Pomoc dla firm w Niemczech z powodu koronawirusa – przegląd programów rządowych!

  Obecne środki wprowadzone w Niemczech w celu powstrzymania pandemii koronawirusa dotykają bezpośrednio lub pośrednio wielu firm, przedsiębiorstw, osób prowadzących działalność na własny rachunek, stowarzyszeń i instytucji. Rząd federalny Niemiec stara się wspierać wszystkich poszkodowanych uruchamiając programy pomocowe. Aktualnie dostępne są dwa rodzaje programów pomocowych w ramach których można się starać o dotację:

  • Nadzwyczajna pomoc gospodarcza, tzw. „pomoc listopadowa i grudniowa” – z niemieckiego November- und Dezemberhilfe
  • Wsparcie pomostowe – z niemieckiego Überbrückungshilfe

  Przegląd aktualnych programów pomocowych w Niemczech w formie grafiki:

  Pomoc dla firm w Niemczech z powodu koronawirusa

  Poniżej znajdziecie odpowiedzi na pytania dotyczące poszczególnych programów pomocowych:

  November- und Dezemberhilfe - pytania i odpowiedzi
  • Kto jest uprawniony do składania wniosków?

   Zasadniczo do składania wniosków kwalifikują się przedsiębiorstwa każdej wielkości (w tym publiczne i nienastawione na zysk), przedsiębiorstwa, osoby prowadzące działalność na własny rachunek, stowarzyszenia i instytucje, osoby prowadzące jednoosobową działalność na własny rachunek i osoby wykonujące wolne zawody w ramach swojego głównego zawodu we wszystkich sektorach (z wyjątkiem wyraźnie wymienionych poniżej kryteriów wykluczających), których działalność gospodarcza została dotknięta skutkami lockdownu w listopadzie i grudniu 2020 roku, w jeden z następujących sposobów

   • Bezpośrednio dotknięci w listopadzie: przedsiębiorstwa i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które zostały zobowiązane do zaprzestania działalności gospodarczej w wyniku nakazów zamknięcia przedsiębiorstwa wydanych na mocy uchwały federalnej i krajów związkowych z dnia 28 października 2020 r. Nie obejmuje to zamknięć w regionach niewymienionych w niniejszej rezolucji.
   • Bezpośrednio dotknięci w grudniu: przedsiębiorstwa i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które już w listopadzie były zobowiązane do zaprzestania działalności w wyniku nakazów zamknięcia wydanych przez państwo na podstawie rezolucji federalnej i krajów związkowych z dnia 28 października 2020 r. i które w grudniu nadal były objęte tymi zamknięciami na podstawie rezolucji federalnych i krajów związkowych z dnia 25 listopada 2020 r. i 2 grudnia 2020 r. Nie obejmuje to regionalnych zamknięć przedsiębiorstw lub zakładów niewymienionych w tych uchwałach, ani zamknięć opartych na późniejszych uchwałach (np. uchwała federalna i krajów związkowych z dnia 13 grudnia 2020 r.).
   • Dotknięci pośrednio: przedsiębiorstwa i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które w sposób udokumentowany i regularny uzyskują co najmniej 80 % swoich przychodów z przedsiębiorstw, którez zostały bezpośrednio dotknięte powyższymi środkami.
   • Dotknięte za pośrednictwem osób trzecich: przedsiębiorstwa i osoby samozatrudnione, które regularnie generują co najmniej 80 % swoich obrotów z dostaw i usług świadczonych w imieniu przedsiębiorstw bezpośrednio dotkniętych środkami za pośrednictwem osób trzecich (np. agencje eventowe). Wnioskodawcy muszą udowodnić ponad wszelką wątpliwość, że w listopadzie 2020 r. i grudniu 2020 r. ponieśli stratę w wysokości ponad 80 % obrotów w porównaniu z ich obrotami porównawczymi, w wyniku nakazów zamknięcia na podstawie pkt 5-8 decyzji federalnej i krajó związkowych z dnia 28 października 2020 r. (dla grudnia w związku z decyzjami federalnymi i krajów związkowych z dnia 25 listopada 2020 r. i 2 grudnia 2020 r.).

   Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji FAQ na stronie Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Energii.

  • Jakie są kwoty dotacji?

   Pomoc w listopadzie i grudniu zapewni dotacje w wysokości 75 proc. odpowiadających im obrotom w listopadzie i grudniu 2019 r., proporcjonalnie do liczby dni, w których miały miejsce zamknięcia związane z koronawirusem.

   Osoby prowadzące jednoosobową działalność na własny rachunek mogą alternatywnie wykorzystać średni miesięczny orbót z całego 2019 roku jako obrót porównawczy. W przypadku kwalifikujących się wnioskodawców, którzy rozpoczęli działalność odpowiednio po dniu 31 października i 30 listopada 2019 r., jako porównawczy obrót można wybrać miesięczny obrót w październiku 2020 r. lub miesięczny średni obrót od momentu rozpoczęcia działalności do dnia 31 października 2020 r. włącznie.

  • Czy bieżące obroty w listopadzie i grudniu są zaliczane na poczet dotacji?

   Zaliczanie na poczet dotacji dla firm oferujących dostawę lub sprzedaż poza lokalem 

   W przypadku, gdy pomimo ogólnego zamknięcia w listopadzie lub grudniu zostanie wygenerowany obrót, nie zostanie on zaliczony na poczet obrotu porównawczego do wysokości 25 procent. W celu uniknięcia nadmiernego dofinansowania wykraczającego poza 100 % obrotu porównawczego, obrót przekraczający tę kwotę zostanie odpowiednio zaliczona na poczet dotacji.

   W przypadku restauracji, zwrot obrotu zostanie ograniczony do 75 procent obrotu porównawczego uzyskanego w 2019 roku przy pełnej stawce podatku od sprzedaży. Wyłączy to obrót uzyskany w sprzedaży poza lokalem po obniżonej stawce VAT. Z kolei obrót uzyskany poza lokalem będzie wyłączony z zaliczania na poczet obrotu porównawczego na sprzedaż podczas zamknięć, aby zachęcić do rozwoju tego sektora.

   Przykład: w listopadzie lub grudniu 2019 roku pizzeria miała 8000 euro obrotu ze sprzedaży w restauracji i 2 000 euro ze sprzedaży poza lokalem. W listopadzie otrzyma więc 6 000 euro pomocy (75 procent z 8 000 euro), czyli początkowo nieco mniej niż inne branże (75 procent porównywalnych obrotów). W zamian za to pizzeria może wygenerować znacznie więcej niż wynosiło ogólnie przyjęte 2 500 euro (25 procent z 10 000 euro) obrotów z tytułu usług dostawczych w listopadzie i grudniu 2020 r. bez zmniejszenia dotacji.

  • Czy świadczenia już otrzymane zostaną zaliczone na poczet dotacji?

   Inne świadczenia państwowe wypłacane w okresie wypłacania dotacji w listopadzie i grudniu 2020 r. będą zaliczane na poczet dotacji. Dotyczy to w szczególności świadczeń takich jak pomoc pomostowa (Überbrückungshilfe) lub zasiłek za pracę w skróconym czasie pracy (Kurzarbeitergeld).

  • Jak mogę złożyć wniosek?

   Wnioski można składać za pośrednictwem ogólnokrajowej platformy dla pomocy pomostowej (antragslogin.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de). Wniosek musi być złożony drogą elektroniczną przez doradcę podatkowego, biegłego rewidenta, zaprzysiężonego rewidenta lub prawnika (tzw. badającego osoby trzecie).

   Szczegółowe informacje na temat rejestracji i składania wniosków o przeprowadzenie audytu przez osoby trzecie znajdziecie tutaj.

   Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mają prawo do bezpośredniego ubiegania się o dotację w maksymalnej wysokości 5.000 euro, z zastrzeżeniem specjalnych wymogów identyfikacyjnych (direktantrag.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de), o ile nie złożyły jeszcze wniosku o pomoc pomostową. Warunkiem wstępnym jest w tym wypadku posiadanie certyfikatu ELSTER. Informacje na temat tworzenia konta użytkownika dla ELSTER oraz na temat pliku z certyfikatem znajdują się na portalu ELSTER.

   Szczegółowe informacje dotyczące bezpośredniego wniosku dla osób prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek znajdziecie tutaj.

  • Do kiedy należy złożyć wniosek?

   Wnioski o pomoc w ramach programu listopadowego mogą być składane do 31 stycznia 2021 roku. Wnioski o przyznanie pomocy w grudniu można składać do dnia 31.03.2021 roku. Szczegóły poniżej.

  • Czy są wypłacane zaliczki?

   Aby zapewnić szybkie dotarcie pieniędzy do potrzebujących osób, od 25 listopada 2020 r. w przypadku wniosków bezpośrednich składanych przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą wypłacane są płatności bezpośrednie w wysokości do 5 000 euro, a w przypadku wniosków składanych za pośrednictwem osób trzecich – zaliczki w wysokości do 10 000 euro.

   Od 11 grudnia maksymalny limit zaliczek dla wniosków składanych za pośrednictwem osób trzecich będzie wynosił 50 000 euro. Wnioskodawcy, którzy otrzymali już zaliczkę w wysokości 10 000 EUR, otrzymają kolejną zaliczkę do maksymalnej wysokości 50 000 EUR. Spłata tej kolejnej raty rozpocznie się sukcesywnie w najbliższych dniach. Płatności zostaną zrealizowane najpóźniej do początku stycznia.

   Oczekuje się, że wypłaty i wpłaty zaliczek na poczet pomocy grudniowej rozpoczną się na początku stycznia 2021 r.

   Procedura wydatkowania i wypłaty zaliczki

   Po złożeniu wniosków, część z nich zostanie przekazana bezpośrednio do krajów związkowych w ramach przyspieszonego badania wstępnego wymaganego przez prawo budżetowe. Udział tych bezpośrednio przekazanych wniosków w ogólnej liczbie wniosków wynosi około 10 procent wniosków bezpośrednich, a obecnie od 25 do 30 procent wniosków złożonych za pośrednictwem zewnętrznych egzaminatorów. Odsetek ten zostanie jeszcze bardziej zmniejszony poprzez optymalizację przyspieszonego badania wstępnego.

   W tych przypadkach wnioskodawca otrzymuje całą kwotę dofinansowania w ramach regularnego rozpatrywania jego wniosku przez urzędy zatwierdzające krajów związkowych. W tych przypadkach, nie jest możliwe wypłacenie zaliczki lub bezpośredniej płatności kwoty finansowania w przypadku wniosków bezpośrednich.

   Ze względów technicznych, w tych przypadkach nie będzie wysyłane tymczasowe powiadomienie do wnioskodawcy. Jeżeli jednak w ciągu 10 dni od złożenia wniosku nie zostanie wypłacona żadna zaliczka ani żadna wypłata, wnioskodawca może oczekiwać, że jego wniosek zostanie przekazany bezpośrednio do urzędów zatwierdzających krajów związkowych po wstępnym rozpatrzeniu wniosku.

   Regularna wypłata pomocy listopadowej, o którą wnioskowały urzędy zatwierdzające krajów związkowych, ma rozpocząć się w dniu 10 stycznia.

  Überbrückungshilfe II i Überbrückungshilfe III - pytania i odpowiedzi
  • Überbrückungshilfe II i Überbrückungshilfe III - jaka jest różnica?

   Überbrückungshilfe II to wsparcie pomostowe wypłacane za maksymalnie cztery miesiące w roku 2020, mianowicie wrzesień, październik, listopad i grudzień 2020. Überbrückungshilfe III to kontynuacja wsparcia pomostowego II, które będzie wypłacane w 2021 roku.

  • Kto może starać się o Überbrückungshilfe II?

   Zasadniczo do składania wniosków kwalifikują się przedsiębiorstwa każdej wielkości (z wyjątkiem przedsiębiorstw wyraźnie wymienionych w kryteriach wyłączenia, niezależnie od liczby zatrudnionych), osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz osoby wykonujące wolne zawody w swoim głównym zawodzie we wszystkich sektorach (w tym w podstawowej produkcji rolnej), jeżeli spełniają co najmniej jedno z dwóch poniższych kryteriów:

   • Spadek obrotu o co najmniej 50 procent w ciągu dwóch kolejnych miesięcy w okresie od kwietnia do sierpnia 2020 r. w porównaniu z odpowiednimi miesiącami roku poprzedniego.
   • Spadek obrotu średnio o co najmniej 30 procent w miesiącach od kwietnia do sierpnia 2020 r. w porównaniu z tym samym okresem w roku poprzednim.

   Przedsiębiorstwa zarejestrowane przed dniem 1 kwietnia 2019 r., które ze względu na znaczne wahania sezonowe w swojej działalności osiągnęły łącznie mniej niż 15 % swoich rocznych obrotów w 2019 r. w okresie od kwietnia do sierpnia 2019 r., są zwolnione z powyższego warunku spadku obrotów.

  • Ile wynosi dotacja w ramach Überbrückungshilfe II?

   Wniosek na pomoc w ramach II wsparcia pomostowego można złożyć za okres maksymalnie czterech miesiący (wrzesień, październik, listopad i grudzień 2020 r.). Kwota wsparcia jest obliczana na podstawie przewidywanego spadku obrotów w miesiącach wsparcia wrzesień, październik, listopad i grudzień 2020 r. w stosunku do odpowiednich porównywalnych miesięcy poprzedniego roku.

   II wsparcie pomostowe zwraca następującą część kosztów:

   • 90 proc. kwalifikowalnych kosztów stałych w przypadku spadku obrotów > 70 proc.
   • 60 % kwalifikowanych kosztów stałych w przypadku spadku obrotów ≥ 50 % i ≤ 70 %.
   • 40 proc. kwalifikowanych kosztów stałych w przypadku spadku obrotów ≥ 30 proc. i < 50 proc.

   w miesiącu kwalifikowalności w porównaniu z tym samym miesiącem w roku poprzednim. W przypadku przedsiębiorstw utworzonych w okresie od 1 września 2019 r. do 31 października 2019 r., do celów porównawczych należy wykorzystać listopad 2019 r. do lutego 2020 r.

   Kalkulacja dokonywana jest indywidualnie dla każdego miesiąca. Jeśli spadek obrotu w miesiącu objętym dotacją jest mniejszy niż 30 % w porównaniu z tym samym miesiącem w roku poprzednim, pomoc pomostowa (2. etap) nie jest przyznawana na dany miesiąc objęty dotacją.

   Maksymalna dotacja wynosi 50.000 euro miesięcznie. Płace dla przedsiębiorców nie kwalifikują się do wsparcia.

  • Jak złożyć wniosek o Überbrückungshilfe II?

   Wniosek musi zostać złożony przez weryfikującą stronę trzecią (np. doradca podatkowy) w imieniu wnioskodawcy. Nie jest możliwe złożenie wniosku bez weryfikacji przez osobę trzecią. Na podstawie informacji podanych we wniosku, II wsparcie pomostowe jest wypłacane przez całe cztery miesiące.

   Następnie strona trzecia przeprowadzająca audyt sporządza końcowe rozliczenie rzeczywistej straty obrotów i poniesionych kosztów stałych. Wszelka nadwyżka wypłaconej pomocy musi zostać zwrócona. Jeżeli rzeczywisty spadek obrotu i/lub rzeczywiste poniesione koszty stałe okażą się wyższe niż podano we wniosku, na wniosek zostanie dokonana dodatkowa płatność za drugi etap wsparcia pomostowego w ramach ostatecznego rozliczenia.

  • Do kiedy można składać wniosek o Überbrückungshilfe II?

   Wnioski o II wsparcie pomostowe mogą być składane ze skutkiem natychmiastowym
   II wsparcie pomostowe obejmuje miesiące finansowania od września do grudnia 2020 r. i wnioski dotyczące tego okresu mogą być składane już teraz. Termin składania wniosków upływa dnia 31 stycznia 2021 r.

  • Kto może starać się o Überbrückungshilfe III?

   Przedsiębiorstwa, osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze, przedstawiciele wolnych zawodów o rocznych obrotach do 500 mln EUR w 2020 r. kwalifikują się do otrzymania III wsparcia pomostowego w okresie działania programu od stycznia do końca czerwca 2021 r., jeśli spełniają następujące warunki:

   w 2020 roku:

   • w okresie od kwietnia do grudnia 2020 r. zanotowały spadek obrotów o co najmniej 50 procent w dwóch kolejnych miesiącach lub średnio o co najmniej 30 procent w całym okresie, w porównaniu z analogicznym okresem w 2019 r., w którym to przypadku otrzymają dotację na koszty stałe za wszystkie miesiące w okresie od stycznia do czerwca 2021 r. i wstecznie za grudzień 2020 r., w którym to okresie zanotowały spadek obrotów o co najmniej 30 procent (dotacja na koszty stałe maksymalnie 200 000 euro miesięcznie). Program ten jest otwarty dla przedsiębiorstw we wszystkich sektorach niezależnie od tego, czy w tych miesiącach nastąpi zamknięcie w całym kraju.
   • lub wykazują spadek obrotów o co najmniej 40 procent w listopadzie i/lub grudniu 2020 r., ale nie zostały bezpośrednio lub pośrednio dotknięte ogólnokrajowymi zamknięciami od 2 listopada. W tym przypadku otrzymają one dotację na koszty stałe z mocą wsteczną za odpowiedni miesiąc listopad i/lub grudzień 2020 r. (dotacja na koszty stałe maksymalnie 200.000 euro miesięcznie). Program ten ma zastosowanie do przedsiębiorstw we wszystkich sektorach, które nie są bezpośrednio lub pośrednio dotknięte zamykaniem przedsiębiorstw w całym kraju.
   • lub są bezpośrednio lub pośrednio dotknięte ogólnokrajowymi zamknięciami zakładów w grudniu 2020 r., zgodnie z decyzją rządu z dnia 13 grudnia, i wykazują spadek obrotów o co najmniej 30 procent. Są to przede wszystkim firmy z sektora detalicznego, jak również firmy usługowe z sektora higieny osobistej, np. salony fryzjerskie, kosmetyczne, gabinety masażu i studia tatuażu. W tym przypadku otrzymają one dotację na koszty stałe z mocą wsteczną za miesiąc grudzień 2020 r. (maksymalnie 500 000 euro, z czego zaliczki nie przekroczą 50 000 euro). Program ten jest otwarty dla przedsiębiorstw we wszystkich sektorach, których bezpośrednio lub pośrednio dotyczy zamknięcie działalności na terenie całego kraju.

   w 2021 roku:

   • 2021 są bezpośrednio lub pośrednio dotknięte decyzją rządu w miesiącu od stycznia do czerwca 2021 r., kiedy to wprowadzono ogólnokrajowe zamknięcia, a ich obroty spadły o co najmniej 30 procent. W tym przypadku otrzymają oni dopłatę do kosztów stałych za każdy miesiąc z zamknięciem na terenie całego kraju (maksymalnie 500.000 euro/miesiąc zamknięcia, z czego maksymalnie 50.000 euro zaliczki). Program ten jest otwarty dla przedsiębiorstw we wszystkich sektorach, które są bezpośrednio lub pośrednio dotknięte zamykaniem przedsiębiorstw w całym kraju.
   • lub 2021 r. w miesiącu od stycznia do czerwca 2021 r., w którym zamykano zakłady w całym kraju i wnioskodawcy odnotowali spadek sprzedaży o co najmniej 40 procent w miesiącu zamknięcia, ale nie są oni bezpośrednio lub pośrednio dotknięci zamknięciami. W tym przypadku otrzymają dotację na koszty stałe za każdy miesiąc zamknięcia (maksymalnie 200.000 euro/miesiąc zamknięcia). Program ten jest otwarty dla przedsiębiorstw we wszystkich sektorach, które nie są bezpośrednio lub pośrednio dotknięte zamykaniem przedsiębiorstw w całym kraju.

   Wszystkie przedsiębiorstwa, które w wyniku decyzji kanclerza federalnego i szefów rządów krajów związkowych zostały zmuszone do zaprzestania działalności na podstawie rozporządzeń w sprawie zamknięcia działalności, uznaje się za przedsiębiorstwa, których dotyczy to bezpośrednio. Zgodnie z decyzjami kanclerza i szefów rządów krajów związkowych, zakłady noclegowe i miejsca imprez w miesiącach z nakazami zamknięcia uważane są za przedsiębiorstwa, na które zamknięcia mają bezpośredni wpływ.

   Przedsiębiorstwa pośrednio dotknięte zamknięciem w skali kraju to te, które generują co najmniej 80 procent swoich obrotów w ramach współpracy z przedsiębiorstwami bezpośrednio dotkniętymi zamknięciem.

  • Ile wynosi dotacja w ramach Überbrückungshilfe III?

   Dla wszystkich wariantów dotacje do miesięcznych stałych kosztów operacyjnych są refundowane w zależności od wielkości spadku obrotów w porównaniu z tym samym okresem w 2019 roku:

   • Spadek obrotów większy niż 70 procent: do 90 procent miesięcznych kosztów stałych zostanie zwróconych.
   • Spadek obrotów od 50 do 70 procent: zwrotowi podlega do 60 procent miesięcznych kosztów stałych.
   • Spadek obrotów od 30 do 50 procent: Zwraca się do 40 procent miesięcznych kosztów stałych.

   Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą jako alternatywę dla zwrotu kosztów stałych w okresie od grudnia 2020 r. do czerwca 2021 r., mogą otrzymać jednorazową kwotę ryczałtową na koszty operacyjne – „Neustarthilfe” – w wysokości 25 % porównywalnego obrotu w 2019 r., do maksymalnej wysokości 5 000 euro.

   Dla młodych przedsiębiorstw założonych między 1.08.2019 r. a 30.04.2020 r. okresem porównawczym dla strat w obrotach jest trzeci kwartał 2020 r. W przypadku szczególnego dostępu do wsparcia odpowiednio dla listopada i grudnia 2020 r., takie młode przedsiębiorstwa mogą wykorzystać miesięczne obroty w październiku 2020 r. lub średnie miesięczne obroty od momentu założenia jako obrót porównawczy.

  • Jak złożyć wnisoek o Überbrückungshilfe III?

   Firmy mogą – po zakończeniu prac programistycznych portalu do składania wniosków (termin jeszcze nieznany) – składać wnioski drogą elektroniczną poprzez podmioty trzecie (tj. doradców podatkowych, biegłych rewidentów, certyfikowanych księgowych publicznych lub prawników) za pośrednictwem platformy pomocy pomostowej (www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de), jak to miało miejsce wcześniej w przypadku II wsparcia pomostowego i nadzwyczajnej pomocy gospodarczej.

   Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą ubiegające się o pomoc „Neustarthilfe” (jednorazowo maksymalnie 5.000 euro) mogą składać wnioski bezpośrednio (www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de) i użyć certyfikatu ELSTER wykorzystywanego przy tworzenia zeznania podatkowego.

  • Do kiedy można składać wniosek o Überbrückungshilfe III?

   Program będzie trwał od stycznia do końca czerwca 2021 r. W celu zapewnienia szybkiego dotarcia z pomocą do osób nią dotkniętych i na początku programu przedsiębiorcy bezpośrednio lub pośrednio dotknięci zamknięciami zakładów na terenie całego kraju będą mieli również możliwość otrzymania zaliczek w ramach III wsparcia pomostowego. Można się o nie ubiegać w styczniu 2021 r. w ramach uproszczonej procedury składania wniosków za pośrednictwem platformy www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de. Wszystkie prace przygotowawcze do tego procesu nadal trwają. Zaliczki są możliwe do maksymalnej wysokości 50.000 euro; osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą mogą składać wnioski we własnym imieniu do maksymalnej wysokości 5.000 euro.

  Obserwuj Dojczland.info i bądź na bieżąco:

  196,377FaniLubię
  24,300ObserwującyObserwuj
  316ObserwującyObserwuj
  Obserwuj
  Powiadom o
  guest

  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments
  0
  Co o tym myślisz? Skomentuj!x