Więcej >>

  Schufa

  Niemcy: Kto może liczyć na pomoc w obliczu kryzysu koronawirusowego? Lista wszsytkich form wsparcia!

  Schufa Niemcy

  W czasie kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa rząd federalny podejmuje działania na niespotykaną dotąd skalę. Na pomoc mogą liczyć rodziny, osoby pracujące na własny rachunek, firmy i szpitale. Czas pokaże, czy te formy wsparcia okażą się wystarczające.

  Pomoc niemieckiego państwa w obliczu kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa

  Bezrobocie: “Należy się spodziewać wzrostu bezrobocia”. Taki wniosek wyciągnął Instytut Badawczy Federalnej Agencji Pracy (niem. Bundesagentur für Arbeit – IAB). Grozi nam załamanie gospodarcze, przypominające kryzys finansowy sprzed dziesięciu lat, kiedy to produkt krajowy brutto skurczył się o ponad pięć procent.

  Dane Instytutu Ifo są jeszcze bardziej zatrważające. Jego prezes, Clemens Fuest, powiedział, że pandemia koronawirusa spowoduje nawet większe straty niż kryzys finansowy. Według scenariuszy opracowanych przez Instytut istnieje groźba likwidacji  1,8 mln miejsc pracy podlegających składkom na ubezpieczenie społeczne (lub 1,4 mln miejsc pracy w pełnym wymiarze godzin), a ponad 6 mln pracowników może być przymusowo objętych skróconym wymiarem czasu pracy.

  Podczas kryzysu finansowego rekompensaty z tytułu skróconego czasu pracy były instrumentem służącym ratowaniu miejsc pracy. Kosztowało to wówczas 5 mld euro, ale pozwoliło utrzymać ogromną liczbę stanowisk. Kryzys wywołany koronawirusem może wymagać poniesienia dwukrotnie wyższych kosztów ratowania miejsc pracy. Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych spodziewa się, że wypłata rekompensat przez Federalną Agencję Pracy pochłonie 10,05 mld euro i może dotyczyć nawet 2,35 mln pracowników zmuszonych do pracy  w niepełnym wymiarze godzin.

  Pracownicy, którym zostanie skrócony wymiar czasu pracy, Agencja Pracy wypłaci 60 procent wynagrodzenia z mocą wsteczną od 1 marca 2020 r., a pracownikom posiadającym dzieci – 67 procent.

  Gwarancja zatrudnienia: “Postawiliśmy sobie za cel utrzymanie jak największej liczby miejsc pracy”, powiedział federalny minister gospodarki, Peter Altmaier, w imieniu rządu federalnego. Żadne miejsca pracy nie powinny zostać zlikwidowane z powodu kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa, a żadna firma nie powinna zbankrutować. Altmaier przyznał, że niektóre umowy o pracę mimo wszystko zostały rozwiązane, zwłaszcza te, które były zawarte na okres próbny. Zadaniem państwa jest jednak pomoc w uratowaniu wielu milionów miejsc pracy, m.in. poprzez wprowadzenie rekompensat za pracę w skróconym wymiarze godzin.

  Banki: Niemiecki państwowy bank rozwoju (niem. Kreditanstalt für Wiederaufbau – KfW) jest największym krajowym bankiem rozwoju na świecie i trzecim co do wielkości bankiem w Niemczech pod względem sumy bilansowej. Został założony w celu sfinansowania odbudowy niemieckiej gospodarki po II wojnie światowej. KfW wspiera nowo powstające przedsiębiorstwa i MŚP, udziela kredytów inwestycyjnych małym i średnim przedsiębiorstwom oraz finansuje działania na rzecz rozwoju infrastruktury. Dzięki KfW powstają obecnie specjalne programy, za które w dużej mierze odpowiada rząd federalny. Mogą z nich korzystać osoby samozatrudnione, małe przedsiębiorstwa i firmy, które z powodu kryzysu spowodowanego przez koronawirus potrzebują kredytów pozwalających im utrzymać płynność finansową. Pieniądze są wypłacane firmom za pośrednictwem obsługujących je banków.

  Pożyczki: Rząd zakłada, że spłata wielu pożyczek oraz regularne spłaty kapitału i odsetek mogą się teraz okazać niemożliwe lub tylko częściowo możliwe, ze względu na utratę dochodów. Ustawa mająca na celu złagodzenie skutków pandemii Covid 19 zapobiega niebezpieczeństwu wypowiedzenia umów kredytowych z powodu niewykonania zobowiązań. Ma zostać wprowadzone rozporządzenie dotyczące odroczenia spłat, jak również ma zostać zapewniona możliwość wypracowania przez strony umowy alternatywnego sposobu realizacji zobowiązań wynikających z umowy. Jeżeli do dnia 30 czerwca 2020 r. nie uda się znaleźć polubownego rozwiązania między kredytodawcą a konsumentem, to zdaniem Federalnego Ministerstwa Sprawiedliwości płatności będą musiały zostać wznowione. Aby jednak uniknąć konieczności dokonywania podwójnej spłaty – rat bieżących i odroczonych – w okresie przejściowym, umowa zostanie przedłużona łącznie o trzy miesiące. Oznacza to, że nawet po upływie terminu odroczenia, kredytobiorca będzie zobowiązany do spłaty tylko jednej regularnej raty miesięcznej.

  Jako, że w chwili obecnej nie można przewidzieć, kiedy nastąpi szczyt pandemii i kiedy sytuacja gospodarcza ponownie się ustabilizuje, projekt ustawy zakłada, że jeżeli okaże się, że okres od kwietnia do września 2020 r. nie jest wystarczający do złagodzenia skutków gospodarczych kryzysu, Ministerstwo Sprawiedliwości i Ochrony Konsumentów otrzyma możliwość przedłużenia przewidzianych terminów w drodze rozporządzenia w porozumieniu z Ministerstwem Finansów i Gospodarki najpóźniej do dnia 31 lipca 2021 r.

  Utrata dochodów: W swoim projekcie ustawy mającej na celu złagodzenie skutków pandemii Covid 19 Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości i Ochrony Konsumentów zakłada, że utrata dochodów przez przedsiębiorców, osoby prowadzące samodzielną działalność gospodarczą, artystów i pracowników kultury oraz inne osoby wyniesie średnio równowartość ponad dwóch miesięcy czynszu.

  Minister gospodarki Peter Altmaier wyjaśnił, że federalne programy pomocy nie mają na celu zastąpienia utraconych dochodów, ani w przemyśle samochodowym, ani w małych przedsiębiorstwach prywatnych. Zaznaczył, że środki te z jednej strony mają stanowić zabezpieczenie podstawowe dla obywateli, a  z drugiej strony nie dopuścić do bankructwa firm.

  Rodziny: Młodzi rodzice mogą przesunąć termin wypłaty zasiłku rodzicielskiego, jeśli ze względu na sytuację związaną z pandemią nie mogą teraz skorzystać z urlopu wychowawczego. Franziska Giffey, federalna minister ds. rodziny, wymieniła jako przykład osoby zatrudnione w służbie zdrowia i pracowników socjalnych. Stwierdziła również, że kwota zasiłku rodzicielskiego powinna być wyliczana na podstawie miesięcy poprzedzających nastanie pandemii koronawirusa.

  Fundusz Zdrowia: Zgodnie z prawem musi on tworzyć rezerwę zapewniającą płynność finansową, na przykład w celu wyrównania wahań dochodów. Według przewodniczącej Federalnego Związku Kas Chorych, Doris Pfeiffer,  fundusz posiada rezerwy, które są obecnie pilnie potrzebne. Jego środki będą wykorzystane do sfinansowania pomocy dla szpitali i lekarzy kontraktowych.

  Zabezpieczenie podstawowe: Osoby, które z powodu kryzysu wywołanego przez koronawirus utraciły wszelkie dochody, mogą w sposób uproszczony ubiegać się o zabezpieczenie podstawowe. Tymczasowo nie będzie przeprowadzana kontrola majątku, zarówno u osób prowadzących działalność na własny rachunek, jak i pracowników firm. Nie będą również sprawdzane warunki mieszkaniowe.

  Jak powiedział federalny minister finansów Olaf Scholz, nikt nie musi się martwić, gdyż są po prostu przeznaczone na ten cel dodatkowe pieniądze. Federalne Ministerstwo Pracy oczekuje, że o świadczenie Hartz IV może się ubiegać nawet do 1,2 miliona wspólnot potrzeb, głównie osoby samozatrudnione. Ministerstwo szacuje, że koszty z tym związane mogą wynieść nawet 9,6 mld euro w ciągu pół roku.

  Prawo upadłościowe: Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości zostanie zawieszony do dnia 30 września 2020 r. – o ile upadłość jest spowodowana skutkami pandemii Covid 19. Jednocześnie należy stworzyć system zachęt, które sprawią, że przedsiębiorstwa dotknięte kryzysem ponownie staną się wypłacalne. Wierzyciele nie mogą składać wniosków o wszczęcie postępowania upadłościowego przez okres trzech miesięcy. Przepisy te mogą zostać przedłużone do dnia 31 marca 2021 r.

  Małe i mikro przedsiębiorstwa: Według federalnego ministra gospodarki, Petera Altmaiera, około 10 milionów pracowników w Niemczech jest zatrudnionych w małych i mikro przedsiębiorstwach, samozatrudnionych lub są to osoby wykonujące wolne zawody. Ponieważ zwykle nie otrzymują one pożyczek i nie mają żadnych zabezpieczeń ani innych dochodów, rząd federalny zdecydował o udzieleniu im natychmiastowej pomocy.

  Pomoc może być udzielona pod warunkiem, że przedsiębiorstwo nie znajdowało się w trudnej sytuacji finansowej przed marcem 2020 roku. “Wystąpienie szkody” musiało mieć miejsce po 11 marca 2020 roku. Firmy zatrudniające do pięciu pracowników otrzymają jednorazową pomoc w wysokości do 9.000 euro za trzy miesiące, wypłacaną w jednej kwocie. Przedsiębiorstwa zatrudniające do dziesięciu pracowników otrzymają do 15.000 euro, również wypłacane w jednej kwocie za okres trzech miesięcy.

  Pieniądze te mają być wykorzystane na pokrycie bieżących kosztów operacyjnych, takich jak czynsz, kredyty na lokale użytkowe, raty leasingowe i inne bieżące zobowiązania. Budżet programu wynosi do 50 mld euro.

  Dodatek na dziecko: Rodziny o niskich dochodach otrzymują dodatek na dziecko w wysokości do 185 euro na dziecko miesięcznie. Teraz rodziny, które borykają się z problemem utraty dochodów z powodu pandemii, będą mogły w łatwiejszy sposób ubiegać się o dodatek na dziecko. Za podstawę nie będą już służyły dochody z ostatnich sześciu miesięcy, lecz jedynie dochody z ostatniego miesiąca. Osoby, którym przyznano już dodatek na dziecko w najwyższej możliwej kwocie, będą otrzymywały wsparcie przez kolejne sześć miesięcy bez procedury ponownej weryfikacji ich dochodów.

  Szpitale: Aby stworzyć wystarczające możliwości leczenia osób zakażonych koronawirusem, szpitale są zobowiązane do zwiększenia liczby łóżek i przesunięcia planowanych operacji. Szpitale otrzymają na to pieniądze z funduszu zdrowia.

  Prawo odmowy spełnienia świadczenia: W okresie do dnia 30 września 2020 r. zostanie wprowadzone prawo do odmowy spełnienia świadczenia w odniesieniu do dużej części zobowiązań dla tych, którzy nie mogą wykonać umów zawartych przed dniem 8 marca 2020 r. z powodu pandemii Covid 19. Dotyczy to na przykład umów najmu, pożyczek i dzierżawy. Według Federalnego Ministerstwa Sprawiedliwości zagwarantuje to, że osoby dotknięte kryzysem nie zostaną odcięte od podstawowych usług, takich jak elektryczność czy telekomunikacja, jeżeli ze względu na kryzys nie będą w stanie wypełnić swoich zobowiązań płatniczych.

  Ciągłość wypłaty wynagrodzeń: Osoby chore na Covid-19 otrzymują wynagrodzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Osoby objęte kwarantanną jako środkiem zapobiegawczym otrzymują przez sześć tygodni odszkodowanie w wysokości swojego wynagrodzenia netto zgodnie z ustawą o zapobieganiu chorobom zakaźnym. Świadczenie jest wypłacane przez pracodawcę, który później otrzyma zwrot od urzędu. Od siódmego tygodnia kwarantanny proces wypłat wynagrodzeń dla pracowników w wysokości zasiłku chorobowego przejmuje urząd. Okresy kwarantanny nie mogą być odliczane od urlopu. Jeżeli przedsiębiorstwo musi zostać zamknięte z powodu kryzysu, lub jeżeli przedsiębiorstwo dobrowolnie przerywa działalność w ramach środków zapobiegawczych, pracownik zachowuje prawo do swojego wynagrodzenia – zamknięcie przedsiębiorstwa jest ryzykiem pracodawcy, a nie pracownika.

  Przymusowy urlop: pracodawcy nie mogą zmusić pracowników do wzięcia urlopu lub do wzięcia wolnego w zamian za nadgodziny, jeśli firma musi zostać zamknięta z powodu kryzysu wywołanego koronawirusem.

  Czynsze: Jeśli opłata za wynajem nie jest uiszczana w całości lub w części dwa razy z rzędu, wynajmujący może zasadniczo rozwiązać umowę najmu bez wypowiedzenia. To prawo wynajmujących do wypowiedzenia umowy będzie obecnie przez pewien czas ograniczone: “Wynajmujący nie mogą wypowiedzieć umowy najmu z powodu zaległości czynszowych za okres od 1 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.”. Tak przewiduje projekt ustawy Federalnego Ministerstwa Sprawiedliwości. Okres ten może zostać przedłużony na mocy dekretu do 30 września 2020 r. Dotyczy to zarówno nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych, jak i umów dzierżawy.

  Dodatkowy budżet: Pieniądze są potrzebne do ochrony obywateli, pracowników i przedsiębiorstw przed skutkami pandemii koronawirusa. Federalny minister finansów Olaf Scholz zawnioskował zatem o dodatkowy budżet federalny na rok 2020. Środki uzupełniające zatwierdzone przez rząd federalny wynoszą łącznie około 122,5 mld euro.
  Jednocześnie rząd spodziewa się w tym roku znacznego spadku produktu krajowego brutto – a tym samym również niższych wpływów z podatków. Zakłada się, że w 2020 roku państwo otrzyma o 33,5 mld euro mniej niż pierwotnie planowano w budżecie na ten rok.
  Oznacza to, że rząd federalny będzie musiał zapożyczyć się na łączną kwotę 156 miliardów euro. Tym samym górny limit dopuszczalny zgodnie z regułą dotyczącą  zadłużenia zostanie przekroczony o prawie 100 miliardów euro. Rząd federalny uzasadnia to sytuacją nadzwyczajną.

  Ekonomiczny fundusz stabilizacyjny (niem. Wirtschaftsstabilisierungsfonds – WSF): Instrument mający na celu zabezpieczenie miejsc pracy i stabilizację gospodarki. Na obecne potrzeby przekształcono wciąż istniejący Fundusz Stabilizacji Rynku Finansowego (niem. Finanzmarktstabilisierungsfonds) funkcjonujący od czasów kryzysu finansowego. Fundusz umożliwia “pomoc na dużą skalę” dla firm będących w potrzebie. “Dotyczy to zarówno gwarancji państwowych, jak i możliwości tymczasowego inwestowania przez państwo w przedsiębiorstwa”, powiedział minister finansów Olaf Scholz.

  Ekonomiczny fundusz stabilizacyjny dysponuje łączną kwotą w wysokości 600 miliardów euro: 400 miliardów euro przeznaczono na gwarancje, dzięki których firmy mogą korzystać z refinansowania na rynku kapitałowym. Do 100 miliardów euro można przeznaczyć na bezpośrednie inwestycje w przedsiębiorstwa – również w celu zapobiegania przejmowaniu przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji. Kredyty w wysokości do 100 miliardów euro zabezpieczą program KfW.

  Aby przedsiębiorstwa mogły skorzystać z pomocy funduszu, muszą spełniać dwa z trzech poniższych kryteriów: ich suma bilansowa musi wynosić ponad 43 mln euro, obroty – ponad 50 mln euro, a średnia liczba pracowników – ponad 249. Na razie zakłada się, że Fundusz będzie funkcjonował do końca 2021 roku.

  Źródło: br.de

  Wszelkie treści publikowane na stronie są chronione zgodnie z przepisami niemieckiego prawa autorskiego, Urheberrechtsgesetz (§ 52 ff UrhG).

  Nasza redakcja poleca

  Chcesz kupić tańsze bilety do Europa Park, Disneyland Paris albo innego parku rozrywki? A może tańszy bilet do Tropical Islands albo na spektakularny musical “Król lew”? Jeśli tak, to koniecznie zajrzyj na www.travelcircus.de!

  Obserwuj
  Powiadom o
  guest
  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments
  0
  Co o tym myślisz? Skomentuj!x
  ()
  x