Więcej

  Klasy podatkowe w Niemczech 2023: Informacje od A do Z!

  Każdy pracownik w Niemczech płaci podatek dochodowy. Jego wysokość zależy od klasy podatkowej, do której dana osoba jest przypisana przez urząd skarbowy (Finanzamt). O tym, do której klasy podatku od wynagrodzeń zostanie ostatecznie przyporządkowana dana osoba, decydują różne czynniki. Przy meldunku w Niemczech osobom samotnym automatycznie przypisywana jest pierwsza klasa podatkowa.

  Jeśli posiadamy dzieci, to do Finanzamtu (urząd skarbowy w Niemczech) należy dostarczyć akt urodzenia, aby móc skorzystać z ulgi podatkowej na dzieci, zwanej po niemiecku Kinderfreibetrag. Małżeństwo otrzymuje przy meldunku automatycznie komibinację klas podatkowych 4/4. Można ją zmienić przesyłając do Finanzamtu wniosek o zmianę na kombinację 3/5 (poniżej w tekście znajdzieci link do artykułu, w którym dokładnie tłumaczymy jak to zrobić).

  Osoby samotnie wychowujące dzieci mogą się starać o drugą klasę podatkową, lecz również w tym wypadku należy dostarczyć odpowiedni wniosek. Pracodawca pobiera z Finanzamtu raz w miesiącu drogą elektroniczną aktualny stan klasy podatkowej, na podstawie którego wyliczane jest wynagrodzenie.

  Poniżej wyjaśniamy jak funkcjonują poszczególne klasy podatkowe w Niemczech.

  Klasy podatkowe w Niemczech

  W Niemczech istnieją następujące klasy podatkowe:

  Steuerklasse 1

  Dotyczy osób samotnych i żyjących osobno małżonków. Podstawowa ulga podatkowa wynosi w przypadku tej klasy podatkowej 10 908 euro za rok podatkowy 2023.

  Klasa podatkowa 1 przeznaczona jest dla singli lub podatników, którzy nie są już w związku małżeńskim. W związku z tym, klasa ta jest skierowana do osób samotnych, niezamężnych, rozwiedzionych lub owdowiałych.

  Osoby należące do tej klasy podatkowej nie mogą zmienić klasy podatkowej na inną. Na przykład klasy podatkowe 3 lub 4 są przeznaczone wyłącznie dla osób pozostających w związku małżeńskim lub zarejestrowanym związku partnerskim.

  Osoby samotne z dziećmi, które nie mieszkają we własnym gospodarstwie domowym są również przypisane do klasy podatkowej 1. Jeżeli dziecko mieszka na stałe w gospodarstwie domowym, osoba stanu wolnego zostaje przypisana do klasy podatkowej 2.

  Odpowiednie odliczenia podatkowe w klasie podatkowej 1 są obliczane w zależności od wysokości wynagrodzenia podatnika. Chyba, że pracownik pracuje na Minijob i nie przekracza limitu 520 euro miesięcznie. W przypadku pracy za 520 euro, dochód i tak pozostaje nieopodatkowany. Zaklasyfikowanie do danej klasy podatkowej jest zatem bez znaczenia.

  W związku z tym nie dokonuje się odliczeń podatkowych. Od wynagrodzenia w wysokości 521 euro miesięcznie pracownik oprócz podatku dochodowego musi opłacać składki na ubezpieczenie społeczne, takie jak ubezpieczenie pielęgnacyjne, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie na wypadek bezrobocia czy ubezpieczenie emerytalne.

  Osoby zaliczone do klasy podatkowej 1 i posiadające dzieci otrzymują pełny zasiłek na dziecko oraz zasiłek na potrzeby opiekuńczo-wychowawcze. Obie ulgi są kompensowane w podatku dochodowym.

  Ulgi dla klasy podatkowej 1 w 2023 r.:

  • Podstawowa kwota wolna od podatku: 10 908 euro
  • Ryczałt pracowniczy (zwany również ryczałtem na wydatki związane z dochodami): 1000 euro
  • Ryczałt na wydatki specjalne: 36 euro
  • Zryczałtowany dodatek emerytalny: Na podstawie wynagrodzenia brutto
  • Dodatek na dziecko: 2880 euro (oboje rodzice razem 5760 euro)
  • Nieopodatkowany zasiłek na opiekę lub edukację dzieci: 1464 euro (oboje rodzice razem 2928 euro)
  • Kwoty przekraczające kwotę wolną od podatku w klasie podatkowej 1 muszą zostać opodatkowane.

  Kwoty przekraczające kwotę wolną od podatku w klasie podatkowej 1 muszą zostać opodatkowane.

  Steuerklasse 2

  Klasa podatkowa 2 jest skierowana do rodziców samotnie wychowujących dzieci, osób samotnych, wdów lub osób rozwiedzionych posiadających dzieci. Osoby w tym przedziale podatkowym mają prawo do ulgi podatkowej – czyli płacą niższy podatek. Powodem tego jest tak zwana kwota ulgi z tytułu samotnego wychowywania dziecka, w skrócie składka z tytułu ulgi. Warunkiem jest, aby dziecko mieszkało w swoim własnym gospodarstwie domowym i aby żadna inna osoba dorosła nie prowadziła z nim wspólnego gospodarstwa domowego. Ulga wynosi 4260 euro. Na każde kolejne dziecko przypada 250 euro jako kwota ulgi do odliczenia.

  Kwota wolna od podatku nie jest mylona z kwotą wolną od podatku na dziecko w wysokości 5760 euro, czyli 2880 euro na rodzica. Do tego dochodzi jeszcze zasiłek na opiekę i potrzeby edukacyjne lub szkoleniowe dzieci w wysokości 2928 euro, czyli 1464 euro na rodzica. Obie ulgi podatkowe są kompensowane w podatku dochodowym.

  Jednocześnie klasa podatkowa 2 oferuje najwięcej ulg podatkowych spośród wszystkich klas podatku dochodowego. Oprócz podstawowej kwoty wolnej od podatku lub ryczałtu pracowniczego, pracownicy korzystają z ulgi z tytułu samotnego wychowywania dziecka, która przysługuje tylko w 2 klasie podatkowej.

  Ulgi dla klasy podatkowej 2 w 2022 r.:

  • Podstawowa kwota wolna od podatku: 10 908 euro
  • Ryczałt pracowniczy: 1000 euro
  • Zryczałtowane wydatki socjalne: 36 euro
  • Ryczałt emerytalny: w zależności od zarobków brutto
  • Dodatek na dziecko: 2880 euro (oboje rodzice razem 5760 euro)
  • Nieopodatkowany zasiłek na opiekę lub edukację dzieci: 1464 euro (oboje rodzice razem 2928 euro)
  • Kwota ulgi dla rodziców samotnie wychowujących dzieci (Entlastungsbetrag): 4260 euro na pierwsze dziecko.

  Kwoty przekraczające ulgi podatkowe w klasie podatkowej 2 muszą zostać opodatkowane.

  Steuerklasse 3

  Klasa podatkowa 3 jest możliwa tylko dla osób samotnie wychowujących dzieci pozostających w związku małżeńskim, osób żyjących w zarejestrowanym związku partnerskim lub osób zarabiających podwójnie, w przypadku gdy jeden z partnerów ubiega się o klasę podatkową 5. Jest to klasa podatkowa z najniższą stawką podatkową, ale również bez ulg podatkowych. Idea tego połączenia opiera się na modelu sole earner, gdzie jedna osoba generuje główny dochód dla współmałżonka i rodziny.

  Osoba samotnie zarabiająca otrzymuje klasę podatkową 3 i może ubiegać się o nią tylko w połączeniu z klasą podatkową 5 dla osób o niskich dochodach.

  Konsekwencja: Ponieważ w klasie podatkowej 5 nie ma ulgi podstawowej w wysokości 10 908 euro, jest ona doliczana podwójnie do dochodu w klasie podatkowej 3. Oznacza to, że wynagrodzenie osoby o niskich dochodach jest opodatkowane znacznie wyżej niż wynagrodzenie osoby samotnie wychowującej dzieci. Niskie dochody nie są już tak „opłacalne”.

  Niewłaściwie model ten jest często zalecany jako model sprawiedliwy dla małżonków ze wskazaniem, że jest on korzystniejszy z podatkowego punktu widzenia. Jednak spojrzenie na podział klasy podatkowej 4/4 pokazuje, że jest to uporczywa plotka.

  Małżeństwa nie płacą mniejszego podatku wybierając ten przedział podatkowy. Zobowiązanie podatkowe jest jedynie inaczej rozłożone.

  Ulgi dla klasy podatkowej 3 w 2023 r.:

  • Podstawowa kwota wolna od podatku: 20 694 euro
  • Ryczałt pracowniczy: 1 000 euro
  • Kwota ryczałtowa na wydatki socjalne: 36 euro
  • Ryczałt emerytalny: w zależności od zarobków brutto
  • Dodatek na dziecko: 5760 euro
  • Nieopodatkowany zasiłek na potrzeby opieki lub edukacji dzieci: 2928 euro

  Kwoty przekraczające ulgi podatkowe klasy podatkowej 3 muszą zostać opodatkowane.

  Steuerklasse 4

  Klasa podatkowa 4 jest przeznaczona dla małżeństw/zarejestrowanych cywilnych partnerów żyjących w gospodarstwach domowych o podwójnym dochodzie. W przeciwieństwie do kombinacji 3 i 5, wspólnicy płacą w ciągu roku tylko tyle podatku, ile odpowiada ich dochodom.

  Oznacza to, że nawet przy różnych dochodach, np. w przypadku pracy na pół etatu, dochód netto jest większy.

  W przypadku bardzo zróżnicowanych dochodów może być również opłacalne zastosowanie metody współczynnikowej. Należy to robić co dwa lata w urzędzie skarbowym. Następnie sprawdzane są poprzednie zarobki, aby zobaczyć, jak wysoki był i będzie w przyszłości udział w faktycznym dochodzie – innymi słowy, kto w jakim stopniu przyczynił się do wspólnego dochodu. Wynik musi być zgłoszony pracodawcy.

  Następnie koryguje się obciążenie podatkowe. W ostatecznym rozrachunku zapewnia to sprawiedliwsze opodatkowanie w sensie równego partnerstwa.

  O zmianę na 4 klasę podatkową, w przeciwieństwie do zmiany na 3/5, małżonkowie mogą ubiegać się również indywidualnie.

  Ulgi dla klasy podatkowej 4 w 2023 r.:

  • Podstawowa kwota wolna od podatku: 20 694 euro (10 347 euro na partnera)
  • Ryczałt pracowniczy: 1 000 euro
  • Zryczałtowane wydatki socjalne: 36 euro
  • Ryczałt emerytalny: w zależności od zarobków brutto
  • Dodatek na dziecko: 2880 euro
  • Nieopodatkowany zasiłek na potrzeby związane z opieką lub edukacją dzieci: 2928 euro

  Steuerklasse 5

  Tylko osoby pozostające w związku małżeńskim lub zarejestrowani partnerzy mogą wybrać klasę podatkową 5. Ta klasa podatku dochodowego działa jako swego rodzaju odpowiednik klasy podatkowej 3 i może być stosowana tylko w połączeniu z tą ostatnią. Osoba o niższym dochodzie wybiera klasę podatkową 5.

  Połączenie klasy podatkowej 3 i 5 zapewnia, że dochód w klasie podatkowej 3 jest opodatkowany w mniejszym stopniu. W przeciwieństwie do klas podatkowych 1, 2, 3 i 4, w klasie podatkowej 5 nie ma jednak ulgi podstawowej ani ulgi na dzieci. Jest on przyznawany tylko osobie, która należy do 3 klasy podatkowej.

  Ulgi dla klasy podatkowej 5 w 2023 r.:

  • Ryczałt pracowniczy: 1 000 euro
  • Zryczałtowane wydatki socjalne: 36 euro
  • Ryczałt emerytalny: Obliczany na podstawie zarobków brutto

  Kwoty przekraczające kwotę wolną od podatku w klasie podatkowej 5 muszą zostać opodatkowane.

  Steuerklasse 6

  Klasa podatkowa 6 przeznaczona jest dla osób posiadających dodatkową kartę podatkową z tytułu innego stosunku pracy. Zasadniczo klasa podatkowa 6 ma najwyższe obciążenie podatkowe, ponieważ nie można w niej skorzystać ani z ulgi na dzieci, ani z ulgi pracowniczej, ani z ulgi podstawowej. Wysokie potrącenia i niewielkie odliczenia roczne są uzasadnione drugim stosunkiem pracy, ponieważ w rezultacie dana osoba zarabia więcej.

  Jeśli pracownik oprócz swojej głównej pracy ma również drugą pracę lub pracę marginalną, nie znajduje się on już tylko w jednej klasie podatkowej, lecz oprócz swojej poprzedniej klasy podatkowej dotyczącej wynagrodzenia ma również klasę podatkową 6.

  Przed podjęciem drugiej pracy z klasą podatkową 6, warto obliczyć, czy ta druga praca jest opłacalna finansowo. W klasie podatkowej 6 nie ma znaczenia, czy jesteś żonaty lub masz dzieci. Wynika to z faktu, że w tym przypadku nie można uwzględniać żadnych rocznych odliczeń. To sprawia, że klasa podatkowa 6 różni się zasadniczo od klas podatkowych 1 do 5.

  Jak się dowiedzieć jaka jest moja aktualna klasa podatkowa?

  Osoby samotne, które nie posiadają dzieci otrzymują pierwszą klasę podatkową. Jeśli Wasza sytuacja rodzinna jest jednak inna, to klasę podatkową w Niemczech można ustalić następująco:

  • Od 1. stycznia 2013 roku funkcjonuje w Niemczech elektroniczna karta podatkowa, niem. Elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale (w skrócie ELStAM), która zastąpiła dotychczasową papierową wersję karty podatkowej (Lohnsteuerkarte). ELStAM zawiera wszelkie dane podatnika, również informacje o aktualnej klasie podatkowej. Niemieckie urzędy skarbowe (Finanzamt) udzielają informacji dotyczących danych zawartych w elektronicznej karcie podatkowej. Aby dowiedzieć się jaką klasę podatkową aktualnie posiadacie, wystarczy wykonać telefon do urzędu skarbowego lub przesłać maila z zapytaniem
  • Można również przejść się osobiście do Finanzamtu, gdzie od ręki zostanie wystawione zaświadczenie o klasie podatkowej

  Klasa podatkowa w Niemczech, jeśli jedno z małżonków mieszka w Polsce

  W związku z tym, że wiele osób pyta o klasę podatkową w sytuacji, kiedy jedno z małżonków mieszka w Polsce, postanowiliśmy napisać o tym krótką informację. Otóż sytuacja wygląda następująco:

  • Jeśli łączne zarobki w przynajmniej 90 procentach podlegają niemieckiemu podatkowi dochodowemu, to istnieje możliwość otrzymania 3 klasy podatkowej w Niemczech. Jeśli zarobki jednego z małżonków nie przekraczają kwoty 20 694 (stan: 2023) euro rocznie, to możliwość otrzymania 3 klasy podatkowej jest dana, nawet jeśli niemieckiemu podatkowi dochodowemu podlega mniej niż 90 proc. łącznych zarobków. Zmiany można dokonać w urzędzie skarbowym za pomocą nieformalnego wniosku
  • Małżonek pracujący w Niemczech, musi dołączyć do rozliczenia podatkowego robionego w Niemczech zaświadczenie o zarobkach drugiego z małżonków, które mieszka i pracuje w Polsce
  • Jeśli wyjazd do Niemiec nastąpił na przykład w maju 2021, to do rozliczenia za ten rok będzie trzeba dołączyć również zaświadczenie o zarobkach uzyskanych w Polsce

  Czy rozliczać się wspólnie z małżonkiem mieszkającym w Polsce, czy lepiej osobno?

  Jeśli pracujecie w Niemczech, a małżonek w Polsce, to pojawia się pytanie, czy korzystniej jest się rozliczać razem w Niemczech, czy lepiej osobno. Otóż, jeśli małżonek mieszkający w Polsce zarabia mniej, to warto dokonać wspólnego rozliczenia w Niemczech. W tym celu należy dołączyć zaświadczenie o zarobkach małżonka w Polsce. Olbrzymią zaletą tego rozwiązania jest możliwość dokonania odliczeń z tytułu „rozłąki z rodziną”. W ramach tego odliczenia można na przykład podać koszty przejazdu do Polski (raz w miesiącu), co w skali roku stanowi pokaźną sumę.

  Kto w Niemczech jest zobowiązany do zrobienia rozliczenia podatkowego?

  Na to pytanie odpowiedzieliśmy tutaj: Kto jest w Niemczech zobowiązany do zrobienia rozliczenia podatkowego?

  Jak znaleźć niedrogiego doradcę podatkowego w Niemczech?

  W Niemczech istnieją tak zwane Lohnsteuerhilfeverein, czyli stowarzyszenia pomagające w sprawach związanych z podatkiem od wynagrodzenia, np. w dokonywaniu rocznego rozliczenia podatkowego. Całość funkcjonuje na zasadach członkostwa, w ramach którego uiszcza się roczną składkę. Wysokość składki zależy od wysokości zarobków. Można ją obliczyć na stronie wybranego stowarzyszenia. Przykładowa składka w stowarzyszeniu „Steuerring”: przy zarobkach 33 000 euro brutto rocznie wysokość składki wynosi 98 euro rocznie.
  Oto kilka popularnych stowarzyszeń pomagających w sprawach podatkowych:

  Jak zmienić klasę podatkową w Niemczech?

  Jeśli zastanawiacie się w jakich sytuacjach opłacalna będzie zmiana klasy podatkowej w Niemczech i jak tego dokonać, to zachęcamy do przeczytania następującego artykułu:

  Znajdziecie w nim szczegółowe informacje oraz przetłumaczony formularz.

  Numer identyfikacji podatkowej oraz numer identyfikacyjny?

  Z tego miejsca zachęcamy również do przeczytania artykułu wyjaśniającego różnice pomiędzy numerem identyfikacji podatkowej oraz numerem identyfikacyjnym:

  Oprócz tego we wzorach pism znajdziecie wniosek o opodatkowanie w Niemczech dla osób bez meldunku:

  Ile netto z brutto w Niemczech?

  Jeśli chcecie się dowiedzieć ile wyniesie Wasza wypłata netto, możecie skorzystać z naszego kalkulatora:

  Klasa podatkowa dla firmy w Niemczech

  Wiele osób wychodzi z błędnego założenia, że osoby posiadające w Niemczech firmę, mają własną klasę podatkową. Z tych i innych błędnych informacji wyprowadzamy Was w tym artykule: 7 błędnych opinii dotyczących klas podatkowych dla osób posiadających w Niemczech firmę.

  OPTYMALIZACJA FINANSÓW

  NA START W NIEMCZECH

  POPULARNE WŚRÓD POLAKÓW

  232 KOMENTARZE

  232 komentarzy
  najstarszy
  najnowszy najpopularniejszy
  Inline Feedbacks
  View all comments
  Maciek

  Jaka klasa mi przysługuje jak rozpocząłem pracę w Niemczech a moja małżonka pracuje w Polsce?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  julia

  Witam , mój maz pracuje ja nie , dlaczego jego z automatu wrzuczyli na 4 klasę , skoro ja nie pracuje i nigdy nie pracowała w de( mamy 3 dzieci) . Jego zarobki brutto to około 1500 eu , czy mozemy liczyć na zwrot podatku ? Dziękuje Julia

  grzegorz

  Witam Mam takie pytanie pracuje w Niemczech od sierpnia 2013 roku. w tym czasie grupe podatkową miałem 1. A w grudniu 2013r wziąłem z żoną ślub i w grudniu 2014roku została zmieniona mi grupa podatkowa na 3. Żona w tym czasie nie pracowała dopiero podjęła pracę od 25 lutego 2015r na 1/2 etatu w Polsce na pewno za jakiś czas żona też będzie miała zmieniony etat z 1/2 na większy. Żona z córką cały czas przebywają w Polsce tylko ja jestem za granicą. Też mamy córkę 3 letnią która chodzi od Lutego do przedszkola. Czy mam dobrą grupe podatkową dobraną… Czytaj więcej »

  Anan

  Witam! Mój mąz pracuje i zarabia ok 1400e brutto, ja jestem na wychowawcym i dostaję ok 630e miesięcznie ( do lipca tego roku). Oboje jesteśmy w Niemczech. Mąż jest na 3 klasie podatkowej, ja na 5 tej. Czy ta kombinacja będzie dla nas najkorzystniejsza? Słyszałam, że musimy się rozliczyć z podatku i jak pobiera się pieniądze od Państwa (np. kuroniówka, macierzyńskie, wychowawcze) to będzie trzeba dużo dopłacić, bo są one nie opodatkowane. Bardzo proszę o odpowidź! Z góry dziękuję!

  kasiek91

  Witam, pracuje w Niemczech od września 2014, mam 3 klasę podatkową. Mąż pracuje i wychowuje dzieci w Polsce. Czy słusznie mam 3 i czy będę miała nie dopłatę podatku?

  DarekF

  Witam. Pracuję w Niemczech od czerwca 2014 roku, moja małżonka pracuje w Polsce, mamy dwójkę dzieci, w Niemczech utrzymuję się sam, tzn opłacam noclegi, dojazdy i wyżywienie . Przez cały ten czas byłem w I klasie podatkowej, w marcu 2015 złożyłem wniosek o zmianę klasy podatkowej na IV . Myślałem wcześniej o III klasie, jednak kobieta z mojej firmy zasiała we mnie wątpliwość i postraszyła taką możliwością, że dopłacę do tego interesu . Ja zarabiam ok. 2000 – 2300 netto miesięcznie ( wliczając Diety), bez diet to ok 2000 brutto, natomiast roczny dochód mojej żony w Polsce to 62000 zł… Czytaj więcej »

  Prask

  Witam serdecznie.Otóż od czterech lat przebywam w Niemczech,moje dochody brutto to około 2500 tyś euro jestem w trzecie klasie podatkowej.Natomiast moja żona przebywa w Polsce i pracuje w służbie zdrowia ma możliwość przejścia na własną działalność gdzie dochód miesięczny będzie kształtował się około 1100 euro miesięcznie mamy dwójkę dzieci jedno jest na studiach drugie ma szesnaście lat,jaki najlepszy w moim przypadku jest próg podatkowy z góry bardzo dziękuję za informację Pozdrawiam.

  zarobki w niemczech

  Witam mam pytanie ponieważ mój maz dzisiaj dostał oferte w niemczech zarobki 2500 brutto ile bedzie miał na reke .pozdrawiam

  mario

  Cześć mam pytanie pracuje w Niemczech 11 miesięcy umowę mam do 1 lipca tego roku, jestem ze mną moja żoną i dzieckiem, dziecko nie słyszy ma głęboki niedosłuch (jest zaimplantowana i słyszy dobrze najmniejsze szmery) nie pobieramy z tego tytułu żadnych pieniędzy od państwa i teraz zrodził się problem żona (chce musi ) wracać do Polski już wyjaśniam dlaczego!!! Chcieliśmy posłać nasze dziecko do przedszkola ale trzeba zrobić różne badania itp. Pani logopeda stwierdziła ze dziecko nie podoła w przedszkolu i będzie mieć problemy z nauka języka i kontaktem z rówieśnikami(dlatego ten zamiar powrotu). W Polsce mamy wszystko zapewnione co… Czytaj więcej »

  jaaa

  Witam,

  Pracuje wraz z narzeczonym od dwoch tygodni w niemczech(przez pośrednika Polskiego mieszkającego na stałe w Niemczech), w wynajmowanym przez nich domku. Koszty domku są nam znane i odciągane automatycznie 90 euro. Przypisali nas do II klasy a z tego co się dowiedziałam powinnismy być w I, bo nie wychowujemy żadnego dziecka. Nie wiemy już skąd uzyskać jakaś odpowiednia odpowiedź. Zarabiamy prawie 1500 brutto. Proszę o odpowiedź jak to wygląda z pensją na rękę.

  gregor998

  Mam grupe podatkowa 1 w Niemczech .Mieszkam i pracuje w Niemczech ..Zamierzam sie orzenic w Polsce z Kobieta pracujaca i mieszkajaca w Polsce ktora ma 1 dziecko..Zupelnie nie wiem jak bedzie wygladalo opodatkowanie ..?..Zapewne moja grupa sie zmieni..na jaka?..i czy ja tutaj ,musze podawac Jej dochody a Ona moje w Polsce ..?..Prosze mi pomoc ..Czarna magia ..Jesli oni beda mieszkali w Polsce a ja tu .Jak musze sie rozliczac ??Prosze o pomoc .Moze Pan Adam??..Dziekuje

  gosiak2015

  Witam,mam takie pytanie odnośnie klasy podatkowej w niemczech. Mój mąż od 2012 roku przebywa w Niemczech, jest zameldowania i pracuje.Ja pracowałam jako opiekunka delegowania przez polską firmę i podatki płaciła w Polsce. W międzyczasie nasze małżeństwo rozpadło się i będziemy się rozwodzić. On ma od samego początku klasę podatkowa 3. Nie mieszkam razem, nie dostaje od niego żadnych pieniędzy, nie mamy dzieci.Moje pytanie- czy on powinien zmienić klasę podatkowa na 1? Mówiłam mu ze musi się dowiedzieć ale on to ignoruje. Jakie konsekwencje mu grożą? A może Finanzamt nie dowie się o tym? Boję si ę ze będę musiała spłacać… Czytaj więcej »

  Mariuszinfo

  Witam , chciałbym pokrótce opisac swoja sytuacje otóż : mieszkamy tu z żona od 2013 r mielismy z tego powodu ze żona nigdzie nie pracuje klasy podatkowe ja 3 a żona 5 . W Grudniu 2014 roku urodziło nam sie pierwsze dziecko i od stycznia 2015 . Zostało nam autoamtycznie zmienione klasy mi na 4 a żonie na 6 dodam że żona nigdy nie pracowała i raczej nie bedzie . po urodzeniu dziecka pobiera eltergeld 300 euro i kindergeld 184 euro . A na dodatek steuerberaterr który rozlicza firme w ktorej pracuje dalej liczy mi podatek jako 3 klase podatkowo… Czytaj więcej »

  Mariuszinfo

  Sytuacja wygląda następująco : byłem ostatnio w finanzamt i faktycznie mamy z żoną 4-4 klase podatkowo zmieniły się automatycznie po urodzeniu dziecka . Nie mam pojecia dlaczego Finanzamt nie poinformował nas o tym . A ksiegowy w pracy liczy mi wypłate po 3 klasie bo jak twierdzi , musi dostać info od finanzamt o zmianie ,która jeszcze nie dotarła podobno ( jakieś JAJA) . A moj doradca podatkowy twierdzi w ogole co innego m.in. że nie ważne co tam jest w finanzamt tylko to co jest na rozliczeniu miesiecznym a tam jest 3 klasa i to znaczy że mam niby… Czytaj więcej »

  madziula

  Witam od 1 czerwca2015 mój mąż podjął prace w Niemczech ja nie pracuje wychowuje w Polsce 2 synów jak wiec będzie wyglądała nasza sytuacja względem niemieckiego prawa podatkowego mąż zarabia brutto 2000 euro plus diety

  WK

  Witam Panie Adamie,

  Czy moze Pan preeslac do siebie adres email. Mam pytanie w sprawie rozliczenia podatku w DE.

  Dziekuje.

  michalina

  Witam. Od maja 2015 jestem zatrudniona w polsko-niemieckiej firmie. Jestem w niemczech z mężem jednak on jeszcze nie ma tu zameldowania. przyznano mi klasę 1 chociaż w urzędzie zapewniano mnie że będę na klasie 3. Mąż będzie tutaj na ,, gewerbe,, w związku z tym jaki dokument mam przedstawic w urzedzie? Czy akt małżeństwa wystarczy? Z góry dziękuję za odpowiedź.

  Łukasz B.

  Witam serdecznie.
  Od 15 lutego 2015 r. jestem oficjalnie zatrudniony i zameldowany w Niemczech. Aktualnie posiadam 1 grupę podatkową. Moja małżonka i dwójka dzieci pozostają w Polsce. Żona pracuje na 3/4 etatu w państwowej firmie. Czy moja grupa podatkowa jest adekwatna do sytuacji, czy mozna ją zmienić na bardziej korzystną i ewentualnie jak to uczynić ?
  Z góry dziękuję za odpowiedź 🙂
  Pozdrawiam serdecznie.

  Lukasz

  Bardzo serdecznie dziękuję za odpowiedź. Małżonka pracując na 3/4 etatu zarabia rocznie ok 4200 euro brutto ( w przeliczeniu oczywiście ). Moje zarobki natomiast kształtują się w granicach 1700-2000 euro brutto. Z tego wynika, ze mogę podejść do Finanzamt`u i złożyć wniosek, tak ?
  Pozdrawiam serdecznie 🙂

  Paweł

  Dzieńdobry, pracuje w niemczech od 1 miesiąca, umowe mam przez polskiego pośrednika z niemiecką firmą (cnc operator branza automotiv) zarabiam około 2000-2300euro brutto w zalezności od ilości nadgodzin. zona nie pracuje zajmuje sie dwujką dzieci i teściową za opieke nad teściową dostaje 500zlotych opiekuńczego z mopsu a za jedno z dzieci z poprzedniego związku dostaje alimenty tez z mopsu 500zl drugie dziecko jest nasze wspólne pracodawca zapisał mnie do 1 klasy podatkowej
  pytanie brzmi:
  do jakiej klasy podatkowej powinienem najkozystniej nalezeć,?
  jezeli do innej to jakie dokumenty są potrzebne do zmiany?

  foken27

  Witam jestem kawalerem zaczołem prowadzić działalność gospodarczą jednoosobową firma budowlana mój zaronek to ok 2500 e miesięcznie jaką kwotę od tego dochodu będe musiał odprowadzić z góry dziękuje za odpowiedz

  maciek

  witam od 18.04.2015 mieszkam wraz z żoną i dzieckiem w niemczech. żona nie pracuje. ja pracuje i zarabiam ok 1500 e netto. najpierw zakwalifikowano mnie do klasy V. teraz zmieniono mi klasę na IV. dodam że żona otrzymuje w Polsce macierzynskie w wysokości 1000 zł, wypłacane przez ZUS. dostawać je będzie do września po czym zostanie bezrobotną. ja z kolei jestem na rocznym bezplatnym urlopie w Polsce (nie chciałem palić mostów i w razie czego mieć gdzie wrócić jakby w Niemczech nie wyszło). czy mogę zmienic klasę na III, czy to mi się będzie opłacało. czy to że jestem w… Czytaj więcej »

  Mateusz

  Witam mam 21 lat i chcę podjąć pracę w Niemczech w Berlinie umowa o pracę zarobki 1300eu i teraz pytanie o co chodzi z tymi stopniami czy klasami podatkowymi 1,2,3,4,5,6 nie mam żony ani dzieci na utrzymaniu jestem kawalerem i czy konieczny jest meldunek w Berlinie aby zostać przypisanym do jakiejś z tych klas i otrzymać jakiś nr ponoć tyle że nie wiem o co kaman z tym nr i klasami.. z tego co wiem powinienem byc w 1 klasie podatkowej bodajze. proszę o odpowiedź bo jestem w tym zakrecony i nie wiem co i jak. w piątek wyjeżdzam do… Czytaj więcej »

  navigator

  Witam,

  Otoz mam pytanie do was,otoz chce wyjechac do niemczech.Wraz z kobieta posiadamy synka 2 lata lecz nie mamy slubu.jezeli wyjade to jaka moge miec klase podatkowa.

  Z gory dziekuje za odpowiedz pozdrawiam

  Samotna matka

  Dzień dobry
  dostałam propozycję pracy w Niemczech, w zachodnim landzie w pełnym wymiarze za 28000 brutto rocznie.
  Wychowuję samotnie dwójkę dzieci oboje po 8 lat, ile będę zarabiać miesięcznie netto przy rozumiem II grupie? Czy należą mi się dodatkowe świadczenia na dzieci? Będę wdzięczna za odpowiedź.
  pozdrawiam
  Grazyna

  Macias

  Witam,

  pracuję w Niemczech od 2,5 roku. Dwa miesiące temu ożeniłem się i wcześniej mając klasę podatkową 1 pomyślałem, że może by ją zmienić na 3. Żona moja pracuje na okresie próbnym w Polsce i zarabia ok 2000 brutto Od sierpnia będzie miała stałą umowę na czas nieokreślony. Moje zarobki to 1490 brutto. Planujemy dziecko ale po uzyskaniu pewnej pracy przez żonę. Kiedy zacząć zmiany i czy w ogóle je zaczynać by nie dostać nakazu dopłaty na koniec roku. Proszę o poradę Panie Adamie. Jak i co załatwić?

  KOLo

  Witam
  Jade na 3 miesiace do Niemiec moj zarobek wyniesie ok 1500 euro brutto . Jaka klase podatkowa otrzymam i jaki zostanie mi odjety podatek dochodowy . Jestem studentem , mam wazna legitymacje studencka .

  juzwde

  w jaki sposob jest przydzielana klasa podatkowa? Kto nadaje klase podatkowa – czy wystarczy sie tylko zameldowac? Czy nalezy zglosic sie rowniez do finanzamtu?

  madzia

  Witam mój mąż jest zatrudniony od 1 czerwca 2015 z automatu została mu przydzielona 1 klasa nie wiem zresztą czemu bo mamy dwoje dzieci a ją w Polsce nie pracuje. Stąd moje pytanie czy mąż teraz może zmienić klasę podatkowa na 3 czy musi czekać do końca roku

  jaka opcja lepsza

  Witam, mam pytanie mój narzeczony od października podejmuje prace w Niemczech (wynagrodzenie brutto 36000€ rocznie) zastanawiamy sie czy nie wziąć przed wyjazdem slubu? ja nie mam jeszcze zapewnionej pracy w de jestem studentką. Czy korzystniej dla nas bedzie wzięcie slubu i dla narzeczonego klasa 3 dla mnie 4. czy pozostawić dla narzeczonego klasę 1 ? i tak slub mamy zaplanowany na przyszły rok ,wiec to kwestia tylko 7 msc wczesniej

  Macias

  Ponawiam pytanie ,
  pracuję w Niemczech od 2,5 roku. Dwa miesiące temu ożeniłem się i wcześniej mając klasę podatkową 1 pomyślałem, że może by ją zmienić na 3. Żona moja pracuje na okresie próbnym w Polsce i zarabia ok 2000 brutto Od sierpnia będzie miała stałą umowę na czas nieokreślony. Moje zarobki to 1490 brutto. Planujemy dziecko ale po uzyskaniu pewnej pracy przez żonę. Kiedy zacząć zmiany i czy w ogóle je zaczynać by nie dostać nakazu dopłaty na koniec roku. Proszę o poradę Panie Adamie. Jak i co załatwić?

  klasa podatkowa

  Mam pytanie odnosnie klasy podatkowej. A mianowicie dostalam na dzien dobry 6 . jestem rozwodka i mieszkam od pol roku w Niemczech pracuje na jednym etacie a wlasciwie pracowalam poniewaz od 2 dni jestem na chorobowym bo jestem w ciaży. Czy slusznie dostalam 6 klase?

  dopłata

  Mam pytanie odnośnie dopłat jeśli ktoś ma klasę 3? o co w tym chodzi? Jesli ja jestem studentką w Polsce i nie pracuję a mąż rozpoczyna prace w październiku to czy jak dostanie 3 klasę to na koniec roku musimy coś dopłacać ?

  klasa podatkowa

  Witam
  Pracuję w Niemczech od kwietnia mam pierwszą grupę podatkową jestem rozwiedziona w Polsce zostały moje dzieci trójka studiuje jedno uczy się w technikum otrzymuję kindergeld czy mogę być w innej grupie podatkowej.Pozdrawiam

  teresa

  Mam pytanie chcę pracować jako opiekunka osób starszych legalnie ,jestem w trakcie rozmowy o pracę bezpośrednio u podopiecznej.Syn mnie pyta o moją klasę podatkową,nie znam się na tym .Mój mąż jest w Polsce i pracuje,moje dzieci są już dorosłe,dwóch synów żonaci a dwóch nie.Chciałabym około 2000 euro brutto,więc w jakiej klasie podatkowej bym się określiła …..dziękuję

  teresa

  Witam w jakiej klasie się powinnam okreslić?chcę podjąc pracę opiekunki bezpośrednio u podopiecznej z pensją 2000 euro.Mam dorosłe dzieci,jestem mężatką a mąż pracuje w Polsce…..pozdrawiam

  teresa

  Dziękuję ,a czy muszę mieć jakiś dokument o zarobkach męża(około 2000zł brutto) w Polsce lub ze Skarbowego?Znajoma mówiła że jak ja mam w Niemczech meldunek a mąż w Polsce,to powinnam być w klasie Pierwszej..
  pozdrawiam

  moni

  Witam, mam pytanie moj maz ponad rok pracuje w niemczech i zarabia ok 2100e netto i ma klase podatkowa 3, ja zaczelam prace tydzien temu i mam klase podatkowa 5 czy na koniec roku bedziemy musieli doplacac? Mamy trojke dzieci i czy musze zrezygnowac z betreuungsgeld czy moge go zawiesic na jakis czas?

  Maja

  Witam, Mam pytanie odnośnie zwrotu podatku. Mąż pracuje i mieszka od 01.05.2014 w Niemczech i na starcie otrzymał 1 klasę podatkową. Po mojej przeprowadzce z córką do Niemiec we wrześniu 2014 jego klasa podatkowa została zmieniona na 3. Mam pytanie czy w takim wypadku mąż powinien otrzymać zwrot podatku za cały okres kiedy miał 1 grupę? Różnice miesięczne wynosiły ok 200 E między 1 a 3 grupa, natomiast po otrzymaniu rozliczenia z biura widzimy że tego zwrotu jest o 200E za cały ten okres. Mam również pytanie o dochody z Polski. Biuro podatkowe (niemieckie) poprosiło o dochody z pit od… Czytaj więcej »

  kasia

  Witam , proszę o pilna odpowiedz.. razem z mężem i dzieckiem mieszkamy w Polsce przy granicy z Niemcami. Mąż od ponad dwóch lat pracuje w Niemczech tuż przy granicy. Ja pracuje na umowę zlecenie 1/2 etatu w Polsce. Tydzień temu zawarliśmy związek małżeński. Do tego czasu mąż był i jeszcze jest nadal w pierwszej klasie podatkowej. Jaką klasę podatkową powinien mąż wybrać w obecnej sytuacji? Jakie dokumenty wysłać do urzędu i jaki formularz pobrać by zmienić klasę? Niestety urząd skarbowy jest dość daleko od naszego miejsca zamieszkania więc wolelibyśmy załatwić to listownie.

  paulina

  Witam, wraz z mezem mieszkam w holandii, jestesmy zameldowani pod wspolnym adresem, kupilismy mieszkanie pod hipoteke. ja od wrzesnia zaczynam prace w niemczech, prosze mi powiedziec do jakiej klasy podatkowej sie kwalifikuje 1 czy 3?

  Ważne 6 klasa podatkowa

  Witam. Mam poważny problem odnośnie nadania mi nagle 6 klasy podatkowej. Pracuje w firmie już 4 miesiąc(wcześniej także w innej firmie w Niemczech więc się już rozliczałem). nagle po 2 miesiącach otrzymuję 6 klase zamiast 1. Jestem kawalerem i nic poza tym. biuro twardo tłumaczy że to nie od nich zależne że co miesiąc urząd Niemiecki to weryfikuje . kilku osobom w firmie też się to przydarzyło. czy jest to jakieś zaniedbanie w polskim biurze czy pogmatwanie w niemieckim urzędzie. Czy cokolwiek odzyskam po rocznym rozliczeniu czy to tylko sciema. To jedna z odpowiedzi z mojego biura… Ma Pan na… Czytaj więcej »

  Przemo

  Jestem wdowcem i sam wychowuję dzieci,wrzucili mnie do pierwszej klasy podatkowej,zarabiam 1745 eur miesiąc,czy mam możliwość przejścia na 3 grupę podatkową? Z góry dziękuję za podpowiedź,pozdrawiam

  Natan

  Witam,
  Byłem na socjalu wraz z żoną od przeszło roku, 31.03 urodziło się nam dziecko, wcześniej kończyłem sprachkurs, oraz pracowałem na Basis.

  Problem się pojawił kiedy od Maja zacząłem pracować w zeitfirmie, w pierwszym miesiącu dostałęm normalną wypłatę, ale już w następnym dostałem informację, że mam złą klasę podatkową i z 1490 euro brutoo odcięto mi ponad 530 euro plus 150 z poprzedniego miesiąca. Mam pytanie w jaki sposób można tą sytuacje rozwiązać, żeby zwrot tych pieniędzy otrzymać ponieważ nie będziemy mieli za co żyć.

  Pozdrawiam i liczę na odpowiedz.

  Natan Czech

  Witam to znów ja,
  byłem dziś swoją sytuację wyjaśnić w urzędzie i okazało się, że mieliśmy na odwrót zrobione klasy podatkowe ja miałem 5 żona 3.
  W związku z tym moje pytanie czy jest możliwość otrzymania zwrotu za te 2 miesiące, w urzędzie powiedziano, że nie ale coś czułęm, że chciano się mnie zbyć..

  Rafał

  Witam Zaczynam pracę w DE na miesiąc dostanę 2100 brutto żona w Polsce zarabia około3800 netto jaką kładę podatkową otrzymam w DE

  Wojciech

  witam, mam pytanie pracuje na niemieckiej umowie przez firmę polska i z tego co wiem z to z automatu dostaje 6 grupę podatkowa gdzie wcześniej pracowalem pół roku w Niemczech i mialem pierwszą. od czego to zależy i czy w ciągu dnia można to zmienić? dziękuje i pozdrawia.

  Natalia

  Witam serdecznie.
  Maz posiada 3 klase podatkowa, od marca 2015 roku posiada tak zwane 2 prace. Jedna pensja wynosi 1.405 euro netto druga zas 433 euro. Od czerwca 2015 roku podjelam prace na bassis, moja pensja wyniosla 56 euro, nie mam pojecia na jakiej klasie ja jestem rozliczana czy wogle praca na bassis jest rozliczana. maz ciagle jest rozliczany na 3 klasie. Moje pytanie brzmi czy powinien miec zmieniona klase, czy my powinnosmy zlozyc roczne rozliczenie i na co liczyc po jego zlozeniu. Bedziemy miec doplate? czy tez moze zwrot. Maz byl 3 miesiace na 4 klasie.
  Pozdrawiam

  NataliaGranat

  dodam ze mamy 2 dzieci, pobieramy kindergeld.

  NataliaGranat

  Dziekuje bardzo za odpowiedz.
  Pozdrawiam i zycze milego dnia.

  kasia

  Witam , proszę o pilna odpowiedz.. razem z mężem i dzieckiem mieszkamy w Polsce przy granicy z Niemcami. Mąż od ponad dwóch lat pracuje w Niemczech tuż przy granicy. Ja pracuje na umowę zlecenie 1/2 etatu w Polsce. Tydzień temu zawarliśmy związek małżeński. Do tego czasu mąż był i jeszcze jest nadal w pierwszej klasie podatkowej. Jaką klasę podatkową powinien mąż wybrać w obecnej sytuacji? Jakie dokumenty wysłać do urzędu i jaki formularz pobrać by zmienić klasę?

  Sylia

  Witam Panie Adamie
  Proszę o poradę. Mąż pracuje w Niemczech na 3 klasie podatkowej ( umowa o pracę), ja jestem w Polsce i nie pracuję. Mąż chciałby teraz założyć jeszcze działalność gospodarczą w Polsce. Czy wiąże się to automatycznie z 6 klasą podatkową ?Nawet jeżeli ja nie będę pracować? Czy trzeba przekroczyć jakiś dochód? Jak to „ugryźć” żeby było jak najlepiej?
  pozdrawiam

  joanna

  witam,może tutaj dostanę odpowiedz na moje pytania,sprawa wygląda tak ,jestem na Alg 1, mąż zacznie niebawem pracę za stawkę powiedzmy 11 e za godzinę ,jak będzie się rozkładały nasze pensje jesli ja pójdę do pracy na cały etat za minimalna krajową ? czy to prawda ze dostanę dużo mniej wypłaty niż na klasie 1 za tą samą stawkę,a dla męza bedą zabierac wiecej podatku??i jaka wtedy dla nas klasa podatkowa?a jak wyglądało by to jak bym nie poszła i nadal była na alg 1 i tylko mąż pracował,ewentualnie mini job dla mnie?

  joanna

  dziękuję za info 🙂

  Monika

  Witam moze tu mi ktoś pomoze jaki mam wziąść stope podatku ja niepracuje jestem w ciąży od wrzesnia. Będę placona przez aok przez 14 tygpdni a potem 1rok maciezunskie w niemczech. Małżonek. Moj pracuje w holandi ma na reka ok 1900.00 netto. I mamy podaten 4- ja i malzonek tesz 4-,czy musimy zmienic na ine grupy proszę o pomoc.

  Anna

  Panie Adamie Gaik! Cieszę się, że natrafiłam na tą stronę i forum, które Pan prowadzi. Odpowiedzi tu są bardzo przydatne, dlatego pozwolę sobie zadać pytanie w mojej kwestii. Otóż mój (wówczas jeszcze) chłopak przed ślubem pracował w Niemczech (od 1,5 roku) mając klasę podatkową 1. Po ślubie – początkiem lipca zgłosił księgowej w pracy oraz w Urzędzie miasta że jest już żonaty (dając do skopiowania) akt ślubu – myśleliśmy wówczas, że to wystarczy, aby została zmieniona klasa podatkowa – dla niego 3, dla mnie na 5 (ponieważ ja jeszcze nie rozpoczęłam pracy). Jak się jednak później okazało należy również wypełnić… Czytaj więcej »

  Maciej

  Witam,mam takie pytanie.We wrześniu wyjezdżam do Niemiec do pracy.Zarobki to 2500euro brutto,żona w Polsce nie pracuje,syn pełnoletni uczący się jeszcze,do jakiej grupy zostanę przydzielony?Z góry dziękuję za odpowiedz.

  Jb

  Dzień dobry!
  Zwracam się z uprzejma prośbą o informacje. Od prawie roku mieszkamy z mezem i dzieckiem w Niemczech. Otrzymalismy z urzędu pismo o niewlasciwej przynależności męża do klasy 1. W jaki sposób należy poprawić ten błąd i zmienić teraz klasę oraz ktora byłaby dla nas najwlasciwsza? Mąż pracuje na pełen etat i zarabia ok. 1500 euro, a mam tylko mini-job, dające mi dochód ok. 400 euro. Z góry dziekuje za odpowiedź!

  Piotrek

  Witam
  Od ponad dwóch lat pracuje w DE i mam 1 klasę podatkowa. W zeszłym roku wziąłem ślub. Moja zona pracuje w Polsce na 1/4 etatu. Własnie rozliczam sie z podatku dochodowego. W dokumentach dołączyłem akt małżeństwa i zaswiadczenie o dochodach mojej żony i moich. Czy teraz moja klasa bedzie automatycznie zmieniona czy muszę załatwiać to osobiście?
  Z góry dziekuje za pomoc.

  Dołącz do nas!

  188,272FaniLubię
  15,600ObserwującyObserwuj
  266ObserwującyObserwuj

  Popularne

  10 zabytków i atrakcji turystycznych Norymbergi, które koniecznie musicie zobaczyć!

  Ogromny zamek cesarski, zapierające dech w piersiach tereny zjazdów nazistowskiej partii NSDAP i sklejone w długi labirynt „lochy”. Zabytki w Norymberdze to niesamowita mieszanka....

  Oznaczenia niemieckich tablic rejestracyjnych

  Oznaczenia niemieckich tablic rejestracyjnych zaczynają się od kodu miejsca rejestracji pojazdu. Jego długość zależy od wielkości danego miasta lub powiatu (w zależności od przynależności...

  Życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne po niemiecku – 20 propozycji!

  Święta Bożego Narodzenia to święto upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa, a także okres radości i spotkań z rodziną oraz bliskimi. „Frohe Weihnachten”, czyli „Wesołych Świąt”,...

  Terminy wypłat Kindergeld w 2023 roku – sprawdź kiedy otrzymasz przelew!

  Kindergeld jest wypłacany co miesiąc na podane we wniosku konto. W zależności od ostatniej cyfry numeru Kindergeld (niem. „Endziffer”) pięniądze otrzymacie na początku miesiąca,...

  16 najpiękniejszych jarmarków bożonarodzeniowych w Niemczech!

  Najpiękniejsze jarmarki bożonarodzeniowe w Niemczech W okresie przedświątecznym w wielu niemieckich miastach odbywają się jarmarki bożonarodzeniowe. Większość z nich rozpoczyna się pod koniec listopada. Poniżej...