Wohngeld – czyli wszystko co musisz wiedzieć o dodatku mieszkaniowym w Niemczech!

  Wohngeld to dodatek mieszkaniowy wypłacany przez państwo niemieckie na spółkę z poszczególnymi krajami związkowymi (landami) osobom o niskich zarobkach. Zgodnie z § 1 WoGG (das Wohngeldgesetz – pol. ustawa o dodatku mieszkaniowym) Wohngeld ma na celu zapewnienie godnych warunków mieszkaniowych osobom niezamożnym i jest wypłacany jako subwencja (der Zuschuss), co oznacza, iż pieniędzy otrzymanych w ramach dodatku mieszkaniowego nie trzeba zwracać.

  Kto może się starać o dodatek mieszkaniowy w Niemczech?

  Prawo do zasiłkmieszkaniowego w Niemczech zależy od trzech czynników:

  • Liczby członków gospodarstwa domowego
  • Kwoty całkowitego dochodwszystkich uprawnionych członków gospodarstwa domowego
  • Kwoty kwalifikującego się czynszluopłaty (dla właścicieli

  Dodatek mieszkaniowy jest wypłacany w Niemczech zarówno właścicielom mieszkań jak i najemcom:

  • Jako dodatek mieszkaniowy (niem. Mietzuschuss): dla najemcy lub podnajemcy mieszkania, pokoju lub innego pomieszczenia mieszkalnego oraz mieszkańców domów opieki w myśl ustawy o domach opieki (das Heimgesetz). Ważne, aby pomieszczenie na które ma być wypłacany dodatek mieszkaniowy było użytkowane osobiście przez wnioskodawcę
  • Jako dodatek na pokrycie obciążeń (niem. Lastenzuschuss): dla właściciela mieszkania, domu, osobom uprawnionym przez dziedziczne prawo zabudowy (das Erbbaurecht) oraz pokrewne prawu własności stosunki prawne, jak np. użytkowanie wieczyste (der Nießbrauch) czy stałe prawo do mieszkania (das Dauerwohnrecht). Ważne, by pomieszczenie na które ma być wypłacany dodatek na pokrycie obciążeń było użytkowane osobiście przez wnioskodawcę

  Kto nie ma prawa do dodatku mieszkaniowego w Niemczech?

  Dodatku mieszkaniowego w Niemczech nie otrzymają następujące grupy osób:

  • Osoby, które otrzymują już inne dodatki na mieszkanie (np. wsparcie finansowe dla uczniów będących w trakcie nauki zawodu), bądź w przypadku których za czynsz płaci państwo, np. w ramach zapomogi dla bezrobotnych Bürgergeld lub innych świadczeń socjalnych. Wyjątek stanowią świadczenia wypłacane jako pożyczka
  • Osoby, których miesięczne dochody brutto przekraczają poniższe kwoty, w zależności od ilości osób przypadających na gospodarstwo domowe.

  Maksymalna wysokość zarobków oraz czynszu

  W obliczaniu maksymalnej wysokości czynszu, która uprawnia do otrzymania Wohngeld, bierze się pod uwagę tzw. „Mietstufen”, czyli poziomy czynszu. W sumie wyróżnia się 7 poziomów czynszu i zależą one od kosztów mieszkaniowych w danym mieście. Np. Dortmund zalicza się do poziomu 3, Bonn do 5 poziomu (wyższe koszty mieszkaniowe), a przykładowo Monachium do poziomu 7 (najwyższe koszty mieszkaniowe). Pod następującym linkiem znajdziecie poziomy czynszu dla każdego miasta w Niemczech. Wystarczy wybrać kraj związkowy, w którym mieszkacie i przewinąć do miasta, w którym jesteście aktualnie zameldowani: www.wohngeld.org/mietstufe.

  Aby stworzyć pewnego rodzaju równość, maksymalna wysokość czynszu, która uprawnia do otrzymania Wohngeld, jest wyższa w miastach z wyższym poziomem czynszu. Również całkowity dochód, który bierze się pod uwagę, jest wyższy w miastach z wyższym poziomem czynszu. W związku z tym poziom czynszu w danym mieście lub gminie ma bezpośredni wpływ na wysokość dopłaty do czynszu w ramach Wohngeld.

  Oprócz tego im więcej osób w gospodarstwie domowym, tym czynsz oraz zarobki mogą być wyższe. W poniższej tabeli znajdziecie informacje odnośnie maksymalnych zarobków oraz czynszu, w zależności od poziomu czynszu oraz liczby członków gospodarstwa domowego. Kwoty te są w euro i aktualne dla roku 2024:

  Liczba osóbPoziom czynszuMaks. wysokość zarobkówMaks. wysokość czynszu
  1I1372476,60
  II1405521,60
  III1435567,20
  IV1466620,60
  V1492669,60
  VI1516720,60
  VII1542780,60
  2I1854587,40
  II1896641,40
  III1936697,40
  IV1976762,40
  V2009821,40
  VI2041883,40
  VII2074955,40
  3I2316700,80
  II2365763,80
  III2411830,80
  IV2458907,80
  V2497977,80
  VI25341052,80
  VII25721136,80
  4I3132816,20
  II3197891,20
  III3256969,20
  IV33181057,20
  V3370114120
  VI34191227,20
  VII34701327,20
  5I3598931,60
  II36681016,60
  III37331105,60
  IV38011208,60
  V38571302,60
  VI39111401,60
  VII39661515,60
  6I4063943
  II45501139
  III42061240
  IV46941355
  V43361459
  VI43951577
  VII44531705

  Kwoty zarobków sa kwotami przybliżonymi!

  Podane wyżej kwoty zarobków są kwotami przybliżonymi, bowiem urzędy odliczają określone sumy, o które pomniejszany jest brany pod uwagę dochód, np.:

  • Koszty ubezpieczenia
  • 125 euro miesięcznie na każdego ciężko niepełnosprawnego członka gospodarstwa domowego o stopniu niepełnosprawności minimum 80 z 100
  • 100 euro miesięcznie na każdego ciężko niepełnosprawnego członka gospodarstwa domowego o stopniu niepełnosprawności poniżej 80
  • 50 euro miesięcznie na każde dziecko poniżej 12 roku życia, jeśli osoba starająca się o dodatek mieszkaniowy mieszka z nim sama oraz ze względu na szkołę lub pracę znajduje się dłuższy okres dnia poza domem
  • do 50 euro miesięcznie na każde dziecko z własnym dochodem, które ukończyło 16 rok życia i ma poniżej 25 roku życia
  • Kwoty powstałe z zobowiązania do łożenia na dziecko lub inną osobę (czy dana kwota w całości może zostać odliczona od dochodu, który jest brany pod uwagę przy obliczaniu wysokości dodatku mieszkaniowego, zależy od jej wysokości i jest wyszczególniona w decyzji o Wohngeld)

  Oprócz tego należy wziąć pod uwagę, że dopuszczalny dochód brutto zwiększa się procentowo w zależności od tego, czy dana osoba ponosi dodatkowe koszty z tytułu zarobku:

  • 30% jeśli potrącany jest podatek od dochodu albo wynagrodzenia oraz ubezpieczenie emerytalne i zdrowotne

  • 20% jeśli potrącane są wyłącznie dwie z powyższych opłat

  • 10% jeśli z własnej kieszeni płacona jest wyłącznie jedna z powyższych opłat

  • 0% w przypadku pozostałych dochodów bez potrąceń (kiedy brutto = netto, np. ALG I)

  Jaki jest minimalny dochód uprawniający do złożenia wniosku na dodatek mieszkaniowy w Niemczech?

  Oprócz maksymalnego dochodu na osobę (patrz wyżej), podczas przyznawania Wohngeld brany jest również pod uwagę minimalny dochód. Osoby, których dochód jest zbyt niski odsyłane są do Jobcenter, gdzie mogą otrzymać dodatkową pomoc finansową. Aby wyliczyć minimalny dochód uprawniający do złożenia wniosku o Wohngeld należy:

  1. Ustalić aktualną stawkę zasiłku dla bezrobotnych adekwatną do sytuacji osobistej (Bürgergeld)
  2. Do ustalonej w pierwszym kroku kwoty zasiłku należy doliczyć koszty prądu, koszty czynszu brutto wraz z opłatami, koszty ubezpiecznia zdrowotnego oraz ewentualnie pozostałe dodatkowe wydatki, wynikające z indywidualnej sytuacji życiowej (np. ciężka choroba)

  Ustalona w ten sposób kwota to fikcyjny dochód minimalny. Od fikcyjnego dochodu minimalnego należy następnie odjąć rzeczywisty dochód netto. Jeśli rzeczywisty dochód netto jest niższy od fikcyjnego dochodu minimalnego, to najprawdopodobniej zostaniecie odesłani do Jobcenter, aby tam starać się o pomoc finansową.

  Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku na dodatek mieszkaniowy w Niemczech?

  Wniosek na dodatek mieszkaniowy (patrz niżej) to nie jedyny dokument jaki należy dostarczyć w odpowiedzialnym urzędzie, aby móc starać się o dodatkowe pieniądze na utrzymanie mieszkania. Niezbędne są oprócz tego (jeśli dotyczy):

  • W przypadku najemców: zaświadczenie o wynajmie (niem. Mietbescheinigung) wydane przez wynajmującego, w którym podane są również wielkość mieszkania i rok budowy oraz umowę najmu (o zaświadczenie najlepej poprosić spółdzielnię mieszkaniową lub wynajmującego, którzy z reguły wystawiają je bezproblemowo i często od ręki)
  • W przypadku mieszkania/domu na własność: potwierdzenie otrzymania pożyczki wraz z wykazem regularnych spłat, zawierające szczegóły dotyczące powierzchni mieszkalnej i roku budowy domu/mieszkania
  • Zaświadczenie od wynajmującego, niem. die Mietbescheinigung (o zaświadczenie najlepej poprosić spółdzielnię mieszkaniową lub wynajmującego, którzy z reguły wystawiają je bezproblemowo i często od ręki)
  • Zaświadczenie od pracodawcy o dochodach, np. rozliczenia, niem. die Abrechnung lub inny dowód dochodu (również zaświadczenie o odbytym szkoleniu lub orzeczenie podatkowe dla osób prowadzących działalność na własny rachunek)
  • Zaświadczenie o isntiejących aktywach i dochodach z nich wynikających (dochody z inwestycji, dochody z wynajmu lub leasingu, ubezpieczenia na życie, umowa o oszczędności budowlane)
  • Dokument tożsamości, takie jak dowód osobisty lub paszport
  • Zaświadczenia ze szkoły w przypadku dzieci powyżej 16 roku życia
  • Decyzja o wysokości emerytury, niem. Rentenbescheid
  • Legitymacja o niepełnosprawności, niem. Schwerbehindertenausweis
  • Decyzja o wysokości zasiłku opiekuńczego
  • Zaświadczenie o płatności na utrzymanie
  • Zaświadczenia o zyskach z kapitału oraz dodatkowych aktywach
  • W przypadku dodatku na pokrycie obciążeń również zaświadczenie o środkach obcych wystawiane przez bank
  • Decyzja BaföG, decyzja o zasiłku na dziecko lub zasiłku rodzicielskim

  Ile wynosi dodatek mieszkaniowy w Niemczech?

  Dodatek mieszkaniowy jest obliczany na podstawie wysokości czynszu oraz dochodów miesięcznych uzyskiwanych na wszystkich członków gospodarstwa domowego (dla maksymalnie ośmiu członków gospodarstwa domowego). Rachunek ten wygląda następująco:

  1,15 * (M – (a + b * M + c * Y) €

  • Gdzie M to kwota czynszu lub obciążenia w zaokrągleniu w euro;
  • Y to dochody miesięczne w zaokrągleniu w euro;
  • a i b oraz c to wartości, których zawartość zależna jest od ilości członków rodziny należących do gospodarstwa domowego.

  Kalkulatory Wohngeld

  W internecie można znaleźć kalkulatory Wohngeld, jak na przykład wydany przez Ministerstwo Budownictwa, Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Ruchu kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia: LINK.

  Lub oferowany przez Federalne Ministerstwo Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Budownictwa: LINK.

  Jak długo wypłacany jest dodatek mieszkaniowy w Niemczech?

  Wohngeld jest wypłacany przez okres dwunastu miesięcy. Jeśli w momencie składania wniosku jasne jest, iż sytuacja wnioskodawcy pozostanie w przyszłości w znacznym stopniu taka sama, to dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany na okres 18 miesięcy. Wohngeld jest wypłacany z góry na konto wnioskodawcy, w związku z czym we wniosku należy koniecznie umieścić informacje o koncie.

  Po upływie 12 miesięcy należy ponownie złożyć wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, tzn. konieczne jest złożenie wniosku o przedłużenie wypłacania Wohngeld. Prosimy pamiętać, że zatwierdzenie wniosku może potrwać od trzech do sześciu tygodni, a nawet dłużej. W związku z tym należy przedłożyć swoje dokumenty co najmniej dwa miesiące przed upływem ważności aktualnego wniosku.

  Gdzie można złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy w Niemczech? Wniosek z polskim tłumaczeniem!

  Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest wyłącznie na wniosek oraz jeśli dana osoba spełnia określone warunki. Wnioski można znaleźć na stronach internetowych urzędów ds. dodatku mieszkaniowego poszczególnych miast, gmin oraz okręgów. Wohngeld wypłacany jest od momentu złożenia wniosku. Oznacza to, że jeżeli wniosek został złożony przykładowo 15-go maja, to dodatek mieszkaniowy zostanie wypłacony za cały miesiąc maj, nawet jeśli wniosek nie był kompletny i będzie trzeba dostarczyć dodatkowe zaświadczenia lub formularze i ostateczna decyzja zapadnie dopiero w czerwcu.

  Poniżej znajdziecie przetłumaczony wniosek o dodatek mieszkaniowy w Niemczech, który dostępny jest w oryginale w formacie PDF na stronie Ministerstwa Budownictwa, Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Ruchu kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia pod następującym linkiem.

  1. Wniosek o dodatek mieszkaniowy
  2. Zawsze kiedy widzicie państwo ten symbol, wymagane jest zaświadczenie potwierdzające podane przez państwa informacje
  3. Pierwszy wniosek
  4. Wniosek o kontynuowanie wypłacania dodatku mieszkaniowego (jednak najwcześniej dwa miesiące przed upływem ważności aktualnego)
  5. Wniosek o podwyższenie dodatku mieszkaniowego jeśli od złożenia ostatniego nastąpiły zmiany
  6. Jeśli znany, proszę podać numer dodatku mieszkaniowego
  7. Osoba składająca wniosek
  8. Nazwisko
  9. Imię
  10. Data urodzenia
  11. Numer tel/e-mail
  12. Sytuacja Osobista
  A. Samozatrudnienie
  B. Pensjonariusz
  C. Urzędnik
  D. W trakcie wykształcenia zawodowego
  E. Zatrudniony
  F. Student
  G. Pracownik
  H. Bezrobotny
  I. Emeryt
  J. Inna forma bezrobocia
  13. Adres mieszkania na które ma zostać wypłacony dodatek mieszkaniowy
  14. Kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu, piętro, względnie numer mieszkania
  15. Dane konta bankowego na które ma zostać wypłacony dodatek mieszkaniowy
  16. Nazwa banku
  17. Właściciel/ka konta
  A. Osoba składająca wniosek
  B. Małżonek/ka lub inny członek gospodarstwa domowego
  C. Wynajmujący
  D. W przypadku mieszkańców domu dziecka/opieki opiekun
  18. Nazwisko i adres odbiorcy płatności, jeśli nie jest osobą składającą wniosek
  19. Czy wszystkie osoby zamieszkujące mieszkanie na które jest składany wniosek o dodatek mieszkaniowy są członkami gospodarstwa domowego?
  20. Jeśli nie, które osoby nie są członkami gospodarstwa domowego?
  21. Jestem
  A. Głównym wynajmującym
  B. Mieszkańcem domu opieki
  C. Podnajemcą
  D. Mieszkaniec mieszkania znajdującego się we własnym domu wielorodzinnym na które jest składany wniosek o dodatek mieszkaniowy
  22. Kto wynajął/podnajął Państwu mieszkanie? (Proszę dołączyć załącznik/informacje wynajmującego dotyczące mieszkania lub ewentualnego podnajmu tudzież odpowiednie zaświadczenie o wysokości czynszu)
  23. Nazwisko, imię, adres, ewentualnie numer telefonu
  24. Ile wynosi miesięczny czynsz/opłata za użytkowanie za Państwa mieszkanie włącznie z opłatami za utrzymanie (np. ogrzewanie, woda, ścieki, śmieci)
  25. Od kiedy mieszkacie Państwo tudzież osoby zaliczane do gospodarstwa domowego w mieszkaniu na które ma być wypłacany dodatek mieszkaniowy?
  26. Czy jakaś część mieszkania jest wynajmowana innej osobie lub jest nieodpłatnie do jej dyspozycji lub czy istnieje osoba która nie należy do gospodarstwa domowego lecz korzysta z mieszkania?
  27. Jeśli tak, proszę dołączyć załącznik/podnajem
  28. Czy jakaś część mieszkania jest używana w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej?
  29. Jeśli tak, ile m2?
  30. Czy otrzymujecie Państwo lub osoba która zaliczana jest do gospodarstwa domowego dodatek mieszkaniowy albo inne prywatne (np. od rodziny pracodawcy) lub państwowe dotacje na rzecz czynszu tego lub innego mieszkania?
  31. Albo został złożony odpowiedni wniosek?
  32. Jeśli tak proszę dołączyć odpowiednie zaświadczenie

  1. W poniższej tabeli proszę wymienić, w kolumnie nr 2 wszystkie osoby mieszkające w mieszkaniu (również dzieci) z którymi Pan/Pani mieszka/gospodaruje.
  Proszę pamiętać że istnieje możliwość złożenia wniosku o dodatkowe świadczenia na dzieci, które należą do gospodarstwa domowego. Więcej informacji na www.mfkjks.nrw.de
  Dochody w kolumnie nr 3 należy podać wyłącznie w przypadku osób, które nie otrzymują bądź nie złożyły wniosku o świadczenia transferowe wymienione w załączniku informacyjnym. Proszę podać osobno kwoty brutto wszystkich dochodów (również zatrudnienie na mniej niż poł etatu) (należy dołączyć odpowiednie zaświadczenia)
  Do dochodów zaliczana jest np. wyplata – również odprawa (odszkodowanie) jednorazowa płatność wszelkiego rodzaju emerytury, dochody z samozatrudnienia, zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek rodzinny, płatności na utrzymanie odsetki z majątku kapitałowego, dochód z
  wynajmu/wydzierżawienia, wynagrodzenie w trakcie nauki zawodu, pożyczka studencka. Proszę przeczytać wszystkie objaśnienia w pouczeniu o dochodach branych pod uwagę w przypadku dodatku mieszkaniowego
  2. (Proszę podać w kolejności jak poniżej dla każdej osoby)
  A. Nazwisko i nazwisko rodowe
  B. Imię
  C. Data urodzenia
  D. Miejsce urodzenia
  E. Stan cywilny (kawaler/panna, żonaty/mężatka, po rozwodzie, w separacji, wdowiec/wdowa)
  F. Stosunek rodzinny lub partnerski wobec osoby składającej wniosek
  G. Aktualne zajęcie
  H. Obywatelstwo
  3. Rodzaj dochodów. Wszystkie dochody podać oddzielnie
  4. Wysokość miesięcznych dochodów (brutto) i jednorazowych rocznych wpływów (brutto) w euro
  5. Koszty uzyskania przychodu/koszty na opiekę nad dziećmi. Jeśli dotyczy proszą podać rodzaj i roczną kwotę w euro
  6. Czy od przychodów jest odprowadzany podatek?
  7. Czy są odprowadzane składki na ubezpieczenie zdrowotne/opiekę?
  8. Czy są odprowadzane składki na ubezpieczenie emerytalne/na życie?
  9. Osoba składająca wniosek
  10. Druga osoba

  1. Czy w przeciągu ostatnich 12 miesięcy zmarła osoba należąca do Państwa gospodarstwa domowego, która nie otrzymywała świadczenia transferowego?
  2. Nazwisko(-a)
  3. Czy po jej śmierci zmieniliście Państwo mieszkanie?
  4. Czy po jej śmierci ktoś inny dołączył do gospodarstwa domowego?
  5. Nazwisko(-a)
  6. Proszę przeczytać objaśnienia w instrukcji dotyczące zmarłych członków gospodarstwa domowego z prawem do zapomogi mieszkaniowej
  7. Czy w przeciągu ostatnich 12 miesięcy dochody osób należących do gospodarstwa domowego zmniejszą lub zwiększą się?
  8. Jeśli tak, u kogo?
  9. Powód zmniejszenia/zwiększenia się
  10. Czy do Państwa gospodarstwa domowego należą również dzieci na które wypłacany jest zasiłek rodzinny?
  11. Jeśli tak
  12. Liczba dzieci
  13. Kto jest upoważniony do otrzymywania zasiłku rodzinnego?
  14. Czy Państwo bądź osoby należące do gospodarstwa domowego złożyły wniosek o jedno z poniższych świadczeń lub czy jest pozyskiwane któreś z nich lub czy zostanie jeszcze podjęta decyzja o udzieleniu któregoś z tych świadczeń?
  15. Jeśli tak proszę postawić krzyżyk
  16. Jeśli tak, kto otrzymuje świadczenie lub złożył o nie wniosek: (nazwisko, imię data wniosku lub okres otrzymywania świadczenia)
  17. Czy osoby w Państwa gospodarstwie domowym muszą łożyć na czyjeś utrzymanie?
  18. Jeśli tak, proszę wypełnić formularz ‘’nakłady ponoszone na wywiązanie się z prawnego obowiązku utrzymania”
  19. Następujące osoby należące do gospodarstwa domowego są (proszę wypełnić wyłącznie jeśli dotyczy oraz dołączyć zaświadczenia)
  20. Ciężko upośledzone ze stopniem upośledzenia w wysokości
  21. Wymagające opieki domowej [zaświadczenie, zasiłek opiekuńczy, dodatek opiekuńczy, (stopień opieki) lub oznaczenie „H’’ w legitymacji dla ciężko upośledzonych]
  22. Ofiarami nazistowskich i prześladowań i im podobne w rozumieniu federalnej ustawy o odszkodowaniach. !Proszę przeczytać pouczenie o kwotach wolnych od naliczeń!

  Ostatnia strona, to pouczenie prawne oraz potwierdzenie prawdziwości informacji podanych w formularzu. Należy pamiętać, aby w przypadku zwiększenia się dochodów lub powiększenia się gospodarstwa domowego o dodatkowe osoby, bezzwłocznie poinformować o tym odpowiedzialny urząd!

  Jak długo czeka się na decyzję w sprawie Wohngeld?

  Czas oczekiwania na decyzję w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego w Niemczech jest różny i może wynieść od trzech do nawet ośmiu tygodni. Wszystko zależy od urzędu i ilości pracy jaka na niego przypada. Jeśli czas oczekiwania jest zbyt długi, istnieje możliwość złożenia tzw. zażalenia do przełożonego na czynności urzędnika, niem. Dienstaufsichtsbeschwerde lub powództwa z powodu bezczynności, niem. Untätigkeitsklage:

  Świadczenia na kształcenie i uczestnictwo dziecka w życiu szkoły

  W przypadku rodzin otrzymujących dodatek mieszkaniowy i posiadających dzieci, na które wypłacany jest zasiłek rodzinny (das Kindergeld), istnieje możliwość otrzymania dodatkowej zapomogi na kształcenie i uczestnictwo dziecka w życiu szkoły, niem. Bildungs. – und Teilhabepaket. Świadczenie to wypłacane jest z reguły w formie rzeczowej i usługach. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj!

  Jak szukać mieszkania w Niemczech?

  Jeśli jesteście w trakcie poszukiwania mieszkania w Niemczech, to z pewnością zainteresują Was poniższe artykuły:

  Obserwuj Dojczland.info i bądź na bieżąco:

  196,377FaniLubię
  24,300ObserwującyObserwuj
  316ObserwującyObserwuj

  88 KOMENTARZE

  Obserwuj
  Powiadom o
  guest

  88 komentarzy
  najstarszy
  najnowszy najpopularniejszy
  Inline Feedbacks
  View all comments
  Dominika

  Mam pewne pytanie, a mianowicie. Jestem w zwiazku, partner pracuje w Niemczech, szukamy mieszkania zebym mogła do niego dojechac z dzieckiem. Zarabia ok 1500euro i tutaj pytanie czy nalezy mi sie dodatek do mieszkania ( mam niemieckie obywatelstwo) jesli umowa najmu nie bedzie na mnie zapisana a jedynie będę miała tam meldunek? Chciałabym zarejestrowac sie w job center by po przyjezdzie pracowac jednak nie wiem kiedy otrzymam pracę.

  Neomi

  Czy do dochodów przy staraniu się o zasiłek mieszkaniowiowy jest wliczany zasiłek macierzyński ? Pozdrawiam

  Wohngeld

  Witam serdecznie, mam pytanie mieszkam razem z inna dziewczyna i płacimy mieszkanie wspólnie jednak umowa jest tylko na nią ja jeśli jestem zameldowana i zarabiam netto ok 700e mogłabym starać sie o dodatek na mieszkanie? Czynsz wynosi nas wspólnie 600e. W dodatku wieczorem chodzę na deutschkurs który także opłacam sama. Mogłabym dostać jakieś dofinansowanie w mojej sytuacji ?

  Uszi

  Witam. Pracuję w DE od ponad roku. Za kilka miesięcy urodzi mi się synek. Chciałbym aby ze mną zamieszkała moja żona wraz z synkiem. Teraz aktualnie mieszkam ze znajomymi, ale wiadomo że jak moja żona z synkiem przyjadą do mnie na stałe będę musiał szukać mieszkania. Stąd moje pytanie czy mam szansę na otrzymanie Wohngeld bo wiadomo że utrzymanie 3 osobowej rodziny i mieszkania bez żadnych dodatków (oczywiście oprócz Kindergeld) z jednej pensji to trochę za mało.

  Pozdrawiam i czekam na liczne i pomocne odpowiedzi. Paweł

  Patrycja

  Jestem w ciąży. Pod koniec grudnia kończy mi się umowa. Wtedy bd podlegać pod arbeitsamt. Bd także miała najprawdopodobniej placone arbeitslosengeld przez 3 miesiace, później przejmuje mnie ubezpieczalnia, bo zacznę być na okresie mutterschutz. Gdybym chciała składać wniosek o wohngeld czy muszę to zrobić podczas podlegania pod urząd pracy czy mogę będąc na mutterschutz lub później (w każdym innym dowolnym czasie) ?

  Katarzyna

  Witam mam takie pytanie. Chcę złożyć papiery na wohngeld i czy będzie należała się pomoc gdzie mój mąż zarabia brutto 1800E a ja jestem na zasiłku i dostaje 500E samych opłat mamy 600E i od lutego idę na kurs gdzie muszę za niego płacić , a jak dostane wohngel będę miała kurs bezpłatny
  Proszę o odpowiedź

  PAw34

  Tyle kasy macie i jeszcze wyszarpnąć chcesz pazerniaku kolejna? Deportować do Polski takich leserów

  pluszak

  PAw34

  Troche nie na miejscu takie opinie moim zdaniem. Jej maz zarabia w niemczech placi podatki tak wiec i przysluguja im wszystkie swiadczenia. To ze akurat w niemczech mozna dostac wiecej niz w Polsce nie znaczy ze nie mozna z tego korzstac. Dodatkowo badzmy szczerzy 1800 euro na miesiac to jest jakies 1200 euro netto. Nie sa to duze kokosy jesli ma sie rodzine.

  Pozdrawiam
  Michal 🙂

  Kares

  Jest to nie namiejscu moim zdaniem i ten facet ma racje. Tyle kasy mają a jeszcze o pomoc. Żenada! wstyd.

  Moli

  Jak to jest dla ciebie „tyle kasy” to współczuje…

  Marcia

  Witam, jestem w 8 miesiącu ciąży. Nie uzyskuje żadnego dochodu w Niemczech, pracuje jedynie mój Mąż, który zarabia ok 2200 brutto. Czy w tej sytuacji możemy starać się o dodatek mieszkaniowy teraz bądź po narodzinach dziecka? Brany jest pod uwagę średni dochód na członka rodziny czy dochód męża? Osobiście nie pobieram teraz żadnych świadczeń.

  Madzia

  Dzień dobry. Dostaliśmy Wohngeld i tu moje pytanie. Czy musimy co miesiąc dostarczac rachunek męża ile miał wyplaty czy tylko ja sie zmieni? Dostalismy od grudnia a od stycznia dostal podwyżkę 100 euro czyli to tez będziemy musieli zglosic. I za styczen beda kazali nam oddac ta roznice czy odciagna w nastepnym miesiacu? Dziekuje za odpowiedź.

  Ada

  Witam
  Chciałabym ubiegać się o Wohngeld. Mieszkam z chłopakiem, on zarabia ok 2200 euro brutto, natomiast ja jestem zatrudniona tylko na mini job. Jak Pan myśli, czy mamy szansę na pomoc?
  Pozdrawiam, Ada

  Klaudia

  Witam! Moja sytuacja wygląda następująco: jestem obecnie studentką w Polsce ale posiadam zameldowanie w Niemczech (moja mama tam mieszka i pracuje od roku). Po ukończeniu studiów prawdopodobnie będzie przysługiwało mi mieszkanie z tzw. „socjalu”. Nie znam zbyt dobrze języka niemieckiego i zastanawia mnie jaka pomoc finansowa będzie mi przysługiwać, czy zostanę wysłana na obowiązkowy kurs języka niemieckiego aby później dostać pracę? Obecnie dorabiam sobie w firmie w Polsce, która jest oddalona o 20 km od miejsca mojego zameldowania w Niemczech (Strefa przygraniczna). Czy jest mozliwość pracy w Polsce (zarobki ok 2000 zł) i pobierania dodatku mieszkaniowego w Niemczech itp ze… Czytaj więcej »

  Alan

  Składałem papiery jakies 8 tygodni temu i nic zadnej decyzji. Dostałem propozycje pracy co chwile nowe ale mnie zbywają i nic nie mam kasy na nic zaraz. Raz dostalem od nich jakis bon na 100 e na zakupy procz nikotyny i alkocholu a tak nic zero odzewu co teraz mam robic ???

  Artur

  Witam, czy pobieranie dodatku mieszkaniowego może może być powodem odmowy nadania obywatelstwa niemieckiego? Wiem, że np nie można pobierać zasiłku socjalnego itp, jak to wygląda z Wohngeld>
  Pozdrawiam

  Elcia

  Witam nasza sytuacja jest obecnie taka mąż i dzieci mają obywatelstwo niemieckie maz zarabia 1500 1600 euro netto na miesiąc chcemy bardzo być razem mamy jeszcze 8 letnią córkę i syna który będzie zameldowany z nami w niemczech ale studiuje w polsce w jakiej wysokosci możemy dostać dopłatę jesli czynsz mieszkania ktore chcemy wynająć wynosi 620 euro mamy przyznane również kindergeld 370 euro ale paraliżuje nas strach ze w 4 osoby będzie nam ciężko tam żyć czy mamy szansę na pomoc do mieszkania i w jakiej wysokości będę wdzięczna za informację z góry dziękuję I pozdrawiam

  Daria

  Witam , mąz pracuje w niemczech zarabia 1450e ja jestem z dwójką dzieci w polsce i chcieli bysmy sie przeprowadzic do niemiec do męza i chciałam zapytać czy jakies zasiłki nam sie nalezą jezeli ja nie pracuje nigdzie , i jak to jest z mieszkaniem czy opieka nam dopłaci do mieszkania ? Bardzo dziekuje za odpowiedz i pomoc z góry pozdrawiam

  kamila

  Witam.
  Przeprowadzilismy sie wraz z mezem do innego miasta.. Maz znalazl prace i zarabia brutto ok 1500 euro wiec netto ok 1100-1200. Ja nie mam pracy a zasilek dla bezrobotnych nalezy mi sie od 20 marca gdyz z poprzedniej pracy sama sie zwolnilam i mam karencje na trzy miesiace. Czy nalezy nam sie jakas pomoc? Wohngeld lub cos innego? Prosze o odpowiedz.

  Paulina

  Witam mieszkam z partnerem w De . w tej chwili tylko on pracuje . ja jestem bezrrobotna ale nie zarejestrowana JC. Partner na czysto zarabia 1200 euro za nieszkanie placimy ponad 600 euro i do tego dochodza inne zobowiazania finansowe. Moje pytanie brzmi czy mamy szanse na wochengeld?

  Albert

  Mam tylko jedno pytanie. Zarabiam co miesiac inaczej. Jakie podac zarobki? Za ostatni miesiac? Srednia z trzech miesiecy? Z ostatniego roku? Dziekuje.

  Beti

  Czy konieczne jest zaświadczenie od spółdzielni? Czy może umowa najmu wystarczy?

  Beti

  Proszę mi jeszcze powiedzieć gdzie wysłać wniosek😅 do FK?

  Iwonkaa

  Witam. Jestem z mężem na Alg1 od stycznia. Złożyliśmy wniosek o Wohngeld ale nam nie przyznali. Jest nas 3 w domu. Moje pytanie to jakie warunki trzeba spelniac i jakie dochody trzeba miec zeby przyznali. Pozdrawiam

  Gabcia2000

  Witam nam pytanie koczy mi sie teraz w kwietniu Wohengeld i bo dalej ja muszę złożyć od nowa wniosek czy tylko uzupełnić wyciągi bankowe i przedłuża sytuacja sie zmieniła pod tym względem ze skonczyl sie okres Elterngeld moj i mam 600€ mniej miesięcznie . Pozdrawiam

  KASKA

  Witam mieszkam z mezem w niemczech obecnie nie pracuje od jakiegos 2lat teraz spodziewam sie dziecka maz zarabia ok 2000tys euro miesiecznie za mieszkanie odbijane jest 700 euro czy mozemy starac sie o doplate do mieszkania?

  DAN8412

  WITAM MAM PYTANIE JAKI MUSZE MIEC METRAZ I ILE POKOI MAJAC 4 OSOBOWA RODZINE

  katrin

  rodzice 1 pokój i każde dziecko swój pokój

  IWI

  Witam , moja sytuacja jest nastepująca . Obecnie od pol roku jetsem na zasilku chorobowym . Zostalam zwolniona w miedzyczasie z pracy w DE . Niedlugo bede skladać papiery o zasilek w DE . Mieszkam wraz z córką tutaj . Mam pytanie córka zarabia okolo 1360 euro na reke a ile bedzie wynosil mój zasilek nie wiem ale mysle ze jakies 700 euro netto , Za mieszkanie placimy 450 , Czy w takiej sytuacji moge wnioskowac o doplate do mieszkania ? I ewentualnie jak to mądrze zrobić ? Dodam że splacam kredyt w DE a córka w PL . Czy… Czytaj więcej »

  Emil

  Witam mam pytanie a mianowicie ,mieszkałem do niedawna u kolegi przez 9 miesięcy w domu rodzinnym w 5 osób. Dom około 130 metrów,miałem malutką kuchnie i małą sypialnie. Pare dni temu sie wyprowadziłem i właściciel wręczył mi kartke z dopłata za ogrzewanie,prad itp. w wysokości 650 euro. Nie miałem tam z nimi żadnej umowy ani nie płaciłem kaucji byłem tam tylko zameldowany i mieszkałem normalnie co teraz mam zrobić z tą dopłatą ?
  Dzięki za pomoc .

  Barbara

  Witam,,moje pytanie brzmi.
  Jestem na zwolnieniu lekarskim od ośmiu miesięcy i mój dochód to 884 euro,czynsz to kwota 370+inne opłaty,mieszka ze mną dorosła córka,która też nie jest zdrowa (skóra atopowa),nie może podjąć pracy pierwszej z brzegu np. sprzątanie czy kuchnia bo proces chorobowy się nasila.Czy w takim wypadku mogę ubiegać się o dofinansowanie .Dziękuję za odpowiedzi i Pozdrawiam.

  Merio

  Witam mieszkam w DE od grudnia/ meldunek staly/,jestem na rencie ./311 €/ dostałam dodatek mieszkaniowy 116 € nie wiem co z tym zrobić ,bo za mieszkanie place 270 € + 50€ prąd , a choruje onkologicznie i leczę się w Niemczech . A na życie nic nie zostaje .Nie należy mi się żadne dofinansowanie ,bo nie pracowałam w DE. A wyjechać nie mogę ,bo w PŁ skończyło się leczenie . Z jakich dofinansowań mogę skorzystać . Pozdrawiam

  Ala

  Witam jaką sznse mamy na dostanie Wohngeld, nasza sytuacjia wygląda następująco. Ja od 15 czerwca nie pracuje i nie przysługują mi rzadne pieniądze gdyż nie przepracowalam 12 miesięcy, zwolnilam sie dla tego ze nie znam niemieckiego i wybieram sie do szkoły językowej na kurs ktory trwa 6 miesięcy, mój mąż pracuje.i zarabia około 1300 euro czasem 1200 zależy ile godzin i jaki miesiąc. Małżeństwem jesteśmy od miesiąca. Czy mamy jakies szanse na dostanie tego dodatku? I mam jeszcze 2 pytanie co gdy bedzie nam sie to zależało a mąż zmieni prace na lepsza gdzie bedziemy to przekraczać? Z góry dziękuję… Czytaj więcej »

  bunia

  Witam, z pośród wszystkich zapewne jestem najstarszą, bo i już emerytka. Przyznam szczerze, że mimo moich 63 lat chętnie powróciłabym do Niemiec aby ponownie tam zamieszkać, lecz zadaję sobie i do Was pytanie; jaką mam szansę? Otrzymuję wdowią rentę z Niemiec tj. 390euro i 800zł to przecież za mało aby opłacić mieszkanie i codzienne utrzymanie. Zatem, czy ja też mogłabym ubiegać się o mieszkanie socjalne? Za informację z góry dziękuję.bunia

  Ania

  Jeśli mogę zapytać.. Ile Pani przepracowala lat w Niemczech i jakie byly srednie dochody co miesiąc? Chodzi mi o kwote emerytury 390eu

  Wohngeld

  Zarabiam 500 Euro, jestem osoba samotną. Czy przysługuje mi Wohngeld? Jeśli tak, to czy jest jakiś okres minimalny od podjęcia pracy?

  Ania

  Witam serdecznie!
  Od sierpnia 2017 pracuje w niemieckiej firmie z chłopakiem. Obecnie mieszkamy w hotelu pracowniczym (placimy 400euro za 2os/mc). W grudniu otrzymamy mieszkanie ze spoldzielni gdzie całkowity czynsz wynosi 400euro + prad dodatkowo internet, telefon.
  Mieszkanie 55m2 na 2 osoby. Zarabiamy aktualnie 1000euro netto razem 2000euro. Czy nam przysluguje jakiś dodatek do mieszkania itd? Chlopak ma obywatelstwo jednakze nigdzie na razie nie zostalo to pokazane. Zamierzamy zostac tutaj na stałe. Bede bardzo wdzieczna za odpowiedź! 🙂

  Mario80

  Witam serdecznie. Czy we wniosku Wohngeldu trzeba rowniez w dochodach podac uzyskana dywidende z posiadanych akcji w PL? Dochod z grania na gieldzie to rozumiem, ze sie podaje na podstawie pit-8c, a na dywidende żadnego kwitu sie nie dostaje. Rok wcześniej we wniosku wykazałem dywidende i obrot akcjami w przychodach i nie wiem czy nie było to błędem, bo przy kolejnym wniosku urzednik wnika coraz bardziej i zada z mojego banku w pl dziwnych zaświadczeń.

  Asia

  Witam właśnie zwolniono mnie z pracy , mieszkam z chłopakiem czy mogę się starać o dodatek mieszkaniowy przy jego zarobku 1200€ ?

  Dorota1987

  Tak możesz idz do Job Center

  IZABELA

  witam mieszkam z męzem i 3dzieci w lehrte maz jest jedynym zywicielem rodziny wynagrodzenie wynosi okolo 1300-1600e wynajmujemy mieszkanie za 900e czy nalezy nam sie Wohngeld

  agade

  witam , mieszkam w niemczech od poł roku, przyjechalam do partnera razem z nasza córką, ja nie pracuje i uczeszczam na sprachkurs na ktory skierował mnie jobcenter, moj partner pracuje tu 1,5roku , zarabia 1260e, czy wohngeld nam sie nalezy , czy wtedy bede zwolniona z oplaty za kurs?

  Ann82

  Witam. Czy na wynajęty dom również można otrzymać wohngeld ?

  Pat

  Dzień dobry,
  Jestem samotną matką. Pracuję w Holandii, ale mieszkam w Niemczech. Czy również należy mi się wohngeld?

  nula

  Witam sprawa wyglada tak
  Mieszkamy z chlopakiem i 7 miesiecznym synkiem . Chlopak zarabia 2800 brutto netto 1800 Za mieszkanie placimy 790 plus 70 prad . czy mamy szanse na wohengeld ?

  Anonimowy

  Witam mam pytanie! Mój mąż się zwolnił z pracy ma 3 miesięczną pauzę do kuroniówki, natomiast mi nie przedłużyli umowy wszystkie papiery są dostarczone. Cały czas czekamy na odpowiedź już jakieś 2 miesiące. Teraz jesteśmy bez środków do zycia. Czy jak złoże wniosek o Wohngeld czy go dostanę?

  rentrerin

  Do osob starajacych sie o Wohngeld. Mam 63 lata, renta 322 euro, koszt kawalerki 335 + prad.
  W 100% urzad pokrywa mi od 14m-cy koszt najmu kawalerki oraz doplaca roznice do zasilku socjalnego.
  Jak dlugo moge otrzymywac to dofinansowanie za mieszkanie?

  Iwona

  Hej chce pójść do szkoły a zarobki ucznia wiadomo nie są duże będę zarabiać 850 euro za mieszkanie płace 550 zimne czy mam szanse na pomoc?

  Mario

  witam mam pytanie jak można zmieni nr konta na które są wpłacane pieniądze na zasiłek mieszkaniowy( Wohngeld)

  Lala

  Witam jeżeli zarabiam 1100 a mój mąż aktualnie stracił pracę i ma szpere czy należą nam się pieniądze jakieś? 0lacimy za mieszkanie 500.

  Pioter

  Witam.Jestem studentem Erasmusa.Mieszkam w wynajętym mieszkaniu, co miesiąc dostaję z uczelni 450 euro.Mam pochodzenie.Czy należy mi się dopłata do mieszkania?

  Pszemo

  Przydałaby się aktualizacja ponieważ pojawił się nowy wniosek z 2020 roku który zawiera inne słownictwo.

  Broda

  Witam mam pytanie: jak długo po wydaniu decyzji o wypłacie świadczenia czeka się na przelew? W decyzji z dnia 25.05 o wypłacie świadczenia 29.05 do dziś nie ma wypłaty 9.06. Czy urząd ma jakiś ustawowy termin realizacji wypłaty świadczeń czy może przetrzymać ile czasu chce? Co można zrobić w takiej sytuacji żeby przyśpieszyć wypłatę Wohngeld?

  Jimmy

  witam wszystkich
  czy ktos mnie pokieruje na konkretna strone do linku gdzie znajde po polsku formularz Auftrag auf Wohngeld Lastenzuschuss?
  z gory dziekuje

  Ell

  Jesteś w Niemczech, sprawy administracyjne załatwia się po niemiecku…

  Anita

  Witam.
  Mam problem. Jestem bezrobotna,dostalam zasilek w wysokosci 230 euro. Ale mieszkanie kosztuje mnie 500 bez pradu. Do kogo mam sie zwrocic o pomoc? Jak i gdzie tego szukac w internecie?

  Marcin

  Witam
  Wynajmuje mieszkanie w Karlsruhe Rüppurr czynsz mam 1170€ zarobki mam na rękę 1500€/1700€ mieszkam z córką i żoną czy mam szansd na dodatek mieszkaniowy?

  Rene

  Witam
  Z partnerem wynajmujemy mieszkanie.
  On pracuje (1500 nie całe) ja jestem na macierzyńskim/wychowawczym (900 nie całe) dziecko 4mc czy w takim wypadku przysługuje nam coś na mieszkanie? Pzdr

  Mario80

  Czy samotny rodzic musi wykazac otrzymywane alimenty na dziecko przy ubieganiu sie o Wohngeld?

  Adam

  Jaki jest minimalny dochód żeby dostać Wohngeld

  88
  0
  Co o tym myślisz? Skomentuj!x