polisa.de
  polisa.de

  Oto jak uzyskasz bezpłatną pomoc prawną w Niemczech!

  polisa.de

  Bezpłatna pomoc prawna w Niemczech

  Mieszkasz w Niemczech i pilnie potrzebujesz pomocy prawnej, ale twój dochód jest zbyt niski, aby opłacić prawnika? W Niemczech osoby mniej zamożne mogą liczyć na bezpłatną poradę prawną! Wystarczy wystąpić o tzw. „Beratungshilfeschein”.

  „Beratungshilfeschein” to dokument, który poświadcza niskie dochody i umożliwia skorzystanie z bezpłatnej porady prawnej. O zaświadczenie to należy się zwrócić do sądu administracyjnego (niem. Amtsgericht) w miejscu zamieszkania lub poprosić o pomoc wybranego przez siebie prawnika. Dzięki zaświadczeniu, adwokat może uregulować opłaty za doradztwo prawne i inne czynności bezpośrednio w sądzie. Aby otrzymać „Beratungshilfeschein” należy uiścić opłatę w wysokości 15 euro, z której prawnik również może zrezygnować. Odpowiedni formularz znajdziecie na naszej stronie we wzorach pism: Przydatne wzory pism.

  Bezpłatna pomoc prawna w Niemczech – podstawa prawna

  Podstawę prawną bezpłatnej pomocy prawnej w Niemczech jest ustawa o pomocy doradczej (niem. Beratungshilfegesetz, BerHG). Ma ona zastosowanie w sprawach z zakresu prawa cywilnego (również: prawa pracy), prawa administracyjnego, prawa konstytucyjnego i prawa socjalnego. W sprawach związanych z prawem karnym i administracyjnym są pokrywane wyłącznie koszty porady prawnej.

  Co obejmuje pomoc prawna w ramach „Beratungshilfeschein”?

  Bezpłatna pomoc prawna uzyskana w ramach „Beratungshilfeschein” obejmuje następujące usługi:

  • Doradztwo
  • Reprezentowanie przez adwokata
  • Korespondencję
  • Pozasądowe rozstrzyganie sporów

  Kto może się ubiegać o bezpłatną pomoc prawną w Niemczech w ramach „Beratungshilfeschein”?

  Z bezpłatnej porady prawnej mogą w Niemczech skorzystać osoby o niskich dochodach. Praktyka pokazuje, że obliczanie dochodu uprawniającego do skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej różni się w zależności od sądu. Zasady obliczania dochodów nie są niestety proste, a dodatkowo są utrudniane przez często zmieniające się kwoty dopuszczalnych dochodów. Nie należy zatem polegać na własnych kalkulacjach, lecz zwrócić się z odpowiednim zapytaniem do miejscowego sądu. Poniższy model obliczeniowy należy stosować tylko dla orientacji:

  W punkcie A możecie obliczyć dochód, który należy wziąć pod uwagę, w części B znajdziecie wskazówki do obliczenia Waszego zapotrzebowania. W punkcie C, suma przychodów nie może przekroczyć przyznanego zapotrzebowania o więcej niż 15 euro.
  Im bardziej oddalicie się od granicy 15 euro, tym mniejsze są Wasze szanse na otrzymanie „Beratungshilfeschein”.

  A) Obliczanie miesięcznego dochodu

  Przy obliczaniu miesięcznego dochodu pod uwagę brane są:

  • Wynagrodzenie netto (wynagrodzenie brutto pomniejszone o podatek od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie na wypadek bezrobocia, wydatki na emerytury, takie jak emerytura Riester, składki oszczędnościowe VL)
  • Zasiłek dla bezrobotnych (Bürgergeld)
  • Zasiłek na dziecko (Kindergeld)
  • Bafög
  • Zasiłek mieszkaniowy (Wohngeld)
  • Inne dochody, np. wynajem itp.

  W przypadku osób prowadzących działalność na własny rachunek, należy określić średni miesięczny dochód (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) z działalności gospodarczej, powiększony o wszelkie dotacje, takie jak dotacje na rozpoczęcie działalności i zasiłek na rozpoczęcie działalności.

  B) Obliczenie zapotrzebowania

  W tym punkcie należy skontrolować, jakie kwoty będzie można odjąć od dochodów, obliczonych w punkcie A. Do odliczenia kwalifikują się następujące kwoty:

  • Jeśli osoba ubiegająca się o Beratungshilfeschein jest czynna zawodowo, to uwzględniana jest dodatkowa kwota w wysokości 251 euro
  • Dodatek w wysokości 552 euro na partnera życiowego, pod warunkiem, że ten ostatni sam nie uzyskuje większych dochodów. Jeżeli dochód jest niski, przyznawana jest różnica między stawką standardową a dochodem netto
  • 442 euro na osobę dorosłą pozostającą na utrzymaniu małżonka
  • 462 euro na młodzież w wieku od 15 do 18 lat
  • 383 euro na dzieci od siódmego do czternastego roku życia
  • 350 euro na dzieci do 6 roku życia
  • Czynsz za mieszkanie plus koszty dodatkowe i koszty energii (ogrzewanie, energia elektryczna, gaz)
  • Odsetki od zadłużenia i płatności ratalne (pożyczki na raty, Bafög itp.), jak również kwoty konfiskaty, ewentualne honoraria prawników i koszty prawne z poprzednich sporów prawnych
  • Składki ubezpieczeniowe, takie jak przykładowo ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie na życie lub ubezpieczenie na wypadek śmierci
  • Koszty planowanej lub dokonanej przeprowadzki, dodatkowe koszty związane z wydarzeniami rodzinnymi (komunia, małżeństwo dzieci itp.)

  Dokładne kwoty są publikowane w Federalnym Dzienniku Ustaw w dniu 1 lipca każdego roku. Aktualne kwoty może Wam przedstawić prawnik lub znajdziecie je w sądzie rejonowym albo na stronie internetowej Federalnego Ministerstwa Sprawiedliwości. Znajdziecie tam również broszurę informacyjną na temat poradnictwa.

  C) Wynik

  Pomoc prawną przyznaje się, jeżeli wynik dochodu (punkt A) minus odliczenia i wydatki ogółem (punkt B) wynoszą mniej niż 15 EUR.

  Kto nie ma prawa do bezpłatnej pomocy prawnej w Niemczech?

  Z bezpłatnej pomocy prawnej w Niemczech nie można skorzystać w następujących sytuacjach:

  • Kiedy wnioskujący nadużywa tego prawa, tj. przykładowo wnioskuje ponownie o wydanie mu opisywanego dokumentu w celu sprawdzenia trafności porady prawnej uzyskanej na podstawie udzielonego mu poprzednio zwolnienia od kosztów
  • Kiedy wnioskujący posiada ubezpieczenie pokrywające koszty pomocy prawnej (tzw. Rechtschutzversicherung)
  • Kiedy dany problem jest de facto tak błahy, że można go wyjaśnić na miejscu
  • Jeżeli w poszczególnych przypadkach możliwe jest uzyskanie mniej kosztownej pomocy prawnej np. w Stowarzyszeniu Ochrony Konsumentów
  • Niektóre dziedziny prawa nie są objęte możliwością uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej, np. prawo podatkowe
  • W przypadku, gdy toczy się postępowanie sądowe – wówczas mowa jest o zwolnieniu od kosztów sądowych

  W Bremie i Hamburgu publiczne doradztwo prawne zastępuje pomoc doradczą.

  Przykładowe wyliczenie

  Przykład: Pracownik pozostający w związku małżeńskim uzyskuje miesięczny dochód w wysokości 1 800 euro, co daje dochód netto w wysokości 1 305,91 euro miesięcznie. Jego koszty mieszkaniowe wynoszą 650 euro, które są odliczane od jego dochodu netto. Daje to 655,91 euro. Od tej kwoty odejmuje się 251 euro (dodatek za pracę zarobkową) i 552 euro (dodatek na małżonka), co daje minus 147,09 euro. W związku z tym przysługuje mu zaświadczenie o pomocy doradczej, ponieważ nie stać go na 15 euro miesięcznie na ten cel.

  Prozesskostenhilfe vs Beratungshilfeschein

  Beratungshilfeschein nie należy mylić z Prozesskostenhilfe. Prozesskostenhilfe może być wykorzystana do pokrycia w całości lub części kosztów sądowych i adwokata. Beratungshilfeschein może być natomiast wykorzystany do pokrycia kosztów związanych z pomocą prawnika w pozasądowych kwestiach prawnych, o których pisaliśmy wyżej. Wymagania dla osób starających się o Prozesskostenhilfe są takie same jak dla Beratungshilfeschein.

  Jakie dokumenty należy przygotować, aby otrzymać Beratungshilfeschein?

  Aby otrzymać Beratungshilfeschein należy wykazać, że dana osoba znajduje się w trudnej sytuacji osobistej i finansowej. W tym celu należy przygotować:

  • Tzw. Lohnzettel od pracodawcy
  • Wyciągi z konta za ostatnie dwa miesiące
  • Zaświadczenia typu: Sozialhilebescheid – w przypadku osób pobierających świadczenia socjalne, Arbeitslosengeldbescheid – w przypadku osób pobierajacych zasiłek dla bezrobotnych
  • Umowę najmu (Mietvertrag) i dowód wykazujący dodatkowe koszty (tzw. Nebenkosten)
  • W przypadku, gdy dana osoba ma długi, także dowody dotyczące tych długów
  • W przypadku posiadania dodatkowych ubezpieczenia, np. na życie lub oszczędności, to należy także przedłożyć informacje w tym zakresie
  • Dokumenty, które mają związek z sytuacją, która wymaga konsultacji prawniczej
  • Dowód osobisty lub paszport

  Przykład: Osoba mająca problemy z uzyskaniem Kindergeld zwraca się o uzyskanie Beratungshilfeschein, przedstawia pisma otrzymane przez nią w tym temacie z Familienkasse (Budesagentur für Arbeit) oraz jako osoba pobierająca pomoc socjalną przedkłada także Sozialhilfebescheid oraz dowód osobisty wskazując, że chce otrzymać poradę prawną w zakresie Kindergeld.

  Bezpłatna porada prawna przez internet!

  W dobie internetu możliwe jest uzyskanie porady prawnej online. Dzieki naszej współpracy z Advocado, niemiecką platformą oferującą bezpłatną ocenę prawną sytuacji (aktualnie w języku niemieckim). Aby zdobyć bezpłatną poradę prawną przez internet, należy:

  • Odwiedzić stronę www.advocado.de i kliknąć w przycisk „Kostenfreie Anfrage” (bezpłatne zapytanie), który znajduje się u góry po prawej stronie

  Następnie odpowiedzieć na dwa pytania:

  • Czy w opisywanej sprawie jesteście już reprezentowani przez prawnika (Werden Sie bezüglich Ihres Anliegens bereits anwaltlich vertreten?)
  • Czy chodzi o zapytanie prywatne czy służbowe (Handelt es sich um eine private oder geschäftliche Anfrage?)

  Dalej należy opisać krótko sytuację (Bei welchem Anliegen können wir Ihnen helfen?):

  • Thema – tutaj podajemy temat
  • Beschreiben Sie Ihr Anliegen –  w polu tekstowym opisujemy krótko sytuację

  W kolejnym kroku macie możliwość załadowania dokumentów, jeśli mają one znaczenie w sprawie (Haben Sie wichtige Dokumente, die Sie hochladen möchten?) oraz musicie odpowiedzieć na pytanie, czy posiadacie ubezpieczenie ochrony prawnej (Haben Sie eine Rechtsschutzversicherung?). Dalej podajemy imię oraz nazwisko, a także dane kontaktowe. Po wysłaniu zapytania należy postępować zgodnie ze wskazówkami z wiadomości, którą otrzymacie na podanego w formularzu maila.

  Do jakiego prawnika pójść po poradę?

  W zakresie wyboru prawnika nie ma ograniczeń, może to być Rechtsanwalt, czy też adwokat (radca prawny) pochodzący z kraju UE i wykonujący zawód w Niemczech.

  Warto wiedzieć, że zgodnie z § 49a Abs. 1 S. 2 niemieckiej ustawy o adwokaturze (Bundesrechtsanwaltsordnung – BRAO) odmowa przyjęcia osoby dysponującej omawianym dokumentem możliwa jest jedynie z ważnego powodu. Zgodnie z § 16 a regulacji dotyczących wykonywania zawodu przez adwokatów (Berufsordnung für Rechtsanwälte – BORA), nie są oni zobowiązani do sporządzania wniosków o wydanie Beratungshilfeschein na rzecz osób zwracających się do nich o pomoc prawną.

  Obserwuj Dojczland.info i bądź na bieżąco:

  196,377FaniLubię
  24,300ObserwującyObserwuj
  316ObserwującyObserwuj

  51 KOMENTARZE

  Obserwuj
  Powiadom o
  guest

  51 komentarzy
  najstarszy
  najnowszy najpopularniejszy
  Inline Feedbacks
  View all comments
  Swider Robert

  Osoby biedne w tym kraju sa de facto pozbawione konkretnej pomocy prawnej nawet w sprawach niezwykle wazkich. Ten swistek nie jest zadnym bodzcem do pracy dla adwokatow, bo moga zarobic… 72 € ! To sa kpiny w zywe oczy jak zreszta cala reszta w tym rzekomym raju socjalnym ! Mam juz przykre doswiadcze- nia na tym polu, nawet drastyczne. Jesli nie ma sie kasy, juz sie przegralo… Moze poza posredniakiem, tam mozna cos jeszcze wskorac, lecz w innych galeziach prawa nic, doslownie nic nie daja, czlowiek jest goly i wesoly i zdany na laske i nielaske sedziow i prokuratorow… To… Czytaj więcej »

  Anna

  Ma Pan calkowita racje. Zajmuje sie sprawami sadowymi, chociaz nie jestem adwokatka. Niestety, ale biedni tu sa prawdziwie poszkodowani. Ale problem maja rowniez ci, ktorzy maja pieniadze, ale nie moga znalezc adwokata z odpowiednim wyksztalceniem i doswiadczeniem. Samo bycie adwokatem nie wystarczy, trzeba sie jeszcze znac w specjalnej dziedzinie. Jezeli sie takiego adwokata nie znajdzie, to rowniez przegrane. Sedziowie albo nie dopuszcza Cie bez adwokata do rozprawy, albo tak przekreca, ze przegrasz. Kraj chrzescijanski? Nie, to tylko pozor.

  edward

  proponuję przestać się męczyć w „tym kraju” i wracać do swojego kraju- mlekiem i miodem płynącego- tam wszystko jest perfekcyjne w najmniejszych detalach, i państwo pomaga obywatelom jak nikt inny na świecie. Pozdrawiam

  Ela

  Zlosliwi sa wsrod nas jak zawsze.
  Dlaczego tak zlosliwie?
  Zawsze ty tez mozesz znalezc sie w takiej sytuacji nawet jak teraz cibjest bardzo dobrze.
  Ogranicz sie do pomocy ludziom a nie krytykowania i zlosliwych odpowiedzi.dlaczego ma wracac do kraju?
  Bo ty tak chcesz!
  Niech walczy o swoje prawa i zwroci sie z pomoca do obcokrajowcow bo polak tylko podklada swinie!

  Andrew

  Do Edward.ty to chyba pozjadales wszystkie rozumy, znalazł się inteligent powiatowy! Robert ma rację, .

  PIT

  Zobaczym gdzie tkwi prawda ,własnie szukam adwokata i oczekuje zwolnienie z kosztów bo pracodawca mnie oszukał skracając okres wypowiedzenia ,oszukiwał przez rok czasu .Zobaczymy jaki to kraj Niemcy i jaka jest ochrona prawna obywateli

  Gizela

  Żadna, pracowałam 6 lat od poczatku pobytu w Niemczech.. Zostalam w haniebny spisob oszukana kiedy przyszedł moment aby pójść do lekarza.. Okazało się że nie mam żadnego ubezpieczenia.. Trzeba było jechac do Polski.. Wracam za rok.. Wszędzie dobrze ale najlepiej we własnym domu.. Niemcy to panstwo policyjne..

  MartinDe

  Zgadzam się z wypowiedzią Roberta.
  Ten najbardziej biurokratyczny kraj to jakaś paranoja. W każdym urzędzie trzeba im pokazywać i udowadniać jak jakimś dzieciom czy też osobą nie do końca rozwiniętym psychicznie.
  Nie wiem czy oni udają czy na prawdę są aż tak głupi. Zero logicznego myślenia. Nie mówiąc o dyskryminacji gdy pokazuje Polski dokument.

  Gizela

  MartinDe, dokładnie tak, ale musisz wiedzieć, że Niemcy są zdominowane przez Zydow, prawdziwi Niemcy sa na wymarciu.. Kazdy imigrant jest lepiej traktowany od Polaka, Polacy są dyskryminowani.. Gdyby wszyscy Polacy opuścili Niemcy, zastanawiam się kto vy pracował.. Gdziekolwiek vy nie wejsc.. wszędzie pracuja Polacy

  B

  Wszyscy tak narzekacie ale dalej tam siedzicie . Jak wam zle to wracajcie do polski w tedy będziecie żyli jak królowie .

  Monika

  Ktos pomoze wypełnic druk o przyznanie adwokata??.Ja sobie nie poradze

  Mario

  W necie sa druki przetłumaczone z poradami co wpisywac trzeba.

  Anna

  Absolutnie nieprawda. Aby otrzymac adwokata na rozprawe trzeba miec adwokata, ktory bylby gotow na wypelnienie wniosku o przyznanie adwokata. Nie wystarczy, ze sie nie ma pieniedzy, ale trzeba, zeby adwokat uzasadnil, ze jest to sprawa do wygrania. Bez tego sad nie przyzna adwokata. Ponadto jest to zludzenie, ze on jest bezplatny, poniewaz trzeba go splacic w ciagu czterech lat, jezeli dochody wzrosna.

  Jestes rabniety w dekiel

  Weź się zastanów co piszesz .może ci ludzie nie maja gdzie wrocic .zycie płata różne figle i najczęściej wtedy spotykają takie zmije jak ty .więc skoro nie możesz pomóc komuś to nie udzielaj sie tu.ok?

  Gizela

  „B”.. Właśnie wracam, jak szybko wyjechalam, tak szybko wracam.. Kraj tumanów zdominowanych przez Zydow

  Anna

  Zgadzam sie. Niemcy bardzo chronia Zydow i wszelkie prawa adwokatow. Tak na prawde to Niemcy sa biednym krajem, bo polowa nie ma wlasnego kata. Te autostrady itd. to nie bogactwo.

  Barbara

  Szukam prawnika przy sprawie rodznej mój ex jest Niemiec zabrał mi wszystko chcem odzyskać pieniądze które zabrał i inne zeczy jestem bez silna mój adwokat to niemiecki i nie rozumiem nic mój ex robi co chce a ja jestem u kresu

  Gizela

  Szukaj prawnika Polaka, mnostwo jest Polakow prawników.. Ja mam to samo.. Nieroby.. Gołodupce.. Jak przyjechal do mnie do Polski to zabieral wszystko z mojego domu.. Sam nie miał nic.. Kupilam baaardzo dużo, jak wracałam zabrałam WSZYSTKO.. pełny ciężarowy samochód. Nigdy więcej..

  Anna

  W Niemczech jest wiecej biedy niz w Polsce.

  Barbara

  Ten sam problem..bez sił.kupilam auto zameldował na siebie .teraz problem bo szantarzuje mnie nie chce auta odddac

  Krystian

  Mam pytanie czy pracownik banku może podać stan konta bankowego dla osób postronnych

  Joanna

  absolutnie nie

  Joanna

  Bardzo pomocne nawet dla osob ,ktore sa juz długo w Niemczech .Ciesze sie ze natrafiłam na ten portal.Apropos mozna znalezc adwokata i mozna wygrac sprawe nawet jak sie jest słabym socjalnie. Tylko niestety kosztuje to dużo czasu ,który potrzebny jest do wypełniania 1000 ca papierów i przzesyłania ich . Język jest wielka bronią.

  Anna

  Niestety, ale niemeccy adwokaci lamia prawo i nie przyjmuja na Beratungshilfeschein. Ponadto na Beratunsghilfeschein nie mozna przeprowadzic rozprawy. Wszelkie Rechtsanwaltskammer wraz z sadami ma lamanie przepisow gdzies gleboko. Opis jak u gory.

  Małgorzata

  Najemca lokalu mieszkalnego oszukał mnie, miałam wynająć mieszkanie na 5 lat w chwili kiedy wyremontowzlam mieszkanie okazało się że mogę dostać umowę tyko na 1 rok. Proszę o pomoc.

  Ela

  Zrob ubezpieczenie w mieterbund.
  80 euro na rok.
  Wszystkie informacjie pisma napisza za ciebie.powodzenia

  Anna

  Mieterbund nie ma prawa wystepowac w sadzie. Jezeli problem nie zakonczy sie polubownie, to trzeba wniesc sprawe do sadu. Natomiast jezeli umowa jest na rok, to tega nie da sie zmienic, jezeli najemca sie inaczej nie zgodzi.

  Anna

  Za wyremontowanie mieszkania przysluguje Pani zwrot kosztu remontu od wynajemcy.

  Tomasz

  Witam potrzebuje porady prawnej pracowałem w Niemczech i nie dostałem wynagrodzenia za prace

  Kasia

  Witam mam ogramna prosbe czy ktos jest w stanie mi podpowiedziec a wiec jestem samotna matka 4 letniej corki od ponad eoku mieszkamy w de. Corka chodzi tutsj do przrdszkola a ja pracuje w domu seniora jako osiba sprzatajaca moj zarobek ro okolo 500 euro do tego mam kinderged i otrzymuje alimenty zasadzone w pl w kwocie 300 zl czyli tu 65 euro co donpodwyzki alimentow watpie abym otrzymala poniewaz ojcirc ma w pl jeszcze 3 dzieci na ktore rowniez ma zasadzine alimenty czy tu moglabym ottzymac jakas pomoc i gdzie sie udac

  przemek

  Witam pracuje na przetwórstwie miesnym i potrzebuje pomocy bo firma chce mnie zwolnić za to ze miałem zwierzątko domowe jakim jest piesek rasy maltańczyk bo podobno znalazłem regulamin domowy ja niczego nie podpisywałem nawet w umowie tego nie było ze nie można mieć żadnych zwierząt

  Anna

  Przepraszam, ale pisanie, ze sie dostanie bezplatna pomoc prawna jest bzdura i pisze to ktos, kto nie zna prawa niemieckiego. Otoz nawet, jezeli sie taka pomoc ptrzyma, to w ciagu roku adwokat ma prawo otrzymac od klienta pelna zaplate, jezeli jego dochody wzrosly. Nic nie ma bezplatnego. Ponadto wiekszosc niemieckich adwokatow lamie prawo i wogole nie przyjmuje klientow z Beratungshilfeschein. Co ciekawe, ze do wniesienia pozwu do sadu lub odpowiedz na niego wymaga otrzymania Prozesskostenhilfe, czyli przejsciowe pieniadze na zaplate wlasnego adwokata i ewentualnie kosztow sadowych. To wszystko trzeba splacic, jezeli w ciagu czterech lat wzrosly dochody u klienta. Bajka… Czytaj więcej »

  EWA

  Witam.Wszystko co pisze Pani Ania to prawda.Też mam niemiłe doświadczenia tu w de.Nie jest prawdą że to taki socjalny kraj ,zależy dla kogo.Też zostałam zdeptana pomimo że pracuję.Z adwokatami i sądami to jakiś cyrk.Doświadcyłam tego na własnej skórze.Jakaś porażka …Odechciało mi się walczyć o sprawiedliwość bo i tak jestem na starcie na przegranej pozycji.

  Krzysztof

  Witam wszystkich czytajacych i dyskutantow. Portral pomocny w tresci . Wiele pomocnych informacji, wnioskow . piszac krotko = kawal dobrej roboty wlozony. Przydatny dla osob pracujacych i nie tylko… Dotarlem do tego tematu i informacje, co gdzie zalatwic, jakie dokumenty potrzebne na tzw pomoc a nawet kilka porad . Wszstko w tej formalnej materii sie zgadza. Natomiast marne efekty pracy adwokatow niemieckich czy adwokatow pochodzenia pl czy innych panstw to wielu dyskutantow podalo swoje lub zaslyszane doswiadczenia , tak ja osobiscie sadze . Przecztalem tez z uwaga jak, lub czy Prawo w de funkcionuje za tyw male lub zadne pieniadze… Czytaj więcej »

  Tomasz

  Tu można uzyskać poradę prawna w sprawie prawa pracy
  https://www.faire-mobilitaet.de/beratungsstellen

  Anna

  Pani Anno – pisala Pani ze pomaga w sprawach sądowych, mam problem z Kindergeld i moge sie odwołać tylko do sadu a nie mam pojęcia nawet jak sie do tego zabrać. Jesli moze mi Pani pomóc to proszę o kontakt na maila [email protected]

  Andrzej Bartek

  Witam mam taki problem że ,pracowałem na gewerbie 4lata gdzieś około w tym czasie wzielem ślub ,i z ciagnelem żonę do siebie w raz z jej synem po paru latach życia żona się wyprowadziła o demnie i zostawiła mnie z takimi o to problemami brak pracy ,wyrównanie za prąd zadłużenie w ikk,oraz czynsz za mieszkanie ,nie dość że nie mogę się pozbierać z odejścia to jeszcze w przychodzą co raz jakieś zadłużenia co mogę zrobić i jak do tego się zabrać mam proszę o pomoc .

  Lukas

  Kiedyś miałem problemy w pracy.znalazlem adwokata któremu zapłaciłem 100 euro I który wysłał list do mojego pracodawcy.moj były pracodawca mu odpisal,I sprawa się skończyła.pozniej dostałem od adwokata jeszcze rachunek na 400 euro.oprucz listu nie zrobił nic,a przytulił 500 euro.

  adaa

  Witam czy ktoś zna się na prawie pracy w Niemczech

  Krisaa

  Witam,mam takie pytanie?,jaka kara
  grozi w Niemczech za kolizje za zasnieciem za kierownicą (dachowanie),pod wplywem alkoholu lub bez i bez prawa jazdy i czy mogą od razu aresztować tymczasowo do wyjaśnienia sprawy?Proszę o jakąś pomoc co można zrobić w takiej sytuacji.

  Dorota

  Witam mam pytanie. Jestem po rozwodzie i otrzymałam rente alimentacyjna od męża. Wyrok polskiego Sądu. Były mąż mieszka i pracuje w Niemczech, ja również mieszkam. Gdzie mam pójść z przetłumaczonym Wyrokiem,żeby wyegzekwować rentę od męża. Jestem uboga więc na prawnika mnie nie stać . Będę wdzięczna za odpowiedzi. Pozdrawiam

  Maria

  Witam potrzebuje pomocy w sprawie Job Center czy ktoś może zna kogoś takiego jak radca prawny. Dziękuję

  Piotr

  Coz ja ma myslec o wszystkich tych problemach waszych , moze podziele sie swoim doswiadczeniem .Prawo nie funkcjonuje to jedno pewne jestesmy zdani na los szczescia ja powiem co innego .Zdalem sie na pomoc Boza bo z ludzmi to tylko klopot .Adwokat z Polski ktorego znalem od 2003 Roku w 2020 Roku podstepnie wykorzystujac moja chorobe zmowil sie ze strona przeciwna i sprzedal wszystko oszukal mnie .Walka trwa od stycznia 2021 do dnia dzisiejszego .Doszlo do tego ze cala ta zgraja tzw ludzi prawa wzieli sie za moje Ubezpieczenie prawne i juz go nie mam .Ale po ciezkiej walce jedna… Czytaj więcej »

  Karolina

  Witam serdecznie mam pytanie pracuje w Niemczech przez agencje od stycznia są przestoje mam już 110 na minusie a agencja chce mienić nam umowy z 151 godzin na 105 czy to jest możliwe

  Marcin

  Witam miałem wypadek w pracy i nie chcą go uznać.
  Dzisiaj dostałem informację że nie przedłuża mi umowy.
  Co robić?

  Krystian

  Pracuje w Niemieckiej Firmie od czerwca 2022 rok. Jestem na zwolnieniu lekarskim 18 kwietnia tego roku, 3 dni temu otrzymałem wypowiedzenia umowy bez podania przyczyny i okresu wypowiedzenia czy jest to zgodne z prawem ??

  ANDZELIKA

  Szukam wszędzie dobrego adwokat rodzinny.Maz na siłę manipulije córka psycholog wydał opinie że jest PEDOFIL oczywiście dalej jest z córka a sąd Niemiecki stwierdził że mama opuści dom córka jest z ojcem. Mało tego zostawia córkę samą od 20godz do 7rano a córka robi co chce chowa ja ulica zaznaczam że ma 12lat. Gdzie się udać o pomoc. Powiem szczerze że jungeamt zero pomocy. Zamieszkuję w Neu Wulmstorf proszę może umie mi ktoś pomoc

  Drwal

  Dzień dobry. Mam pytanie. Moja lokatorka (Niemka) nie placi za czynsz od 4 miesięcy. Napisaliśmy wypowiedzenie. Daliśmy jej niecały miesiąc na wyprowadzenie. Ona jednak twierdzi, że nie musi się wyprowadzać, bo ma jakieś specjalne prawo przez to, że ma rentę. Czy naprawdę nie możemy jej się pozbyć? Codziennie przegrywa pieniądze w kasynie, ale za czynsz nie placi. Co moge zrobić w tej sytuacji

  Dariusz

  Wypadek był w lipcu 2022
  W pracy zgłosiłem go od razu szefowi. On nie kazał mi wzywać Policji ani karetki zostałem zawieziony na Sor w Niemczech
  Po dwóch miesiącach zostałem zwolniony z pracy
  Do tej pory jestem na zwolnieniu lekarskim miałem 5 operacji rekonstrukcji sciegnna achillesa wraz z plastyką
  Pracodawca z tego co się orientuję nie zgłosił tego wypadku Nigdzie
  Moje pytanie jest takie czy mogę coś w tej Sprawie ugrać
  Pozdrawiam

  Paweł

  Witam serdecznie

  Z końcem października tego roku poszedłem na zwolnienie lekarskie podczas trwania umowy o pracę. Zwolnienie lekarskie było na okres 2 tygodni.W dniu dzisiejszym otrzymałem zwrot listu poleconego którego wysłałem wraz ze zwolnieniem.Jestem ubezpieczony w Techniker Krankenkasse i firma ubezpieczeniowa również otrzymała zwolnienie.Co w takim wypadku?Kto powinien się poczuwać do wypalacenia zasiłku chorobowego?Pracodawca?Czy ubezpieczyciel?Czy pracodawca postąpił zgodnie z prawem?Został on również poinformowany drogą mailową o niezdolności do pracy.
  .

  51
  0
  Co o tym myślisz? Skomentuj!x