Rozmowy telefoniczne po niemiecku – przydatne zwroty i dialogi!

  Telefonowanie w Niemczech różni się nieco od tego w Polsce. Kiedy Niemiec odbiera telefon nie mówi „halo” czy „słucham”, tylko przedstawia się zazwyczaj swoim nazwiskiem. Inaczej ma się to w przypadku rozmów oficjalnych. Jeśli pracujecie na przykład w urzędzie albo jakiejś firmie, to oprócz nazwiska należy również podać nazwę urzędu/firmy, w której się pracuje.

  Rozmowy telefoniczne po niemiecku przydatne w pracy, biznesie i na co dzień

  Poniższe dialogi pozwolą Wam się przygotować na rozmowę telefoniczną po niemiecku. Warto się ich nauczyć, gdyż przydadzą się Wam w pracy, szczególnie biurowej, ale także jeśli prowadzicie własny biznes, czy w codziennych sytuacjach!

  NiemieckiPolskiWymowa
  Odbieramy telefon i zbywamy rozmówce
  A: (Telefon klingelt)A: (Telefon dzwoni)

  • https://dojczland.info/wp-content/uploads/Telefonklingelt.mp3

  B: Kowalski.B: Kowalski.

  • https://dojczland.info/wp-content/uploads/Kowalski.mp3

  A: Guten Tag Herr Kowalski, Mayer hier, die Firma "Monitor".A: Dzień dobry panie Kowalski, z tej strony Mayer, firma "Monitor".

  • https://dojczland.info/wp-content/uploads/FirmaMonitor.mp3

  B: Guten Tag.B: Dzień dobry.

  • https://dojczland.info/wp-content/uploads/GutenTag.mp3

  A: Ich rufe Sie an, weil ich Ihnen unser neues Angebot vorstellen möchte. Hätten Sie gerade fünf Minuten Zeit?A: Dzwonię do pana, ponieważ chciałbym panu przedstawić naszą nową ofertę. Czy miałby pan pięć minut czasu?

  • https://dojczland.info/wp-content/uploads/neuesAngebot.mp3

  B: Es tut mir sehr Leid, ich habe gerade gar keine Zeit.B: Bardzo mi przykro, ale nie mam w tej chwili w ogóle czasu.

  • https://dojczland.info/wp-content/uploads/garkeineZeit.mp3

  A: Wann dürfte ich Sie denn sonst noch anrufen?A: Czy mógłbym do pana zadzwonić kiedy indziej?

  • https://dojczland.info/wp-content/uploads/sonstnochanrufen.mp3

  B: Es tut mir Leid, ich habe kein Interesse.B: Przykro mi, ale nie jestem zainteresowany.

  • https://dojczland.info/wp-content/uploads/keinInteresse.mp3

  A: Sind Sie sich sicher? Unser Angebot ist wirklich einmalig!A: Jest pan pewien? Nasza oferta jest naprawdę niepowtarzalna!

  • https://dojczland.info/wp-content/uploads/wirklicheinmalig.mp3

  B: Ja, ich bin mir sicher. Ich möchte nicht mehr angerufen werden.B: Tak, jestem pewien. Nie życzę sobie dalszych telefonów.

  • https://dojczland.info/wp-content/uploads/angerufe-werden.mp3

  A: Wie sie wollen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag! Auf Wiedersehen.A: Jak pan woli. Miłego dnia życzę! Do widzenia.

  • https://dojczland.info/wp-content/uploads/TagAufWi.mp3

  B: Danke, gleichfalls! Tschüss.B: Dziękuję, wzajemnie! Do widzenia.

  • https://dojczland.info/wp-content/uploads/Dankegleichfalls.mp3

  Wykonujemy telefon - zamawiamy bilety do kina
  A: Kinopolis Leverkusen, Pfeiffer mein Name, wie kann ich Ihnen helfen?A: Kinopolis Leverkusen, moje nazwisko Pfeiffer, w czym mogę pomóc?

  • https://dojczland.info/wp-content/uploads/wiekannichIhne.mp3

  B: Guten Tag, ich heiße Kowalski und möchte zwei Tickets für "Herr der Ringe" für heute um 18 Uhr reservieren.B: Dzień dobry, nazywam się Kowalski i chciałbym zarezerwować dwa bilety na "Władcę Pierścieni" na dzisiaj na godzinę 18.

  • https://dojczland.info/wp-content/uploads/Ticketsreservieren.mp3

  A: Gerne. Möchten Sie einen bestimmten Platz haben?A: Chętnie. Czy życzy pan sobie jakieś konkretne miejsce?

  • https://dojczland.info/wp-content/uploads/GernebestimmtenPlatz.mp3

  B: Hätten Sie noch freie Plätze in der letzten Reihe?B: Miałaby pani jakieś wolne miejsca w ostatnim rzędzie?

  • https://dojczland.info/wp-content/uploads/Haettensienochfre.mp3

  A: Einen Moment bitte, ich gucke mal nach. Ja, wir hätten noch zwei Plätze in der letzten Reihe. Leider sind sie nicht nebeneinander. Wäre das für sie in Ordnung?A: Chwileczkę, sprawdzę. Tak, w ostanim rzędzie są jeszcze dwa wolne miejsca. Niestety nie leżą one obok siebie. Czy byłoby to dla pana w porządku?

  • https://dojczland.info/wp-content/uploads/EinenMoment.mp3

  B: Nicht wirklich. Wie wäre es mit der vorletzten Reihe?B: Nie za bardzo. Czy znalazłoby się coś w przedostatnim rzędzie?

  • https://dojczland.info/wp-content/uploads/Nichtwirklich.mp3

  A: In der vorletzten Reihe haben wir noch in der Mitte zwei benachbarten Plätze. Soll ich sie für Sie reservieren?A: W przedostatnim rzędzie mamy na środku jeszcze dwa sąsiadujące ze sobą miejsca. Czy mam je dla pana zarezerwować?

  • https://dojczland.info/wp-content/uploads/Indervorletzten.mp3

  B: Ja, sehr gerne!B: Tak, bardzo chętnie!

  • https://dojczland.info/wp-content/uploads/Jagerne.mp3

  A: Wie war Ihr Name nochmal?A: Mógłby mi pan przypomnieć swoje nazwisko?

  • https://dojczland.info/wp-content/uploads/Wiewar.mp3

  B: Ich heiße Kowalski.B: Nazywam się Kowalski.

  • https://dojczland.info/wp-content/uploads/Ichheisse.mp3

  A: Alles klar Herr Kowalski. Sie können die Tickets eine halbe Stunde vor der Filmvorstellung an der Kasse abholen.A: Załatwione panie Kowalski. Bilety może pan odebrać w kasie pół godzinny przed seansem.

  • https://dojczland.info/wp-content/uploads/AllesklarHerr.mp3

  B: Super, vielen Dank!B: Świetnie, bardzo dziękuję!

  • https://dojczland.info/wp-content/uploads/SuperDank.mp3

  A: Gerne. Einen schönen Tag noch und auf Wiedersehen.A: Chętnie. Miłego dnia i do widzenia.

  • https://dojczland.info/wp-content/uploads/Gerneeinen.mp3

  B: Danke, gleichfalls. Wiedersehen.B: Dziękuję, wzajemnie. Do widzenia

  • https://dojczland.info/wp-content/uploads/Dankegleich.mp3

  Rozmowy telefoniczne po niemiecku w biznesie
  Odbieramy telefon
  Firma "Global", Kowalski, wie kann ich Ihnen behilflich sein?Firma "Global", Kowalski, w czym mogę pomóc?

  • https://dojczland.info/wp-content/uploads/FirmaGlobal.mp3

  Firma "Global", Artur Kowalski am Apparat.Firma "Global", Artur Kowalski przy telefonie.

  • https://dojczland.info/wp-content/uploads/FirmaGlobalkowalski.mp3

  Guten Tag, Firma "Global" hier, Artur Kowalski am Apparat.Dzień dobry, tutaj firma "Global", Artur Kowalski przy telefonie.

  • https://dojczland.info/wp-content/uploads/Guten-TagFirmaGlobal.mp3

  Firma "Global", Artur Kowalski, guten Tag.Firma "Global", Artur Kowalski, dzień dobry.

  • https://dojczland.info/wp-content/uploads/Firma-GlobalArtur.mp3

  Wykonujemy telefon
  Guten Tag, hier ist Artur Kowalski von der Firma "Elf".Dzień dobry, z tej strony Artur Kowalski z firmy "Elf".

  • https://dojczland.info/wp-content/uploads/Guten-Taghier-is.mp3

  Guten Tag, Artur Kowalski, die Firma "Elf".Dzień dobry, Artur Kowalski, Firma "Elf".

  • https://dojczland.info/wp-content/uploads/Guten-Tagartur.mp3

  Guten Tag mein Name ist Kowalski, ich bin von der Firma "Elf".Guten Tag, moje nazwisko Kowalski, jestem z firmy "Elf".

  • https://dojczland.info/wp-content/uploads/Guten-Tag-mein-Name.mp3

  Pytamy o kogoś
  Kann ich bitte mit Herrn Lagerfeld sprechen?Czy mógłbym rozmawiać z panem Lagerfeldem?

  • https://dojczland.info/wp-content/uploads/Kannich.mp3

  Wäre es möglich mit Herrn Lagerfeld zu sprechen?Czy byłaby możliwość rozmawiać z panem Lagerfeldem?

  • https://dojczland.info/wp-content/uploads/Waere-es-moeg.mp3

  Ich möchte gerne mit Herrn Lagerfeld sprechen.Chciałbym rozmawiać z panem Lagerfeldem.

  • https://dojczland.info/wp-content/uploads/Ich-moechtegernemit.mp3

  Ist Herr Lagerfeld da?Czy zastałem pana Lagerfelda?

  • https://dojczland.info/wp-content/uploads/IstHerr.mp3

  Podajemy powód rozmowy
  Ich rufe an wegen... (...meiner letzten Bestellung)Dzwonię z powodu… (...mojego ostatniego zamówienia)

  • https://dojczland.info/wp-content/uploads/Ich-rufe-an-wegen.mp3

  Ich rufe an um… (...zu fragen, ob Sie meine Bestellung schon verschickt haben?)Dzwonię by… (...zapytać czy wysłała już pani/pan/państwo moje zamówienie?)

  • https://dojczland.info/wp-content/uploads/Ich-rufe-an-um.mp3

  Ich möchte... (...mit Herrn Kießling über meine letzte Bestellung sprechen)Chciałbym… (…porozmawiać z panem Kießlingiem o moim ostatnim zamówieniu)

  • https://dojczland.info/wp-content/uploads/Ich-moechteherrkiess.mp3

  Könnten Sie mir bitte sagen... (...ob Herr Kiessling heute im Hause ist?)Czy mogłaby/mógłby/moglibyście mi pani/pan/państwo powiedzieć… (...czy pan Kiessling jest dzisiaj w biurze?)

  • https://dojczland.info/wp-content/uploads/koennten-sie-mirsagenobherrkies.mp3

  Ich benötige... (...ein paar Info zu Ihrem neuen Projekt)Potrzebuję… (…kilku informacji o pani/pańskim/państwa nowym projekcie)

  • https://dojczland.info/wp-content/uploads/Ichbenoetige.mp3

  Ich wollte nur nachfragen... (...ob Sie mein letztes Schreiben schon bekommen haben?)Chciałem tylko dopytać… (…czy dostała/dostał/dostaliście już pani/pan/państwo moje ostatnie pismo?

  • https://dojczland.info/wp-content/uploads/Ich-wollte-nur.mp3

  Nur eine kurze Frage... (...könnten Sie mir bitte sagen, wann ich den Termin bei Ihnen habe?)Tylko jedno krótkie pytanie… (…czy mogłaby/mógłby/moglibyście mi pani/pan/państwo powiedzieć kiedy mam u pani/pana/państwa termin?)

  • https://dojczland.info/wp-content/uploads/Nureine.mp3

  Zwroty grzecznościowe
  Hallo Herr Meyer, wie geht es Ihnen?Witam panie Meyer, co słychać u pana?

  • https://dojczland.info/wp-content/uploads/HalloHerrMeyer.mp3

  Schön von Ihnen zu hören.Miło znowu panią/pana słyszeć.

  • https://dojczland.info/wp-content/uploads/Schoenvon.mp3

  Wie geht es?Jak leci/co słychać?

  • https://dojczland.info/wp-content/uploads/Wiegehts.mp3

  Wie war...? (...dein Urlaub/deine Reise/das Abendessen?)Jaki/-a był/-a…? (…twój urlop/twoja podróż/twoja kolacja?)

  • https://dojczland.info/wp-content/uploads/WiewarDeinUrlaub.mp3

  Wie geht es voran mit...? (...dem Bau des Hauses?)Jak postępuje…? (…budowa domu?)

  • https://dojczland.info/wp-content/uploads/Wie-geht-es-voran.mp3

  Proponujemy przekazanie informacji
  Es tut mir Leid, aber Herr Schmidt ist gerade nicht an seinem Platz. Kann ich ihm etwas ausrichten?Bardzo mi przykro, ale pan Schmidt jest właśnie nieobecny. Czy mogę mu coś przekazać?

  • https://dojczland.info/wp-content/uploads/Es-tut.mp3

  Herr Jansen ist zur Zeit in einer Besprechung, möchten Sie ihm eine Nachricht hinterlassen?Pan Jansen jest właśnie na konferencji, czy chciałaby/chciałby pani/pan zostawić dla niego jakąś wiadomość?

  • https://dojczland.info/wp-content/uploads/Herr-Jansen.mp3

  Es tut mir Leid, aber Frau Kohl ist diese Woche nicht da, möchten Sie eine Nachricht hinterlassen?Bardzo mi przykro, ale pani Kohl jest w tym tygodniu nieobecna, czy chciałaby/chciałby pani/pan zostawić jakąś wiadomość?

  • https://dojczland.info/wp-content/uploads/Es-tut-mir-Leidaber.mp3

  Herr Klaus ist gerade nicht da, kann ich etwas ausrichten oder wollen Sie es nochmal später probieren?Pana Klausa teraz nie ma, mam coś przekazać czy chce pani/pan spróbować jeszcze raz później?

  • https://dojczland.info/wp-content/uploads/Herr-Klaus.mp3

  Prosimy o telefon w późniejszym czasie
  Leider ist sie gerade beschäftigt, wäre es Ihnen möglich später nocheinmal zurückzurufen?Niestety ona jest właśnie zajęta, czy miałaby/miałby pani/pan możliwość zadzwonić później?

  • https://dojczland.info/wp-content/uploads/Leider-ist-sie.mp3

  Prosimy o przekazanie informacji
  Könnten Sie ihm etwas ausrichten?Czy mogłaby/mógłby pani/pan mu coś przekazać?

  • https://dojczland.info/wp-content/uploads/Koenntensieihm.mp3

  Ich würde gerne eine Nachricht hinterlassen.Chciałbym zostawić wiadomość.

  • https://dojczland.info/wp-content/uploads/Ich-wuerdegerne.mp3

  Zostawiamy wiadomość
  Bitte richten Sie ihr/ihm aus, dass...Proszę mu przekazać, że…

  • https://dojczland.info/wp-content/uploads/Bitte-richten-Sie.mp3

  Bitte richten Sie Herrn Möller/Frau Möller aus, dass...Proszę przekazać panu Möller/pani Möller, że…

  • https://dojczland.info/wp-content/uploads/Bitte-richten-Sie-Herrn.mp3

  ...ich angerufen habe.…dzwoniłem.

  • https://dojczland.info/wp-content/uploads/ich-angerufen.mp3

  ...ich angerufen habe und folgendes mit ihr/ihm noch besprechen muss……dzwoniłem i muszę z nim omówić następującą sprawę…

  • https://dojczland.info/wp-content/uploads/ich-angerufen-habe-und.mp3

  ...ich den morgigen Termin gerne verschieben würde.…chciałbym przesunąć jutrzejszy termin.

  • https://dojczland.info/wp-content/uploads/ich-den-morgigen.mp3

  …er/sie mich zurückrufen soll.…by do mnie oddzwonił/-a.

  • https://dojczland.info/wp-content/uploads/ersie-mich.mp3

  Obserwuj Dojczland.info i bądź na bieżąco:

  196,377FaniLubię
  24,300ObserwującyObserwuj
  316ObserwującyObserwuj
  Obserwuj
  Powiadom o
  guest

  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments
  0
  Co o tym myślisz? Skomentuj!x