Jak uzyskać niemieckie obywatelstwo? Obszerny poradnik!

  Osoby żyjące kilka lub kilkanaście lat w Niemczech zapewne zastawiają się, czy nie warto starać się o niemieckie obywatelstwo, które może znacznie ułatwić życie. Jest to wygodne rozwiązanie, tym bardziej jeśli chcemy starać się o niektóre niemieckie zasiłki. Ponadto, jeśli lubimy zwiedzać to niemiecki paszport umożliwia podróżowanie do wielu krajów, w tym do USA, bez wizy. Niemiecki paszport jest najpotężniejszy na świecie, gdyż jego posiadacze mogą bez wizy wjechać aż do 177 krajów!

  Co należy zrobić, aby uzyskać niemieckie obywatelstwo?

  Są różne drogi otrzymania niemieckiego obywatelstwa. Pierwsza to przez wykazanie, iż w naszej rodzinie byli niemieccy przodkowie – jest to najprostszy sposób. Jeśli żaden krewny nie był Niemcem, to pozostaje inne rozwiązanie, a mianowicie udowodnienie długoletniego (legalnego) pobytu na terenie Niemiec oraz wykazanie, iż łączy nas z tym krajem tzw. żywotny interes związanym z tym krajem (rodzina, dom, firma).

  Uzyskanie obywatelstwa poprzez stwierdzenie pochodzenia

  Tak jak już wcześniej wspominaliśmy najszybciej i najłatwiej można uzyskać niemieckie obywatelstwo wykazując, iż nasi przodkowie mieli niemieckie obywatelstwo i nieprzerwanie je posiadali. W momencie gdy ojciec lub matka jest Niemcem, to takie samo obywatelstwo otrzymuje też dziecko bez konieczności składania dodatkowych dokumentów. Nie bez znaczenia jest też fakt, czy potomek (a zarazem osoba starająca się o nadanie niemieckiego obywatelstwa) jest ślubnym czy nieślubnym dzieckiem. Bardziej skomplikowana jest sytuacja w przypadku, gdy chcemy wykazać, iż np. nasz pradziadek czy prapradziadek był z pochodzenia Niemcem. Wtedy też musimy w urzędzie przedstawić nie tylko akt urodzenia tego krewnego, ale także przedstawić całą linię pokrewieństwa z nami: dostarczyć akt ślubu dziadka, następnie urodzenia naszych rodziców, ich akt ślubu i dopiero nasz akt urodzenia. Dotarcie do tych wszystkich dokumentów może zajmie sporo czasu i będzie nas co nieco kosztować (nieznaczne opłaty skarbowe za wydanie odpisów tych dokumentów, a następnie należy je przetłumaczyć u tłumacza przysięgłego), ale wysiłek ten z pewnością będzie się nam opłacał.

  Pamiętajmy, iż w przypadku stwierdzenia pochodzenia, istotną kwestią jest również data urodzenia. Jeśli o obywatelstwo stara się osoba urodzona przed 1 stycznia 1975, to można je uzyskać tylko w linii po ojcu. Dzieci nieślubne, które urodziły się przed 1 lipca 1993 otrzymują obywatelstwo po matce. Osoby urodzone po danie 1 lipca 1975 również mogą się starać o otrzymanie obywatelstwa po ojcu, ale tylko wtedy, gdy zostaną spełnione następujące warunki:

  1. Ojciec jest Niemcem,
  2. Przeprowadzono badania potwierdzające ojcostwo (badania muszą być przeprowadzone w Niemczech),
  3. Uznanie ojcostwa miało miejsce przed osiągnięciem przez dziecko wieku 23 lat.

  Inne okoliczności

  Jeśli chcemy ustalić obywatelstwo przodków urodzonych na terenach należących przed II Wojną Światową do Rzeczypospolitej Polskiej lub mówimy o przypadku zamieszkiwania na tych terenach, to wychodzi się z założenia, że w dniu 01.09.1939 roku rodzina posiadała obywatelstwo polskie, a nie niemieckie. Wówczas w celu uzyskania obywatelstwa niemieckiego należy udokumentować, że ojciec lub dziadek zostali włączeni na tak zwaną niemiecką „Volkslistę”.

  Sam fakt przynależności do niemieckiego Wehrmachtu nie jest wystarczającym dowodem posiadania obywatelstwa niemieckiego. Podobnie wygląda sytuacja, gdy rodzice byli w czasie II wojny światowej w Niemczech robotnikami przymusowymi – na tej podstawie nie możemy uzyskać obywatelstwa niemieckiego. W tamtym okresie urodzenie się w Niemczech nie świadczyło o uzyskaniu obywatelstwa niemieckiego, zatem dzieci urodzone w tym czasie w Niemczech, nie uzyskały wyłącznie w ten sposób obywatelstwa niemieckiego.

  Niemieckie obywatelstwo ze względu na miejsce zamieszkania

  W przyznaniu obywatelstwa ogromne znaczenie może odgrywać miejsce zamieszkania. Podczas przyznawania obywatelstwa Niemcy biorą pod uwagę także historyczne granice, co może okazać się istotne w przypadku osób starszych.

  Nadanie niemieckiego obywatelstwa

  Procedura ta dotyczy osób, które nie posiadają niemieckich „korzeni”, ale w Niemczech założyły rodzinę i czują się z tym państwem w jakiś sposób związane. Należy przebywać i pracować na terenie Niemiec od dłuższego czasu, niemieckie obywatelstwo możemy także uzyskać (po spełnieniu dodatkowych wymagań, o których później wspomnimy), gdy nasz małżonek jest Niemką/Niemcem.

  Niemieckie obywatelstwo poprzez małżeństwo z obywatelem Niemiec

  Ułatwieniem w zdobyciu niemieckiego obywatelstwa bez wątpienia będzie zawarcie związku małżeńskiego z Niemcem/Niemką. Należy zauważyć, iż nie może to być fikcyjne małżeństwo, zawarte tylko w celu uzyskania niemieckich dokumentów. W czasie całej procedury starania się o niemieckie obywatelstwo nie może być mowy o trwającym, wszczętym lub planowanym procesie rozwodowym. Kiedy można się starać o niemieckie obywatelstwo? Może to mieć miejsce dopiero dwa lata po zawarciu związku małżeńskiego. Istotne jest także, by osoba będąca w związku małżeńskim i starająca się o nadanie obywatelstwa, nie może przebywać na terenie Niemiec krócej niż 3 lata.

  Samo zawarcie małżeństwa nie zwalnia nas ze sprawdzenia sprawności komunikowania się w języku niemieckim (egzamin), znajomości niemieckiej kultury i historii (Einbürgerungstest).

  Osoba starająca się o niemieckie obywatelstwo musi zobowiązać do przestrzegania niemieckiego porządku prawnego i społecznego. Należy również przedstawić przed właściwym urzędem dokumenty potwierdzające naszą sytuację zawodową oraz wykazać, iż w razie problemów (strata pracy) będziemy w stanie utrzymać także współmałżonka/małżonkę oraz że nie korzystamy z pomocy społecznej. Jak łatwo się domyśleć, niepowodzeniem okaże się złożenie dokumentów o uzyskanie obywatelstwa przez osoby świeżo poślubione.

  Niemieckie obywatelstwo ze względu na długotrwały pobyt na terenie Niemiec

  Osoba starająca się o nadanie niemieckiego obywatelstwa nie może przebywać na terenie Niemiec krócej niż 8 lat oraz powinna doskonale władać językiem niemieckim, ponieważ ta umiejętność zostanie sprawdzona podczas egzaminu. Musimy również pozytywnie zdać egzamin ze znajomości kultury, historii, zwyczajów i systemu politycznego Niemiec. Należy również udowodnić, iż jesteśmy w stanie samodzielnie zapewnić sobie byt na terenie Niemiec, nie korzystając z pomocy socjalnej (tutaj są pewne wyjątki dla osób, które mają poniżej 23 lat).

  Z nadaniem obywatelstwa nie wiąże się obowiązek zrzeczenia się polskiego obywatelstwa. O niemieckich obywatelstwie mogą zapomnieć osoby, które w przeszłości były karane lub podejrzane o popełnienie przestępstwa.

  Otrzymanie niemieckiego obywatelstwa przez dziecko

  Jeśli przynajmniej jedno z rodziców jest Niemcem to dziecko jest automatycznie obywatelem Niemiec. Troszkę inaczej przedstawia się sytuacja, gdy dziecko urodziło się w Niemczech, ale jego rodzice lub jeden z rodziców nie jest Niemcem. Takie dziecko jednakże może uzyskać niemieckie obywatelstwo, zgodnie z prawem z 01.01.2000 roku. Jest jednak jeden warunek: jeden z rodziców musi przebywać na terenie Niemiec od 8 lat. Jeśli zostanie to spełnione to w momencie ukończenia 18 roku życia otrzyma niemieckie obywatelstwo.

  Rodzice czy też samo dziecko powinni pamiętać, iż w momencie osiągnięcia przez dziecko pełnoletności musi ono złożyć pisemne oświadczenie (ma na to czas tylko do ukończenia 23 roku życia), czy chce ono zachować obywatelstwo niemieckie, czy też innego kraju. Gdyby dana osoba zdecydowała się na zachowanie niemieckiego obywatelstwa, to musi przedstawiać dokumenty świadczące o zrzeczeniu się lub utracie obywatelstwa innego kraju lub też tak jak to ma miejsce w przypadku polskiego obywatelstwa – może posiadać oba. Gdyby do 23 roku taki krok nie został poczyniony, to niemieckie obywatelstwo przepada.

  Dzieci, które urodziły się na terenie Niemiec przed rokiem 01.01.2000 nie uzyskają obywatelstwa tylko na podstawie samego faktu urodzenia.

  Uzyskanie obywatelstwa niemieckiego przez adopcję

  Dzieci mogą uzyskać także niemieckie obywatelstwo, gdy zostały adoptowane przez Niemca na mocy adopcji ważnej według niemieckiego prawa. W jej momencie dziecko nie może jeszcze ukończyć 18 roku życia. Jeśli adopcja została przeprowadzona w Polsce to konsulat radzi potwierdzić ją w Niemczech.

  Złożenie wniosku o niemieckie obywatelstwo

  Wszystkie dokumenty, które są niezbędne przy staraniu się o przyznanie niemieckiego obywatelstwa można pobrać ze stron internetowych konsulatów generalnych Niemiec w Polsce lub ze stron internetowych urzędu miasta, które zamieszkujemy – zazwyczaj strony internetowe mają zakładkę związaną z prawem przyznawania obywatelstwa, dokumentami, itp. Wniosek należy wypełnić w języku niemieckim! Wniosek (wraz z wymaganymi dokumentami) można złożyć osobiście lub za pośrednictwem ambasady czy konsulatu generalnego lub też bezpośrednio w ratusz zamieszkiwanego przez nas miasta.

  Pamiętajmy, iż jeśli dołączamy jakiekolwiek dokumenty do wniosku i są one sporządzone w języku polskim, należy dokonać ich tłumaczenia na język niemiecki. Tłumaczenie musi być dokonane przez tłumacza przysięgłego!

  W przypadku zaginionych dokumentów (legitymacje o podpisaniu „Volkslisty”) warto wiedzieć, iż z reguły nie mogę one zostać odtworzone, gdyż niemieckie archiwach nie dysponują odpowiednią dokumentacją, na podstawie której można by tego dokonać.

  Opłaty związane z procesem nadania/uznania niemieckiego obywatelstwa

  Naturalizacja w momencie gdy staramy się o nią na podstawie naszego pobytu czy też przez małżeństwo (nie przez przodków) kosztuje 255 euro od osoby. Jeśli o obywatelstwo starają się dzieci wraz ze swoimi rodzicami to ta opłata wynosi 51 euro. Dzieci, które samodzielnie (bez rodziców) ubiegają się o niemieckie obywatelstwo muszą zapłacić pełną kwotę 255 euro. W momencie gdy dana osoba ma niski dochód lub kilkoro dzieci ubiegających się o naturalizację (razem z rodzicem lub samodzielnie), to istnieje możliwość zredukowanie tej kwoty lub płatności w ratach.

  Złożony wniosek może zostać również rozpatrzony negatywnie. W takiej sytuacji opłata wynosi 10 euro. W przypadku pozytywnie rozpatrzonego wniosku musimy zapłacić 25 euro – tyle też wynosi opłata jeśli wniosek składa osoba starająca się o obywatelstwo po przodkach.

  Udowodnienie wystarczającej znajomości języka niemieckiego

  Wcześniej wspominaliśmy, iż aby nasz wniosek o przyznanie obywatelstwa został pozytywnie rozpatrzony trzeba udowodnić swoją znajomość języka niemieckiego. Potwierdzi to:

  1. Das Zertifikat Deutsch (zdany na poziomie przynajmniej B1, ustnie i pisemnie) lub inny porównywalny dyplom językowy,
  2. Ukończenie, uczęszczanie z powodzeniem przez 4 lata do niemieckojęzycznej szkoły (promocja, przejście do następnej klasy)
  3. Ukończenie szkoły głównej (Hauptschulabschluss) albo przynajmniej porównywalne niemieckie ukończenie szkoły
  4. Dalsze kontynuowanie nauki w 10 klasie w innej, niemieckojęzycznej szkole (Realschule- szkoła realna, Gimnazjum, Gesamtschule – zespół szkół ponadpodstawowych)
  5. Z powodzeniem ukończenie studiów w niemieckojęzycznej szkole wyższej (Hochschule) albo wyższej szkole zawodowej (Fachhochschule) lub zdobycie niemieckojęzycznego wykształcenia zawodowego (Berufsausbildung).

  Wspomniane dokumentu są konieczne, aby wykazać swoją znajomość języka, jeśli będzie to niewystarczające, umiejętności językowe mogą zostać sprawdzone przez urzędnika zajmującego się rozpatrzeniem wniosku. Pamiętajmy, iż wymagania egzaminu Zertifikat Deutsch (ISBN 3-933908-175) są odpowiednim, miarodajnym kryterium.

  Oprócz egzaminu językowego należy pozytywnie zdać egzamin Leben in Deutschland (od 1.04.2013 w ramach kursu integracyjnego – IntegrationKurses) lub Einbürgerungstest – opłata za przystąpienie do tego testu wynosi 25 euro.

  Staramy się o obywatelstwo niemieckie – wymagane dokumenty

  W przypadku starania się o stwierdzenie obywatelstwa po przodkach należy, oprócz wypełnionego wniosku dołączyć:

  • Swój akt urodzenia
  • Akt urodzenia ojca/ matki lub dziadka/ babci (osoby, po której dziedziczymy obywatelstwo)
  • Akt ślubu rodziców lub dziadków
  • Niemiecki dowód osobisty/paszport tego krewnego
  • Dokument nadania niemieckiego obywatelstwa naszemu przodkowi
  • Nasz dowód osobisty lub paszport
  • Księgę rodzinną (Stammbuch)
  • Dokumenty potwierdzające zameldowanie przodka na terenie Niemiec,
  • Poświadczenie dla imigrantów pochodzenia niemieckiego przybyłych z krajów Europy Wschodniej do Niemiec
  • Nasze dwa zdjęcia paszportowe

  Urzędnik na miejscu skopiuje dokumenty.

  W przypadku starania się o niemieckie obywatelstwo, które chce uzyskać przez długoletni pobyt lub małżeństwo należy do wniosku dołączyć:

  • Swój dowód osobisty, paszport, dwa zdjęcia paszportowe
  • Swój życiorys – w przypadku osób powyżej 16 roku życia, zawierający ogólne dane o sobie, ukończonych szkołach czy wykształceniu
  • Niemiecki akt urodzenia osoby ubiegającej się o obywatelstwo albo ewentualnie akt urodzenia dzieci/dziecka, które razem z dana osobą się stara o naturalizację, lub zagraniczny akt urodzenia danej osoby z tłumaczeniem przysięgłym
  • Akt ślubu (zagraniczny akt ślubu z tłumaczeniem)
  • Księgę rodzinną (Familienbuch, Stammbuch – od 2009 roku nie wydaje się takich książek przy zawieraniu związku małżeńskiego w niemieckim USC)
  • Dokumenty potwierdzające rozwiązanie wcześniejszego małżeństwa – jeśli takie zostało zawarte (akt zgonu, orzeczenie rozwodu)
  • Uprawnienia do opieki nad małoletnim dzieckiem – w przypadku dzieci
  • Dokumenty potwierdzające niemieckie obywatelstwo męża/żony
  • Orzeczenie wystawione przez szkołę/ przedszkole o poziomie znajomości języka niemieckiego, który jest dostosowany do wieku dziecka ubiegającego się naturalizację
  • 1 świadectwo końcowe lub 4-letnie świadectwa

  Lub:

  • Świadectwo ukończenia szkoły zawodowej
  • Zaświadczenie o dochodach (np. aktualny Lohnabrechnung – rachunek pokazujący wysokość naszej pensji, Einkommensteuerbescheid – decyzję o wymiarze podatku dochodowego lub orzeczenie o przyznaniu renty)
  • Aktualny przebieg ubezpieczenia rentowego z niemieckiej kasy rentowej – swój i męża/żony
  • Dokument poświadczający przynależność do niemieckiej kasy chorych
  • Zaświadczenie od pracodawcy o długości zatrudnienia
  • Dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą (Selbststaendige): potwierdzenie zabezpieczenia na starość, w razie choroby oraz w przypadku niezdolności do pracy zarobkowej
  • Gospodarczą ekspertyzę doradcy podatkowego dotyczącą zysków w ubiegłych latach i przewidywanych zysków w następnym roku

  W momencie gdy nie ukończyło się niemieckiej szkoły, czy też nie zdobyło się niemieckiego wykształcenia zawodowego (Ausbildung) warto uczestniczyć w kursie integracyjnym, dzięki któremu nie tylko lepiej nauczymy się języka, ale także poznamy niemiecką kulturę, zwyczaje oraz będziemy mieli możliwość zdawania egzaminu z języka i „Leben in Deutschland”.

  Składając wniosek o nadanie niemieckiego obywatelstwa musimy być przygotowani na żmudną procedurę. Niemcy muszą dokładnie przeanalizować wszystkie dokumenty, ale jesteśmy przekonani, że gdy w końcu otrzymacie wymarzone obywatelstwo to Wasza radość będzie ogromna!

  OPTYMALIZACJA FINANSÓW

  NA START W NIEMCZECH

  POPULARNE WŚRÓD POLAKÓW

  41 KOMENTARZE

  Obserwuj
  Powiadom o
  guest

  41 komentarzy
  najstarszy
  najnowszy najpopularniejszy
  Inline Feedbacks
  View all comments
  Unheilig

  Posiadam od wielu lat owczarki niemieckie.Czy fakt ten moze jakos pomoc mi w uzyskaniu obywatelstwa niemieckiego?

  kolo

  Robisz sobie jaja ale to byl fakt bo w roku 1983 przez pol roku w fritlandzie na tej podstawie przyznawali obywatelstwo

  von Spatz

  Posiadałem obywatelstwo III Rzeszy, a po wojnie ukrywałem się w Sudetach zachodnich. Na mocy traktatu otrzymałem obywatelstwo polskie, a teraz w każdej chwili mogę wrócić po niemieckie, ale nie – to nie jest niemieckie, jest to spółki GMBH, znanej bardziej pod oficjalną nazwą BRD – ”Bundesrepublik Deutschland” – każdemu odradzam maczać się w tym powojennym bordelu, tym szambie zwanym BRD nieważne co wam obiecają i dadzą w zamian. Moje państwo przestało istnieć, a ja raczej nie prędko doczekam jego powrotu… umrę po części jako apatryda, ale najwyraźniej takie było pisane mi przeznaczenie. Koniec końców konkluzja nasuwa się taka, że ”Niemcy”… Czytaj więcej »

  Pawel

  Mieszkałem i pracowałem w Niemczech od 2009 roku, do dziś. W 2017 roku zdałem egzamin B1 oraz pozniej Einbürgerungstest i nastepnie szybko zlozyłem wniosek o obywatelstwo niemieckie (certyfikat malzenstwa, urodzenia, wykaz dochodu za ostatni miesiac, 8 lat wydruk dochodow i skladek na emeryture). Niecałe 3 miesiące minęły i uzyskałem pozytywną opinię i ze wystawiają mi certyfikat obywatelstwa. Odebrałem w Standesamt obywatelstwo i mam. Szybka sprawa w moim przypadku. Zlozylem nastepnie wniosek o ekspress paszport (90 eur, a nie 60 euro – zajelo 2.5 dnia do otrzymania paszportu!) i poszedlem we wrzesniu kilka dni temu zaglosowac juz w wyborach do Bundestagu.… Czytaj więcej »

  Sara

  Gratuluje ! Ja za 7 i pół roku również zamierzam się starać o obywatelstwo🙃

  And

  Hej. Ja tez pracuje i mam meldunek juz tu 6lat. Mam nawet wlasny dom kupiony. Pytanie moje dotyczy czy musiales zdawac te wszystkie egzaminy polityczne, historii itd. Czy tylko to co w/wymieniles? Pozdrawiam

  beata

  W jakim Landzie wniosek byl zlozony?

  Mm

  Rozumiem, że nie trzeba się zrzekac obywatelstwa polskiego jak chce się uzyskać niemieckie?

  zyz

  Nie, nie trzeba.

  Ina

  Pawel 18/09/2017 at 21:17, uzyskałeś obywatelstwo ze względu na długi pobyt w Niemczech a nie ze względu na małżeństwo.
  Ja tez chcę się ubiegać o obywatelstwo,chciałabym nawiązać z Tobą kontakt mailowy aby uzyskać więcej informacji .Czy mógłbyś do mnie napisać na adres: [email protected]

  beata

  Czy ktos jest na tym forum kto skladal dokumenty w Sachsen?

  WARSZAWA

  Autor zapomina ,ze tz. pochodzenie uzyskuje sie pierszoplanowo jak sie ma papiery z czasow wojny i tz. Volksliste prawo z czasow Hitlera dziala nadal, inne zwiazki sa dla uzyskania obywatelstwa malo wazne ! Volkslista jest koronnym dowodem i majac ja sprawa idzie bez problemow ! Dziadkowie rodzina nazwisko ect . sa malo wazne i sprawa moze trwac latami ! Poprawnosc polityczna nie pozwala jak widac pisac autorowi prawdy i faktow !

  agnieszka

  Ja staram się o obywatelstwo po ojcu; nestety wypełnienie we wniosku rubryki: „dlaczego chcę uzyskać obywatelstwo”? i wpisanie powodu: „dlatego, że żyję tu na codzień i pracuję, i znacznie ułatwi mi to funkcjonowanie” okazało się niewystarczające, urzędnik kazał mi wrócić „jak znajdę lepszy powód, bo teraz mamy UE i każdy ma równe prawa…” Wiecie może co z tym zrobić? Jaki inny konkretny powód podać, aby nie robiono mi więcej problemów?

  Potwierdzenie znajomości języka

  Mi powiedziano w urzędzie, że po 60 roku życia już nie trzeba potwierdzać znajomości języka niemieckiego

  Adam

  Może nie dotczytalem to Przperaszam. Chciałem dodać ze nie zdają egzaminu z niemieckiego osoby które udowodniły ze posiadają obywatelstwo niemieckie po ojcu/rodzicach.

  ana

  to prawda, ja po mamie chce uzyskac obywatelstwo. wnioski złozyłam pol roku i otrzymalam od nich pismo ze teraz bede czekala na odp od nich az okolo2 lata. nie musze zdawac egz z jezyka niemieckiego.

  Nati

  Witam! Mi w konaulacie powiedzieli, że o obywatelstwo można się staraća w linii prostej, ojciec, dziadek, pradziadek. A jak jest z obywatelstwem po babci Niemce???

  Gladbacher

  witam, skladalismy wniosek w pazdzierniku 2016 NRW-MG.
  dokumenty jakie zlozylismy:
  – B1, (egzamin mozna zdac bez koniecznosci chodzenia do szkoly)
  – Einbürgerungstest
  – Meldebescheinigung
  – Akt malzenstwa
  – Akty urodzenia
  – Gewerbe Anmeldung
  – Arbeitsvertrag
  – BWA i Lohnabrechnung -3 miesiace
  – swiadectwa dzieci ze szkoly

  Czekalismy 3 tygodnie, potem dostalismy potwierdzenie listem ze gotowy jest kwit o nadaniu obywatelstwa, poszlismy, trzeba bylo przeczytac formulke ze bedziemy przestrzegac porzadku i statusu RFN 255 € od doroslych 55 od dzieci. Na dowody czekalismy okolo 14 dni.

  Iwo

  Hej. Chciałabym uzyskać więcej info.
  Możesz odpisać na maila
  [email protected]
  Pozdrawiam

  artur

  czy ma pan dwa obywatelstwa ….czy tylko niemieckie….
  chcialbym zachowac polskie tez.

  Mariusz

  Wszyscy obywatele Unii Europejskiej mogą zachować poprzednie obywatelstwb

  Sandi

  Mam pytanie może mi ktoś powiedzieć czy jest możliwość w jakiś sposób ominięcia jedenej sprawy a mianowicie…starałam się o obywatelstwo po przodkach oczywiście akt urodzenia pradziadka , akt jego zgonu, akt ślubu akty urodzenia dziadka i ojcaoraz mój też zalatwilam zaznacze że wszystko przetlumaczone sporo czasu zajęło mi uzbieranie tego wszystkiego i nie mało kosztowało.Gdy już wszystko załatwiła Pan który mi to miał ogarnąć stwierdzil że gdyż moi rodzice nie mieli ślubu a ja jestem z roku 1988 nie przysługuje mi obywatelstwo jedynie nie ślubnym dziecia urodzonym po 01.07.1993 przysluguje obywatelstwo po ojcu. Moje pytanie jest następujące czy jest możliwość… Czytaj więcej »

  HNK23

  Witam, Ja także chcę się ubiegać o niemieckie obywatelstwo po moim Dziadku, ojcu mojej Matki.
  jakie dokumenty są potrzebne (Niezbędne), chodzi mi o akty urodzenia od kogo? akty ślubu i inne z Góry Dziękuje.

  Konrad

  Czy kopia dowodu odobistego prababci przejdzie bo oryginalu nie ma

  woks

  Dzień dobry wszystkim!:-) Mam następujący problem – może ktos mi to wyjaśni? Staram się o obywatelstwo niemieckie z tytułu pochodzenia. Złożyłem odpowiednie dokumenty i po 1,5 roku sprawa ruszyła z miejsca. Po krótkiej korespondencji zwrócono się do mnie o wypenienie dodatkowej ankiety. No i tu problem. Okazało się, ze mój niemiecki nie daje tu rady więc moze ktoś tu mi pomorze zrozumieć sens. Chodzi o taki fragment: – Ich bin nur deutsche/r Staatsangehorige/r – ich besitze neben der deutscheen Staatsangehorigkeit noch folgende weitere Staatsangehorigkeiten Z tego rozumiem, ze każą mi wybrać: ” Jestem tylko obywatelem niemieckim”, „Oprócz obywatelstwa niemieckiego mam… Czytaj więcej »

  Hans

  Pytanie pierwsze dac taka odpowiedz: Nie/nein
  drugie : polnisch

  Katia

  Einbürgerungstest? To jest moj temat. Moi drodzy posiadam wszystkie dokumenty oprocz tego testu. Moje pytanie gdzie mogę przystąpic do takuego egzaminu i jak on wyglada? Przebywam w niemczech juz 8 lat moj syn takze i uczeszcza do szkoly. Chce starac sie o obywatelstwo podpowiedzcie gdzie moge zrobic taki egzamin

  Maja

  A ja mam takie pytanie rodzenstwo brat rocznik 83 otrzymal obywatelstwo po lini matki i na te same papiery poszedl 2 brat rocznik 70 otrzymal pochodzenie po stronie mamy a siostra 73 odmówiono. Jak to możliwe mieszkają w 2 innych miastach Niemiec ale prawo chyba jest jedno niemieckie? Co można teraz zrobić by ona też otrzymała ?

  Walerij

  Witam. Jezeli w Niemczech pracuje juz 10 lat , to jakie moje szanse na niemieckie obywatelstwo , czy ktos podpowie?

  maria

  Prosze o odpowiedz mam 72 lata mieszkam od 2013 roku w niemczech Bawaria od 2014 r jestem mezatkom nie umiem dobrze po niemiecku ale sama robie zakupy chodze do apteki zalatwiam ruzne sprawy czy ja musze zdawac egzamin z niemieckiego jestem z polski mam kase chorych niemiecka zameldowana tez jestem jestesmy po slubie koscielnym co mam zrobic aby otrzymac dowod osobisty niemiecki zaznaczam ze ja mam rete polska a maz niemiecka

  Piotr

  A mam pytanie? Jak jest z otrzymaniem obywatelstwa Niemieckiego jeżeli ja niestety nie mogę pracować że względu na chorobę ( mam raka kości ) obecnie mam pflege grad 2 i 45 procent schferbechinderung i literkę-G- ,ale jest złożony wniosek o pogorszenie stanu zdrowia a moja żona pracuje na cały etat,.Oboje mieszkamy od 2015 roku w Niemczech i oczywiście mamy zdane b1 i Leben in Deutschland .Moje pytanie brzmi czy mam szanse po mimo choroby ?

  Piotr

  Szukam kancelarii pranej do załatwienia obywatelstwa niemieckiego.
  Może być Polska lub Niemiecka.

  Małgorzata

  Hej, chciałam zapytać, czy aby uzuskać obywatelstwo niemieckie trzeba mieszkać/być zameldowanym tylko w jednym mieście? Czy to jest obojętne i wystarczy że mieszkam na terenie Niemiec?

  Piotr

  Chętnie a może ktoś mi to potrafi wyjaśnić Drążek urodził się na terenach niemieckich był w armi niemieckej przeżył staligrad 5lat niewoli na syberi sodzony przez Polaków za przestępstwa przeciwko nar polskemu a mi odmawia się obywatelstwa

  Johanna

  Czy jeżeli Rodzina otrzymuje zb. Wohngeld (dodatek miesznkaniowy ze wezględy na mniejsze zarobi) jest możliwość, że koszty związane z otrzymaniem obywatelstwa mogą być niższe? albo przejęte przez placówkę?

  Przemek

  Nie dostaniesz obywatelstwa jezeli korzystasz z pomocy socjalnej

  Wioleta

  Mam tylko certyfikat B2 czy to wystarczy mam na mysli ze nie posiadam B1

  Marek

  B2 jest bardziej wartosciowy niz B, z nim mozesz sie ubiegac o obywat. juz po 6 latach

  Wernhorn

  Ciekawe, czy tomeczki, marty, filipki i inne renciści czy berlinery skorzystają z tego poradnika, bo ciekawe czy chcą się wyrwać z tego swojego olgino, czymkolwiek to olgino jest.

  Martyna

  Witam
  Chcę ubiegać się o obywatelstwo Niemieckie, moim ojcem jest Niemiec, mam jego nazwisko, on mieszka w Niemczech,
  co robić krok po kroku ?

  Dołącz do nas!

  196,777FaniLubię
  25,300ObserwującyObserwuj
  315ObserwującyObserwuj

  Popularne

  10 zabytków i atrakcji turystycznych Norymbergi, które koniecznie musicie zobaczyć!

  Ogromny zamek cesarski, zapierające dech w piersiach tereny zjazdów nazistowskiej partii NSDAP i sklejone w długi labirynt „lochy”. Zabytki w Norymberdze to niesamowita mieszanka....

  Oznaczenia niemieckich tablic rejestracyjnych

  Oznaczenia niemieckich tablic rejestracyjnych zaczynają się od kodu miejsca rejestracji pojazdu. Jego długość zależy od wielkości danego miasta lub powiatu (w zależności od przynależności...

  Terminy wypłat Kindergeld w 2024 roku – sprawdź kiedy otrzymasz przelew!

  Kindergeld jest wypłacany co miesiąc na podane we wniosku konto. W zależności od ostatniej cyfry numeru Kindergeld (niem. „Endziffer”) pięniądze otrzymacie na początku miesiąca,...

  Niemcom grozi wprowadzenie ogólnokrajowego zakazu jazdy na wszystkich drogach w weekendy!

  Ministra transportu w Niemczech Volker Wissing (53, FDP) ostrzegł liderów grup parlamentarnych koalicji, że jeśli ustawa o ochronie klimatu nie zostanie przyjęta, istnieje groźba...

  Święta i dni wolne od pracy w Niemczech w roku 2024 – Terminy dla wszystkich landów!

  Święta i dni wolne od pracy są z wytęsknieniem wyczekiwane przez większość osób. W związku z tym, że Niemcy to republika federacyjna, każdy z...
  41
  0
  Co o tym myślisz? Skomentuj!x