Niemiecki dla przedszkolanek – rozmowy z rodzicami

  Osoby pracujące w Niemczech w przedszkolu mogą liczyć na względnie pewne zatrudnienie. Wiele niemieckich przedszkoli znajduje się w rękach państwowych i po sprawdzeniu się w okresie próbnym można liczyć na stałą umowę. Zarobki przedszkolanek wahają się na początku pomiędzy 1700 euro a 2300 euro brutto miesięcznie. Po czterech latach w zawodzie można liczyć na zarobki w granicach około 2700 euro brutto miesięcznie. Dla wszystkich, którzy zamierzają pracować w Niemczech jako przedszkolanka, bądź pracują już w tym zawodzie, przygotowaliśmy rozmówki polsko-niemieckie, które zawierają wiele przydatnych zwrotów. Zapraszamy do nauki!

  Zapraszamy również do zapoznania się z odcinkiem zawierającym dialogi z dziećmi: Niemiecki dla przedszkolanek – rozmowy z dziećmi.

  NiemieckiPolskiWymowa
  Już niedługo przedszkole...
  Erzieherin: Jetzt haben wir alle Formalitäten erledigt. Ich freue mich, wenn Paul bald in die Kita kommt.Przedszkolanka: Teraz załatwiłyśmy wszelkie formalności. Cieszę się, kiedy Paul przyjdzie niedługo do przedszkola.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/pp1.mp3

  Mutter: Hoffentlich klappt es auch. Ich habe da so meine Bedenken.Matka: Miejmy nadzieję, że się uda. Mam pewne obawy.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/pp2.mp3

  E: Sie sind unsicher, ob Paul sich in der Kita wohlfühlen wird.P: Jest pani niepewna, czy Paul będzie się dobrze czuł w przedszkolu?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/pp3.mp3

  M: Ja, er war bisher immer nur mit mir allein. Meine Freundin hat zwar auch ein Kind in seinem Alter und wir haben uns oft getroffen, aber irgendwie ist die Kita ja doch etwas anderes. Ich weiß nicht, wie er bei so vielen Kindern zurechtkommen wird.M: Tak, do tej pory był sam ze mną. Moja przyjaciółka ma wprawdzie również dziecko w jego wieku i często się spotykaliśmy, ale przedszkole to jednak coś innego. Nie wiem, jak sobie poradzi z tak dużą liczbą dzieci.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/pp4.mp3

  E: Sie haben Bedenken, dass die Gruppe ihn vielleicht überfordert und er in der Allgemeinheit untergeht.P: Pani ma obawy, że grupa go przytłoczy i się w niej zagubi.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/pp5.mp3

  M: Ja, genau. Und Sie können bei so vielen Kindern ja auch nicht jedes Kind im Auge behalten. Er ist doch erst zwei Jahre alt.M: Tak, dokładnie. Przy tak dużej liczbie dzieci nie może pani mieć każde dziecko na oku. On ma przecież dopiero dwa lata.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/pp6.mp3

  E: Der Anfang in der Kita ist für viele Kinder schwierig und bedeutet eine große Umstellung: Wie Sie gerade gesagt haben, Paul erlebt zum ersten Mal eine Gruppe mit anderen Kindern und muss sich eine Weile von Ihnen trennen und mit anderen Erwachsenen in Kontakt treten.P: Dla wielu dzieci początek w przedszkolu jest trudny i oznacza dużą zmianę: Tak jak pani powiedziała przed chwilą, Paul po raz pierwszy będzie miał do czynienia z grupą innych dzieci i musi się z panią rozstać na jakiś czas i znaleźć kontakt z innymi dorosłymi.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/pp7.mp3

  M: Ja, das wird nicht einfach, auch nicht für mich. Paul war nun zwei Jahre lang der Mittelpunkt meines Lebens und jetzt habe ich ihn am Vormittag nicht mehr zu Hause. Das wird mir sicher ganz schön schwerfallen, auch wenn ich mich darauf freue, wieder berufstätig zu sein.M: Tak, to nie będzie łatwe, również dla mnie. Paul był ostatnie dwa lata centralnym punktem mojego życia, a teraz popołudniami nie będę go miała w domu. To będzie z pewnością dla mnie ciężkie, nawet jeśli się cieszę, że mogę znowu wrócić do pracy.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/pp8.mp3

  E: Das kann ich gut verstehen. Einerseits freuen Sie sich auf neue Aufgaben im Beruf, andererseits fällt es Ihnen auch schwer Paul loszulassen.P: Bardzo dobrze to rozumiem. Z jednej storny cieszy się pani na nowe zadania w zawodzie, z drugiej zaś strony ciężko się pani rozstać z Paulem.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/pp9.mp3

  M: Aber was mache ich, wenn Paul weint und nicht in der Kita bleiben will?M: Ale co zrobię jeśli Paul będzie płakał i nie będzie chciał zostać w przedszkolu?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/pp10.mp3

  E: Wie schon besprochen, haben wir ja vorher die Eingewöhnungszeit. In dieser Zeit kann Paul in Ruhe Kontakt zur Erzieherin aufbauen und auch die anderen Kinder beschnuppern. Sie sind ja dabei und könne sich ein Bild davon machen wie wir hier mit den Kindern umgehen und den Tagesablauf gestalten. Wir werden Sie und Paul auf keinen Fall alleine lassen, wenn es wirklich zu Eingewöhnungsschwierigkeiten über die gewöhnliche Eingewöhnungsszeit hinaus kommen sollte.P: Tak jak już wspomniano, na początku mamy okres aklimatyzacji. W tym czasie Paul może zbudować relację do przedszkolanki i poznać inne dzieci. Pani jest przy tym obecna i może zobaczyć jak obchodzimy się tutaj z dziećmi i planujemy dzień. Z pewnością nie pozostawimy pani i Paula samych, jeśli miałoby dojść do jakichś problemów aklimatyzacyjnych wybiegający ponad normalny okres aklimatyzacyjny.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/pp11.mp3

  M: Da bin ich jetzt aber erleichtert, dass ich mit Ihnen gesprochen habe. Jetzt geht es mir ein wenig besser.M: Od razu mi teraz lżej, że z panią porozmawiałam. Teraz czuję się trochę lepiej.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/pp12.mp3

  Szkoła na horyzoncie...
  Mutter: Ja, ich wollte heute mal mit Ihnen darüber sprechen, ob Anna in die Schule gehen soll oder nicht.Matka: Tak, chciałabym dzisiaj z panią porozmawiać czy Anna powinna pójść do szkoły czy nie.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/p31.mp3

  Erzieherin: Sie machen sich Gedanken, ob jetzt der richtige Zeitpunkt für die Einschulung gekommen ist.Przedszkolanka: Zastanawia się pani, czy nadszedł odpowiedni moment, aby zapisać ją do szkoły?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/p32.mp3

  M: Ja. Anna ist so groß für ihr Alter. Andererseits ist die aber noch so verspielt. Überall, wo sie hinkommt, fällt sie wegen ihrer Größe auf.M: Tak. Sabrina jest duża jak na swój wiek. Z drugiej strony jest jeszcze taka rozbrykana. Wszedzie gdzie się nie pojawi, wyróżnia się swoim wzrostem.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/p33.mp3

  E: Die körperliche Größe von Anna macht Ihnen Sorgen, weil Sie den Eindruck haben, dass Anna überall auffällt.P: Wzrost Anny martwi panią, ponieważ ma pani wrażenie, że Anna wszędzie się wyróżnia.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/p34.mp3

  M: Ja, im Verwandten- und Bekanntenkreis heißt es immer: ,, Die ist aber groß. Die wird mal ein langes Laster!"M: Tak, w otoczeniu rodziny i znajomych mówią zawsze: "Ale ona jest duża. Kiedyś będzie jak żyrafa!"

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/p35.mp3

  E: Sie leiden darunter, dass die Leute so über Anna reden.P: Pani cierpi, kiedy ludzie w ten sposób mówią o Annie.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/p36.mp3

  M: Ja, mir ist es früher auch so gegangen, ich habe mich immer deswegen geschämt und deshalb versucht, mich kleiner zu machen, indem ich den Rücken nach vorne gebeugt habe.M: Tak, ze mną było podobnie, wstydziłam się z tego powodu i dlatego próbowałam się zawsze robić mniejsza, kurcząc ramiona do przodu.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/p37.mp3

  E: Wenn Sie Anna heute erleben, fühlen Sie Ihren eigenen Kummer, den Sie als Kind hatten.P: Kiedy widzi pani dzisiaj Annę, czuje pani własny ból, który towarzyszył pani będąc dzieckiem.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/p38.mp3

  M: Ja, so ist es. Ich möchte Anna so gerne beschützen, aber es geht nicht. Die Leute sind so gedankenlos.M: Tak, tak to wygląda. Tak bardzo chciałabym ochronić Annę, ale się nie da. Ludzie są tak bezmyślni.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/p39.mp3

  E: Sie sind traurig, weil Sie Anna vor dem Gerede der Leute nicht schützen können.P: Pani jest smutna, ponieważ nie może Pani ochronić Anny przed słowami ludzi.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/p40.mp3

  M: Ja, genau. Und wenn ich jetzt an die Schule denke und mir vorstelle, dass Anna, wenn sie erst im nächsten Jahr zu Schule geht, noch ein Stück größer ist als die anderen Erstklässler, dann wird mir Angst und Bang.M: Tak, dokładnie. I kiedy myślę teraz o szkole i sobie wyobrażam, że Anna będzie jeszcze większa niż inni pierwszoklasiści, jeśli pójdzie do szkoły dopiero w przyszłym roku, wtedy ogarnia mnie strach.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/p41.mp3

  E: Der Schulbesuch von Anna macht Ihnen richtig Angst.P: Bardzo się pani boi pójścia Anny do szkoły.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/p42.mp3

  M: Ja, ich bin in der Schule von den Mitschülern auch immer gehänselt worden. Die Lehrer haben mich immer ganz nach hinten gesetzt, weil keiner über mich drüberschauen konnte.M: Tak, ja również byłam w szkole zawsze wykpiwana przez innych uczniów. Nauczyciele zawsze sadzali mnie z tyłu, ponieważ nikt przeze mnie nie widział.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/p43.mp3

  E: Das hat Ihnen sehr wehgetan.P: To bardzo panią bolało.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/p44.mp3

  M: Ja, es war für mich sehr schlimm und ich möchte alles tun, um Anna vor solchen Situationen zu bewahren.M: Tak, to było dla mnie bardzo okropne i chciałabym zrobić wszystko, aby uchronić Annę przed takimi sytuacjami.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/p45.mp3

  E: Sie befürchten, dass Anna genauso empfindet, wie Sie selbst als Kind empfunden haben.P: Pani się obawia, że Anna czuje to samo, co pani będąc dzieckiem.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/p46.mp3

  M: Ja, ich denke schon.M: Tak, myślę, że tak.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/p47.mp3

  E: Haben Sie schon einmal mit Anna darüber gesprochen?P: Czy rozmawiała już pani o tym z Anną?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/p48.mp3

  M: Nein, noch nicht. Ich hatte bisher Angst, dass Thema anzusprechen. Ich versuche immer Anna abzulenken, wenn Leute über sie reden. Aber das ist vielleicht ein Fehler. Meine Eltern haben auch nie mit mir darüber gesprochen, sie haben mich sogar selbst als langes Laster bezeichnet.M: Nie, jeszcze nie. Bałam się do tej pory poruszyć ten temat. Staram się zawsze odwrócić uwagę Anny, kiedy ludzie o niej mówią. Ale być może to jest błąd. Moi rodzice też ze mną o tym nigdy nie rozmawiali, sami nazywali mnie "żyrafą".

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/p49.mp3

  E: Das klingt so, als hätten Sie sich als Kind mit Ihrem Problem ziemlich alleine gelassen gefühlt.P: To brzmi tak, jak byłałby pani jako dziecko pozostawiona sama z pani problemami.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/p50.mp3

  M: Das stimmt, mit meinen Eltern konnte ich nicht darüber reden.M: To prawda, z moimi rodzicami nie mogłam o tym rozmawiać.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/p51.mp3

  E: Es war für Sie als Kind sehr schmerzlich, weil Sie alles mit sich allein abmachen mussten und von den Eltern wenig Unterstützung erfahren haben.P: To było dla pani jako dziecko bardzo bolesne, ponieważ musiała pani sobie ze wszystkim radzić sama i otrzymywała mało wsparcia ze strony rodziców.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/p52.mp3

  M: Ich denke, es wird gut sein, einmal mit Anna darüber zu sprechen, statt wie bisher dem Thema aus dem Weg zu gehen.M: Myślę, że będzie dobrze porozmawiać o tym z Anną, zamiast jak dotychczas unikać tematu.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/p53.mp3

  E: Sie sind jetzt auf einen Gedanken gekommen, der mir sehr wichtig zu sein schein. Vielleicht ist es ja auch so, dass Anna das Problem überhaupt nicht so erlebt, wie Sie es als Kind erlebt haben. Anna ist ein anderer Mensch und hat die Kraft, sich mit ihren Problemen auseinanderzusetzen.P: Wpadła pani na myśl, która wydaje mi się być bardzo ważna. Być może jest tak, że Anna wogóle nie ma takiego problemu, jak pani bedąc dzieckiem. Anna jest innym człowiekiem i posiada siłe, aby rozstrząsać własne problemy.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/p54.mp3

  M: Gut, ich werde bei passender Gelegenheit mit Anna reden.M: Dobrze, porozmawiam z Anną przy nadażającej się sposobności.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/p55.mp3

  E: Ich würde mich freuen, wenn Sie mir berichten würden, wie das Gespräch verlaufen ist. Vielleicht können wir sie vom Kindergarten her dann auch unterstützen. Wenn es Ihnen recht ist, können wir später noch mal darüber sprechen, wann Anna eingeschult werden soll. Es ist ja noch genug Zeit um eine Entscheidung zu treffen.P: Byłabym bardzo wdzięczna, jeśli opowiedziałaby mi pani jak przebiegła rozmowa. Być może moglibyśmy ją również wesprzeć od strony przedszkola. Jeśli to pani odpowiada, to możemy o tym porozmawiać jeszcze raz później, kiedy Anna będzie miała iść do pierwszej klasy. Jeszcze jest dość czasu na podjęcie decyzji.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/p56.mp3

  M: Ja gut, ich halte Sie auf dem Laufenden. Ich bin froh, dass ich mit Ihnen geredet haben.M: Dobrze, będę informowała panią na bieżąco. Jestem bardzo szczęśliwa, że z panią porozmawiałam.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/p57.mp3

  OPTYMALIZACJA FINANSÓW

  NA START W NIEMCZECH

  POPULARNE WŚRÓD POLAKÓW

  Obserwuj
  Powiadom o
  guest

  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Dołącz do nas!

  196,777FaniLubię
  25,300ObserwującyObserwuj
  315ObserwującyObserwuj

  Popularne

  10 zabytków i atrakcji turystycznych Norymbergi, które koniecznie musicie zobaczyć!

  Ogromny zamek cesarski, zapierające dech w piersiach tereny zjazdów nazistowskiej partii NSDAP i sklejone w długi labirynt „lochy”. Zabytki w Norymberdze to niesamowita mieszanka....

  Niemcom grozi wprowadzenie ogólnokrajowego zakazu jazdy na wszystkich drogach w weekendy!

  Ministra transportu w Niemczech Volker Wissing (53, FDP) ostrzegł liderów grup parlamentarnych koalicji, że jeśli ustawa o ochronie klimatu nie zostanie przyjęta, istnieje groźba...

  Niemcy: Poszukiwani ochotnicy – 60 dni leżenia za 18 000 euro!

  Spanie dla nauki: Niemieckie Centrum Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (DLR) poszukuje teraz ochotników, którzy zrobią to w ramach badania w Kolonii."Ziemscy astronauci" mają symulować...

  Oznaczenia niemieckich tablic rejestracyjnych

  Oznaczenia niemieckich tablic rejestracyjnych zaczynają się od kodu miejsca rejestracji pojazdu. Jego długość zależy od wielkości danego miasta lub powiatu (w zależności od przynależności...

  Terminy wypłat Kindergeld w 2024 roku – sprawdź kiedy otrzymasz przelew!

  Kindergeld jest wypłacany co miesiąc na podane we wniosku konto. W zależności od ostatniej cyfry numeru Kindergeld (niem. „Endziffer”) pięniądze otrzymacie na początku miesiąca,...
  0
  Co o tym myślisz? Skomentuj!x