polisa.de
  polisa.de

  Jakie zawody w Niemczech wymagają posiadania odpowiednich kwalifikacji?

  polisa.de

  Rynek pracy w Niemczech zmienia się pod wieloma względami. Zmianie ulega także struktura zawodowa oraz wiekowa pracowników. Do tego dochodzi emigracja fachowców i pracowników wyspecjalizowanych zagranicę, ucieczka specjalistów i pracowników wykwalifikowanych z regionów wiejskich do stref zurbanizowanych i metropolii, digitalizacja wielu zawodów oraz robotyzacja i automatyzacja stanowisk pracy. Trendy te powodują, że w niektórych zawodach zaczyna brakować pracowników, a w innych braki te są bardzo wyraźnie odczuwalne. Według szacunku ekspertów zapotrzebowanie roczne na pracowników wykwalifikowanych i specjalistów może wynieść nawet do 300 tysięcy osób rocznie. Celem udokumentowania wspomnianych braków i aktywnego sterowania zapotrzebowaniem na rynku zatrudnienia Federalna Agencja Pracy w Niemczech sporządza regularnie tak zwaną Listę Pozytywną Zawodów.

  Czym jest w Niemczech Lista Pozytywna Zawodów?

  Lista Pozytywna (Positivliste) to spis zawodów, które mogą być wykonywane przez osoby nieposiadające obywatelstwa niemieckiego po spełnieniu odpowiednich, określonych ustawowo wymagań. Zawody znajdujące się na tej liście zostały uznane za deficytowe (Mangelberufe) przez Federalną Agencję Pracy (Arbeitsagentur), co oznacza, że na rynku pracy panuje wysokie zapotrzebowanie na pracowników wykwalifikowanych i specjalistów w tych dziedzinach. Lista Pozytywna jest aktualizowana co sześć miesięcy i publikowana przez Federalną Agencję Pracy.

  Jak w Niemczech definiuje się pojęcie pracownika wykwalifikowanego i specjalistę?

  Do każdego zawodu w Niemczech przyporządkowany jest poziom wymagań, czyli tak zwany „Anforderungsniveau”. Jest to wskaźnik obrazujący złożoność lub kompleksowość (Komplexität) wykonywanych czynności zawodowych oraz ich poziom trudności. Celem rzeczowego ukazania zależności w poszczególnych kwalifikacjach stosowana jest czterostopniowa skala klasyfikacji poziomu trudności liczona od 1 do 4 (Anforderungsniveaus 1 bis 4).

  Poziom wymagań 1 „Helfer- und Anlernetätigkeiten”, czyli pracownicy niewykwalifikowani wykonujący czynności pomocnicze

  Zawody przyporządkowane do poziomu 1 obejmują proste, rutynowe zadania o niskim stopniu trudności. Do tej grupy należą wszystkie zawody pomocnicze nie wymagające żadnej lub jedynie niewielkiej wiedzy fachowej.

  Czynności wykonywane na tym poziomie kompleksowości wymagają przyuczenia lub maksymalnie jednorocznego wykształcenia zawodowego, w niektórych przypadkach zakłady pracy mogą nawet nie wymagać formalnego dyplomu. W takiej sytuacji wdrażanie pracownika niewykwalifikowanego następuje bezpośrednio na stanowisku pracy. Osobami wrażającymi są przeważnie przełożeni, fachowcy w danej dziedzinie lub przyszli współpracownicy.

  Przykładowe zawody to:

  1. Altenpflegehelfer/in (pomocnik w zakresie opieki nad osobami starszymi),
  2. Verwaltungshelferin/Helfer/in – Büro, Verwaltung (pomocnik w zakresie prac biurowych),
  3. Helfer/in im Bereich Hotel (pomocnik w zakresie prac związanych z hotelarstwem),
  4. Reinigungshelfer/in (pracownik pomocniczy w zakresie prac porządkowych),
  5. Krankenpflegehelferin/Helfer/in – stationäre Krankenpflege (pomocnik w zakresie prac związanych z pracami pielęgniarskimi),
  6. Produktionshelfer/in (pomocnik przy produkcji).

  Poziom wymagań 2 „Fachkräfte und fachlich ausgerichtete Tätigkeiten“, czyli pracownicy wykwalifikowani

  W odróżnieniu od zadań i czynności wykonywanych przez pracowników niewykwalifikowanych, na drugim poziomie wymagań pracownik wykonuje zadania o wyższym stopniu trudności i złożoności. Oznacza to, że do właściwego i poprawnego ich wykonywania konieczne jest przynajmniej dwuletnie, a w wielu przypadkach nawet trzyletnie wykształcenie zawodowe zdobyte w szkole zawodowej lub w systemie dualnym albo porównywalne i udokumentowane kwalifikacje.

  Osoby wykonujące takie zawody określane są jako pracownicy wykwalifikowani, czyli tacy, którzy posiadają formalną, solidną i ugruntowaną wiedzę w danej dziedzinie.

  Przykładowymi zawodami na tym poziomie wymagań są:

  1. Erzieher/in (wychowawca przedszkolny),
  2. Zahntechniker/in (technik dentystyczny),
  3. Altenpfleger (pielęgniarz-opiekun osób starszych),
  4. Kfz-Mechaniker/in (mechanik samochodowy),
  5. Kellner/in (kelner),
  6. Rezeptionist/in (recepcjonista).

  Poziom wymagań 3 „Spezialist und komplexe Spezialistentätigkeiten“, czyli specjaliści wykonujący zadania kompleksowe

  Temu poziomowi są przyporządkowane zawody wymagające specjalnej wiedzy i specjalistycznego wykształcenia na poziomie technika lub majstra (Techniker-/Meisterausbildung), absolwenta szkoły wyższej zawodowej (Fachhochschule) z dyplomem „Bachelor of Science” lub „Bachelor of Arts”, czyli poziomie porównywalnym do polskiego licencjata. W przypadku absolwentów tak zwanych akademii zawodowych (poziomy wykształcenia porównywalny jest do dyplomu otrzymywanego po ukończeniu polskiego dwuletniego studium policealnego) częstokroć wymagane jest udokumentowane doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie (einschlägige Berufserfahrung), niekiedy połączone z ukończonymi kursami doskonalenia zawodowego lub podnoszącymi kwalifikacje zawodowe.

  Wykonywane zadania cechuje wysoko specjalizacja, wykonywanie czynności planująco-kontrolnych, a niekiedy zarządzanie zasobami materialnymi i ludzkimi.

  Do przykładowych zawodów należą:

  1. Sekretärin (sekretarka),
  2. Buchhalter (księgowy/a),
  3. Fachkrankenschwester/-pfleger Palliativ- und Hospizpflege (Pielęgniarz/Pielęgniarka o specjalność pielęgniarstwa hospicyjnego i paliatywnego),
  4. Ergotherapeut (ergoterapeuta),
  5. Heilpraktier (osoba lecząca metodami medycyny alternatywnej),
  6. Sozialarbeiter (pracownik socjalny).

  Poziom wymagań 4 „Experte und hochkomplexe Tätigkeiten“, czyli wysoce wykwalifikowani eksperci

  Zawody na tym poziomie wymagają ukończenia przynajmniej studiów wyższych II stopnia połączone z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Wykonywane zadania są bardzo kompleksowe i wykazują bardzo wysoki stopień trudności. Przykładowe dziedziny to zawody matematyczne, technologiczne, informatyczne, inżynierskie, nauki ścisłe, czynności diagnostyczne, badania naukowe i rozwój, nauczanie, zarządzanie i management. Eksperci na tym poziomie sprawują funkcje kierowniczo-decyzyjne oraz zarządzają zasobami ludzkimi i materialnymi.

  Konieczne jest tutaj posiadanie formalnego wykształcenia wyższego i legitymowanie się posiadaniem dyplomu studiów wyższych na poziomie magisterskim (ukończenie studiów II stopnia), zdanie egzaminu państwowego (np. aplikacja sędziowska/adwokacka/radcowska/prokuratorska), uzyskanie aprobacji zawodowej (zawody lekarskie i psychoterapeutyczne). W niektórych przypadkach wymagane jest uzyskanie stopnia doktorskiego lub habilitacji (w przypadku zawodów związanych z przekazywaniem wiedzy na poziomie uniwersyteckim, wykonywaniem zawodu naukowca lub profesora).

  Przykładowe zawody to:

  1. Gymnasial-/Real-/Hauptschullehrer (nauczyciel w liceum, w szkole realnej, w szkole głównej),
  2. Richter/in (sędzia),
  3. Arzt/Ärztin (lekarz),
  4. Ingenieur/in – Maschinenbau (inżynier o specjalności budownictwo maszyn),
  5. Architekt/in (architekt),
  6. Informatiker/in (informatyk).

  Przykład klasyfikacji według stopnia trudności na przykładzie zawodów w gastronomii i hotelarstwie

  Celem uwidocznienia kompleksowości zawodowej w wybranych dziedzinach przedstawiamy Wam poszczególne poziomy wymagań na przykładzie branży hotelarskiej i gastronomicznej.

  Klasyfikacja zawodowa na przykładzie wybranych zawodów branży hotelarskiej „632 Hotellerie”

  Nazwa zawodu w języku niemieckimPolski odpowiednik (o ile istnieje)
  Poziom wymagań: 1. Helfer- und Anlerntätigkeiten
  Hotel- und Gaststättenhelfer/inPomocnik w hotelu i zakładzie gastronomicznym
  Page (Hotel)Paź hotelowy
  Pensionsgehilfe/-gehilfnPomocnik pensjonatu
  Rezeptionshelfer/in (Hotel)Pomocnik recepcji
  Zimmermädchen/RoomboyPokojówka/pokojowy
  Poziom wymagań: 2. Fachlich ausgerichtete Tätigkeiten
  Concierge (Hotel)Concierge
  EmpfangskraftPracownik portierni
  Hausdamenassistent/inAsystent Koordynatora Pracy Pokojowych
  Hotelfachmann/-frauSpecjalista ds. Hotelarstwa
  HotelportierPortier nocny
  Night-AuditorNight-Auditor
  Poziom wymagań: 3. Komplexe Spezialisten-Tätigkeiten
  Empfangschef/in (Hotel)Portier hotelowy
  Rezeptionist/in (Hotel)Recepcjonista
  Hausdame/HousekeeperKoordynatora Pracy Pokojowych
  Herbergswirt/inZarządca schroniska
  Hotelmeister/inMistrz hotelarstwa
  Pensionsleiter/inKierownik pensjonatu
  Poziom wymagań: 4. Komplexe Spezialisten-Tätigkeiten
  General Manager/in (Hotellerie)Dyrektor Generalny Hotelu
  Hoteldirektor/inDyrektor Hotelu
  HotelierHotelarz Specjalista
  Rooms-Division-Manager/inRooms-Division-Manager/in

  Klasyfikacja zawodowa na przykładzie wybranych zawodów branży gastronomicznej „633 Gastronomie“

  Nazwa zawodu w języku niemieckimPolski odpowiednik (o ile istnieje)
  Poziom wymagań: 1. Helfer- und Anlerntätigkeiten
  BüfetthilfskraftPomocnik bufetu
  Gaststättengehilfe/-gehilfnPomocnik w gastronomie
  Geschirr-, Besteckreiniger/inPomocnik na zmywaku
  Kantinenhelfer/inPomocnik w kantynie
  ThekenkraftPomocnik przy barze
  Poziom wymagań: 2. Fachlich ausgerichtete Tätigkeiten
  Demichef de rangDemichef de rang
  Demichef d ́étageDemichef d ́étage
  Kellner/inKelner
  Oberkellner/inKelner główny
  Restaurantfachmann/-frauSpecjalista restaurator
  ServicekraftPracownik serwisu restauracji
  Zahlkellner/inKelner odpierający płatności
  BaristaBarista
  BarkeeperBarman
  Poziom wymagań: 3. Komplexe Spezialisten-Tätigkeiten
  Chef de rangChef de rang
  Chef de serviceChef de Sevice
  Chef de CouisineSzef kuchni
  CheftrancheurCheftrancheur
  Sommelier/SommelièreSommelier/Sommelière
  Poziom wymagań: 4. Komplexe Spezialisten-Tätigkeiten
  Barleiter/inKierownik baru
  Catering-Manager/inKierownik kateringu
  Kantinenleiter/inKierownik kantyny
  Restaurantleiter/inKierownik restauracji

  Jakie zawody znajdują się na Pozytywnej Liście?

  Ustawa z 1 marca 2020 roku otwiera nowe szanse dla wykwalifikowanych specjalistów z wielu dziedzin spoza Unii Europejskiej. Oznacza to jednak, że nie wszyscy mogą podjąć pracę w Niemczech. Szansę na podjęcie pracy mają przedstawiciele zawodów na poziomie od 2 do 4 z następujących dziedzin:

  • Przedstawiciele zawodów rzemieślniczo-medycznych, na przykład technicy ortopedyczni, medyczni, akustycy i optycy,
  • Rzemieślnicy, technicy i majstrowie o specjalności elektryki, elektroniki, mechaniki, hydraulicy, pracownicy branży budowlanej, pracownicy branży kolejowej,
  • Fizjoterapeuci, ratownicy medyczni, podolodzy, pielęgniarze,
  • Lekarzy ogólni i specjaliści, dodatkowo lekarze o specjalność psychiatrii i psychoterapii
  • Zawody socjalne: wykwalifikowani wychowawcy, pedagodzy społeczni, pracownicy socjalni,
  • Specjaliści ds. IT, informatycy, programiści, twórcy oprogramowania,
  • Przedstawiciele wszelkiego rodzaju zawodów związanych z naukami ścisłymi, które są określane w Niemczech skrótem MINT pochodzącym od słów matematyka, informatyka, nauki ścisłe i technika, czyli chemicy, farmaceuci, technolodzy, biolodzy, matematycy, inżynierowie.

  Lista Top 10 fachowców według danych Federalnej Agencji Pracy:

  Poziom wymagań 2Poziom wymagań 3Poziom wymagań 4
  Top 10 FachowcyTop 10 SpecjaliściTop 10 Eksperci
  KältetechnikÖffentliche VerwaltungÖffentliche Verwaltung
  HörgeräteakustikKrankenpflegeBauplanung Verkehrswege, -anlagen
  AltenpflegeRettungsdienstInformatik
  MechatronikGeburtshilfeVer- und Entsorgung
  BauelektrikFachkrankenpflegeÄrzte
  Sanitär, Heizung, KlimatechnikAltenpflegeLuftverkehrs-, Schiffs- und Fahrzeugelektronik
  Elektrische BetriebstechnikPhysiotherapieStraßen- und Asphaltbau
  AutomatisierungstechnikVer- und EntsorgungSanitär, Heizung, Klimatechnik
  Land-, BaumaschinentechnikFachkinderkrankenpflegeFachärzte Psychiatrie, Psychotherapie
  Gesundheits-, KrankenpflegeMedizin-, Orthopädie-, RehatechnikTiefbau

  Aktualna analiza zapotrzebnowania na pracowników wykwalifikowanych do pobrania znajduje się tutaj: arbeitsagentur.de

  Wstawa o imigracji i perspektywy na niemieckim rynku pracy dla Polaków

  W roku 2020 weszła wspomniana ustawa o imigracji pracowników wykwalifikowanych spoza Unii Europejskiej. Według ekspertów otwarcie rynku pracy dla fachowców spoza granic UE nie zmieniła dotąd znacznie sytuacji dla Polaków pracujących w Niemczech lub szukających tutaj pracy. Ustawa ta ułatwia wprawdzie migrację zawodową specjalistów spoza Unii Europejskiej do Niemiec upraszczając biurokratyczne procedury uznawania wykształcenia zawodowego i dyplomów studiów wyższych, ale narzuca im bardzo wysokie wymagania w stosunku do posiadanych kwalifikacji fachowych i znajomości języka. Osoby spoza EU, który przyjadą do Niemiec bez podpisanej umowy o pracy, mogą wprawdzie przebywać na terenie Niemiec do 6 miesięcy szukając zatrudnienia, ale muszą udowodnić, że posiadają ubezpieczenie socjalne i środki finansowe na utrzymanie w tym czasie.

  Obserwuj Dojczland.info i bądź na bieżąco:

  196,377FaniLubię
  24,300ObserwującyObserwuj
  316ObserwującyObserwuj

  3 KOMENTARZE

  Obserwuj
  Powiadom o
  guest

  3 komentarzy
  najstarszy
  najnowszy najpopularniejszy
  Inline Feedbacks
  View all comments
  inzynier

  bzdura totalna. niemcy mają wystarczająco swoich pracowników wykwalifikowanych. celem całej operacji jest obniżenie kosztów pracy na rynku. zarobki inżyniera spadły przez ostatnie 10 lat z poziomu srednio 60 tysięcy euro rocznie do średnio 32 tysięcy.na jedno stanowisko jest do 20 chętnych albo i więcej. ludzi spoza niemiec zatrudnia się za niższe stawki tym samym zmuszając rodzimych do dopasowania się. w urzędach pracy robi się machloje statystyczne tak aby usprawiedliwić powyższe film na ten temat po niemiecku znajduje sie w ponizszym linku https://www.youtube.com/watch?v=lFq2aAcf-8s&list=PLWQ4U4ttuLHwYDtUL9Y0JCq2E1PnmFM1l&index=2&t=2222s chodzi tylko i wyłaćżnie o tanszą siłę roboczą dla wielkich nie wspomnę już ze np aby legalnie używać… Czytaj więcej »

  Marcin

  Spierniczajcie kto może do innych krajów. Mój brat 10 lat doświadczenia na CNC zna wszystkie możliwe systemy, gotowy do pracy zmianowej również w weekendy, super angielski, niemiecki komunikatywny. I co? Pracuje jako komisjonier za 9.66 brutto bo żadna pieprzona niemiecka firma nie chce go zatrudnić!? A czemu? Bo nie ma niemieckiego Ausbildung!!! A doświadczenie ma z pracy w Polsce oraz UK gdzie nikt od niego nie chciał papierów bo liczyło się doświadczenie. Przyjechał z UK do Niemiec bo niemraszki piszą wszędzie ze potrzebują ludzi do pracy i biorą od ręki na te stanowiska. Zależało mu aby wrócić żeby być bliżej… Czytaj więcej »

  koska

  Nieprawda! Ja jestem w zawodzie jednym z opisanych i takze nie moge znalezc pracy. To samo dotyczy moich znajomych,rowniez Niemieckich! Niemcy kombinuja jak moga, aby tylko nie placic wiecej niż 10.00 brutto oraz najlepiej w ogole nie zatrudniac,wowczas dostaja bony z urzedu pracy za zatrudnienie kogos. Potem zwalniają i tak w kółko. A znajomy Niemiec jest inzynierem budowy maszyn i tez od roku ZERO pracy w zawodzie!
  Inni maja problem zeby dostac chociazby prace na recepcji pomimo,ze znaja perfekt niemiecki i angielski, wieloletnie doswiadczenie np. z Anglii,ale nie maja niemieckiego papierka! Nawet na Bueroassistentin do kserowania dokumentów potrzebują AUSBILDUNG!!

  3
  0
  Co o tym myślisz? Skomentuj!x