Będąc obywatelem jednego z krajów członkowskich Unii Europejskiej, można z reguły bez problemu podjąć studia w Niemczech. W większości przypadków nie jest to zbytnio skomplikowane i przebiega sprawnie. Aby móc podjąć studia w Niemczech należy w pierwszej linii uzyskać dopuszczenie (niem. die Zulassung) od uczelni, na której ubiegamy się o miejsce do podjęcia studiów wyższych. Pozostałe kryteria nie różnią się zbytnio od tych obowiązujących w Polsce i zależą od danego uniwersytetu.

Świadectwo szkoły, które uprawnia do podjęcia studiów w Niemczech

Podobnie jak w Polsce, głównym wymogiem niemieckich uczelni jest przedłożenie świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz maturalnego. Dokumenty te muszą zostać przetłumaczone na język niemiecki. Tłumaczenie należy koniecznie uwierzytelnić, w związku z czym najlepiej jest je tłumaczyć w Niemczech. Jest to wprawdzie droższe, ale wtedy mamy pewność, iż zostaną one od razu uznane przez uniwersytet. Cena za jedną linijkę tłumaczenia z języka polskiego na niemiecki w Niemczech waha się pomiędzy 0,65 – 1,00 €. Z oryginalnym tłumaczeniem można się udać do urzędu miasta, gdzie urzędnik wykona jego kopię potwierdzoną pieczątką urzędu. W ten sposób uwierzytelnione kopie są akceptowane przez wszystkie uniwersytety w Niemczech. Wykonanie takiej kopii kosztuje w urzędzie miasta średnio 3-5 euro za stronę.

Egzamin wstępny na uczelnię w Niemczech?

W Niemczech nie przeprowadza się egzaminów wstępnych na uczelnie wyższe. W związku z tym średnia ocen odgrywa decydującą rolę w procesie rekrutacji na niemieckie uczelnie. Średnia ocen ze świadectwa końcowego szkoły średniej nosi w Niemczech nazwę Numerus Clausus. Im wyższa średnia (1,0 jest najwyższą średnią w Niemczech), tym większe szanse na otrzymanie miejsca na uniwersytecie. Szczególnie na najbardziej obleganych kierunkach studiów takich jak prawo czy medycyna, odgrywa ona decydującą rolę. Istnieją jednak i kierunki, na których nie bierze się pod uwagę średniej ocen.

Czy aby móc studiować w Niemczech potrzebny jest stały pobyt?

Obywatele krajów Unii Europejskiej nie potrzebują tymczasowego pozwolenia na pobyt w Niemczech lub wizy, aby móc rozpocząć studia na niemieckiej uczelni. Muszą oni jednak zgłosić w urzędzie meldunkowym (niem. das Einwohnermeldeamt) swój pobyt w mieście, w którym zamieszkują. W Niemczech wymagane jest zameldowanie, jeśli zamierzamy przybywać w kraju dłużej niż trzy miesiące. Więcej o meldunku w Niemczech przeczytacie tutaj:

Wszystko co musisz wiedzieć o meldunku w Niemczech!

Zaświadczenie o sytuacji finansowej

Oprócz tego należy również zaświadczyć pisemnie, iż jesteśmy w stanie samemu lub przez osobę trzecią utrzymać się przez okres trwania studiów w Niemczech. W tym wypadku wystarczy zwykłe pismo, w którym należy napisać, że będziemy mogli utrzymać się finansowo. Jeśli nasze utrzymanie poświadcza osoba trzecia, musimy podać jej dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, ewentualne pokrewieństwo, podpis.

Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech jako student

Osoby podejmujące w Niemczech studia, muszą również przedłożyć potwierdzenie o przynależności do kasy chorych i tym samym o ubezpieczeniu zdrowotnym. Te wystarczy poświadczyć kopią karty kasy chorych. Studenci w Niemczech płacą niższą składkę na ubezpieczenie zdrowotne, która wynosi aktualnie około 72,17 € miesięcznie i jest najtańszą alternatywą. Dojczland.info współpracuje z jedną z najlepszych ubezpieczalni zdrowotnych w Niemczech, Techniker Krankenkasse. Dowiedzcie się więcej:

Ustawowe ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech

Znajomość języka niemieckiego

Każdy student nieposiadający niemieckiej matury, musi poświadczyć znajomość języka niemieckiego. Obywatele Unii Europejskiej muszą najczęściej wykazać się dosyć dobrą znajomością języka. W tym wypadku zależy to jednak od obranego kierunku studiów oraz uczelni. Większość uniwersytetów niemieckich organizuje egzaminy językowe  tuż przed rozpoczęciem pierwszego semestru. Są to egzaminy DSH (Detusche Sprachpruefung fuer den Hochschulzugang), czyli niemiecki egzamin językowy do uzyskania dostępu na uczelnie wyższe. Egzaminy te składają się z części pisemnej, na które składa się rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, część gramatyczna i wypracowanie pisemne oraz z części ustnej. Test ten ma na celu sprawdzenie czy nasze znajomości językowe są wystarczające, aby studiować na danym kierunku danej uczelni. Każda uczelnia posiada własne wymagania odnośnie poziomu języka niemieckiego studentów z zagranicy.

Aby uzyskać miejsce na niemieckiej uczelni, należy uzyskać wynik wyższy niż 60%, co odpowiada DSH 2 (patrz niżej). W zależności od wybranego kierunku wynik ten może być wyższy. Najwyżej ocenianym poziomem jest poziom DSH 3. Z tym wynikiem zostaniemy dopuszczonym do każdego kierunku, nawet na medycynę lub prawo.

Poziomy DSH kształtują się następująco:

 • poziom DSH 1 (≥57%): poziom B2
 • DSH 2 (≥67%): poziom C1
 • DSH 3 (≥82%): poziom C2

Alternatywnie można zrobić egzamin w ramach testu DaF (Deutsch als Fremdsprache). Większość uczelni wymaga wyniku na poziomie TDN 4 (TestDaF-Niveaustufe 4) ze wszystkich czterech sprawności: mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie.

Podstawowe skróty jeśli chodzi o typy studiów w Niemczech

Wraz z ujednoliceniem programów studiów na terenie Unii Europejskiej, również w Niemczech zrezygnowano ze studiów jednolitych na rzecz studiów dwustopniowych. W związku z tym wyróżniamy następujące rodzaje studiów:

 • Bachelor of Arts – licencjat z kierunków humanistycznych
 • Bachelor of Science – licencjat z kierunków ścisłych
 • Bachelor of Engineering – licencjat z tytułem inżyniera
 • Master of Arts – magister z przedmiotów humanistycznych
 • Master of Science – magister z przedmiotów ścisłych
 • Master of Engineering – magister dla inżynierów
 • Doktor (Ph.D.) – studia doktoranckie

Oprócz tego w Niemczech istnieją także kierunki, które kończą się tak zwanymi Staatsexamen lub Staatsprüfung, czyli egzaminami państwowymi. Należą do nich kierunki nauczycielskie (niem. Lehramt), prawnicze i medycyna.

Stypendium w Niemczech

Jeśli chcemy się starać o otrzymanie stypendium na studia w Niemczech, możemy się zwrócić o pomoc do centrum DAAD, t.j. Niemieckiej Centralnej Wymiany Akademickiej. Wysokość stypendium zależy od różnych kryteriów, takich osobista sytuacja finansowa, osiągnięcia naukowe, znajomość językowa, etc. Ważny jest oprócz tego także kierunek. Kierunki humanistyczne wymagają doskonałej znajomości języka niemieckiego, podobnie jak medycyna czy prawo. W naukach ścisłych język niemiecki nie gra aż tak ważnej roli, lecz w tym wypadku liczy się znajomość języka angielskiego. W przypadku spełnienia wymogów, można otrzymać stypendium generalnie na każdym kierunku. Szczegółowych informacji na ten temat można zaczerpnąć na stronie centrali:

https://www.daad.de/de/

Nieoprocentowana pożyczka studencka BAföG?

BAföG to nieoprocentowana pożyczka studencka, która zgodnie z (§ 8 BAföG) przysługuje również studentom z zagranicy. Ci muszą mieć pozwolenie na dłuższy pobyt w Niemczech lub od kilku lat tutaj mieszkać. Generalnie obywatele krajów UE mają większe szanse na uzyskanie pożyczki, niż Ci przybywający do Niemiec spoza UE. Jako obywatel UE należy jednak spełnić jedno z poniższych wymagań:

 • Posiadać zaświadczenie o zezwoleniu na pobyt stały (niem. Daueraufenthaltsbescheinigung), zgodnie z § 5 Abs. 5 FreizügG/EU
 • Posiadać nieograniczone zezwolenie na pobyt (niem. unbefristete Aufenthaltserlaubnis), zgodnie z § 7a AufenthG/EWG
 • Być w związku małżeńskim z obywatelem/-ką UE, który/-a pracuje na terenie Niemiec (wtedy pozwolenie na pobyt wynika z jej/jego pozwolenia)
 • Jedno z rodziców jest obywatelem/-ką UE i pracuje na terenie Niemiec (wtedy pozwolenie na pobyt wynika z jej/jego pozwolenia)
 • Przed podjęciem studiów wykonywano pracę na terenie Niemiec, która miała związek z zaplanowanymi studiami

BAföG jest spłacany w miesięcznych ratach minimalnych w wysokości 100 euro do kwoty maksymalnie 10.000 euro. Spłata BAföG rozpoczyna się mniej więcej po pięciu latach od ukończenia studiów, a informacje o tym jak i kiedy należy spłacić pożyczkę, otrzymuje się pocztą przynajmniej rok przed rozpoczęciem terminu spłacania. W sytuacjach wyjątkowych (np. bezrobocie), termin spłaty może zostać wydłużony lub mogą zostać zarządzone niższe raty.

Szczegóły na ten temat tutaj: BAföG, czyli wszystko co musicie wiedzieć o pożyczce dla uczących się w Niemczech!

Pieniądze dla studentów: Begrüßungsgeld

W Niemczech istnieje również coś takiego jak Begrüßungsgeld, czyli pieniądze oferowane studentom „przyjezdnym”. Więcej na ten temat przeczytacie w naszym artykule na ten temat: Pieniądze dla studentów: Begrüßungsgeld

Jakie dokumenty należy przygotować?

Aby móc ubiegać się o miejsce na niemieckiej uczelni należy przygotować szereg dokumentów. Przy czym w zależności od uczelni, ilość wymaganych dokumentów może być różna. Poniżej przedstawiamy listę dokumentów, które koniecznie będzie trzeba dostarczyć:

 • Wypełniony wniosek o przyjęcie na studia, niem. Zulassungsantrag, który znajdziecie na stronie uczelni
 • Potwierdzona kopia świadectwa dojrzałości
 • Uwierzytelnione tłumaczenie potwierdzonej kopii świadectwa dojrzałości
 • Potwierdzona kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • Uwierzytelnione tłumaczenie potwierdzonej kopii świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • Zaświadczenie o znajomości języków (DaF, DSH lub równorzędne – patrz wyżej)
 • Kopia dowodu osobistego lub paszportu (strona zawierająca dane osobowe, datę i miejsce urodzenia)
 • Kolorowe zdjęcie paszportowe
 • Dowód uiszczenia opłaty manipulacyjnej

Po wypełnieniu wniosku online wszystkie dokumenty należy przesłać na adres widniejący na stronie internetowej danej uczelni (uni-assist). Dokumenty są tam przechowywane przez rok i nie są odsyłane z powrotem (po upływie roku są niszczone).

Studia w Niemczech na odległość?

Bardzo popularne w Niemczech są kursy dokształcające oraz studia na odległość. Jest to idealne rozwiązanie dla osób pracujących, które nie mają czasu jeździć na zajęcia do uczelni. Wykłady mają miejsce online, a materiały do nauki przesyłane są pocztą albo mailem. Poniżej przedstawiamy kilka niemieckich placówek, które oferują tego typu studia oraz kursy dokształcające:

Placówka kształcącaKrótki opis oferty

ILS - Institut für Lernsysteme

Base
 • ILS to jedna z najbardziej znanych placówek szkoleniowych w Niemczech

 • ILS oferuje szeroką paletę kursów dokształcających, np. 12-miesięczny kurs na opiekuna/-ki osób starszych (szukaj na stronie pod literką A... - Altenbetreuung), język niemiecki w zawodzie (ILS Fernkurs Deutsch im Beruf), programista (ILS Fernkurs Programmierer/in), kosmetyczka (ILS Fernkurs Kosmetiker/in) i wiele innych (patrz link do strony powyżej)

 • Bezpłatna infolinia

 • Każdy kurs można wypróbować przez 4 tygodnie za darmo

 • Ponad 75.000 kursantów rocznie
 • Fernakademie für Erwachsenenbildung - Das Fernstudium mit mehr Service!

  1&1
 • Podobnie jak ILS również Fernakademie oferuje szeroką paletę kursów dokształcających, np. opiekunka (Fernkurs Betreuungskraft gemäß §87b an der Fernakademie-Klett), trener fitness (Fernkurs Fitnesscoach an der Fernakademie-Klett) i wiele innych (patrz link do strony powyżej)

 • Bezpłatna infolinia

 • 4 tygodniowy bezpłatny okres próbny

 • Miesięczny okres wypowiedzenia każdego kursu

 • Ponad 6.000 kursantów rocznie
 • Europäische Fernhochschule Hamburg - University of applied sciences

  O2
 • EURO-FH to placówka, która umożliwia zdobycie tytułu uczelni wyższej (inżynier, licencjat, magister, MBA)

 • Uczelnia posiada liczne akredytacje oraz współpracuje z uczelniami w Polsce, Chinach, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i USA

 • Uczelnia oferuje wykłady online oraz materiały przesyłane pocztą elektroniczną

 • Wykłady mają miejsce dwa razy w tygodniu (wieczorami) lub w soboty i można wziąć w nich udział przez internet nie wychodząc z domu

 • Ponad 5.000 studentów rocznie
 • https:///www.sgd.de/

  O2
 • Studiengemeinschaft Darmstadt to szkoła umożliwiająca zrobienie niemieckiej matury, a także zdobycia wykształcenia w wielu dziedzinach nauki

 • Szkoła działa od 1948 roku!

 • Możliwość zamówienia bezpłatnego pakietu informacyjnego z lekcjami próbnymi z wybranych kursów

 • Materiał do nauki wysyłany jest pocztą w formie papierowej

 • 90 procentowa zdawalność wśród uczących się
 • Wszelkie treści publikowane na stronie są chronione zgodnie z przepisami niemieckiego prawa autorskiego, Urheberrechtsgesetz (§ 52 ff UrhG).

  Praca w Niemczech

  1 KOMENTARZ

  1. Witam. Czy może mi ktoś powiedzieć na których kierunkach nie ma wymogu zdawania x przedmiotu/ nie ma progu procentowego?
   Dzięki za pomoc.

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Napisz komentarz!
  Tutaj wpisz Twoją nazwę użytkownika