polisa.de
  polisa.de

  Niemieckie zwroty przydatne w nagłych sytuacjach – dla opiekunek i nie tylko!

  polisa.de

  Jeśli pracujecie w Niemczech w opiece lub generalnie macie w pracy kontakt z ludźmi, to możecie się znaleźć w nagłej sytuacji, kiedy będzie trzeba wezwać pomoc i opisać co się stało. Poniżej znajdziecie zwroty w języku niemieckim, które będą przydatne podczas wzywania pogotowia, czy informowania rodziny o zaistniałej sytuacji. Zapraszamy do nauki i życzymy, by poniższe słownictwo było Wam potrzebne jak najrzadziej!

  Oprócz tego, w następującym odcinku znajdziecie przydatne zwroty podczas wizyty u niemieckiego lekarza i zgłaszania problemów zdrowotnych, takich jak na przykład zawał serca, na pogotowiu: Zwroty przydatne podczas wizyty u niemieckiego lekarza.

  NiemieckiPolskiWymowa
  Rozmowa z podopieczną
  A: Frau Scholz, können Sie mir bitte sagen wen ich bei einem Notfall kontaktieren soll?A: Pani Scholz, czy mogłaby mi pani proszę powiedzieć z kim mam się skontaktować w nagłej sytuacji?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/na1.mp3

  B: Natürlich, rufen Sie am besten direkt die 112. Sie werden dann mit dem Notfalldienst verbunden.B: Naturalnie, niech pani najlepiej od razu dzwoni na 112. Zostanie pani wtedy połączona z dyżurem pogotowia ratunkowego.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/na2.mp3

  A: Und gibt es jemanden in der Familie, den ich in so einem Fall benachrichtigen soll?A: A czy jest ktoś w rodzinie, kogo miałabym w takiej sytuacji poinformować?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/na3.mp3

  B: Ja, Sie können gerne meine Tochter, Luiza, benachrichtigen.B: Tak, może pani jak najbardziej poinformować moją córkę, Luizę.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/na4.mp3

  A: Können Sie mir bitte Ihre Telefonnummer geben? Ich möchte sie mir gerne aufschreiben, damit ich sie im Notfall schnell finden kann.A: Czy może mi pani dać proszę jej numer telefonu? Chciałabym go sobie zapisać, żeby móc go szybko znaleźć w nagłej sytuacji.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/na5.mp3

  B: Selbstverständlich. Sie lautet 0123 232 525.B: Oczywiście. Numer to 0123 232 525.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/na6.mp3

  A: Haben Sie einen Verbandskasten im Haus?A: Czy ma pani w domu apteczkę?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/na7.mp3

  B: Ja, den finden Sie in der Küche. Er liegt in dem Schrank oberhalb des Spülbeckens.B: Tak, znajdzie ją pani w kuchni. Leży w szafie nad zlewem.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/na8.mp3

  A: Und wo finde ich Ihre Pillen?A: A gdzie znajdę pani tabletki?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/na9.mp3

  B: Sie liegen in meinem Schlafzimmer im Schrank neben meinem Bett.B: Te leżą w sypialni, w szafie obok mojego łóżka.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/na10.mp3

  A: Falls es einen Notfall gibt, kann ich eventuell die Nachbarn um Hilfe bitten?A: Jeśli wystąpi nagła sytuacja, mogę ewentualnie poprosić o pomoc sąsiadów?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/na11.mp3

  B: Ja, klar.B: Tak, jasne.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/na12.mp3

  A: Wie heißen sie denn?A: Jak oni się nazywają?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/na13.mp3

  B: Links von unserem Haus wohnen die Reimanns. Ich gebe Ihnen ihre Telefonnumer, und zwar ist das die 021235689.B: Po lewej stronie naszego domu mieszkają Reimannowie. Dam pani ich numer telefonu, mianowicie jest to 021235689.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/na14.mp3

  A: Super, danke!A: Super, dziękuję!

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/na15.mp3

  Zgłaszanie nagłej sytuacji
  A: Ich möchte einen Notfall melden. Die Person, um die ich mich kümmere ist ohnmächtig geworden!A: Chciałabym zgłosić nagłą sytuację. Osoba, którą się opiekuję zemdlała!

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/na16.mp3

  B: Wie ist denn Ihr Name?B: Jak się pani nazywa?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/na17.mp3

  A: Ich heiße Kowalska.A: Nazywam się Kowalska.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/na18.mp3

  B: Und wie heißt die Person, um die Sie sich kümmern?B: A jak się nazywa osoba, którą się pani opiekuje?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/na19.mp3

  A: Sie heißt Scholz.A: Ona nazywa się Scholz.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/na20.mp3

  B: Was ist denn genau passiert?B: Co się dokładnie stało?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/na21.mp3

  A: Ich war kurz auf der Toilette und als ich zurück kam, lag sie schon auf dem Boden.A: Byłam krótko na toalecie i jak wróciłam, leżała już na podłodze.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/na22.mp3

  B: Wann ist das passiert?B: Kiedy się to stało?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/na23.mp3

  A: Vor circa 5 Minuten.A: Przed około 5 minutami.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/na24.mp3

  B: Hat sie noch Puls?B: Czy ona ma jeszcze puls?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/na25.mp3

  A: Ja.A: Tak.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/na26.mp3

  B: Ich schicke Ihnen einen Rettungsdienst. Führen Sie bitte bis dahin eine Herzmassage durch. Wissen Sie wie das geht?B: Wyślę do pani pogotowie ratunkowe. Proszę do tego czasu przeprowadzić masaż serca. Wie pani jak się to robi?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/na27.mp3

  A: Leider nein.A: Niestety nie.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/na28.mp3

  B: Es ist ganz einfach. Knien Sie sich neben der Frau in Höhe des Brustkorbs hin. Platzieren Sie eine Hand in der Mitte des Brustkorbs und legen Sie die zweite Hand auf die erste. Dann drücken Sie mit gestreckten Armen den Brustkorb 30 mal ein, circa 4-5cm tief, jedoch nicht tiefer als 6cm. Druck- und Entlastungsdauer sollten gleich sein. Machen Sie direkt danach die Atemwege der Frau frei, indem Sie den Kopf nach hinten neigen und gleichzeitig das Kinn anheben. Mit Daumen und Zeigefinger der an der Stirn liegenden Hand verschließen Sie den weichen Teil der Nase. Dann öffnen Sie den Mund der Betroffenen und blasen Sie die eingeatmete Luft über einen Zeitraum von einer Sekunde gleichmäßig in den Mund der Frau. Der Brustkorb soll sich dabei sichtbar heben. Nach der zweiten Beatmung prüfen Sie, ob die Atmung wieder eingesetzt hat. Falls nicht, wiederholen Sie den Vorgang bis zum Eintreffen der Ärzte. Wenn ja, legen Sie die Betroffene in die stabile Seitenlage.B: To bardzo proste. Proszę ukleknąć na wysokości klatki piersiowej kobiety. Niech pani umieści jedną dłoń na środku klatki piersiowej i drugą dłoń na pierwszą. Następnie proszę wykonać wyprostowanymi rękoma 30 ucisków klatki piersiowej na głębokość około 4-5 cm, ale nie głębiej niż 6 cm. Długość nacisku oraz odciążenia powinny być takie same. Od razu potem proszę uwolnić drogi oddechowe kobiety, poprzez odchylenie głowy do tyłu i równoczesne uniesienie brody. Kciukiem oraz palcem wskazującym ręki leżącej na czole niech pani zaciśnie skrzydełka nosa. Potem niech pani otworzy usta osoby poszkodowanej i wdmuchuje równomiernie przez jedną sekundę wdychane powietrze do ust kobiety. Klatka piersiowa powinna się przy tym widocznie unieść. Po drugim wdechu niech pani sprawdzi czy wrócił oddech. Jeśli nie, niech pani powtarza proces aż do przybycia lekarzy. Jeśli tak, niech pani ułoży poszkodowaną w pozycji bocznej ustalonej.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/na29.mp3

  B: Vielen Dank!B: Bardzo dziękuję!

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/na30.mp3

  Przydatne zwroty w razie wystąpienia nagłej sytuacji
  Darf ich das Telefon benutzen? / Darf ich Ihr Telefon benutzen? Es ist ein Notfall.Czy mogę użyć tego telefonu? / Czy mogę użyć pani/pana telefonu? To jest nagły przypadek.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/na31.mp3

  Ich habe / sie hat eine Allergie gegen…Mam / ona ma alergię na…

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/na32.mp3

  Könnten Sie mir helfen?Czy mogłaby mi pani / pan pomóc?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/na33.mp3

  Kann ich Ihnen helfen?Czy mogę pani / panu pomóc?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/na34.mp3

  Brauchen Sie Hilfe?Czy potrzebuje pani / pan pomocy?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/na35.mp3

  Soll ich einen Arzt rufen?Czy mam wezwać lekarza?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/na36.mp3

  Bitte rufen Sie einen Arzt!Proszę wezwać lekarza!

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/na37.mp3

  Bitte rufen Sie einen Krankenwagen!Proszę wezwać karetkę!

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/na38.mp3

  Ich habe hier Schmerzen.Tutaj mam bóle.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/na39.mp3

  Sie hat Fieber / Durchfall / starken Husten.Ona ma gorączkę / biegunkę / silny kaszel.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/na40.mp3

  Bitte helfen Sie mir.Proszę mi pomóc.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/na41.mp3

  Ich brauche einen Arzt!Potrzebuję lekarza!

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/na42.mp3

  Ich brauche einen Krankenwagen!Potrzebuję karetki!

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/na43.mp3

  Es ist ein Notfall!To jest nagły przypadek!

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/na44.mp3

  Es ist sehr dringend!To jest bardzo pilne!

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/na45.mp3

  Bitte beeilen Sie sich!Proszę się pośpieszyć!

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/na46.mp3

  Mir ist schwindlig.Kręci mi się w głowie.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/na47.mp3

  Ihr ist schwindlig.Jej kręci się w głowie.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/na48.mp3

  Ich habe mich / sie hat sich geschnitten.Przeciąłem się / ona się przecięła.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/na49.mp3

  Ich habe mich verbrannt / sie hat sich verbrannt.Oparzyłem się / ona się oparzyła.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/na50.mp3

  Ich habe / sie hat einen Stromschlag bekommen.Poraził mnie / poraził ją prąd.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/na51.mp3

  Ihre Atmung ist sehr schwach.Jej oddech jest bardzo słaby.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/na52.mp3

  Sie atmet nicht.Ona nie oddycha.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/na53.mp3

  Sie ist hingefallen und ist ohnmächtig geworden.Ona się przewróciła i zemdlała.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/na54.mp3

  Sie bewegt sich nicht.Ona się nie rusza.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/na55.mp3

  Sie kann nicht sprechen.Ona nie może mówić.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/na56.mp3

  Zawiadamiamy rodzinę
  A: Guten Tag, Kowalska mein Name, ich bin die Pflegerin Ihrer Mutter. Ich wollte Ihnen nur Bescheid sagen, dass Ihre Mutter plötzlich ohnmächtig geworden ist und von einem Krankenwagen abgeholt wurde.A: Dzień dobry, nazywam się Kowalska, jestem opiekunką pani matki. Chciałam panią tylko poinformować, że pani matka nagle zemdlała i została odebrana przez karetkę.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/na57.mp3

  B: Hallo, mein Gott. Was ist denn passiert?B: Witam, mój Boże. Co się stało?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/na58.mp3

  A: Ich bin kurz auf die Toilette gegangen und als ich zurück kam, lag sie schon auf dem Boden.A: Poszłam krótko na toaletę i jak wróciłam, ona leżała już na podłodze.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/na59.mp3

  B: Achso. Und in welches Krankenhaus wurde sie gebracht?B: Aha. A do jakiego szpitala została zabrana?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/na60.mp3

  A: Einen Moment, ich habe es hier auf dem Zettel stehen. Es ist das Marienkrankenhaus.A: Chwilę, mam to zapisane tutaj na kartce. To jest Szpital Mariacki.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/na61.mp3

  B: Alles klar, ich setze mich mit ihnen in Verbindung. Vielen Dank für die Info!B: Wszystko jasne, skontaktuję się z nimi. Bardzo dziękuję za informacje!

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/na62.mp3

  A: Sehr gerne.A: Bardzo chętnie.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/na63.mp3

  Obserwuj Dojczland.info i bądź na bieżąco:

  196,377FaniLubię
  24,300ObserwującyObserwuj
  316ObserwującyObserwuj

  8 KOMENTARZE

  Obserwuj
  Powiadom o
  guest

  8 komentarzy
  najstarszy
  najnowszy najpopularniejszy
  Inline Feedbacks
  View all comments
  Karolina

  Dziękuję,dziękuję,dziękuję!!!!

  bardzo , bardzo dziekuję :)

  jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuje, super pomocne…. 🙂

  Toshio007

  Bardzo dobry artykul, ale z tego co wiem to na dzien dzisiejszy wykonuje sie tylko i wylacznie ciagly masaz serca, bez sztucznego oddychania, gdyz czesto przynosilo to odwrotny efek. A w dodatku, gdy nie mamy pod reka maseczki do oddychania, mozemy sie czyms zarazic od ofiary.

  Pozdrawiam

  Toshio007

  Jeśli nie możesz lub nie chcesz wykonywać oddechów ratowniczych, możesz wykonywać tylko masaż zewnętrzny serca, uciskając klatkę piersiową z częstością co najmniej 100 i maksymalnie 120 uciśnięć na minutę. Zwiększy to powodzenie akcji ratunkowej wykonywanej przez wykwalifikowane służby, a tym samym szanse poszkodowanego na przeżycie.

  Zrodlo: Ministerstwo Zdrowia

  jola

  Bardzo przydatne wiadomosci

  jola

  super

  Barbara

  Bardzo przydatne zwroty do odczytania i do odsłuchania. świetne. dziękuję bardzo .Dobra robota

  8
  0
  Co o tym myślisz? Skomentuj!x