Więcej >>

  Schufa

  Oto jak uzyskasz bezpłatną pomoc prawną w Niemczech!

  Bezpłatna pomoc prawna w Niemczech

  Schufa Niemcy

  Mieszkasz w Niemczech i pilnie potrzebujesz pomocy prawnej, ale twój dochód jest zbyt niski, aby opłacić prawnika? W Niemczech osoby mniej zamożne mogą liczyć na bezpłatną poradę prawną! Wystarczy wystąpić o tzw. „Beratungshilfeschein”. „Beratungshilfeschein” to dokument, który poświadcza niskie dochody i umożliwia skorzystanie z bezpłatnej porady prawnej. O zaświadczenie to należy się zwrócić do sądu administracyjnego (niem. Amtsgericht) w miejscu zamieszkania lub poprosić o pomoc wybranego przez siebie prawnika. Dzięki zaświadczeniu, adwokat może uregulować opłaty za doradztwo prawne i inne czynności bezpośrednio w sądzie. Aby otrzymać „Beratungshilfeschein” należy uiścić opłatę w wysokości 10 euro, z której prawnik również może zrezygnować. Odpowiedni formularz znajdziecie na naszej stronie we wzorach pism: Przydatne wzory pism.

  Bezpłatna pomoc prawna w Niemczech – podstawa prawna

  Podstawę prawną bezpłatnej pomocy prawnej w Niemczech jest ustawa o pomocy doradczej (niem. Beratungshilfegesetz, BerHG). Ma ona zastosowanie w sprawach z zakresu prawa cywilnego (również: prawa pracy), prawa administracyjnego, prawa konstytucyjnego i prawa socjalnego. W sprawach związanych z prawem karnym i administracyjnym są pokrywane wyłącznie koszty porady prawnej.
  Co obejmuje pomoc prawna w ramach „Beratungshilfeschein”?
  Bezpłatna pomoc prawna uzyskana w ramach „Beratungshilfeschein” obejmuje następujące usługi:

  • Doradztwo
  • Reprezentowanie przez adwokata
  • Korespondencję
  • Pozasądowe rozstrzyganie sporów

  Kto może się ubiegać o bezpłatną pomoc prawną w Niemczech w ramach „Beratungshilfeschein”?

  Jak wspomnieliśmy wcześniej, z bezpłatnej porady prawnej mogą w Niemczech skorzystać osoby o niskich dochodach. Praktyka pokazuje, że obliczanie dochodu uprawniającego do skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej różni się w zależności od sądu. Zasady obliczania dochodów nie są niestety proste, a dodatkowo są utrudniane przez często zmieniające się kwoty dopuszczalnych dochodów. Nie należy zatem polegać na własnych kalkulacjach, lecz zwrócić się z odpowiednim zapytaniem do miejscowego sądu. Poniższy model obliczeniowy należy stosować tylko dla orientacji:

  W punkcie A możecie obliczyć dochód, który należy wziąć pod uwagę, w części B znajdziecie wskazówki do obliczenia Waszego zapotrzebowania. W punkcie C, suma przychodów nie może przekroczyć przyznanego zapotrzebowania o więcej niż 15 euro.
  Im bardziej oddalicie się od granicy 15 euro, tym mniejsze są Wasze szanse na otrzymanie „Beratungshilfeschein”.

  A) Obliczanie miesięcznego dochodu

  Przy obliczaniu miesięcznego dochodu pod uwagę brane są:

  • Wynagrodzenie netto (wynagrodzenie brutto pomniejszone o podatek od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie na wypadek bezrobocia, wydatki na emerytury, takie jak emerytura Riester, składki oszczędnościowe VL)
  • Zasiłek dla bezrobotnych
  • Zasiłek na dziecko
  • Bafög
  • Zasiłek mieszkaniowy
  • Inne dochody, np. wynajem itp.

  W przypadku osób prowadzących działalność na własny rachunek, należy określić średni miesięczny dochód (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) z działalności gospodarczej, powiększony o wszelkie dotacje, takie jak dotacje na rozpoczęcie działalności i zasiłek na rozpoczęcie działalności.

  B) Obliczenie zapotrzebowania

  W tym punkcie należy skontrolować, jakie kwoty będzie można odjąć od dochodów, obliczonych w punkcie A. Do odliczenia kwalifikują się następujące kwoty:

  • Kwota wolna dla osób dochodzących sprawiedliwości: 491 euro
  • Dodatkowa kwota zapotrzebowania dla osób czynnych zawodowo w wysokości 223 euro
  • Dodatek w wysokości 491 euro dla partnera życiowego, pod warunkiem, że ten ostatni sam nie uzyskuje większych dochodów. Jeżeli dochód jest niski, przyznawana jest różnica między stawką standardową a dochodem netto
  • Plus 392 euro dla osób dorosłych pozostających na utrzymaniu
  • 372 euro dla młodzieży w wieku od 15 do 18 lat
  • 345 euro dla dzieci od siódmego do czternastego roku życia,
  • 282 euro dla dzieci do 6 roku życia.
  • Czynsz za mieszkanie plus koszty dodatkowe i koszty energii (ogrzewanie, energia elektryczna, gaz).
  • Odsetki od zadłużenia i płatności ratalne (pożyczki na raty, Bafög itp.), jak również kwoty konfiskaty, ewentualne honoraria prawników i koszty prawne z poprzednich sporów prawnych;
  • Składki ubezpieczeniowe, takie jak przykładowo ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie na życie lub ubezpieczenie na wypadek śmierci
  • Koszty planowanej lub dokonanej przeprowadzki, dodatkowe koszty związane z wydarzeniami rodzinnymi (komunia, małżeństwo dzieci itp.)

  Dokładne kwoty są publikowane w Federalnym Dzienniku Ustaw w dniu 1 lipca każdego roku. Aktualne kwoty może Wam przedstawić prawnik lub znajdziecie je w sądzie rejonowym albo na stronie internetowej Federalnego Ministerstwa Sprawiedliwości. Znajdziecie tam również broszurę informacyjną na temat poradnictwa.

  C) Wynik

  Pomoc prawną przyznaje się, jeżeli wynik dochodu (punkt A) minus odliczenia i wydatki ogółem (punkt B) wynoszą mniej niż 15 EUR.

  Kto nie ma prawa do bezpłatnej pomocy prawnej w Niemczech?

  Z bezpłatnej pomocy prawnej w Niemczech nie można skorzystać w następujących sytuacjach:

  • Kiedy wnioskujący nadużywa tego prawa, tj. przykładowo wnioskuje ponownie o wydanie mu opisywanego dokumentu w celu sprawdzenia trafności porady prawnej uzyskanej na podstawie udzielonego mu poprzednio zwolnienia od kosztów
  • Kiedy wnioskujący posiada ubezpieczenie pokrywające koszty pomocy prawnej (tzw. Rechtschutzversicherung)
  • Kiedy dany problem jest de facto tak błahy, że można go wyjaśnić na miejscu
  • Jeżeli w poszczególnych przypadkach możliwe jest uzyskanie mniej kosztownej pomocy prawnej np. w Stowarzyszeniu Ochrony Konsumentów
  • Niektóre dziedziny prawa nie są objęte możliwością uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej, np. prawo podatkowe
  • W przypadku, gdy toczy się postępowanie sądowe – wówczas mowa jest o zwolnieniu od kosztów sądowych

  W Bremie i Hamburgu publiczne doradztwo prawne zastępuje pomoc doradczą.

  Prozesskostenhilfe vs Beratungshilfeschein

  Beratungshilfeschein nie należy mylić z Prozesskostenhilfe. Prozesskostenhilfe może być wykorzystana do pokrycia w całości lub części kosztów sądowych i adwokata. Beratungshilfeschein może być natomiast wykorzystany do pokrycia kosztów związanych z pomocą prawnika w pozasądowych kwestiach prawnych, o których pisaliśmy wyżej. Wymagania dla osób starających się o Prozesskostenhilfe są takie same jak dla Beratungshilfeschein.

  Jakie dokumenty należy przygotować, aby otrzymać Beratungshilfeschein?

  Aby otrzymać Beratungshilfeschein należy wykazać, że dana osoba znajduje się w trudnej sytuacji osobistej i finansowej. W tym celu należy przygotować:

  • Tzw. Lohnzettel od pracodawcy
  • Wyciągi z konta za ostatnie dwa miesiące
  • Zaświadczenia typu: Sozialhilebescheid – w przypadku osób pobierających świadczenia socjalne, Arbeitslosengeldbescheid – w przypadku osób pobierajacych zasiłek dla bezrobotnych
  • Umowę najmu (Mietvertrag) i dowód wykazujący dodatkowe koszty (tzw. Nebenkosten)
  • W przypadku, gdy dana osoba ma długi, także dowody dotyczące tych długów
  • W przypadku posiadania dodatkowych ubezpieczenia, np. na życie lub oszczędności, to należy także przedłożyć informacje w tym zakresie
  • Dokumenty, które mają związek z sytuacją, która wymaga konsultacji prawniczej
  • Dowód osobisty lub paszport

  Przykład: Osoba mająca problemy z uzyskaniem Kindergeld zwraca się o uzyskanie Beratungshilfeschein, przedstawia pisma otrzymane przez nią w tym temacie z Familienkasse (Budesagentur für Arbeit) oraz jako osoba pobierająca pomoc socjalną przedkłada także Sozialhilfebescheid oraz dowód osobisty wskazując, że chce otrzymać poradę prawną w zakresie Kindergeld.

  Bezpłatna porada prawna przez internet!

  W dobie internetu możliwe jest uzyskanie porady prawnej online. Dzieki naszej współpracy z Advocado, niemiecką platformą oferującą bezpłatną ocenę prawną sytuacji (aktualnie w języku niemieckim). Aby zdobyć bezpłatną poradę prawną przez internet, należy:

  • Odwiedzić stronę www.advocado.de i kliknąć w przycisk “Kostenfreie Anfrage” (bezpłatne zapytanie), który znajduje się u góry po prawej stronie

  Następnie odpowiedzieć na dwa pytania:

  • Czy w opisywanej sprawie jesteście już reprezentowani przez prawnika (Werden Sie bezüglich Ihres Anliegens bereits anwaltlich vertreten?)
  • Czy chodzi o zapytanie prywatne czy służbowe (Handelt es sich um eine private oder geschäftliche Anfrage?)

  Dalej należy opisać krótko sytuację (Bei welchem Anliegen können wir Ihnen helfen?):

  • Thema – tutaj podajemy temat
  • Beschreiben Sie Ihr Anliegen –  w polu tekstowym opisujemy krótko sytuację

  W kolejnym kroku macie możliwość załadowania dokumentów, jeśli mają one znaczenie w sprawie (Haben Sie wichtige Dokumente, die Sie hochladen möchten?) oraz musicie odpowiedzieć na pytanie, czy posiadacie ubezpieczenie ochrony prawnej (Haben Sie eine Rechtsschutzversicherung?). Dalej podajemy imię oraz nazwisko, a także dane kontaktowe. Po wysłaniu zapytania należy postępować zgodnie ze wskazówkami z wiadomości, którą otrzymacie na podanego w formularzu maila.

  Do jakiego prawnika pójść po poradę?

  W zakresie wyboru prawnika nie ma ograniczeń, może to być Rechtsanwalt, czy też adwokat (radca prawny) pochodzący z kraju UE i wykonujący zawód w Niemczech.
  Warto wiedzieć, że zgodnie z § 49a Abs. 1 S. 2 niemieckiej ustawy o adwokaturze (Bundesrechtsanwaltsordnung – BRAO) odmowa przyjęcia osoby dysponującej omawianym dokumentem możliwa jest jedynie z ważnego powodu. Zgodnie z § 16 a regulacji dotyczących wykonywania zawodu przez adwokatów (Berufsordnung für Rechtsanwälte – BORA), nie są oni zobowiązani do sporządzania wniosków o wydanie Beratungshilfeschein na rzecz osób zwracających się do nich o pomoc prawną.

  Wszelkie treści publikowane na stronie są chronione zgodnie z przepisami niemieckiego prawa autorskiego, Urheberrechtsgesetz (§ 52 ff UrhG).

  Nasza redakcja poleca

  ILS – Institut für Lernsysteme – zamów bezpłatny katalog z wszystkimi kursami oferowanymi przez ILS i zdobądź dodatkowe kwalifikacje na wybranym przez siebie kierunku! Np. 12-miesięczny kurs na opiekuna/-ki osób starszych (Altenbetreuung – Betreuungskraft), język niemiecki w zawodzie (Deutsch im Beruf), programista JAVA (Geprüfte/r Programmierer/in (ILS) – Java), kosmetyczka (Geprüfte/r Kosmetiker/in) i wiele innych!

  19 KOMENTARZE

  Obserwuj
  Powiadom o
  guest
  19 komentarzy
  najstarszy
  najnowszy najpopularniejszy
  Inline Feedbacks
  View all comments
  Swider Robert

  Osoby biedne w tym kraju sa de facto pozbawione konkretnej pomocy prawnej nawet w sprawach niezwykle wazkich. Ten swistek nie jest zadnym bodzcem do pracy dla adwokatow, bo moga zarobic… 72 € ! To sa kpiny w zywe oczy jak zreszta cala reszta w tym rzekomym raju socjalnym ! Mam juz przykre doswiadcze- nia na tym polu, nawet drastyczne. Jesli nie ma sie kasy, juz sie przegralo… Moze poza posredniakiem, tam mozna cos jeszcze wskorac, lecz w innych galeziach prawa nic, doslownie nic nie daja, czlowiek jest goly i wesoly i zdany na laske i nielaske sedziow i prokuratorow… To… Czytaj więcej »

  edward

  proponuję przestać się męczyć w “tym kraju” i wracać do swojego kraju- mlekiem i miodem płynącego- tam wszystko jest perfekcyjne w najmniejszych detalach, i państwo pomaga obywatelom jak nikt inny na świecie. Pozdrawiam

  Andrew

  Do Edward.ty to chyba pozjadales wszystkie rozumy, znalazł się inteligent powiatowy! Robert ma rację, .

  PIT

  Zobaczym gdzie tkwi prawda ,własnie szukam adwokata i oczekuje zwolnienie z kosztów bo pracodawca mnie oszukał skracając okres wypowiedzenia ,oszukiwał przez rok czasu .Zobaczymy jaki to kraj Niemcy i jaka jest ochrona prawna obywateli

  Gizela

  Żadna, pracowałam 6 lat od poczatku pobytu w Niemczech.. Zostalam w haniebny spisob oszukana kiedy przyszedł moment aby pójść do lekarza.. Okazało się że nie mam żadnego ubezpieczenia.. Trzeba było jechac do Polski.. Wracam za rok.. Wszędzie dobrze ale najlepiej we własnym domu.. Niemcy to panstwo policyjne..

  MartinDe

  Zgadzam się z wypowiedzią Roberta.
  Ten najbardziej biurokratyczny kraj to jakaś paranoja. W każdym urzędzie trzeba im pokazywać i udowadniać jak jakimś dzieciom czy też osobą nie do końca rozwiniętym psychicznie.
  Nie wiem czy oni udają czy na prawdę są aż tak głupi. Zero logicznego myślenia. Nie mówiąc o dyskryminacji gdy pokazuje Polski dokument.

  Gizela

  MartinDe, dokładnie tak, ale musisz wiedzieć, że Niemcy są zdominowane przez Zydow, prawdziwi Niemcy sa na wymarciu.. Kazdy imigrant jest lepiej traktowany od Polaka, Polacy są dyskryminowani.. Gdyby wszyscy Polacy opuścili Niemcy, zastanawiam się kto vy pracował.. Gdziekolwiek vy nie wejsc.. wszędzie pracuja Polacy

  B

  Wszyscy tak narzekacie ale dalej tam siedzicie . Jak wam zle to wracajcie do polski w tedy będziecie żyli jak królowie .

  Monika

  Ktos pomoze wypełnic druk o przyznanie adwokata??.Ja sobie nie poradze

  Mario

  W necie sa druki przetłumaczone z poradami co wpisywac trzeba.

  Jestes rabniety w dekiel

  Weź się zastanów co piszesz .może ci ludzie nie maja gdzie wrocic .zycie płata różne figle i najczęściej wtedy spotykają takie zmije jak ty .więc skoro nie możesz pomóc komuś to nie udzielaj sie tu.ok?

  Gizela

  “B”.. Właśnie wracam, jak szybko wyjechalam, tak szybko wracam.. Kraj tumanów zdominowanych przez Zydow

  Barbara

  Szukam prawnika przy sprawie rodznej mój ex jest Niemiec zabrał mi wszystko chcem odzyskać pieniądze które zabrał i inne zeczy jestem bez silna mój adwokat to niemiecki i nie rozumiem nic mój ex robi co chce a ja jestem u kresu

  Gizela

  Szukaj prawnika Polaka, mnostwo jest Polakow prawników.. Ja mam to samo.. Nieroby.. Gołodupce.. Jak przyjechal do mnie do Polski to zabieral wszystko z mojego domu.. Sam nie miał nic.. Kupilam baaardzo dużo, jak wracałam zabrałam WSZYSTKO.. pełny ciężarowy samochód. Nigdy więcej..

  Krystian

  Mam pytanie czy pracownik banku może podać stan konta bankowego dla osób postronnych

  Joanna

  absolutnie nie

  Joanna

  Bardzo pomocne nawet dla osob ,ktore sa juz długo w Niemczech .Ciesze sie ze natrafiłam na ten portal.Apropos mozna znalezc adwokata i mozna wygrac sprawe nawet jak sie jest słabym socjalnie. Tylko niestety kosztuje to dużo czasu ,który potrzebny jest do wypełniania 1000 ca papierów i przzesyłania ich . Język jest wielka bronią.

  Małgorzata

  Najemca lokalu mieszkalnego oszukał mnie, miałam wynająć mieszkanie na 5 lat w chwili kiedy wyremontowzlam mieszkanie okazało się że mogę dostać umowę tyko na 1 rok. Proszę o pomoc.

  19
  0
  Co o tym myślisz? Skomentuj!x
  ()
  x