także dodatkowych zapomóg, takich jak zasiłek dla bezrobotnych czy stypendium.

  W przypadku osób samozatrudnionych pod uwagę bierze się zarobki z zeszłego roku podatkowego, które zostały uwzględnione w zeznaniu podatkowym. Jeśli więc dziecko urodzi się w kwietniu, to w obliczeniach wysokości zasiłku wychowawczego należy wziąć pod uwagę zarobki od stycznia do grudnia poprzedniego roku. Zasiłek rodzicielski wynosi minimum 300 euro, a maksymalnie 1800 euro miesięcznie.

  Im wyższe zarobki, tym procent dotychczasowej wypłaty otrzymywany jako Elterngeld będzie mniejszy, jednak nie niższy niż 65 % kwoty wynagrodzenia netto. Jeśli dochód netto mieścił się w przedziale od 1000 do 1200 euro, to rodzic otrzyma 67 % wynagrodzenia, jako zasiłek wychowawczy. Za każde dodatkowe 2 euro wynagrodzenia zasiłek zmniejsza się o 0,1% (przykład: 1220 euro = 66% zasiłku wychowawczego).

  Przy wcześniejszych dochodach poniżej 1000 euro, procent wynagrodzenia wypłacany jako Elterngeld wzrasta. Za każde 20 euro poniżej 1.000 euro Elterngeld jest wyższy o 1 procent. Osoby, które nie pracowały w ciągu ostatnich 12 miesięcy, mają prawo do minimalnej wartości zasiłku wychowawczego w wysokości 300 euro. W przypadku wieloraczków wypłacany jest dodatek w wysokości 300 euro za drugie dziecko i każde następne.

  Należy zauważyć, że zasiłek macierzyński i zasiłek wychowawczy nie są wypłacane równolegle. Ten ostatni wypłacany jest dopiero po zakończeniu otrzymywania zasiłku macierzyńskiego.

  Czym jest Elterngeld Plus?

  W listopadzie 2014 roku Bundestag uchwalił ustawę o Elterngeld Plus. Nowa regulacja, która weszła w życie 1 stycznia 2015 roku, jest elastyczniejsza i zwiera bonus dla partnerów.

  Elterngeld Plus ma w pierwszej kolejności uatrakcyjnić młodym rodzicom wcześniejszy powrót do pracy. W przypadku zatrudnienia na część etatu, nie przekraczającego 32 godzin tygodniowo (4 pełne dni robocze), Elterngeld Plus może być otrzymywany dwa razy dłużej niż tradycyjny zasiłek wychowawczy. Jednocześnie jego kwota jest o połowę mniejsza niż Elterngeld bez zatrudnienia. Z tej formy zasiłku mogą korzystać zarówno rodzice jak i osoby wychowujące samotnie i zamiast 14 miesięcy Elterngeld mogą przez 28 miesięcy otrzymywać Elterngeld Plus.

  Jako bonus dla partnerów (niem. Partnerschaftsbonus), Elterngeld Plus może zostać na wniosek rodziców przedłużony o dodatkowe 4 miesiące, jeśli obydwoje wykonywali w tym okresie pracę na część etatu (24-32 godziny pracy tygodniowo). Nie jest konieczne, aby rodzice pracowali dokładnie od 24 do 32 godzin w każdym tygodniu. Ważna jest średnia ilość godzin tygodniowo w miesiącu.

  Jeśli w danym miesiącu rodzice pracują średnio więcej lub mniej niż zaplanowano, należy to zgłosić w biurze ds. zasiłków rodzicielskich. Jeśli rodzice pracują mniej niż 24 godziny lub więcej niż 32 godziny w miesiącu życia, muszą zwrócić dodatek partnerski za ten miesiąc. Nawet jeśli tylko jedno z rodziców nie spełnia wymagań, oboje tracą dodatek partnerski za ten miesiąc. Nie ma to wpływu na pozostałe miesiące życia, jeśli spełnione są wymagania dotyczące bonusu partnerskiego w co najmniej 2 miesiącach życia. W tym przypadku rodzice zachowują zasiłek rodzicielski za te miesiące.

  Te same zasady dotyczą osób wychowujących dzieci samotnie. One również mają prawo do Partnerschaftsbonus, jeśli zostały spełnione powyższe warunki.

  Rodzice mogą łączyć świadczenia

  Tradycyjny zasiłek wychowawczy istnieje nadal. Rodzice mają jednak możliwość łączenia świadczeń, na przykład: Matka dziecka nie pracuje przez pół roku i otrzymuje w tym czasie tradycyjny zasiłek wychowawczy, a potem zaczyna pracować na pół etatu i przez kolejne 12 miesięcy otrzymuje Elterngeld Plus z obniżoną kwotą świadczenia. Ojciec natomiast może wziąć wtedy 2 miesiące Elterngeld, bądź 4 miesiące Elterngeld Plus. Naturalnie można postąpić również odwrotnie i to ojciec może wziąć dłuższą przerwę. Na koniec obydwoje mogą otrzymywać jeszcze równocześnie 4 miesiące Elterngeld Plus.

  Ile wynosi ElterngeldPlus?

  ElterngeldPlus oblicza się dokładnie w taki sam sposób jak podstawowy zasiłek rodzicielski. Wysokość ElterngeldPlus jest jednak ograniczona do połowy tego, co teoretycznie otrzymałoby się jako podstawowy zasiłek rodzicielski, gdyby po urodzeniu dziecka nie posiadałoby się żadnych dochodów. W zamian można otrzymywać ElterngeldPlus przez dwa razy dłuższy okres niż podstawowy zasiłek rodzicielski.

  Jeśli po urodzeniu dziecka nie macie żadnych dochodów, ElterngeldPlus wynosi zawsze połowę kwoty podstawowego zasiłku rodzicielskiego. Można zatem zdecydować się na ElterngeldPlus, aby na przykład przedłużyć okres, w którym otrzymuje się Elterngeld. Wasz zasiłek rodzicielski nie będzie wtedy ogólnie mniejszy, a jedynie rozłożony na dłuższy okres.

  ElterngeldPlus może być szczególnie opłacalny, jeśli po urodzeniu dziecka macie dochody – na przykład dlatego, że pracujecie na pół etatu. W tym przypadku ElterngeldPlus może być tak samo wysoki jak podstawowy zasiłek rodzicielski z dochodem. Mimo to można otrzymywać ElterngeldPlus przez dwa razy dłużej niż podstawowy zasiłek rodzicielski.

  W jaki sposób opodatkowany jest zasiłek wychowawczy?

  Zasiłek rodzicielski jest zasadniczo wolny od podatku i nie są od niego opłacane żadne składki na ubezpieczenie społeczne, jednak bezpośrednio wpływa na stawki podatkowe. Na koniec roku cały dochód z danego okresu podatkowego dodawany jest do zasiłku rodzicielskiego i na podstawie tych wyliczeń ustalana jest stawka podatkowa. W bardzo wielu przypadkach podwyższa on tę stawkę, dlatego zdarza się, że trzeba później uregulować zaległości podatkowe. Wydłużenie przyjmowania zasiłku wychowawczego może w pewnym stopniu złagodzić ten efekt.

  Gdzie można złożyć wniosek o zasiłek wychowawczy w Niemczech?

  Wniosek o zasiłek wychowawczy składamy we właściwym miejscowo urzędzie (niem. Elterngeldstelle), który różni się w zależności od kraju związkowego (wpisz w Google „Elterngeld + Twoją miejscowość, by znaleźć właściwy urząd). Wniosek nie musi być złożony bezpośrednio po narodzinach dziecka. Zasiłek jest bowiem wypłacany do trzech miesięcy wstecz. We wniosku należy podać na jaki okres czasu chcemy otrzymywać zasiłek. Wybrany okres czasu może później zostać zmieniony bez konieczności podawania powodów.

  Jak długo można dostawać zasiłek wychowawczy w Niemczech?

  Według przepisów, prawo do pobierania zasiłku wychowawczego jest ważne od dnia narodzin dziecka, aż do ukończenia przez nie 14-go miesiąca życia. W przypadku cudzych dzieci, prawo to przysługuje na okres 14 miesięcy od momentu przejęcia opieki nad dzieckiem i maksymalnie do ukończenia przez nie ósmego roku życia. Rodzic może domagać się wypłaty zasiłku przez okres od dwóch do maksymalnie dwunastu miesięcy. Obydwoje rodzice mają razem prawo do dwunastu miesięcy zasiłku. Okres ten może zostać rozdzielony na partnerów. Jeśli obydwoje równocześnie pobierają zasiłek, to okres wypłaty zmniejsza się o połowę (obydwoje dostają zasiłek wychowawczy równocześnie przez okres sześciu miesięcy). Należy pamiętać, że jeśli matka dziecka otrzymywała przez pierwsze dwa miesiące zasiłek macierzyński (niem. Mutterschaftsgeld), to zasiłek wychowawczy przysługuje wówczas tylko na 10 miesięcy.

  Czy zasiłek wychowawczy może zostać przedłużony?

  W niektórych przypadkach możliwe jest przedłużenie zasiłku wychowawczego

  • Jedno z rodziców może przedłużyć prawo do zasiłku wychowawczego, jeśli opieka sprawowana przez drugiego rodzica miałaby negatywny wpływ na dobro dziecka lub opieka ta jest niemożliwa z powodu ciężkiej choroby bądź upośledzenia,
  • Jeśli dotychczasowe wynagrodzenie zostało obniżone,
  • Dziecko wychowywane jest samotnie i osoba posiadająca prawo opieki posiada również prawo do wyboru miejsca pobytu oraz samodzielne prawo do opieki nad dzieckiem,
  • Okres pobierania zasiłku może zostać dwukrotnie wydłużony, jeśli jego wysokość zostanie zmniejszona o połowę.

  Jakie dokumenty potrzebne są do złożenia wniosku o zasiłek wychowawczy w Niemczech?

  Aby złożyć wniosek o zasiłek wychowawczy należy przygotować:

  • Zaświadczenie o urodzeniu (niem. Geburtsbescheinigung)
   Zaświadczenie to otrzymuje się automatycznie przy odbiorze aktu urodzenia (niem. Geburtsurkunde) w urzędzie stanu cywilnego (niem. Standesamt),
  • Zaświadczenie o dochodach z ostatnich 12 miesięcy przed narodzinami dziecka,
  • Zaświadczenie z kasy chorych o wysokości zasiłku macierzyńskiego oraz okresie jego otrzymywania,
  • Zaświadczenie o zezwoleniu na pobyt,
  • Kopię dowodu osobistego rodziców,
  • Zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego.

  Jak obliczyć wysokość Elterngeld?

  Jeśli chcecie obliczyć wysokość Elterngeld, to możecie skorzystać z naszego kalkulatora zasiłku wychowawczego w Niemczech, który jest w całości po polsku:

  Kalkulator Elterngeld

  Gdzie znaleźć wnioski o Elterngeld?

  W związku z tym, że w zależności od kraju związkowego wnioski o Elterngeld nieco się różnią, pod poniższym linkiem znajdziecie listę krajów związkowych wraz ze stronami, na których można znaleźć odpowiednie formularze.

  Wnioski na Elterngeld z podziałem na kraje związkowe

  Co zrobić, jeśli czas oczekiwania na decyzję w sprawie Elterngeld się wydłuża?

  Jeśli złożyliście wniosek o Elterngeld i czas oczekiwania na odpowiedź z Familienkasse się wydłuża, to warto w pierwszej kolejności zwrócić się bezpośrednio do urzędu. Jeśli to nie pomoże, to warto wiedzieć co można jeszcze zrobić w tej sytuacji:

  Elterngeld a zasiłek macierzyński

  Przy ustalaniu okresu obliczeniowego przed urodzeniem dziecka, Elterngeldstelle, czyli dany urząd odpowiedzialny za wypłacanie Elterngeld, automatycznie odrzuca te miesiące, w których matka otrzymywała zasiłek macierzyński i/lub dodatek od pracodawcy (więcej o zasiłku macierzyńskim tutaj). Jednak to „wyłączenie” można wyeliminować! Wystarczy zwykłe pismo do Elterngeldstelle. Takie działanie ma sens, jeśli w miesiącu, w którym rozpoczęła się ochrona macierzyńska, wpłynęło jeszcze wynagrodzenie za pracę, które ma zostać uwzględnione w wyliczeniu wysokości zasiłku wychowawczego. Zasiłek macierzyński oraz dodatek od pracodawcy nie stanowią jednak dochodu z pracy zarobkowej i nie są uznawane w rozumieniu BEEG za dochód podlegający opodatkowaniu z tytułu pracy zarobkowej.

  Przykład: Pani X rodzi swoje pierwsze dziecko 8 maja 2023 roku. Ochrona macierzyńska rozpoczęła się 30 marca 2023. Elterngeldstelle nie bierze pod uwagę 12 miesięcy przed urodzeniem dziecka (od maja 2022 do kwietnia 2023), lecz 12 miesięcy przed miesiącem, w którym rozpoczęła się ochrona macierzyńska (czyli od marca 2022 do lutego 2023). W związku ze zmianą pracodawcy, pani X pobierała od stycznia do kwietnia 2014 zasiłek dla bezrobotnych. W automatycznie przesuniętym okresie rozliczeniowym (poprzez czasowe „wyłączenie” ochrony macierzyńskiej), wychodzi tylko 10 miesięcy z wynagrodzeniem, ponieważ zasiłek dla bezrobotnych z marca i kwietnia 2022 nie jest brany pod uwagę przy wyliczaniu zasiłku wychowawczego. W marcu 2023 pani X otrzymała prawie całe swoje wynagrodzenie, ponieważ ochrona macierzyńska rozpoczęła się dopiero 30 maja 2023. Pani X pisemnie rezygnuje z „wyłączenia” ochrony macierzyńskiej. W celu wyliczenia zasiłku wychowawczego w jej przypadku brany będzie pod uwagę okres od maja 2022 do kwietnia 2023. W związku z rezygnacją z „wyłączenia” ochrony macierzyńskiej, do wyliczenia Elterngeld uwzględniony zostanie także marzec 2023. Dzięki temu pani X ma prawo do większego zasiłku wychowawczego.

  Elterngeld dla rodziców wcześniaków

  Jeżeli dziecko urodzi się sześć tygodni przed przewidywaną datą porodu lub wcześniej, rodzice otrzymują dodatkowe miesiące Elterngeld. Możliwe są nawet 4 dodatkowe miesiące zasiłku wychowawczego, w zależności od daty urodzenia:

  • W przypadku porodu co najmniej 6 tygodni przed planowanym terminem – 1 dodatkowy miesiąc zasiłku wychowawczego.
  • W przypadku porodu co najmniej 8 tygodni przed planowanym terminem – 2 dodatkowe miesiące zasiłku wychowawczego.
  • W przypadku porodu co najmniej 12 tygodni przed planowanym terminem – 3 dodatkowe miesiące zasiłku wychowawczego.
  • W przypadku porodu co najmniej 16 tygodni przed planowanym terminem – 4 dodatkowe miesiące zasiłku wychowawczego.

  Dodatkowe miesiące zasiłku wychowawczego również można zaienić na ElterngeldPlus.

  Elterngeld – praktyczne porady

  Warto zadbać o wszystkie formalności przed porodem

  Wniosek o zasiłek wychowawczy jest dosyć obszerny i wymaga złożenia wielu załączników, dlatego jego wypełnienie i skompletowanie wszystkich niezbędnych dokumentów może zająć trochę czasu. Pierwsze tygodnie po porodzie są zazwyczaj bardzo intensywne i wymagające, dlatego nie warto zostawiać sobie tych formalności na wtedy. Wszystkie materiały można wypełnić i przygotować jeszcze przed porodem, a na koniec dodać jedynie akt urodzenia dziecka, jego datę urodzenia i zaświadczenie z kasy chorych, że zasiłek macierzyński nadal będzie wypłacany po porodzie. To wszystko z pewnością ułatwi i przyspieszy cały proces.

  Jak uniknąć długiego oczekiwania?

  Rozpatrzenie wniosku o zasiłek rodzicielski może wiązać się ze stosunkowo długim czasem oczekiwania. Aby go skrócić, najlepiej zadzwonić do odpowiedniego urzędu, w którym należy złożyć wniosek około 2 tygodnie po jego złożeniu. Warto upewnić się wtedy, czy wszystkie złożone dokumenty są kompletne. Te niekompletne mogą czekać nawet kilka tygodni na swoją kolej. Najlepiej regularnie dzwonić i pytać o status wniosku. Niewielka presja nałożona na urzędników – jednak cały czas w miłym i przyjacielskim tonie – może pomóc przyspieszyć proces.

  Zmiana klasy podatkowej

  W zależności od sytuacji finansowej rodziny warto rozważyć zmianę klasy podatkowej. Niektóre połączenia mogą pozwolić na otrzymanie nieco większego zasiłku wychowawczego. Dotyczy to jednak tylko małżeństw. Zmianę tę należy jednak wprowadzić co najmniej 7 miesięcy przed rozpoczęciem urlopu macierzyńskiego, czyli zaraz na początku ciąży.

  Obserwuj Dojczland.info i bądź na bieżąco:

  196,377FaniLubię
  24,300ObserwującyObserwuj
  316ObserwującyObserwuj

  177 KOMENTARZE

  Obserwuj
  Powiadom o
  guest

  177 komentarzy
  najstarszy
  najnowszy najpopularniejszy
  Inline Feedbacks
  View all comments
  maja

  A jeżeli tylko jeden rodzic pracuje w Niemczech na pełen etat i jest tam zameldowany
  a matka przebywa na stałe z dzieckiem w Polsce ? czy wtedy też się można starać o Elterngeld?

  Madzia

  Złożyłam w Polsce i świadczenie rodzicielskie, Polska wysłała do Niemiec bo zachodzi koordynacją systemów. Od tego czasu minął już rok i żadnej odpowiedzi.maz pracuje w Niemczech a ja mieszkam w pl i co teraz?

  Iza

  Mam identyczną sytuację, wczoraj otrzymałam list z wnioskiem do wypełnienia o Elterngeld. Tylko czy mi się należy- mąż pracował i miał meldunek w Niemczech ja z dziećmi przebywam w Polsce.

  Monika

  Zagadnienia wskazane w Pani zapytaniu na poziomie unijnym reguluje przede wszystkim rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, którego tekst dostępny jest w języku polskim pod adresem http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02004R0883-20170411&qid=1492581114058&from=PL. Zgodnie z jego przepisami w opisanej przez Panią sprawie świadczenia rodzinne przysługują Państwu przede wszystkim w Niemczech, ze względu na zatrudnienie Pani męża w tym państwie (zakładamy, że Pani nie jest obecnie zatrudniona). Niemniej, prawo unijne nie reguluje szczegółowo procedur krajowych związanych z ubieganiem się o świadczenia rodzinne, w tym nie wskazuje, który konkretnie organ jest właściwy do rozpatrzenia… Czytaj więcej »

  Kamila

  Nieprawda. Elterngeld przysługuje w takim wypadku o ile
  -matka i ojciec są małżeństwem
  -posiadają w Polsce wspólny meldunek
  – matka nie pobiera w Polsce świadczenia macierzyńskiego, lub świadczenie macierzyńskie wynosi mniej niż 300 euro.

  Arkadiusz

  Może się starać matka o Elterngeld pod warunkiem że nie posiada zatrudnienia (w Polsce lub Niemczech). Może pracować np w Czechach, nie biorą innych krajów pod uwagę niż pracy ojca i miejsca zamieszkania matki i dziecka

  Aneta

  Mój mąż był 6 miesięcy na elterngeld i przez kolejne 6 miesięcy dostawałam ja elterngeld mimo, że nigdy nie pracowałam w de i dziecko było ze mną w Polsce. Dostawałam te najniższe 300 euro, a mąż 65% wyliczone z ostatnich 12 miesięcy.. Dziecko nawet nie miało meldunku w de, więc Pani Maju proszę śmiało składać, a najlepiej jak się zglosicie do jakiegoś biura i zrobią to za Was. Pozdrawiam

  Brygida

  Witam A jak się nie ma ślubu a chłopak pracuje w de ja jestem tu z nim z dzieckiem to należy mi sieertengeld? Ja tu nie pracowalam

  Patrycja

  A czy matka może starać się o Elterngeld gdy miała do porodu umowę na czas określony i nie została dalej przedłużona? Zakładając oczywiście że pracowała przez ostatnich 12 miesięcy. Czy Elterngeld działa gdy mamy tylko umowę na czas nieokreślony?

  Agnieszka

  pobierałam przez rok Eltangelt w międzyczasie rozstałam się z ojcem dziecka i samotnie je wychowuję. Mój pracodawca, nie chcę dopasować mojego grafiku do czasu otwarcia żłobka. Podjęliśmy z moim pracodawcą decyzję że pozostanę jeszcze rok na wychowawczym do którego mam prawo nawet do 3 roku życia dziecka. moje pytanie brzmi czy po otrzymaniu 10 miesięcznego wychowawczego mam prawo dalej je przedłużyć i jaka to może być wysokość jeśli za pierwszym razem otrzymałam 911 Euro miesięcznie?

  rafal

  Witam. Na początek chciałem pogratulować świetej strony www i bardzo rzeczowych artykułów. Planujemy z żona przeprowadzkę do Niemiec, więc w poszukiwaniu informacji trafiłem tutaj i mimo, iż mam sporo pytań to i tak już wiele się dowiedziałem. Między innymi dowiedziałem się o Elterngeld i w związku z tym mam pytanie. Czy jeśli żona ma firmę w Polsce i teraz przenosimy się razem do Niemiec (firmę pewnie otworzymy na miejscu ponownie) to mogę starać sie o Elterngeld? Ja przez ostatni rok oficjalnie nie miałem zatrudnienia (pomagałem w firmie i przy dziecku). Dziecko za miesiąc kończy rok. Z góry dziękuję za wszelką… Czytaj więcej »

  Anna

  Witam, Ja również mam pytanie. Jestem w 4 miesiacu ciąży. Od 2 lat mieszkam w Niemczech, mam tutaj meldunek, ale nigdy nie pracowałam. Jestem na ubezpieczeniu rodzinnym męża(mąz pracuje na bialo i odprowadza wszytskie składki). Chciałabym dowiedzieć się o co kobieta w ciąży może sie starać. Chciałabym zaznaczyć,że jestem osobą bezrobotną, zarejestrowana w JobCenter(dostaje zasilek w wysokosci 70 euro- śmieszny pieniądz, ale zawsze to starcza na opłacenie Mittagessen w Przedszkolu starszego syna).W związku z powyższym: Czy moge otrzymywac elterngel?Jesli tak, to gdzie składa sie wniosek?Do Familienkasse, Burgerburo, czy Krankenkasse…? Czy istnieje cos na styl becikowego? Prosze bardzo o odpowiedź, a… Czytaj więcej »

  wojtek

  Tak jak w temacie napewno przysluguje Ci Elterngeld formularz jest tutaj na stronie https://www.elterngeld.nrw.de/elterngeld/antragstellung/ papiery sklada sie w Kreisjugendamt w miescie gdzie mieszkasz lub pobliskiej miejscowosci gdzie takie biuro sie znajduje. Kindergeld przysluguje rowniez w kwocie 184EUR na pierwsze dziecko – papiery sklada sie do Famillienkasse. Wczesniej bylo jeszcze mozna otrzymac Betreuungsgeld (dla dzieci do 3go roku zycia ktore nie chodza do przedszkola) w kwocie do 150 eur ale niestety rzad niemiecki wstrzymal jak narazie te swiadczenia… chociaz mozna sprobowac – jak wznowia wyplaty to papiery beda juz mieli… Mozna starac sie o zapomoge do Caritasu – nie wiem dokladnie… Czytaj więcej »

  Anna

  Bardzo dziękuje za odpowiedź. Mam jeszcze tylko pytanie. Kiedy składa się wniosek o Elterngeld i o Kindergeld ?Pobieram już Kindergeld na starszego synka. W chwili obecnej jestem zarejestrowana w Jc(dostaje 70 euro, nic wielkiego ale zawsze to coś) Pytałam tam juz kilka razy o jakas pomoc i dawałam Mutterpass do skopiowania i na tym się skończyło. Wyczytałam na internecie,ze powinnam teoretycznie dostać nieco więcej pieniążków w związku z większym zapotrzebowaniem (na witaminy, jedzenie, dojazdy do lekarza, odzież ciążową czy nawet wyprawke dla dziecka) jednak póki co o nic takiego nie pisałam. Zadałam jedynie pytanie związane z tym, jednak 2 Panei… Czytaj więcej »

  Gosia

  Witam, jeśli chodzi o tzw. wyprawkę, można się o nią starać w Caritas przed urodzeniem dziecka. Najlepiej się zgłosić do nich jak najszybciej. Pozdrawiam

  Lukas

  Dostalem wyprawke z caritas na blizniaki 700 e jednorazowo ale oni moga sprawdzic co sie kupilo za te pieniadze nieraz trzeba rachunki przedstawic osobiscie nie musialem tego robic ale to nie koniec bo z kazdym obowiazkowym badaniem u kinderartza jungenamt wysyla mi list w ktorym oczekuja potwierdzenia ze dziecko bylo na takowym badaniu . nastepnym razem nie bede sie staral o te wyprawke.

  Dominika

  Jugendant wysyla wszystkim taki list zeby potwierdzic ze bylo sie z dzieckiem na bilansach i nie ma to zwiazku z wyprawka z Caritasu bo my nie bylismy w Caritasie a dostajemy tez listy

  Ewa

  A jak jest w przypadku kiedy kobieta w ciąży przebywa nadal na polskim urlopie wychowawczym (pozostając tym samym w stosunku pracy ale nie pobiera pieniędzy bo to końcówka) mieszka z mężem i dzieckiem w Niemczech i ma ubezpieczenie. Trzeba najpierw wypowiedzieć umowe w Polsce. Z góry dziękuję za odpowiedz.

  katia

  Witam! Obecnie jestem na urlopie wychowawczym w Polsce. W de mieszkam od sierpnia. Maz pracuje na pelny etat a ja na minijob. Jestem w 6tyg ciazy, moje pytanie to czy nalezy mi sie entelgeld? Jak tak to w jakiej kwocie? Pozdrawiam

  Edyta

  No to jesteśy w podobnej sytuacji teraz? Uzyskałyście Ewa i Katia odpowiedzi?

  Marta

  Witam. Mam pytanie odnosnie kindergeld i elterngeld. Nasza syuacja wyglada nastepujaco: ja mieszkam z dziecmi w polsce, maz pracowal w niemczech w okresie od stycznia 2014 do czerwca 2014. Ja pobieralam w polsce swiadczenia rodzinne dlatego tez musialam skladac dokumenty odnosnie rodzinnego w ropsie(w marcu zrezygnowalam z rodzinnego w pl zeby uniknac sytuacji gdzie musialabym zwracac pobrane swiadczenia). W czerwcu maz stracil prace w niemczech, pracowal w pl troche na czarno a troche na umowie. Ja podjelam prace w pl od grudnia 2014do marca 2015 a maz znow pracuje w niemczech od czerwca 2015. Z ropsu do tej pory czekalismy… Czytaj więcej »

  Marta

  I drugie pytanie: 10wrzesnia urodzilam synka. Czy z tego wzgledu nalezy sie elterngeld i jesli tak to czy wniosek ma skladac maz czy ja? Maz pracuje na umowe o prace w niemczech a ja jestem zarejestrowana w pl w urzedzie pracy. Szukalam w sieci ale roznie pisza i mozna sie pogubic w tym wszystkim. I jeszcze jedno pytanie. Do wniosku trzeba dolaczyc dokumenty wykazujace dochody z ostatnich 12miesiecy. Czyli maz ma wykazac dochody jakie osiagal pracujac w niemczech i w pl a ja dochody za okres grudzien–marzec plus zaswiadczenie od kiedy jestem zarejestrowana w up? Z gory dziekuje za pomoc

  paula

  Witam 🙂 Mam pytanie!Złożyłam wniosek o elterngelg na początku września i jeszcze nie otrzymałam żadnej odpowiedzi!Ile czeka się na decyzję?Dodam,że mieszkamy z dzieckiem w Niemczech,meldunek mamy od początku lipca!

  Marzena

  Witam,
  Mam pytanie: jestem na bezpłatnym urlopie wychowawczym (umowa o pracę w Polsce), dziecko ma 14 miesięcy, ale od połowy października przyjechaliśmy z mężem na stałe do Niemiec. Czy mogę się jeszcze starać o Elterngeld czy za późno? Dodam, że mąż pracuje na umowę o pracę (Arbeitsvertrag) w Niemiczech, a ja jestem zarejestrowana jako Arbeitslos

  Ewa

  Witam pracuję w Niemczech, czy zwolnieni lekarskie od początku ciąży oraz okres wychowawczy jest wliczone do emerytury.? Chodzi mi o okres minimum 5lat aby ubiegać się o emeryturę. Pozdrawiam

  loca0407

  Witam, czy ten zasiłek przysługuj również matkom, które przed porodem pracowały krócej niż 12 miesięcy?

  Sławek

  Witam. Jeśli zasiłek Enterngeld został przyznany na okres 12 m-cy i wraz z końcem tego okresu przestaje pracować w niemczech, czy w przyszłym roku muszę jakoś rozliczyć się z podatku skoro nie pracowałem a pobierałem świadczenia(Elterngeld)? Wcześniej przez kilka lat rozliczałem się i za każdym razem były to zwroty. Czy tutaj mogę liczyć również na zwrot czy może trzeba będzie się nastawić na dopłatę? Jestem zielony w tym temacie a nigdzie nie mogę uzyskać odpowiedzi i nie mam kogo się poradzić
  Pozdrawiam.
  Sławek

  Sławek

  Dziękuję za odpowiedź. Mogę dodać tylko że pracowałem w Niemczech od 2008 roku. Również tam miałem meldunek. Moja narzeczona nie pracowała u nas w kraju od połowy 2013 r. Jest jedynie zameldowana wraz z dzieckiem u moich rodziców gdzie również mam meldunek. W zeszłym roku 14 listopada na świat przyszedł nasz synek a ja wnioskując 12 tygodni wcześniej u mojego szefa( oczywiście podałem termin porodu według wyliczeń) poszedłem na Elternzait. Będąc w Polsce przez okres 12 m-cy starałem się o zasiłek Elterngeld. Co prawda dostałem go bardzo późno, ale został całkowicie przyznany w wysokości 67% wynagrodzenia i wypłacony wstecz. Także… Czytaj więcej »

  Ewa

  Witam Sławek, dziękuję za Twój wpis. Pracuję w De i zamierzam razem z mężem zajść w ciążę. Problem jest w tym, że mój mąż mieszka w Polsce a ja również jestem pod kontrolą kardiologow w Polsce. Chciałbym całą ciążę i poród odbyć w Polsce. Czy mogłabym iść na urlop wychowawczy i być w Polsce z dzieckiem obok męźa? Czy czasem nie trzeba zameldować dziecka w Niemczech aby dostać zasiłek wychowawczy? POZDRAWIAM i czekam na odpowiedź

  Ewa

  Witam, razem z mężem staramy się o dziecko. Sytuacja u nas wygląda tak: ja pracuję w Niemczech mąż w Polsce, jestem leczona kardiologicznie w Polsce . Moje pytanie czy będę mogła urodzić w Polsce,? I czy będę mogła się starać o wychowawcze przebywając w Polsce razem z dzieckiem u boku męża? bardzo bym prosiła o odpowiedź. Pozdrawiam serdecznie

  Monikas

  Witam. Jestem na zasiłku wychowawczym z Polski. Mieszkam w Niemczech z mężem i 4-miesięcznym dzieckiem mąż tutaj pracuje. Czy mężowi przysługuje płatny 2-miesięczny Elternzeit?

  Marta i kimi

  A jak jestem na wychowawczym i zaszłam teraz wvkolejna ciążę czy pracodawca może mnie zwolnić co zrobić mam.

  Karolina

  Witam, mam pytanie. Oboje z mężem jesteśmy osobami bezrobotnymi, zarejestrowanymi w jc. Otrzymujemy zasilek z jc. Przed ciążą i w jej czasie pracowalam na minijob. Po urodzeniu dziecka zrezygnowalam z pracy. Czy w takim przypadku należy mi się Elterngeld? Musze byc zatrudniona żeby go otrzymać? I zaświadczenie o Elternzeit? Dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam.

  marta_25

  Witam, w lipcu 2015 podjełam prace w Niemczech ( umowa na czas określony rok czasu). W wrześniu dowiedziałam się, że jestem w ciąży, pracodawca wydał tzw. zakaz pracy,gdyż była to praca fizyczna, nie zwolnił mnie i otrzymuje comiesięczne wynagrodzenie. Termin porodu mam na koniec kwietnia, czyli 3 miesiące przed koncem trwania umowy. Partner pracuje, i na stałe przebywamy w De. Jakie zasiłki w takim przypadku mogą Nam się należeć? Bardzo dziękuje za odpowiedź. Pozdrawiam 🙂

  Agnieszka84

  Witam! Chciałabym się dowiedzieć, czy jest możliwe przedłużenie Eltenzeit z jednego do dwóch lat. Jeśli tak, to jak wygląda taka procedura. Na urlopie wychowawczym jestem od czerwca i chciałabym dłużej zająć się pracą niż przewidywałam to na początku. Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź.

  Magda

  Witam! W Niemczech mieszkamy od 2012 r. Caly czas jestem zatrudniona (poniewaz jest to praca fizyczna pracowalam do konca czerwca, nadal jestem zatrudniona ale bez wykonywania pracy) Obecnie jestem w 34 tygodniu ciazy, wlasnie skladamy dokumenty dotyczace Mutterschaftsgeld. Mam pytanie dotyczace Elterngeldu: chcialabym jak najdluzej z dzieckiem pozostac w domu. Czy Jest mozliwosc wystapienia o Elterngeld Plus w przypadku gdy maz bedzie dalej pracowal jak pracuje a ja pozostane z dzieckiem przez 36 miesiecy w domu? Dziekuje.

  Magda

  Dziekuje bardzo 🙂

  Martusia

  Mam pytanie w styczniu tego roku kończy mi się zasiłek wychowawczy… Przed tym terminem chce zajść w drugą ciążę. Co powinnam zrobić. Czy pracodawca może mnie zwolnić…

  Martusia

  Dziękuję za odpowiedź , zwolnienie lekarskie w czasie ciąży sięliczy czy muszę wrócić do pracy i dopiero je dać

  Paulina

  Mam pytanie. Czy dochod do eltengeldu jest liczony za ostatnie 12 miesiecy kalendarzowych czy nie. Generalnie mam taka sytuacje. Pracowalam od 02.2014 do 01.2015, a rodzic bede w lutym 2016. I teraz moje pytanie, jak brac to pod uwage, musze dawac dokumenty bylego pracodawcy by wyliczono dochod za styczen 2015 czy juz nie i dostane te minimum 300 euro. Dodam ze od 02.2015 do 08.2015 otrzymywalam Arbeitslosengeld I, umowa mi nie zostala przedluzona. Prosze o pomoc.

  Klaudia

  Witam,
  id trzech miesięcy pobieram Elterngeld. Wczoraj dowiedziałam sie ze jestem w ciąży. Moje pytanie brzmi czy po urodzeniu drugiego dziecka moge pobierać Elterngeld i jaka to będzie kwota czy będzie to 300€ czy ok 67% moich zarobków tak jak do tej pory? Prosze o pomoc.

  Gosia

  Witam, urodziłam syna w grudniu. Mieszkam i zameldowania jestem w Niemczech od maja, byłam już w ciąży na zwolnieniu lekarskim. Od stycznia dostaję macierzyński. W pl zatrudniona jestem do połowy marca, później umowa na czas określony wygasa. Czy mogę ubiegać się o Elterngeld?

  Martusia

  Wzięłam urlop wychowawczy na dwa lata czy można przedłużyć ten urlop o jeden rok bezpłatny

  Ewa

  Witam serdecznie, pracuję od 3 lat w DE, chciałam się dowiedzieć czy istnieje możliwość urodzenia dziecka w Polsce. Czy w czasie ciąży będę mogła być na zwolnieniu w Polsce i tam kontrolować ciążę, dosylajac zwolnienie od polskiego ginekologa do niemieckiej kasy. Pozdrawiam serdecznie

  powrót do pracy z Elterngeld

  Witam. Mam również pytanie ? od 1 czerwca 2014 roku podjęłam pracę w DE na niepełne etat, umowa na czas nieokreślny. W listopadzie okazało się że jestem w ciąży, otrzymałam całkowity zakaz pracy od lekarza prowadzącego ciąże. Urodziłam synka 8 lipca 2015 roku i po wykorzystaniu macierzyńskiego poszłam na rocznych Elterngeld. Okazuje się iż po Elterngeld pracodawca nie przewiduje mojego powrotu do pracy mówiąc że nie ma stanowiska dla mnie. Dlatego też mam pytanie jaka forma powinna to być rozwiązania umowy o pracę, z jakiej przyczyny? Na co mam zwrócić uwagę by mnie nie oszukani na moją niekorzyść? I krzyczy… Czytaj więcej »

  powrót do pracy z Elterngeld

  Bardzo dziękuję za odpowiedź 🙂 Chciałabym tylko sprecyzować odpowiedź o urlopie, a raczej dopytać czy dobrze zrozumiałam. Za okres będąc na zakazie wykonywania pracy w ciąży urlop również przysługuje, tak? Tylko jeśli chodzi o ilość dni to mam się odwołać do treści umowy o pracę? Z góry dziękuję

  powrót do pracy z Elterngeld

  Macierzyński załatwia sobie sama Pani w kasie chorych, w moim przypadku było to AOK. Nie szybciej niż 3 tygodnie przed wyznaczonym terminem porodu otrzyma Pani od lekarza zaświadczenie typowo do macierzyńskiego i z tym udaje się Pani do kasy chorych. W kasie chorych tylko to i nr konta się podaję i po kilku dniach wywala pierwszy zasiłek macierzyński za 6 tygodni, kwota stała to jest 13 euro dziennie a resztę dopłaca pracodawca. Drugą część macierzyńskiego załatwia Pani po porodzie 🙂 a wniosek na Elternzeit składa się pisemnie 7 tygodni przed rozpoczęciem tego właśnie urlopu.

  Monika

  Witam, pytanko odnośnie tematu. Prace zaczęłam grudnia 2014, od października 2015 jestem na zakazie pracy i otrzymuje 640 € „wynagrodzenie”. Pracodawca poinformował mnie, że do dnia porodu jestem na zakazie pracy. Nie bardzo zrozumiałam czy on zgłosił mnie do zasiłku macierzyńskiego czy sama musze to zrobić. No i wiem ze po porodzie mam tydzień na złożenie wniosku o elternzeit. Czyli musze przedstawić wszystkie „wynagrodzenia” jakie do pory porodu otrzymywała i z tego wylicza ile się należy?

  kfsm

  mam pytanie skoro ja mieszkam w PL a żona w niemczech ma stały pobyt zameldowanie i tak samo dziecko to czy ma prawo do zasiłku enterngeld mała dopiero co nam sie urodzila i kinder geld dodam ze nigdy wczesniej nie pracowała ma 18 lat i mieszka tu od kilku lat pod tym adresem

  basik

  witam
  a czy jest mozliwosc przedluzenia elterngeld?
  jesli tak to jak to zrobic?
  co jest potrzebne?
  pozdrawiam

  ILONa

  Witam, od sierpnia pobieram Elterngeld na mojego młodszego syna, Betroeuungsgeld na starszego i oczywiście Familiengelds na obydwuch.W kwietniu, najpóżniej w maju chcę wrócić z dziećmi do polski. Mąż zostaje w De. czy jeżeli wymelduję się z De będę mogła nadal pobierać zasiłki na dzieci??

  Kasia88

  Witam wszystkich bardzo serdecznie! Jestem w 6 tyg ciąży. Od prawie 2 lat mieszkam z narzeczonym w Niemczech. Przepracowalam około 18 miesięcy. Czy jest osoba, która poswieciłaby mi troszkę swojego czasu i odpowiedziała na kilka nurtujacych mnie pytań! Będę bardzo wdzięczna! Uprzejmie proszę o wiadomość e-Mail. Będzie dla mnie łatwiej. Z góry gorąco dziękuję! Katarzyna_Rogowska88@wp.pl

  Agata

  Witam. Mieszkamy w Polsce. Maz pracuje w Niemczech. Ja w Polsce. Będę korzystała z macierzyńskiego w Polsce. Czy mąż może korzystać w tym samym czasie z Elterngeld? Czy cos mu się jeszcze należy z tytułu narodzin dziecka? Jakieś wolne dni czy zasiłki?

  Ewa

  Witam. Jestem zameldowania w Niemczech od listopada i również od listopada zaczęłam pracę przez agencje pracy tymczasowej. Dostałam umowę na czas określony 6msc. Jestem w 9 tygodniu ciąży. W maju kończy mi się umowa i wiem,że agencja mi jej nie przedłuży. Więc mam pytanie. Czy będzie mi się należał jakiś zasiłek cokolwiek gdy będę miała przepracowane tylko 6 miesięcy? Bardzo proszę o odpowiedź, z góry bardzo dziękuję to wazne.

  Pawel

  Witam,
  Jestem ojcem trojki dzieci i wszyscy mieszkamy w Niemczech. Ja pracuje na stalej umowie, zona w domu z dziecmi. W najblizszym czasie spodziewamy sie kolejnego cudownego „kilera” i dlatego mysle o urlopie tacierzynskim. Czy w tej sytuacji kiedy malzonka nie pracuje zawodowo moge isc na taki urlop ? i czy nalezy nam sie Elterngeld?
  dziekuje i pozdrawiam
  Pawel

  Marta

  Witam, moja sytuacja wyglada nastepujaco: jestem na zakazie pracy na danym stanowisku w zwiazku z ciaza, rodze lada chwila (termin na koniec kwietnia), umowe mam do 28 sierpnia i jest to umowa terminowa na rok czasu. Co z takim wypadku z elterngeld? Urlop macierzynski skonczy się w czerwcu, a co z urlopem wychowawczym? Skonczy się z dniem konca umowy? Czy moge go pobierac wg przepisów, czyli do 14 miesiaca zycia?

  Sabina

  Witam. Czy jeśli pobieram zasiłek elterngeld 300e to czy mogę w tym samym czasie podjąć pracę minijob 450e praca tylko w soboty. Dodam że nigdy wcześniej nie pracowałam w Niemczech ale mieszkamy tu na stałe.

  mała

  Jesli staciłam pracę w 32 tygodniu ciazy to czy moge sie starac o Elterngeld ?

  Sara

  Dzien dobry.
  Czy kwota za elterngeld na pol etatu zwiekszasie jezeli zasilek bedzie pobierany przez 8 miesiecy a nie 12? Czy wyplacana jest wtedy kwota jaka nalezy sie za 12 miesiecy?
  Z gory dziekuje za odpowiedz.

  ktosik

  Witam.
  Jestem w 4 miesiacu ciazy przeprowadziałam sie z chłopakiem do Niemczech z tego wzgledu ze ma tu on stała pracę.Czy jak zatrudnia mnie na Mini Jobie a wiedza ze jestem w ciazy bedzię mi się należał zasiłek wychowawczy? Czy musze tutaj chodzic do lekarza? Co mam w takiej sytuacji zrobic? Z góry dziękuje bardzo za odpowiedz.

  paula

  mam pytanie aktualnie jestem w 7 miesiacu ciazy i mieszkam od 2 lat z mezem w niemczech obydwoje mamy meldunek sytuacja mieszkaniowa zmusza nas do wyjazdu do polski czy beda nalezaly mi sie jakies zasilki jesli wyjedziemy do polski???

  Ewelina1988

  Witam, mam pytanie jesli jestem zatrudniona w Polsce i będę pobierała urlop macierzyński z ZUS a mój maż pracuje w Niemczech to czy możemy wspólnie pobierac zasiłki. Ja z ZUS a on przez 8 tygodni po urodzeniu dziecka elterngeld??????? Bardzo zależy mi na odpowiedzi z góry dziękuję.

  Ada

  Witam. Mam pytanie mój maż pracuje na pełen etat w Niemczech a ja natomiast pracuje w Polsce i tu w Polsce urodziła nam się córeczka. czy z tego tytułu przysługuje mężowi urlop tacierzyński?

  Ggggg

  Tak

  Carollca

  Dzień dobry. Obecnie jestem w 6 msc ciąży. Mąż pracuje na pełny etat. Ubezpiecza mnie i córkę. Ja nie pracuje od czasu pierwszej ciąży (ciąża zagrożona poronieniem) pózniej zostałam z mała w domu. Córka jest zapisana do przedszkola na październik przyszłego roku(bedzie wtedy miała 3 lata). Zastanawiamy sie z mężem czy on może iść na elternzeit? Czy wtedy ja będę musiała iść do pracy? Czy o oboje przez rok możemy zostać w domu?

  Remik

  witam mam pytanie zona nie pracuje jest w ciazy spodziewamy sie 2 dziecka. Chcem wziac urlop tacierzynski 12 miesiecy i czy przez te 12 miesiecy dostane 65% moich zarobkow?

  monix

  Witam mam pytanie.
  Maz pracuje juz 12 miesiecy ja jestem z pierwszym dzieckiem w domu ma 15 miesiecy teraz staramy sie o drugie dziecko moje pytanie brzmi czy jesli to ja zostaje z dziecmi w domu to czy Elterngeld moze zostac zrobiony na męża? wtedy przysługuje mu 65 % zarobków ?

  Marla

  Witam. Jestem w trudnej sytuacji. 2,5 msc temu urodziłam dziecko. Jestem zameldowana w Niemczech i pracowałam tam przez 4 lata na umowę o pracę. Skończył mi sie 8tygodniowy okres ochronny i zostałam zwolniona z pracy. Nie miałam pojęcia, że trzeba składa osobny wniosek o urlop wychowawczy i przypuszczam, ze na tej podstawie zostałam zwolniona. Co w tej sytuacji z Elterngeld? czy dostanę najniższe swiadczenie czy zostanie mi wyliczone na podstawione ostatnich 12 msc? I drugie pytanie – czy mogę odwolac sie od zwolnienia i wtedy pojsc na urlop wychowaczy? Nikt nie poinformowal mnie, ze muszę składa dodatkowe dokumenty i dlatego… Czytaj więcej »

  paulina

  Witam od razu powiem ze mieszkam w de od pazdziernika 2015 roku moj maz od lipca 2015 moj maz pracuje na pelny etat pod agencja pracy ja nie pracowalam jestem w 8 miesiacu ciazy mam juz 5 letnia corke ktora chodzi tutaj do przedszkola czy przysluguje mi elterngeld? czy moj maz mogl by po urodzeniu dziecka wziasc pare dni wolnego by mi pomoc sie jakos ogarnac pomoc zaprowadzic corke do przedszkola niestety nie mam tu rodziny i boje sie ze sama nie dam rady bo przeciez ten nowo narodzony dzieciaczek nie bedzie mogl wychodzic urodzi sie w polowie pazdziernika i… Czytaj więcej »

  Anka

  Witam chciałbym się dowiedzieć czy mogę pobierać elterngeld mieszkając w pl.Mieszkalam w de 12 lat urodziłam dwójkę dzieci w de i teraz przeprowadziłam się do pl ,dodam że mąż tam nadal pracuje

  Ania

  Stara się pani o elterngeld? Mam ten sam problem

  Przemek

  Witam, chciałbym się dowiedzieć czy jesli moja żona pobiera w Niemczech elterngeld i zamierza przeprowadzić się na stałe do polski czy może do końca ten elterngeld pobierać? Czy z momentem wymeldowania w de powinna przestać? Ewentualnie czy jesli może pobierac dalej czy trzeba takową przeprowadzkę zgłaszać?

  Dagmara

  Zamieszkujemy wszyscy w Niemczech, ja jestem na zatrudniona w Polsce na cały etat ale na zwolnieniu lekarskim ze względu na problemy w ciąży, czy po urodzeniu dziecka mogę sie ubiegać o elterngeld i jak ewentualnie przedstawić zarobki z Polki? Mąż pracuje w Niemczech i tylko ja zajmuję się dziećmi, mamy jeszcze syna który właśnie skończył rok.

  177
  0
  Co o tym myślisz? Skomentuj!x