Studia w Niemczech – koszty, wymagania, pomoc finansowa i wiele więcej!

  Kandydaci na studia w Niemczech mogą wybierać między 426 różnego rodzaju uczelniami, na których studiuje 2,9 milionów studentów z całego świata. Według danych statystycznych w 2018 roku studia na uczelniach niemieckich rozpoczęło ponad pół miliona osób, z czego 14% to cudzoziemcy.

  Uczelnie niemieckie oferują ponad dwadzieścia tysięcy różnych kierunków studiów na poziomie licencjackim i magisterskim. W artykule przedstawiamy Wam, co musicie zrobić, aby dostać się na studia w Niemczech!

  Będąc obywatelem jednego z krajów członkowskich Unii Europejskiej można bez problemu podjąć studia w tym kraju. W większości przypadków nie jest to zbytnio skomplikowane i przebiega sprawnie.

  Aby móc podjąć studia w Niemczech należy w pierwszej linii zostać do nich dopuszczonym (die Zulassung erhalten) przez uczelnię, na której ubiegamy się o miejsce do podjęcia studiów wyższych. Pozostałe kryteria nie różnią się zbytnio od tych obowiązujących w Polsce i zależą od danego uniwersytetu lub szkoły wyższej.

  Dokumenty potrzebne do złożenia podania o przyjęcie na studia w Niemczech

  W zależności od wybranego uniwersytetu lub zawodowej szkoły wyższej (Fachhochschule) musicie złożyć odpowiednie dokumenty. Każda szkoła wyższa ma własne wymagania, dlatego ważne jest nawiązanie kontaktu z wybraną uczelnią w celu zdobycia dokładnych informacji, co dokładnie będzie wam potrzebne. Aplikacja o miejsce na studiach w Niemczech musi zawsze zawierać następujące dokumenty:

  1. Bewerbungsantrag, czyli podanie o przyjęcie na studia: Wiele uczelni korzysta z własnych portali online lub z ogólnodostępnego portalu uni-assist.de, gdzie kandydaci na studia mogą założyć konto kandydata oraz złożyć elektroniczne podanie o miejsce na studiach (Studienplatz). W przypadku składania podania o przyjęcie na studia na kierunkach z ograniczoną liczbą przyjęć (Zulassungsbeschränkung), takich jak na przykład psychologia, medycyna (Humanmedizin), stomatologia (Zahnmedizin), weterynaria (Tiermedizin) i farmacja (Pharmazie), konieczne jest złożenie podania o przyjęcie na studia przez portal www.hochschulstart.de.
  2. Hochschulzugangsberechtigung, czyli świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej (Sekundarschulabschluss) uprawniającego do podjęcia studiów wyższych oraz inne dokumenty potwierdzające uzyskane wyniki w nauce (wyciąg z indeksu/wykaz przedmiotów i ocen, w przypadku ukończonych studiów w Polsce na poziomie licencjata i składania podanie o przyjęcie na studia na poziomie Master konieczne jest przedłożenie dyplomu licencjata wraz z suplementem).
  3. Deutschkenntnisse und Sprachzertifikate, czyli znajomość języka niemieckiego i uznawane w Niemczech certyfikaty językowe. W przypadku chęci podjęcia studiów na kierunkach filologicznych mogą być także konieczne certyfikaty dokumentujące znajomość innych języków na odpowiednim poziomie wymaganym na studiach, na przykład certyfikat znajomości języka angielskiego dla kandydatów na studia na kierunku filologii angielskiej, lingwistyki stosowanej lub amerykanistyki, czy też certyfikat znajomości języka francuskiego dla kandydatów na romanistykę.
  4. Weitere Bewerbungsunterlagen, czyli dodatkowe dokumenty wymagane przez uczelnię, takie jak wypełnione specjalne wnioski o przyjęcie, życiorys (Lebenslauf), potwierdzenie odbytych praktyk (Praktikumsnachweise) lub praktyk obowiązkowych przed rozpoczęciem studiów (Vorpraktikum), list motywacyjny (Motivationsschreiben), referencje od osób trzecich (Empfehlungsschreiben) lub lista publikacji naukowych (Publikationsliste – w przypadku studiów doktoranckich lub programów postdoktoranckich).

  Uwaga: Kandydaci na studia na kierunkach artystycznych lub muzycznych muszę zazwyczaj przedłożyć portfolio z wykonanymi pracami w celu udowodnienia umiejętności plastycznych, fotograficznych, tanecznych, instrumentalnych, aktorskich lub wokalnych. Na tych kierunkach bardzo często są też egzaminy wstępne lub inne procedury kwalifikacyjne. Procedura kwalifikacyjna na jednej z najbardziej renomowanych Akademii Sztuk Pięknych Folkwang University in Essen zawiera aż osiem kroków https://www.folkwang-uni.de/home/hochschule/studium/bewerbung/.

  Także kandydaci na studia dziennikarskie muszą przedłożyć portfolio z opublikowanymi artykułami. Tutaj też często wymagane jest zdanie egzaminu wstępnego z wiedzy o społeczeństwie i aktualnych problemach świata i polityki oraz napisanie eseju na zadany temat.

  Hochschulzugangsberechtigung, czyli dokumenty uprawniające do podjęcia studiów w Niemczech

  Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów wyższych (Hochschulzugangsberechtigung) należy złożyć za pośrednictwem uczelnianych portali online lub poprzez wymienione portale Uni-Assist lub Hochschulstart. Wszystkie świadectwa i certyfikaty muszą być kompletne (vollständig) i bez luk (lückenlos). Konieczne jest także złożenie uwierzytelnionych kopii w języku oryginalnym (czyli po polsku) oraz ich tłumaczeń na język niemiecki sporządzonych przez tłumacza przysięgłego. Te także należy uwierzytelnić.

  1. Dokumenty wymagane od kandydatów na studia na poziomie licencjata (Bachelor):
   • Świadectwo dojrzałości wraz z wykazem przedmiotów i ocen,
   • Zaświadczenie o zdaniu egzaminu wstępnego w kraju ojczystym (o ile takowy został zdany),
   • W przypadku, gdy studiujecie już w Polsce – wyciąg z indeksu/wykaz przedmiotów i ocen, jest to przydatne w przypadku zaklasyfikowania na wyższy semestr,
   • System ocen obowiązujący na Waszej uczelni. Możecie załączyć link do waszej uczelni, gdzie te informacje są do dyspozycji lub wydrukować te informacje jako pdf i dołączyć do podania o przyjęcie na studia. Jest to być pomocne do przeliczenia Waszych ocen na niemiecką skalę i zaliczenia przedmiotów ze studiów w Polsce na studiach w Niemczech.
  2. Dokumenty wymagane od kandydatów na studia na poziomie magistra (Master):
   • Dokumenty poświadczające ukończenie studiów wyższych: dyplom wraz z suplementem, wyciąg z indeksu/wykaz przedmiotów i ocen,
   • System ocen obowiązujący na Waszej uczelni.
   • Niektóre uczelnie także w przypadku przyjęcia na studia II-go stopnia (Master) wymagają przedłożenia świadectwa dojrzałości oraz zaświadczenia o zdaniu egzaminu wstępnego na studia.

  Dokumenty potrzebne na studia w Niemczech muszą zostać przetłumaczone na język niemiecki przez tłumacza przysięgłego. Tłumacze przysięgli nie mogą uwierzytelniać dokumentów w języku oryginalnym. Ponieważ tłumaczenie należy koniecznie uwierzytelnić, w związku z czym najlepiej jest je tłumaczyć w Niemczech. Jest to wprawdzie droższe, ale wtedy mamy pewność, iż zostaną one od razu uznane przez uczelnię. Cena za jedną linijkę tłumaczenia z języka polskiego na niemiecki w Niemczech waha się pomiędzy 0,65 – 1,00 €. Z oryginalnym tłumaczeniem można się udać do urzędu miasta, gdzie urzędnik wykona jego kopię potwierdzoną pieczątką urzędu. W ten sposób uwierzytelnione kopie są akceptowane przez wszystkie uniwersytety w Niemczech. Wykonanie takiej kopii kosztuje w urzędzie miasta średnio 3-5 euro za stronę.

  Znajomość języka niemieckiego

  Każdy kandydat na studia, który nie uczęszczał do niemieckiej szkoły i nie posiada niemieckiego świadectwa maturalnego, musi udowodnić znajomość języka niemieckiego na poziomie wystarczającym do podjęcia studiów. Dotyczy to także obywateli krajów Unii Europejskiej. Każda z uczelni ma swoje własne zasady związane z rodzajem certyfikatu i ocenami uzależnione od obranego kierunku studiów. W przypadku, gdy macie wątpliwości, czy Wasz certyfikat jest uznany na uczelni, najlepiej skontaktować się bezpośrednio z nią telefonicznie lub przez pocztę elektroniczną. Większość uczelni uznaje następujące certyfikaty języka niemieckiego:

  • DSH2/DSH3 – egzaminy języka niemieckiego organizowane wewnętrznie przez uczelnie w Niemczech
  • TestDaf: poziom 4 (Niveau 4) w każdej z czterech części składowych/sprawności: mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie. Więcej na temat TestDaf znajdziecie tutaj: https://www.testdaf.de/
  • Certyfikaty Instytutu Goethe’go na poziomie C2 (Großes Deutsches Sprachdiplom)
  • Telc C1 Hochschule
  • Telc C2
  • Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz: DSD II na poziomie C1 w każdej części składowej egzaminu

  Większość uniwersytetów niemieckich organizuje egzaminy językowe tuż przed rozpoczęciem pierwszego semestru. Są to egzaminy DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang), czyli niemiecki egzamin językowy do uzyskania dostępu na uczelnie wyższe. Egzaminy te składają się z części pisemnej, na które składa się rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, część gramatyczna i wypracowanie pisemne oraz z części ustnej. Test ten ma na celu sprawdzenie czy nasze znajomości językowe są wystarczające, aby studiować na danym kierunku danej uczelni.

  Aby uzyskać miejsce na niemieckiej uczelni, należy uzyskać wynik wyższy niż 60%, co odpowiada DSH 2 (patrz niżej). W zależności od wybranego kierunku wymóg ten może być wyższy. Najwyżej ocenianym poziomem jest poziom DSH 3. Z wynikiem DSH 3 kandydacie zostaną dopuszczeni na każdy kierunek, nawet na medycynę, psychologię lub prawo.

  Poziomy DSH kształtują się następująco:

  • poziom DSH 1 (≥57%): poziom B2
  • DSH 2 (≥67%): poziom C1
  • DSH 3 (≥82%): poziom C2

  Uwaga: kandydaci na studia na kierunkach muzycznych i artystycznych podlegają innym kryteriom językowym uzależnionym od obranego kierunku studiów. W przypadku wątpliwości lub pytań należy zgłosić się bezpośrednio do uczelni.

  Jakie dokumenty należy zatem przygotować?

  Aby móc ubiegać się o miejsce na niemieckiej uczelni należy przygotować szereg dokumentów. Przy czym w zależności od uczelni, ilość wymaganych dokumentów może być różna. Poniżej przedstawiamy listę dokumentów, które koniecznie będzie trzeba dostarczyć:

  • Wypełniony wniosek o przyjęcie na studia, czyli Zulassungsantrag, który znajdziecie na stronie internetowej uczelni,
  • Potwierdzona kopia świadectwa dojrzałości,
  • Uwierzytelnione tłumaczenie potwierdzonej kopii świadectwa dojrzałości,
  • Potwierdzona kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej,
  • Uwierzytelnione tłumaczenie potwierdzonej kopii świadectwa ukończenia szkoły średniej,
  • Zaświadczenie o znajomości języków (DaF, DSH lub równorzędne – patrz wyżej),
  • Kopia dowodu osobistego lub paszportu (strona zawierająca dane osobowe, datę i miejsce urodzenia),
  • Kolorowe zdjęcie paszportowe,
  • Dowód uiszczenia opłaty manipulacyjnej,
  • Inne dokumenty wymagane przez uczelnię.

  Po wypełnieniu wniosku online wszystkie dokumenty należy przesłać na adres widniejący na stronie internetowej danej uczelni. W przypadku korzystania z portalu online (na przykład https://www.uni-assist.de/bewerben/online-bewerben/) wszystkie dokumenty należy zeskanować i przesłać na serwer (papierlose Bewerbung). Korzystając z portalu online zostaniecie wezwani do przedłożenia wszystkich uwierzytelnionych dokumentów w formie papierowej w oryginale na uczelni w momencie, gdy zostanie wam przyznane miejsce na studiach.

  Terminy na składanie dokumentów na studia w Niemczech

  Terminy składania dokumentów na niemieckie uczelnie to:

  • 15 lipca dla kandydatów na studia rozpoczynających studia w semestrze zimowym,
  • 15 stycznia dla kandydatów na studia rozpoczynających studia w semestrze letnim.

  W przypadku kandydatów na studia na kierunkach artystycznych lub muzycznych mogą obowiązywać inne terminy w związku z egzaminami wstępnymi lub innymi procedurami kwalifikacyjnymi. Informacje na ten temat znajdują się na stronach internetowych uczelni i fakultetów.

  Egzamin wstępny na uczelnię w Niemczech

  W Niemczech nie przeprowadza się egzaminów wstępnych na uczelnie wyższe. Wyjątkami są wspomniane kierunki artystyczne i muzyczne. Na niektóre kierunki studiów można dostać się bezpośrednio bez względu na oceny. Takie kierunki studiów określane są jako „zulassungsfrei”. Na inne z kolei obowiązuje Numerus Clausus (z łaciny ograniczona liczba), czyli kandydaci muszą poddać sią procedurze przydzielania miejsc na studia ze względu na tak zwaną „Verfahrensnote”, czyli ocenę wyliczoną na podstawie określonych kryteriów (średnia z matury jest jednym z kryteriów) oraz czas oczekiwania na miejsce studiów na danym kierunku. Takie kierunki studiów określane są jako „zulassungsbeschränkt“.

  Proces przydzielania miejsc na studia zależy od rodzaju kierunku studiów. Na kierunkach z lokalnym Numerus Clausus decyzja o przydzieleniu miejsca znajduje się w gestii uczelni. W przypadku studiów na takich kierunkach, jak psychologia, medycyna (Humanmedizin), stomatologia (Zahnmedizin), weterynaria (Tiermedizin) i farmacja (Pharmazie), obowiązuje ogólnokrajowy Numerus Clausus i konieczne jest złożenie podania o przyjęcie na studia przez portal www.hochschulstart.de bez względu na miasto i land.

  Im wyższa średnia (1,0 jest najwyższą średnią w Niemczech), tym większe są szanse na otrzymanie miejsca na wybranym uniwersytecie. Wyniki przydzielenia miejsc publikowane są na stronach internetowych poszczególnych uczelni. Poniżej znajdziecie przykład na zastosowanie lokalnej procedury Numerus Clausus (DoSV Dialogorientiertes Serviceverfahren) w przypadku kierunku studiów „Psychologia” z wyjaśnieniami.

  Tłumaczenie:

  • Psychologia (licencjat) – Procedura DoSV
  • Pierwszy semestr – hochschulstart.de (DoSV)
  • Granica listy na podstawie wysokości oceny wyliczonej w postępowaniu
   • Dopuszczeni do studiów zostali wszyscy ci, którzy mają ocenę wyliczoną w postępowaniu wynoszącą co najmniej 1,51
   • Spośród kandydatów z oceną wyliczoną w postępowaniu wynoszącą 1,52 dopuszczeni do studiów zostali wszyscy ci, którzy czekają na miejsce przynajmniej jeden semestr
   • Spośród kandydatów z oceną wyliczoną w postępowaniu wynoszącą 1,52 i zerowym czasem oczekiwania (zero semestrów) do studiów zostali dopuszczeni kandydaci na podstawie losowania.
  • Granica listy na podstawie czasu oczekiwania na przyznanie miejsca na studia
   • Do studiów dopuszczeni zostali wszyscy ci, którzy oczekują na miejsce studiów przynajmniej 15 semestrów.

  Pozwolenie na pobyt i wiza studencka

  Kandydaci na studia pochodzący z krajów Unii Europejskiej nie potrzebują ani tymczasowego pozwolenia na pobyt w Niemczech ani wizy studenckiej Muszą oni jednak zgłosić w urzędzie meldunkowym (das Einwohnermeldeamt) swój pobyt w mieście, w którym zamieszkują studiować. W Niemczech wymagane jest zameldowanie, jeśli zamierzamy przybywać w kraju dłużej niż trzy miesiące. Więcej o meldunku w Niemczech przeczytacie tutaj:

  Wszystko co musisz wiedzieć o meldunku w Niemczech!

  Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech jako student

  Osoby podejmujące w Niemczech studia muszą również obowiązkowo przedłożyć potwierdzenie o przynależności do kasy chorych (Die Versicherungsbescheinigung der Krankenkasse zur Vorlage bei der Hochschule) i tym samym o ustawowym ubezpieczeniu zdrowotnym w momencie zapisania na studia (Immatrikulation). Studenci w Niemczech płacą niższą składkę na ubezpieczenie zdrowotne, która wynosi aktualnie około 72,17 € miesięcznie i jest najtańszą alternatywą. Dojczland.info współpracuje z jedną z najlepszych ubezpieczalni zdrowotnych w Niemczech, Techniker Krankenkasse. Aby korzystać z taryfy studenckiej należy przedłożyć w kasie chorych i potem przedkładać co semester zaświadczenie o statusie studenta (Immatrikulationsbescheinigung). Dowiedzcie się więcej:

  Ustawowe ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech

  Podstawowe skróty dotyczące rodzajów studiów w Niemczech

  Wraz z ujednoliceniem programów studiów na obszarze Unii Europejskiej, również w Niemczech zrezygnowano ze studiów jednostopniowych (Magister- und Diplomstudiengänge) na rzecz studiów trzystopniowych (Bachelor, Master, Doctoral Study PhD). W związku z tym wyróżniamy następujące rodzaje studiów:

  • Bachelor of Arts (MA) – licencjat z kierunków humanistycznych
  • Bachelor of Science (BSc)– licencjat z kierunków ścisłych
  • Bachelor of Engineering (B.Eng.) – licencjat z tytułem inżyniera
  • Bachelor of Laws (LL.B.) – licencjat na kierunku prawno-ekonomicznym, nieuprawniający do podejścia do egzaminu państwowego
  • Master of Arts (MA) – magister z przedmiotów humanistycznych
  • Master of Science (MSc) – magister z przedmiotów ścisłych
  • Master of Engineering (M.Eng.)– magister dla inżynierów
  • Master of Laws (LL.M.) – magister na kierunku prawno-ekonomicznym, nieuprawniający do podejścia do egzaminu państwowego
  • Doktor (Ph.D.) – Doctor of Philosophy

  Oprócz tego w Niemczech istnieją także kierunki, które kończą się egzaminami państwowymi, czyli Staatsexamen lub Staatsprüfung. Należą do nich kierunki nauczycielskie (Die Erste und die Zweite Staatsprüfung für das Lehramt), prawnicze ( Das Erste und das Zweite Staatsexamen) i medycyna (Das Erste und das Zweite Staatsexamen).

  Stypendium w Niemczech

  Każdy student może starać się o przyznanie stypendium. Jeśli chcemy się starać o otrzymanie stypendium na studia w Niemczech, możemy się zwrócić o pomoc do DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst, czyli do Niemieckiej Centralnej Wymiany Akademickiej). Wysokość stypendium zależy od różnych kryteriów, takich osobista sytuacja finansowa, osiągnięcia naukowe, znajomość językowa, etc. Ważny jest oprócz tego także kierunek. W przypadku spełnienia wymogów, można otrzymać stypendium generalnie na każdym kierunku. Szczegółowych informacji na ten temat można zaczerpnąć na stronie centrali:

  https://www.daad.de/de/

  W Niemczech istnieją też różne fundacje przyznające stypendia. Warunkiem przyznania stypendium są m.in. zaangażowanie polityczne i społeczne, specjalne uzdolnienia oraz bardzo dobre oceny.

  Fundacje przyznające stypendia:

  Nieoprocentowana pożyczka studencka BAföG?

  BAföG to nieoprocentowana pożyczka studencka, która zgodnie z (§ 8 BAföG) przysługuje również studentom z zagranicy. Upoważnieni do złożenia wniosku o przyznanie BAföG są:

  • Obywatele państw Unii Europejskiej,
  • Migrantki, migranci i uciekinierzy posiadający prawo do pobytu na terenie Niemiec

  Od semestru zimowego 2019/20 maksymalna wysokość miesięcznej wypłaty wynosi 853 euro. BAföG jest spłacany w miesięcznych ratach minimalnych w wysokości 130 euro do maksymalnej kwoty w wysokości 10.000 euro. Spłata BAföG rozpoczyna się po pięciu latach od ukończenia studiów, a informacje o tym, jak i kiedy należy spłacić pożyczkę, otrzymuje się pocztą przynajmniej rok przed rozpoczęciem terminu spłacania. W sytuacjach wyjątkowych (np. bezrobocie), termin spłaty może zostać wydłużony lub mogą zostać zarządzone niższe raty.

  Szczegóły na ten temat tutaj: BAföG, czyli wszystko co musicie wiedzieć o pożyczce dla uczących się w Niemczech!

  Pieniądze dla studentów: Begrüßungsgeld

  W Niemczech istnieje również coś takiego jak Begrüßungsgeld, czyli pieniądze oferowane studentom „przyjezdnym”. Więcej na ten temat przeczytacie w naszym artykule na ten temat: Pieniądze dla studentów: Begrüßungsgeld

  Studia w Niemczech na odległość?

  Bardzo popularne w Niemczech są kursy dokształcające oraz studia na odległość. Jest to idealne rozwiązanie dla osób pracujących, które nie mają czasu jeździć na zajęcia do uczelni. Wykłady mają miejsce online, a materiały do nauki przesyłane są pocztą albo mailem. Poniżej przedstawiamy kilka niemieckich placówek, które oferują tego typu studia oraz kursy dokształcające. Na ich stronach możecie zamówić bezpłatnie katalogi, które zawierają informacje o wszystkich programach nauczania oferowanych przez wybraną placówkę:

  1. ILS – Institut für Lernsysteme

  • ILS to jedna z najbardziej znanych placówek szkoleniowych w Niemczech
  • ILS oferuje szeroką paletę kursów dokształcających, np. 12-miesięczny kurs na opiekuna/-ki osób starszych (szukaj na stronie pod literką A… – Altenbetreuung), język niemiecki w zawodzie (Deutsch im Beruf), programista (Geprüfte/r Programmierer/in (ILS) – Schwerpunkt Java), kosmetyczka (Geprüfte/r Kosmetiker/in) i wiele innych (patrz link do strony powyżej)
  • Bezpłatna infolinia
  • Każdy kurs można wypróbować przez 4 tygodnie za darmo
  • Ponad 75.000 kursantów rocznie

  2. Fernakademie für Erwachsenenbildung – Das Fernstudium mit mehr Service!

  • Podobnie jak ILS również Fernakademie oferuje szeroką paletę kursów dokształcających, np. opiekunka (Fernkurs Betreuungskraft gemäß §87b an der Fernakademie-Klett), trener fitness (Fernkurs Fitnesscoach an der Fernakademie-Klett) i wiele innych (patrz link do strony powyżej)
  • Bezpłatna infolinia
  • 4 tygodniowy bezpłatny okres próbny
  • Miesięczny okres wypowiedzenia każdego kursu
  • Ponad 6.000 kursantów rocznie

  3. Euro-FH – Europäische Fernhochschule Hamburg

  • EURO-FH to placówka, która umożliwia zdobycie tytułu uczelni wyższej (inżynier, licencjat, magister, MBA)
  • Uczelnia posiada liczne akredytacje oraz współpracuje z uczelniami w Polsce, Chinach, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i USA
  • Uczelnia oferuje wykłady online oraz materiały przesyłane pocztą elektroniczną
  • Wykłady mają miejsce dwa razy w tygodniu (wieczorami) lub w soboty i można wziąć w nich udział przez internet nie wychodząc z domu
  • Ponad 5.000 studentów rocznie

  Obserwuj Dojczland.info i bądź na bieżąco:

  196,377FaniLubię
  24,300ObserwującyObserwuj
  316ObserwującyObserwuj

  4 KOMENTARZE

  Obserwuj
  Powiadom o
  guest

  4 komentarzy
  najstarszy
  najnowszy najpopularniejszy
  Inline Feedbacks
  View all comments
  DCX

  Witam. Czy może mi ktoś powiedzieć na których kierunkach nie ma wymogu zdawania x przedmiotu/ nie ma progu procentowego?
  Dzięki za pomoc.

  Wiktoria

  witam. czy to znaczy że dokumenty tłumaczone przez tłumacza przysięgłego w Polsce nie są uznawane przez niemieckie uczelnie?? i musze je jeszcze raz w Niemczech przetłumaczyć?

  EduCat

  Najgorsze to konieczna znajomość języka niemieckiego. Ale poza tym to chyba całkiem fajny kraj do życia

  Wiktor

  Witam,

  proszę o uzupełnienie informacji o BAföG. Jest on przyznawany obywatelom unii ale dopiero po 5 latach pobytu.

  4
  0
  Co o tym myślisz? Skomentuj!x